ITPB1/415-806/14/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Zachowanie prawa skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz koszty nabycia a zwolnienie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 sierpnia 2014 r. (data wpływu 6 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki formalne, pismem z dnia 5 września 2014 r. Nr xxx wezwano Wnioskodawcę do ich usunięcia. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 25 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.).

W ww. wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 3 maja 2010 r. zmarła Pani matka. W dniu 14 maja 2010 r. sporządzony został notarialny protokół dziedziczenia, na mocy którego do całości spadku po zmarłej powołana została Pani, jako jedyna córka zmarłej. Ojciec Pani w całości spadek odrzucił. W wyniku spadkobrania nabyła Pani prawo do m.in. połowy użytkowania wieczystego gruntu oraz połowy domu mieszkalnego (kamienicy), stanowiącego odrębną nieruchomość. Prawo użytkowania wieczystego działki i prawo do domu mieszkalnego (kamienicy) stanowiły osobisty majątek Pani matki, nie były objęte wspólnością małżeńską.

W dniu 11 lutego 2013 r. sprzedała Pani cały swój udział wynoszący 1/2 część w prawie wieczystego użytkowania gruntu wraz z udziałem we własności znajdującego się na tej działce budynku. Z tego tytułu poniosła połowę kosztów związanych z umową notarialną (podatek od czynności cywilnoprawnej poniosła osoba kupująca).

W dniu 21 lutego 2014 r. kupiła Pani lokal mieszkalny. Nabycia dokonała do majątku osobistego i ze środków finansowych pochodzących ze sprzedaży nabytych w dniu 11 lutego 2013 r. przedmiotów wchodzących w skład masy spadkowej po zmarłej matce. Z tego tytułu poniosła w całości koszty związane z umową notarialną, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych i opłaty sądowe.

Od 2000 r. jest Pani zamężna. Nigdy z mężem nie zawierali Państwo umów majątkowych małżeńskich. Są współwłaścicielami domu jednorodzinnego i działki (gruntu), na której ta nieruchomość się znajduje. Dom obciążony jest hipoteką.

W czerwcu 2014 r. złożyła Pani pozew o rozwód bez orzekania o winie wraz z podziałem majątku. Zawarta pomiędzy Panią a mężem ugoda majątkowa, która stanowi załącznik do pozwu zakłada m.in.:

 • zrzeczenie się przez Pani męża na Pani rzecz prawa do połowy domu jednorodzinnego i działki (gruntu), na której ta nieruchomość się znajduje w zamian za zrzeczenie się prawa do własności lokalu mieszkalnego zakupionego przez Panią w dniu 21 lutego br. i przekazanie prawa do własności tego lokalu na majątek osobisty męża. Zobowiązanie kredytowe związane z hipoteką domu przejęłaby Pani.

W związku z tym rozważa Pani:

 1. przekazanie prawa własności do lokalu mieszkalnego w formie darowizny w związku z rozliczeniem spraw majątkowych w małżeństwie, lub
 2. zawarcie notarialnej umowy majątkowej małżeńskiej, w ramach której prawo do lokalu mieszkalnego objęte zostałoby wspólnością małżeńską; następnie w ramach ugody majątkowej w związku z rozwodem prawo do przedmiotowego lokalu przeszło by na majątek osobisty męża, lub
 3. zawarcie w ugodzie majątkowej, stanowiącej załącznik do pozwu o rozwód, klauzuli mówiącej, że zobowiązuje się Pani do spłaty małżonka z tytułu zrzeczenia się przez niego prawa do połowy domu jednorodzinnego i działki, na której ta nieruchomość się znajduje, a formą tej spłaty będzie przekazanie na jego majątek osobisty prawa do lokalu mieszkalnego zakupionego przez Panią w lutym br.; podział majątku wspólnego odbędzie się na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego w uzupełnieniu wniosku sformułowano następujące pytania.

 1. Czy przekazanie prawa własności do lokalu mieszkalnego w formie darowizny w związku z rozliczeniem spraw majątkowych w małżeństwie na podstawie umowy notarialnej nadal pozwala Pani na skorzystanie z prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału wynoszącego 1/2 część w prawie wieczystego użytkowania gruntu wraz z udziałem we własności znajdującego się na tej działce budynku, czyli z majątku odziedziczonego po matce...
 2. Czy zawarcie notarialnej umowy majątkowej małżeńskiej, w ramach której prawo do lokalu mieszkalnego objęte zostałoby wspólnością małżeńską, a następnie podział majątku wspólnego zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w ramach którego prawo do przedmiotowego lokalu przeszłoby na majątek osobisty męża nadal pozwala Pani na skorzystanie z prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału wynoszącego 1/2 część w prawie wieczystego użytkowania gruntu wraz z udziałem we własności znajdującego się na tej działce budynku, czyli z majątku odziedziczonego po matce...
 3. Czy podział majątku dokonany na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tj. zobowiązujący Panią do spłaty małżonka, który zrzeka się prawa do połowy domu jednorodzinnego i działki, na której nieruchomość się znajduje (formą tej spłaty będzie przekazanie na jego majątek osobisty prawa do lokalu mieszkalnego zakupionego przez Panią w lutym br.) pozwala Pani na skorzystanie z prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału wynoszącego 1/2 część w prawie wieczystego użytkowania gruntu wraz z udziałem we własności znajdującego się na tej działce budynku, czyli z majątku odziedziczonego po matce...
 4. Czy koszty, które Pani poniosła w związku z umową notarialną zawartą w dniu 11 lutego 2013 r. i z umową notarialną zawartą w dniu 21 lutego 2014 r., w tym zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych, można uznać za wydatki pozwalające na zastosowanie zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do przychodu uzyskanego ze sprzedaży mienia, które nabyła Pani w drodze spadku po zmarłej matce...

