ITPB3/423-81/12/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy na skutek przeszacowania gruntu o kwotę 1 312 693 zł w wyniku przyjęcia do rozliczeń rynkowej wartości gruntu, ustalonej na podstawie sporządzonej wyceny przez biegłego rzeczoznawcę, powstaje przychód podatkowy zawarty w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2012 r. (data wpływu 16 lutego 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 maja 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia skutków podatkowych dokonanego przeszacowania wartości gruntu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2012 r. złożono ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 8 maja 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia skutków podatkowych dokonanego przeszacowania wartości gruntu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółdzielnia w oparciu o przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz uregulowania statutowe zrealizowała budowę budynku mieszkalnego wraz z garażami dla osób będących członkami Spółdzielni. Koszty budowy lokali mieszkalnych, garaży i gruntu sfinansowane zostały w całości przez członków Spółdzielni, a w wyniku zakończenia budowy i objęcia lokali Wnioskodawca ustanowił na rzecz członków prawo odrębnej własności lokali mieszkalnych i garaży, a także ułamkowego udziału we współwłasności gruntu. Rozliczenie kosztów budowy nie zawiera elementów zysku. Budowa budynku zrealizowana została na gruncie sfinansowanym funduszem zasobowym w 1999 r. Grunt stanowił środek trwały Spółdzielni w wartości 167 357 zł i posiadał założoną księgę wieczystą. Na podstawie wyceny sporządzonej przez biegłego rzeczoznawcę Wnioskodawca ustalił rynkową wartość tego gruntu w wysokości 1 480 000 zł. Różnicę wyceny gruntu (środka trwałego) przeniesiono w nakłady inwestycyjne oraz fundusz z przeszacowania środków trwałych.

W wyniku zakończenia budowy budynek mieszkalny przyjęty został na stan środków trwałych, a w wyniku ustanowienia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych i garaży budynek mieszkalny wraz z garażami, w wartości faktycznie poniesionych kosztów budowy, zmniejszył stan środków trwałych i równe tej wartości wkłady budowlane. W wyniku przekazania na rzecz członków ułamkowego udziału we współwłasności gruntu zmniejszył się stan gruntu (środka trwałego) i wkładów budowlanych. Aktualizacja gruntu w kwocie 1 312 693 zł zwiększyła fundusz z aktualizacji aktywów i pasywów Spółdzielni.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy na skutek przeszacowania gruntu o kwotę 1 312 693 zł w wyniku przyjęcia do rozliczeń rynkowej wartości gruntu, ustalonej na podstawie sporządzonej wyceny przez biegłego rzeczoznawcę, powstaje przychód podatkowy zawarty w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przeszacowanie wartości rynkowej składnika majątku podatnika nie zostało bezpośrednio wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako zdarzenie skutkujące powstaniem przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zm.) – dalej: ustawa – przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Powyższy akt prawny nie definiuje pojęcia przychodu, a jedynie ogranicza się do kazuistycznego wyszczególnienia w art. 12 ust. 1 ustawy wartości majątkowych zaliczanych do tej kategorii. Ustawodawca nie wymaga, aby przychodem były tylko wymienione w tym przepisie pożytki, które są wprost wynikiem realizacji celu działalności gospodarczej osoby prawnej. Wszelkie wpłaty pieniężne, o ile spełniają inne wymagania podane w rozdziale 2 ustawy, mogą być uznane za przychód osoby prawnej, zwłaszcza że listę pożytków – stanowiącą katalog zamknięty – które nie mogą być zaliczone do przychodów zawarto w ust. 4 cytowanego przepisu.

W związku z tym – zgodnie z art. 12 ust 1 pkt 1 ustawy – przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Użyte w cytowanym przepisie sformułowanie „otrzymane” oznacza, że przychód podatkowy powstaje w momencie otrzymania, czyli wpływu do majątku podatnika wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami. O zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów podatnika decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, którymi podatnik może rozporządzać jak właściciel.

Odmiennie natomiast ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych traktuje przychody związane z działalnością gospodarczą, za które uznaje przychody należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont – por. art. 12 ust. 3 ustawy.

Przychody należne to wszelkiego rodzaju przychody, co do których przysługuje podatnikowi uprawnienie do ich dochodzenia, czyli takie, które wynikają z konkretnego stosunku prawnego. „Należność” wynika z treści stosunku prawnego, a odnosi się zarówno do możliwości dochodzenia konkretnego świadczenia oraz do powinności jego spełnienia. Oznacza to, że powstanie przychodów należnych związane jest z powstaniem wierzytelności. Ponieważ wierzytelność to termin wywodzący się z prawa cywilnego, to przychodami należnymi są przychody wymagalne w rozumieniu prawa cywilnego, tj. możliwe do prawnie skutecznego ich dochodzenia.

W przedstawionej sytuacji Spółdzielnia dokonała wyceny wartości rynkowej gruntu nabytego przez nią dla celów budowy budynku. Wartość rynkowa gruntu ustalona przez rzeczoznawcę jest wyższa od wartości tego gruntu ujętej w ewidencji środków trwałych Spółdzielni. Wnioskodawca dokonał rozliczenia tej różnicy w swoich ewidencjach rachunkowych.

Jak wynika ze stanowiska Wnioskodawcy (w kontekście postawionego pytania) zawartego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, kwestią poddaną ocenie organu upoważnionego jest określenie skutków podatkowych dokonanego przeszacowania wartości gruntu na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy.

Rozważając zatem kwestię kwalifikacji podatkowej opisanego we wniosku zdarzenia należy zauważyć, że wycena w wartości rynkowej składników majątku podatnika nie została bezpośrednio wymieniona w przepisie art. 12 ust. 1 ustawy jako zdarzenie skutkujące powstaniem przychodu. W szczególności, czynność ta nie skutkuje otrzymaniem pieniędzy, środków pieniężnych ani nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych rzeczy, praw lub świadczeń. Nie ma także charakteru umorzenia lub przedawnienia zobowiązań. Przedstawiony przez Spółdzielnię przypadek nie mieści się tym samym w zakresie stosowania ww. regulacji, gdyż nie wiąże ona ze wzrostem wartości aktywów podatnika powstania obowiązku podatkowego po jego stronie.

Co więcej, dokonanie wyceny (przeszacowania) wartości gruntu nie powoduje uzyskania jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego przez Wnioskodawcę, ani zmienia jego stanu posiadania – Spółdzielnia pozostaje właścicielem tych samych składników majątkowych. Wycena wartości rynkowej gruntu nie stanowi bowiem jakiejkolwiek formy realizacji zysków z tytułu wzrostu tej wartości.

Końcowo należy również wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), przedmiotem interpretacji indywidualnej są przepisy prawa podatkowego. Wobec powyższego, a także z uwagi na treść pytania Wnioskodawcy, analiza wniosku Spółdzielni nie obejmuje kwestii ujęcia opisanej wyceny (przeszacowania) wartości gruntu dla celów rachunkowych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.