ITPP2/443-1522/14/AJ | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku dostawy udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu oraz udziału w prawie własności posadowionych na tym gruncie budynków.
ITPP2/443-1522/14/AJinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. dostawa
 3. grunty
 4. majątek osobisty
 5. podatnik
 6. użytkowanie wieczyste
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2014 r. (data wpływu 6 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu oraz udziału w prawie własności posadowionych na tym gruncie budynków – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu oraz udziału w prawie własności posadowionych na tym gruncie budynków.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 29 października 2009 r. na podstawie aktu notarialnego zakupiła Pani na cele prywatne wspólnie z mężem (do majątku objętego wspólnością ustawową), prawo wieczystego użytkowania (do dnia 18 marca 2092 r.) zabudowanej nieruchomości o powierzchni 1,2086 ha (jeden hektar dwadzieścia arów osiemdziesiąt sześć metrów kwadratowych) wraz z własnością budynków (budynek produkcyjno-socjalny i magazyn) stanowiących odrębną nieruchomość w miejscowości B. Prawo użytkowania wieczystego gruntu dotyczy jednej działki ewidencyjnej. Nieruchomość w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w B. położona jest na terenach zabudowanych, przemysłowych i oznaczona jest symbolem „BA”. Powyższa transakcja była zwolniona od podatku od towarów i usług. Nie prowadzi Pani działalności gospodarczej.

Od ponad 20 lat Pani mąż prowadzi działalność gospodarczą – produkcja sprzętu rolniczego i jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakupiona nieruchomość nigdy nie była wykorzystywana w prowadzonej działalności. Ani Pani, ani Pani mąż nie zajmowaliście się handlem nieruchomościami.

Pani mąż jest również udziałowcem i członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która zajmuje się produkcją farb proszkowych. Wymienionej spółce na cele prowadzonej działalności wydzierżawiła Pani wspólnie z mężem od dnia 3 sierpnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. część kupionej w 2009 r. na cele prywatne nieruchomości w B.:

 • budynek produkcyjno-socjalny (hala) o pow. 1390 m2,
 • budynek magazynowy o pow. 376,50 m2,
 • plac manewrowy utwardzony i drogę wewnętrzną utwardzoną o pow. 1630 m2.

Dzierżawę rozliczała Pani w formie wynajmu prywatnego i nie była podatnikiem VAT. Od 1 stycznia 2012 r. nieruchomość samodzielnie wydzierżawia Pani mąż. Aktualnie wspólnie z mężem planuje Pani sprzedaż całej wymienionej nieruchomości dla ww. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Budynki i plac manewrowy znajdujące się na działce gruntu nie były ulepszane, rozbudowywane lub modernizowane, a jedynie w związku z dzierżawą budynki zostały wyremontowane, a plac manewrowy naprawiony.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż Pani udziału w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości o pow. 1,2086 ha wraz z własnością budynków stanowiących odrębną nieruchomość, która została kupiona na cele prywatne, jest zwolniona od tego podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż udziału w nieruchomości kupionej wspólnie z mężem na cele prywatne do majątku osobistego małżonków jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług. Wskazała Pani, że nigdy ani Pani, ani Pani mąż nie zajmowaliście się jakąkolwiek działalnością w zakresie obrotu nieruchomościami. Działka gruntu, którą planuje Pani sprzedać stanowi majątek osobisty Pani i męża, nie została nabyta w celu jej odsprzedaży i nie była wykorzystywana w prowadzonej działalności gospodarczej, a jedynie część działki była wydzierżawiana. Dlatego uważa Pani, że sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ:

 • nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem VAT,
 • sprzedaż nieruchomości dokonana będzie w ramach rozporządzania majątkiem osobistym,
 • prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości o pow. 1,2086 ha wraz z własnością budynków stanowiących odrębną nieruchomość zostało kupione w 2009 r., bez podatku,
 • budynki znajdujące się na działce były użytkowane przez poprzedniego właściciela i po zakupie w 2009 r. nie były ulepszane, rozbudowywane lub modernizowane,
 • nieruchomość została zakupiona na cele prywatne.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Artykuł 7 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwila zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6. .

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Żeby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w ust. 2 ww. artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 29 października 2009 r. zakupiła Pani wspólnie z mężem do majątku objętego wspólnością ustawową, prawo użytkowania wieczystego gruntu (o pow. 1,2086 ha) wraz z posadowionymi na nim budynkami (budynek produkcyjno-socjalny i magazyn) stanowiącymi przedmiot odrębnej własności. Transakcja podlegała zwolnieniu od podatku. Z zapisów ewidencji gruntów wynika, że jest to teren zabudowany, przemysłowy. Nie prowadzi Pani działalności gospodarczej również w zakresie obrotu nieruchomościami i nie jest podatnikiem VAT. W okresie od dnia 3 sierpnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wspólnie z mężem wydzierżawiała Pani część nieruchomości. Dzierżawę rozliczała Pani w formie wynajmu prywatnego i nie była podatnikiem VAT. Ponadto od dnia 1 stycznia 2012 r. nieruchomość wydzierżawia Pani mąż, który prowadzi działalność gospodarczą - produkcja sprzętu rolniczego, jednak przedmiotowa nieruchomość nie jest wykorzystywana w tej działalności. Aktualnie zamierza Pani zbyć swój udział w prawie wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionymi na nim budynkami.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa, prowadzi do stwierdzenia, że z tytułu sprzedaży przypadającego udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu oraz udziału w prawie własności budynków na nim posadowionych, nie będzie Pani występować w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, gdyż – jak wynika z treści wniosku – nieruchomość wydzierżawia Pani mąż. Wobec tego to On z tytułu całej transakcji sprzedaży będzie występować w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Z uwagi na fakt, że według Pani planowana transakcja będzie zwolniona od podatku, stanowisko należało uznać za nieprawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, iż niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, co oznacza, iż w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.