Zdaniem Wnioskodawczyni, nabywając w dniu 21 lutego 2014 r. lokal mieszkalny spożytkowała kwotę uzyskaną w wyniku sprzedaży składników majątku odziedziczonego po matce na cele mieszkaniowe, które pozwalają na zastosowanie zwolnienia podatkowego, o którym art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ocenie Wnioskodawczyni, związku z przeniesieniem prawa własności do przedmiotowego lokalu w wyniku:

 1. przekazania na rzecz męża prawa własności do lokalu mieszkalnego w drodze darowizny, albo
 2. zawarcia umowy rozszerzenia wspólności ustawowej, w wyniku której rozszerzono by zakres wspólności ustawowej na nabyty przez Nią do majątku odrębnego lokal mieszkalny, albo
 3. podziału majątku na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w związku z rozwiązaniem związku małżeńskiego nie odniesie Ona żadnych korzyści majątkowych.

Ponadto Wnioskodawczyni uważa, że koszty poniesione w związku z umowami notarialnymi wiązały się z realizacją celów mieszkaniowych a co za tym idzie pozwalają na zastosowanie zwolnienia podatkowego, o którym art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc powyższe pod uwagę Wnioskodawczyni uważa, że koszt lokalu mieszkalnego, nabytego w dniu 21 lutego 2014r. oraz koszty umów notarialnych z 11 lutego 2013 r. i 21 lutego 2014 r. są wydatkami na cele mieszkaniowe uprawniające Ją do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży odziedziczonego majątku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu – z zastrzeżeniem ust. 2 – jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
  1. jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje więc generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości oraz ww. praw majątkowych przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym. Jeżeli natomiast ich odpłatne zbycie następuje po upływie tego okresu, przychód z tego tytułu nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Wobec wyżej powołanych regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przedstawionym stanie faktycznym dla ustalenia czy sprzedaż nieruchomości spowoduje dla Pana powstanie przychodu oraz jakie zasady opodatkowania miałyby w tej sytuacji zastosowanie, istotne znaczenie ma data nabycia nieruchomości i forma prawna jej nabycia.

Z opisu przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 3 maja 2010 r. zmarła Pani matka. W dniu 14 maja 2010 r. sporządzony został notarialny protokół dziedziczenia, na mocy którego do całości spadku po zmarłej powołana została Pani, jako jedyna córka zmarłej. Ojciec Pani w całości spadek odrzucił. W wyniku spadkobrania nabyła Pani prawo do m.in. połowy użytkowania wieczystego gruntu oraz połowy domu mieszkalnego (kamienicy), stanowiącego odrębną nieruchomość. Prawo użytkowania wieczystego działki i prawo do domu mieszkalnego (kamienicy) stanowiły osobisty majątek Pani matki, nie były objęte wspólnością małżeńską. W dniu 11 lutego 2013 r. sprzedała Pani cały swój udział nabyty w drodze spadku po zmarłej matce.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że dniem nabycia przez Panią spadku jest data śmierci matki (spadkodawcy).

Analizując zatem skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz udziału w domu mieszkalnym (kamienicy), stanowiącym odrębną nieruchomość nabytych w 2010 r. w drodze spadku należy stwierdzić, że ponieważ zbycie nastąpiło przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie, skutkuje powstaniem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży tego udziału mają zastosowanie zasady obowiązujące w okresie od 1 stycznia 2009 r.

Albowiem ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316) z dniem 1 stycznia 2009 r. zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Oznacza to zarazem, iż nowe zasady opodatkowania mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po 1 stycznia 2009 r.

W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonych zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 ww. ustawy). Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej ( art. 19 ust. 1 ww. ustawy ).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe (potoczne) rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością).

Można do takich kosztów zaliczyć:

 • koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego,
 • prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości,
 • koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości,
 • wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej,
 • koszty i opłaty sądowe.

