IPTPP4/443-773/14-4/UNR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy sprzedaż gruntu przez osoby fizyczne będzie podlegała opodatkowaniu VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 stycznia 2015 r. (data wpływu 20 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży udziału w gruncie stanowiącym współwłasność małżeńską – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży udziału w gruncie stanowiącym współwłasność małżeńską,
  • stwierdzenia czy na gruncie podatku VAT przychód ze sprzedaży samego gruntu zostanie uznany za zaniżony,
  • oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 15 stycznia 2015 r. w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego, przeformułowania pytań oraz własnego stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.(ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku)

W kwietniu 2003r. Wnioskodawca nabył grunt rolny o powierzchni 4675 m. kw. W związku z ustrojem małżeńskiej wspólności majątkowej, prawo własności Wnioskodawca nabył wraz z małżonką. W listopadzie 2003 r. dokonano zmiany przeznaczenia gruntu z rolnego na budowlany w planie przestrzennego zagospodarowania. Grunt został podzielony na dwie działki. Jednocześnie do działek małżonkowie doprowadzili media, tzn. prąd i wodę, a jedną z działek o pow. 1724 m. kw. ogrodzili. Jednocześnie od roku 1994 r., Wnioskodawca wspólnie z małżonką prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. W ramach działalności spółki, na ogrodzonej części Wnioskodawca wraz z małżonką wybudował budynek magazynowo – produkcyjno - usługowy o pow. całkowitej 490 m. kw. Budynek został przyjęty do użytkowania przez spółkę w roku 2006 i jednocześnie wpisany do ewidencji środków trwałych spółki. Wszystkie koszty budowy zostały sfinansowane ze środków spółki cywilnej. Spółka dokonywała w związku z tym odliczenia podatku naliczonego, zawartego w materiałach i usługach dotyczących budowy.

W budynku tym spółka prowadzi działalność do dnia dzisiejszego. Budynek nigdy nie był wynajmowany innym podmiotom i nikt inny z niego nie korzystał.

W okresie funkcjonowania spółki zachodziły zmiany wspólników. Przez pewien okres Wnioskodawca nie mógł angażować się w działalność i w spółce zastąpił go syn. Obecnie sytuacja jest taka sama jak na początku. Jedynymi wspólnikami spółki jest Wnioskodawca wraz z małżonką. Małżonkowie rozważają sprzedaż działki, na której znajduje się budynek gospodarczy. Pytania dotyczą opodatkowania podatkiem dochodowym i podatkiem VAT Wnioskodawcy, jako właściciela działki oraz opodatkowania Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki cywilnej. Jednocześnie Wnioskodawca podkreślił, że ani on, ani małżonka nigdy nie prowadzili jednoosobowej działalności gospodarczej i nie byli płatnikami podatku VAT. Działalność prowadzili i nadal prowadzą ją wyłącznie w formie spółki cywilnej. Spółka cywilna jest płatnikiem podatku VAT i prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.

W związku z tym, że budynek wybudowała spółka cywilna, jako odrębny płatnik podatku VAT, a grunt należy do osób fizycznych, które są wprawdzie wspólnikami spółki, ale nie wniosły tej działki do majątku spółki cywilnej, Wnioskodawca zamierza zlecić rzeczoznawcy majątkowemu wycenę rynkową budynku i gruntu po to, by nabywca mógł zapłacić Wnioskodawcy i małżonce, jako właścicielom działki za sam grunt, natomiast spółce cywilnej, której małżonkowie są wspólnikami za wartość budynku. Sprzedaż zostanie zrealizowana w formie jednego aktu notarialnego, a sprzedający przed transakcją jako osoby fizyczne zarejestrują się jako czynni płatnicy podatku VAT. W ten sposób sprzedaż gruntu zostanie udokumentowana fakturą VAT przez osoby fizyczne, a sprzedaż budynku fakturą VAT wystawioną przez spółkę cywilną. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, przychody ze sprzedaży budynku przez spółkę cywilną zostaną opodatkowane w ramach działalności gospodarczej spółki, natomiast przychody z tytułu sprzedaży gruntu przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności zostaną opodatkowane jako przychody ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wątpliwości Wnioskodawcy, co do konsekwencji podatkowych opisanej sytuacji wynikają z zasady prawa cywilnego, zgodnie z którą właścicielem budynku jest ten, do kogo należy grunt, a także z tego, że zarówno właścicielami gruntu, jak i wspólnikami spółki cywilnej są te same osoby. Zatem spółka cywilna sprzedałaby nie budynek jako taki, gdyż nie jest jego prawnym właścicielem, ale wartość rynkową nakładów na jego wybudowanie, a właściciele sprzedaliby sam grunt, pomimo, że posadowiony jest na nim budynek.

