ITPB2/4511-592/16-1/RS | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie rekompensaty z tytułu porozumienia z inwestorem.
ITPB2/4511-592/16-1/RSinterpretacja indywidualna
 1. grunty
 2. nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2016 r. (data wpływu 30 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 29 maja 2012 r. Wnioskodawca zawarł porozumienie z firmą A. - inwestorem. Porozumienie dotyczyło prowadzonej inwestycji pod nazwą budowa elektrowni wiatrowych w województwie w gminie S. m.in. w obrębie geodezyjnym T. na działce. Porozumienie zostało podpisane ze względu na strefę oddziaływania inwestycji dla działek położonych w miejscowości T., będących własnością Wnioskodawcy i wchodzących w skład posiadanego przez Niego gospodarstwa rolnego, a będących w najbliższym sąsiedztwie z działką na której prowadzona jest inwestycja budowy wiatraku.

Zawarte porozumienie reguluje: ze strony inwestora kwotę jednorazowej rekompensaty, a ze strony Wnioskodawcy - respektowanie zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia z dnia 25 listopada 2009 r. wydanej przez wójta gminy S. oraz projektu zagospodarowania przestrzennego gminy S.

W związku z uzgodnionym porozumieniem, w dniu 14 września 2015 r. Wnioskodawca otrzymał kwotę rekompensaty. Ponadto, uzyskał od firmy A. PIT-8C za 2015 r., na kwotę rekompensaty, którą wykazał w innych przychodach zeznania podatkowego za 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy jednorazowa rekompensata, o której mowa w wyżej wskazanym porozumieniu jest objęta podatkiem dochodowym czy też korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, rekompensata wypłacona na podstawie zawartego porozumienia odnosząca się do strefy oddziaływania inwestycji na działkach rolniczych będących Jego własnością, a jednocześnie wchodzących w skład posiadanego przez Niego gospodarstwa rolnego jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie korzysta ze zwolnienia od podatku.

Wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego, a to stanowi jedną z przesłanek uzyskania zwolnienia uregulowanego we wskazanym przepisie prawnym. Rekompensata została ponadto wypłacona z tytułu ograniczenia w dysponowaniu należących do Wnioskodawcy gruntów rolnych zgodnie z ustaleniami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia budowy elektrowni w miejscowości S. w szczególności na:

 • nie wprowadzaniu zadrzewień i zakrzewień,
 • nie obsadzaniu zielenią wysoką dróg dojazdowych do elektrowni ani terenów znajdujących się w zasięgu oddziaływania siłowni,
 • nie tworzeniu oczek wodnych i stawów na terenach otaczających elektrownie w promieniu 200 m,
 • nie stosowaniu roślin ozimych na użytkach rolniczych wokół elektrowni wiatrowej w celu wyeliminowania koncentrowania się ptaków w pobliżu siłowni wiatrowej w trakcie migracji jesiennej i wiosennej,
 • rozpoczynaniu zabiegów agrotechnicznych wokół wybudowanych elektrowni (tj. orania, bronowania, koszenia zboża) jak najdalej od wież elektrowni aby uniknąć znacznych koncentracji ptaków w pobliżu siłowni w strefie podwyższonego ryzyka kolizji.

Odszkodowanie było wypłacone, także w związku z budową infrastruktury technicznej, tj. elektrowni wiatrowej na działkach sąsiadujących z gruntami Wnioskodawcy i mających znaczący wpływ na nie.

Natomiast źródłem rekompensaty jest umowa (porozumienie) między stronami. Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych (wyrok NSA z dnia 25 maja 2000 r. sygn. akt III 1017/99, z dnia 22 maja 2003 r. sygn. akt III SA 3507/01, z dnia 29 marca 2007 r. sygn. akt FSK 452/06, z dnia 28 maja 2009 r. sygn. akt FSK 169/08) zwolnione są z podatku dochodowego odszkodowania, które podatnik uzyskał na mocy obowiązujących przepisów prawa rangi ustawy, niezależnie od tego, czy bezpośrednim tytułem odszkodowania jest wyrok, ugoda sądowa, decyzja czy umowa.