Stosownie do przepisu art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Nadto, zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy wysokość nakładów, o których mowa powyżej, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Natomiast w myśl art. 22 ust. 6f cytowanej ustawy koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w ust. 6c, są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Stosownie do art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30 ust. 5 ww. ustawy).

Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Stosownie do art. 21 ust. 25 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
   1. położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
 2. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)
   1. w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30,
 3. wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany znajdującego się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej:
  1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub
  3. gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, lub
  4. gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a).

Na podstawie art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Natomiast stosownie do art. 21 ust. 28 za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

- przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Należy również wskazać, iż przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30).

Z analizowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że ustawodawca uzależnia skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia od wydatkowania przez podatnika w ściśle określonym czasie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) na realizację własnego celu mieszkaniowego. Przy czym cele, których realizacja uprawnia do zwolnienia określone zostały enumeratywnie w art. 21 ust. 25 ww. ustawy.

Do wydatków tych zalicza się m. in. określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, wydatki poniesione na nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

W treści wniosku wskazała Pani, że w związku ze sprzedażą odziedziczonego po matce w spadku udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz udziału w domu mieszkalnym (kamienicy), stanowiącym odrębną nieruchomość, poniosła Pani połowę kosztów związanych z umową notarialną, a kwotę uzyskaną ze sprzedaży przeznaczyła na zakup lokalu mieszkalnego. W związku z nabyciem lokalu poniosła Pani również w całości koszty związane z czynnością sporządzenia umowy notarialnej, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych i opłaty sądowe.

Mając zatem na uwadze powyższe, biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że:

 1. w zakresie zastosowania prawa do zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:
  1. do wydatków uprawniających do skorzystanie ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczyć należy poniesione przez Panią wydatki na nabycie lokalu mieszkalnego w tym na opłaty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego. Jednocześnie wskazać należy, że zwolnieniu podlega dochód w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości.
  2. do wydatków uprawniających do skorzystania z omawianego zwolnienia nie można natomiast zaliczyć poniesionych przez Panią wydatków związanych z sporządzeniem umowy notarialnej sprzedaży nabytego w spadku udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz udziału w domu mieszkalnym (kamienicy), stanowiącym odrębną nieruchomość. Wydatki te bowiem zgodnie z dyspozycją art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mieszczą się w pojęciu kosztów odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych. Oznacza to, że kwotę tę należy uwzględnić przy obliczaniu przychodu z odpłatnego zbycia nabytego w spadku udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz udziału w domu mieszkalnym.
 2. w zakresie zachowania prawa do zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:
  1. na powyższe uprawnienie nie ma wpływu fakt, że w terminie późniejszym w związku z rozwodem i ugodą sądową zamierza Pani przenieść prawo własności do lokalu mieszkalnego na męża w jednym ze sposobów opisanych we wniosku. Ustawodawca - jak wskazano powyżej - uzależnił prawo do zwolnienia wyłącznie od spełnienia dwóch przesłanek, tj. od wydatkowania przez podatnika w ściśle określonym czasie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych na realizację własnego celu mieszkaniowego, o który z kolei określony został enumeratywnie w art. 21 ust. 25 ww. ustawy.

W świetle powyższego nieprawidłowość stanowiska przedstawionego we wniosku polega na błędnym stwierdzeniu, że w sytuacji przedstawionej we wniosku poniesione przez Panią koszty w związku z sporządzeniem aktu notarialnego sprzedaży nabytego w spadku udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz udziału w domu mieszkalnym (kamienicy), stanowiącym odrębną nieruchomość - stanowią wydatki na cele mieszkalne uprawniające do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podkreślenia wymaga też, że przepisy rozdziału 1a ustawy Ordynacja podatkowa stanowią, że interpretacja indywidualna wydana w tym trybie, może dotyczyć tylko przepisów prawa podatkowego, przy czym wnioskodawca jest zobowiązany wskazać je w złożonym wniosku.

Zakres żądania Wnioskodawcy wyznacza natomiast w szczególności:

  -
 • stan faktyczny przedstawiony we wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego,
 • stan prawny (przepisy prawa) wskazany przez wnioskodawcę oraz
 • zagadnienie prawne, które ma być przedmiotem interpretacji, a które wskazuje pytanie (pytania) wnioskodawcy.

Ze względu zatem na zakres żądania Wnioskodawczyni wyznaczony treścią pytań, ocenie interpretacyjnej organu została poddana wyłącznie kwestia zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku ze sprzedażą odziedziczonego po matce w spadku udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz udziału w domu mieszkalnym oraz nabyciem lokalu mieszkalnego. Interpretacja nie rozstrzyga natomiast dalszej kwestii dotyczącej ewentualnego opodatkowania dochodu ze zbycia lokalu mieszkalnego na rzecz męża w sposób opisany we wniosku. Zagadnienie to może być przedmiotem odrębnego wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.