Grunt nigdy nie został formalnie wniesiony do spółki. Nie stanowił środka trwałego spółki. Nie było żadnej formalnej czynności przeniesienia własności gruntu na spółkę. Właściciele gruntu i wspólnicy to te same osoby. Budynek wybudowała spółka cywilna. Faktury dotyczące budowy wystawiane były na spółkę. Spółka odliczała z tego tytułu podatek VAT, a po zakończeniu budowy, budynek został przyjęty do środków trwałych spółki. Pozwolenie na budowę zostało wydane na spółkę cywilną. Do środków trwałych spółka wpisała budynek - jako środek trwały i amortyzowała wg stawki właściwej dla budynków. Nakłady na budowę spółka ponosiła oczywiście za zgodą właścicieli gruntu. Właściciele gruntu i wspólnicy to te same osoby. Kwestia zwrotu nakładów spółce cywilnej nie została w żaden sposób uregulowana. Wspólnicy uznawali budynek za własność spółki, ze środków której został on wybudowany. Spółka nie posiada tytułu prawnego do budynku. W księdze wieczystej wpisane są osoby fizyczne, jako właściciele. Wnioskodawca wspólnie z żoną są właścicielami ogrodzonej działki o pow. 1724 mkw. Jako właściciele gruntu nie będą zwracać spółce poniesionych nakładów, natomiast przewidywana kwota sprzedaży budynku przez spółkę powinna znacznie przekroczyć wielkość nakładów na jego wybudowanie. Spółka wykorzystywała dla celów działalności zarówno budynek, jak i ogrodzoną działkę o pow. 1724 mkw. Spółka księgowała koszty metodą kasową. Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji kamieni do śrutowników (urządzeń produkujących pasze dla zwierząt). Udział Wnioskodawcy w zysku spółki wynosi 50%. Udziały wspólników w zyskach i stratach są równe. Pozostałe 50% udziału w zyskach i stratach spółki posiada żona Wnioskodawcy. Jako wspólnik spółki, Wnioskodawca jest opodatkowany na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym 19%. Spółka użytkowała grunt bezumownie i nieodpłatnie. Ze względu na to, że jako właściciele gruntu i jednocześnie wspólnicy spółki małżonkowie musieliby zawrzeć umowę sami ze sobą, uznali oni taki akt za zbędny. Przed sprzedażą nie będzie rozliczenia nakładów poniesionych przez spółkę z właścicielem gruntu, gdyż spółka odzyska nakłady od przyszłego nabywcy, a właściciel gruntu od tegoż nabywcy otrzyma zapłatę wyłącznie za grunt.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.(Ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku, oznaczone w uzupełnieniu jako pytanie nr 4)

Czy sprzedaż gruntu przez osoby fizyczne będzie podlegała opodatkowaniu VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku)

Sprzedaż gruntu będzie podlegała podatkowi VAT, gdyż żaden przepis nie zwalnia od podatku gruntów zabudowanych. Mimo, że sprzedającym budynek będzie inny podmiot (spółka cywilna), to ze względu na to, że sprzedaż budynku będzie podlegała VAT - dla gruntu należy przyjąć stawkę właściwą dla sprzedaży budynku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

  1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
  2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
  3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
  4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
  5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
  6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
  7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 2 pkt 33 ustawy o VAT).

