ITPP2/443-1210/14/PS | Interpretacja indywidualna

Brak obowiązku opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania gruntu na cele osobiste wspólników.
ITPP2/443-1210/14/PSinterpretacja indywidualna
  1. grunty
  2. przekazanie nieodpłatne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania gruntu na cele osobiste wspólników – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania gruntu na cele osobiste wspólników.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zajmuje się między innymi handlem paliwami. W 2008 r. nabyła grunt położony w ... b przy ul. ... . Grunt ten został nabyty od kilku współwłaścicieli (jednym aktem notarialnym), bez podatku VAT. Jest to grunt rolno-budowlany, aczkolwiek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod zabudowę komercyjną. Wspólnicy chcą przekazać rzeczony grunt z majątku Spółki do swojego majątku prywatnego - każdy otrzymałby po 50% własności tego gruntu. Uchwała wspólników w tym zakresie zostanie podjęta w formie aktu notarialnego, z uwagi na przedmiot czynności i konieczność dokonania zmian wpisów w księdze wieczystej, zostanie sporządzona umowa nieodpłatnego przekazania na cele własne wspólników. Podstawą przeniesienia własności części nieruchomości będzie jednomyślna uchwała wspólników o wycofaniu nieruchomości na potrzeby własne wspólników, a w jej wykonaniu zostanie sporządzona jedynie umowa nieodpłatnego przekazania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy takie przekazanie gruntu Spółki na prywatne potrzeby jej wspólników będzie podlegać podatkowi od towarów i usług, zwanemu dalej podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie gruntu przez Spółkę jej wspólnikom nie będzie podlegać VAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 (czyli odpłatną dostawę towarów - dopisek autora), rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również (...). Z kolei zgodnie z ust. 2 art. 7, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 (czyli znowu odpłatną dostawę towarów - dopisek autora), rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: 1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia; 2) wszelkie inne darowizny -jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Jak widać z powyższego dostawa towarów podlega podatkowi kiedy jest odpłatna, przy czym ustawa o VAT rozumie jako odpłatną dostawę towarów zarówno dostawę towarów sensu stricte (art. 7 ust. 1), jak i dostawę towarów nieodpłatną (art. 7 ust. 2 przy zachowaniu określonych tam warunków).

W rozpatrywanym przypadku Spółki może wchodzić w rachubę tylko jeden rodzaj dostawy towarów - przekazanie towarów na potrzeby osobiste wspólników Spółki. W ocenie Wnioskodawcy czynność ta nie będzie podlegała VAT. Warunkiem opodatkowania nieodpłatnego przekazania na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy jest przysługiwanie, w całości lub w części, prawa do obniżenia kwoty podatku należnego podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Przy nabyciu gruntu (jako towaru), o którym mowa we wniosku, nie było prawa do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ podatek ten w ogóle nie wstępował (było nabycie gruntu bez VAT), a więc nie było mowy o żadnym jego odliczeniu. Ta kwestia przesądza o tym, że przekazanie gruntu przez Spółkę jej wspólnikom nie będzie podlegać VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

grunty
IPTPP1/443-755/14-2/MW | Interpretacja indywidualna

przekazanie nieodpłatne
IBPP1/443-746/14/DK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.