W ocenie Wnioskodawcy, budowa elektrowni w bliskim sąsiedztwie Jego gruntów stanowi przesłankę do zrezygnowania z planów rozwoju swojego gospodarstwa na terenach leżących w strefie oddziaływania wiatraka. Wnioskodawca ponosi w tym wypadku także ryzyko utraty dochodu.

Ponadto otrzymane środki pieniężne mają na celu zrekompensowanie szkód powstałych w przyszłości. Owe świadczenie ma charakter jednorazowy, tym samym nie ma przesłanek do naliczenia podatku dochodowego, czyli uzyskania realnej korzyści majątkowej.

Wnioskodawca uważa, że poprzez ograniczenia w sposobie korzystania z gruntów, ma do czynienia z utratą wartości gruntów leżących w strefie oddziaływania inwestycji - nie może dokonywać sprzedaży gruntów pod budowę domu. Doznał szkody rzeczywistej i nie powinna ona podlegać opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione z podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, źródłami przychodów są inne źródła.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r., przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Rodzaje źródeł przychodów zostały określone w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie między innymi w pkt 9 wymieniono „inne źródła”.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy w ww. brzmieniu, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14 ustawy, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Cytowany przepis art. 20 ust. 1 ww. ustawy zawiera otwarty katalog przychodów, co oznacza, że do kategorii tej mogą zostać zaliczone również inne (niż wymienione w tym przepisie) przychody, które mieszczą się w ogólnej definicji przychodów, zawartej w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z opisanego stanu faktycznego wniosku wynika, że w dniu 29 maja 2012 r. Wnioskodawca zawarł porozumienie z firmą A. - inwestorem. Porozumienie dotyczyło prowadzonej inwestycji pod nazwą budowa elektrowni wiatrowych w województwie w gminie S. m.in. w obrębie geodezyjnym T. na działce. Porozumienie zostało podpisane ze względu na strefę oddziaływania inwestycji dla działek położonych w miejscowości T., będących własnością Wnioskodawcy i wchodzących w skład posiadanego przez Niego gospodarstwa rolnego, a będących w najbliższym sąsiedztwie z działką na której prowadzona jest inwestycja budowy wiatraku.

Zawarte porozumienie reguluje: ze strony inwestora kwotę jednorazowej rekompensaty, a ze strony Wnioskodawcy - respektowanie zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia z dnia 25 listopada 2009 r. wydanej przez wójta gminy S. oraz projektu zagospodarowania przestrzennego gminy S.

W związku z uzgodnionym porozumieniem, w dniu 14 września 2015 r. Wnioskodawca otrzymał kwotę rekompensaty. Ponadto, uzyskał od firmy A. PIT-8C za 2015 r., na kwotę rekompensaty, którą wykazał w innych przychodach zeznania podatkowego za 2015 r.

W związku z powyższym opisem wyjaśnić należy, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na który powołuje się Wnioskodawca i który stanowić ma zgodnie z Jego wolą przedmiot interpretacji, wolne od podatku są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

 1. ustanowienia służebności gruntowej,
 2. rekultywacji gruntów,
 3. szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie
 • w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

Powołany art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Z powołanego powyżej przepisu wynika, że wskazane w nim odszkodowanie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. otrzymuje je posiadacz gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 2. odszkodowanie zostaje wypłacone z tytułu wymienionego w przepisie,
 3. podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów prowadzi na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego inwestycję związaną z budową infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz inwestycję związaną z budową urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa jest w art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 4. źródłem odszkodowania jest wyrok sądowy lub umowa (ugoda) zawarta między stronami.

Odnosząc powyższe do przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że inwestycja związana z budową elektrowni wiatrowej nie była prowadzona na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy, a jedynie w sąsiedztwie działek do Niego należących. W związku z jej prowadzeniem na Wnioskodawcy ciążyły jedynie obowiązki polegające na respektowaniu zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Oznacza to, że rekompensata otrzymana przez Wnioskodawcę wynikała jedynie z faktu położenia Jego działek w sferze oddziaływania inwestycji a nie z faktu budowy na Jego nieruchomości urządzeń infrastruktury technicznej, określonych w art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Tym samym nie może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie mieści się w dyspozycji tego przepisu. Rekompensata ta stanowiła przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej i wykazaniu w zeznaniu podatkowym, składanym za rok podatkowy, w którym ten przychód otrzymano.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.