Według art. 2 pkt 22 ustawy, sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie zatem z ww. przepisami, grunt czy to zabudowany czy to niezabudowany spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu, ale tylko taka, która wykonana jest przez podmiot, który w związku z jej realizacją występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Pojęcia „podatnik” i „działalność gospodarcza”, na potrzeby podatku od towarów i usług, zostały określone w art. 15 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy. Podatnikami – według ust. 1 tego artykułu – są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ze wskazanych regulacji wynika, że w świetle definicji zawartej w art. 15 ustawy, dla uznania określonych zachowań danego podmiotu za działalność gospodarczą istotne znaczenie ma ich zorganizowany charakter. Przy czym taka działalność wystąpi również w przypadku wykorzystywania towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zatem dostawa towarów (w tym gruntów) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy działaniom podmiotu dokonującego tej dostawy, można przypisać znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, co w efekcie przesądza o uzyskaniu przez niego statusu podatnika.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że w kwietniu 2003 r. Wnioskodawca nabył grunt rolny o powierzchni 4675 m. kw. W związku z ustrojem małżeńskiej wspólności majątkowej, prawo własności Wnioskodawca nabył wraz z małżonką. W listopadzie 2003 r. dokonano zmiany przeznaczenia gruntu z rolnego na budowlany w planie przestrzennego zagospodarowania. Grunt został podzielony na dwie działki. Jednocześnie do działek małżonkowie doprowadzili media, tzn. prąd i wodę, a jedną z działek o pow. 1724 m. kw. ogrodzili. Jednocześnie od roku 1994 r., Wnioskodawca wspólnie z małżonką prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. W ramach działalności spółki, na ogrodzonej części Wnioskodawca wraz z małżonką wybudował budynek magazynowo – produkcyjno - usługowy o pow. całkowitej 490 m. kw. Budynek został przyjęty do użytkowania przez spółkę w roku 2006 i jednocześnie wpisany do ewidencji środków trwałych spółki. Wszystkie koszty budowy zostały sfinansowane ze środków spółki cywilnej. Faktury dotyczące budowy wystawiane były na spółkę. Spółka dokonywała w związku z tym odliczenia podatku naliczonego, zawartego w materiałach i usługach dotyczących budowy. W budynku tym spółka prowadzi działalność do dnia dzisiejszego. Budynek nigdy nie był wynajmowany innym podmiotom i nikt inny z niego nie korzystał. Wnioskodawca rozważa sprzedaż działki, na której znajduje się budynek gospodarczy. Wnioskodawca nigdy nie prowadził jednoosobowej działalności gospodarczej i nie był płatnikami podatku VAT. Sprzedający przed transakcją jako osoby fizyczne zarejestrują się jako czynni płatnicy podatku VAT. Grunt nigdy nie został formalnie wniesiony do spółki. Nie stanowił środka trwałego spółki. Nie było żadnej formalnej czynności przeniesienia własności gruntu na spółkę. Spółka po zakończeniu budowy, budynek został przyjęty do środków trwałych spółki. Pozwolenie na budowę zostało wydane na spółkę cywilną. Wspólnicy uznawali budynek za własność spółki, ze środków której został on wybudowany. Spółka nie posiada tytułu prawnego do budynku. Wnioskodawca wspólnie z żoną jako właściciele gruntu nie będą zwracać spółce poniesionych nakładów. Spółka wykorzystywała dla celów działalności zarówno budynek, jak i ogrodzoną działkę o pow. 1724 mkw. Spółka użytkowała grunt bezumownie i nieodpłatnie.

Odnosząc przedstawiony opis zdarzenia przyszłego do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie wystąpiły okoliczności wskazujące, że czynność sprzedaży udziału w gruncie jest dostawą towarów w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów art. 15 ust. 2 ustawy.

W przedmiotowej sprawie mamy bowiem do czynienia z sytuacją, w której Wnioskodawca wykorzystywał przedmiotową nieruchomość do działalności gospodarczej. Jak wynika z opisu sprawy, nieruchomość ta była wykorzystywana w prowadzonej działalności gospodarczej Spółki Cywilnej, której Wnioskodawca był wspólnikiem. Spółka Cywilna po wybudowaniu na udostępnionym gruncie budynku magazynowo – produkcyjno - usługowego dokonywała od przedmiotowego budynku odpisów amortyzacyjnych. W budynku tym spółka prowadzi działalność do dnia dzisiejszego.

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że dostawa towarów lub świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywane są przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy towarów lub świadczenia usług mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

W niniejszej sprawie należy uznać, że ww. grunt niewątpliwie był wykorzystywany w przez Wnioskodawcę do działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej, której Wnioskodawca był wspólnikiem. Nie można w świetle powyższego przyjąć, że nieruchomość ta była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do jego celów prywatnych, bowiem cały okres była wykorzystywana do działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę w ramach Spółki cywilnej. W niniejszej sprawie sprzedaż udziału w gruncie nie będzie stanowiła zwykłego wykonywania prawa własności. Zainteresowany podejmował aktywne działania, które świadczą o wykorzystywaniu przedmiotowego gruntu do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca przed przedmiotową transakcją zarejestruje się jako czynny podatnik podatku VAT.

A zatem, w przedmiotowej sprawie występują przesłanki pozwalające uznać Zainteresowanego za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania należy stwierdzić, że Wnioskodawca dokonując sprzedaży udziału w przedmiotowym gruncie będzie działał w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, a czynność ta nosi znamiona działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Skutkiem powyższego planowana przez Zainteresowanego sprzedaż udziału w gruncie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie zauważa się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W przedmiotowej sprawie powyższa interpretacja indywidualna nie wywiera zatem skutku prawnego dla małżonki Wnioskodawcy.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Informuje się ponadto, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży udziału w gruncie stanowiącym współwłasność małżeńską. Natomiast w pozostałych zakresach zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Wskazać należy, iż udzielenie interpretacji podatkowej opiera się na zaistniałym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku o jej wydanie (art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa), natomiast granice tego postępowania są określane przez wnioskodawcę w zapytaniu skierowanym do organu. Wobec powyższego inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku w szczególności dotyczące stawki podatku VAT dla transakcji sprzedaży udziału w gruncie - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.