IPTPP2/4512-527/15-7/IR | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży Nieruchomości składającej z działek gruntu.
IPTPP2/4512-527/15-7/IRinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. grunty
 3. nieruchomość niezabudowana
 4. sprzedaż nieruchomości
 5. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Inne grupy podatników
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.) uzupełnionym pismami z dnia 30 października 2015 r. (data wpływu 5 listopada 2015 r.) oraz z dnia 7 grudnia 2015 r. (data wpływu 9 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży Nieruchomości składającej z działek gruntu nr 140, 141, 142, 159, 213/2, 456 oraz 270 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży Nieruchomości składającej z działek gruntu nr 140, 141, 142, 159, 213/2, 456 oraz 270.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismami z dnia 30 października 2015 r. oraz z dnia 7 grudnia 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz wpłatę brakującej opłaty jak również o kwestie związane z reprezentacją.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wspólnicy spółki cywilnej ........ S.C. z siedzibą w ......, NIP ......, REGON ..... są właścicielami w ramach spółki cywilnej nieruchomości położonej w ....., gmina ......, stanowiącej działki gruntu nr: 140, 142, 159, 270, 213/2, 141 oraz 456 (zwanej dalej Nieruchomością), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w ....... prowadzi Księgę Wieczystą nr ............

Wspólnicy w ramach spółki cywilnej zamierzają dokonać sprzedaży przedmiotowej nieruchomości na rzecz osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Żadna z wyżej wskazanych działek wchodzących w skład Nieruchomości nie jest zabudowana, za wyjątkiem działki nr 270, na której znajduje się maszt telekomunikacyjny. Na pozostałych działkach znajduje się zbiornik wodny, powstały po rekultywacji dawnej kopalni kruszywa oraz tereny zalesione.

Spółka cywilna ..... (zwana dalej Spółką, Wnioskodawcą) jest podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”) zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. Nieruchomość została nabyta przez wspólników w ramach Spółki na podstawie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości zawartej w dniu 9 października 2008 r. (Rep. .....) oraz w jej wykonaniu - umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego oraz własności nieruchomości z dnia 27 listopada 2008 r. (Rep. ....). Przy sprzedaży Nieruchomości, w stosunku do działek o nr ewidencyjnych 140, 142, 159, 213/2, 141 oraz 456 do ceny nabycia został doliczony podatek VAT, według obowiązującej stawki. Do ceny nabycia działki nr 270 zastosowano zwolnienie z podatku VAT.

Jednym z przedmiotów działalności Spółki jest kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.2). Nieruchomość nie była wprowadzona do środków trwałych Spółki i nie była amortyzowana. Spółka dokonała nakładów na nieruchomość, w postaci zarybienia zbiornika wodnego.

Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego ustalony uchwałą Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy wskazuje, iż:

 1. działki gruntu o numerach ewidencyjnych 140, 141, 142, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego położone są w terenie urbanistycznym. Ustalenia planu miejscowego w zakresie terenu dotyczące przedmiotowych działek przewidują:
  1. przeznaczenie terenu; powierzchniowa eksploatacja surowców mineralnych, po zakończeniu eksploatacji złoża wody w jeziorach i stawach, turystyka i rekreacja i leśnictwo;
  2. zasady i warunki zagospodarowania terenu:
  • dopuszcza się czasową lokalizacje elementów i urządzeń zakładu górniczego; wzdłuż granicy terenu należy zachować filar ochronny oraz wykonać zabezpieczenia w celu zachowania bezpieczeństwa ruchu;
  • rekultywacja terenu po wyeksploatowaniu złoża o kierunku leśnym z zachowaniem ukształtowanych zbiorników wodnych i dopuszczeniem realizacji obiektów związanych z turystyką i rekreacją.
 2. działki gruntu o numerach ewidencyjnych 456 oraz nr 159, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego położone są w terenie urbanistycznym. Ustalenia planu miejscowego w zakresie terenu dotyczące przedmiotowych działek przewidują:
  1. przeznaczenie terenu; powierzchniowa eksploatacja surowców mineralnych, po zakończeniu eksploatacji złoża wody w jeziorach i stawach, turystyka i rekreacja i leśnictwo;
  2. zasady i warunki zagospodarowania terenu:
  • dopuszcza się czasową lokalizacje elementów i urządzeń zakładu górniczego; wzdłuż granicy terenu należy zachować filar ochronny oraz wykonać zabezpieczenia w celu zachowania bezpieczeństwa ruchu;
  • rekultywacja terenu po wyeksploatowaniu złoża o kierunku leśnym z zachowaniem ukształtowanych zbiorników wodnych i dopuszczeniem realizacji obiektów związanych z turystyką i rekreacją.
 1. działka gruntu o numerze ewidencyjnym 213/2, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego położona jest w terenie urbanistycznym. Ustalenia planu miejscowego w zakresie terenu dotyczące przedmiotowej działki przewidują:
  1. przeznaczenie terenu; powierzchniowa eksploatacja surowców mineralnych, po zakończeniu eksploatacji złoża wody w jeziorach i stawach, turystyka i rekreacja i leśnictwo;
  2. zasady i warunki zagospodarowania terenu:
  • dopuszcza się czasową lokalizacje elementów i urządzeń zakładu górniczego; wzdłuż granicy terenu należy zachować filar ochronny oraz wykonać zabezpieczenia w celu zachowania bezpieczeństwa ruchu;
  • rekultywacja terenu po wyeksploatowaniu złoża o kierunku leśnym z zachowaniem ukształtowanych zbiorników wodnych i dopuszczeniem realizacji obiektów związanych z turystyką i rekreacją.
 1. działka gruntu o numerach ewidencyjnym 270, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego położona jest w terenie urbanistycznym. Ustalenia planu miejscowego w zakresie terenu dotyczące przedmiotowej działki przewidują:
  1. przeznaczenie terenu - obiekty telekomunikacyjne;
  2. zasady i warunki zagospodarowania terenu - istniejąca stacja łączności telekomunikacyjnej do zachowania.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów ora z wyrysem z mapy ewidencyjnej:

  1. działka gruntu o nr ewidencyjnym 140 posiada łączną powierzchnię .... ha i oznaczona jest symbolami: Wsr-PsVI (wody śródlądowe), Lz-PsVI (lasy), przy czym:
   • powierzchnia wód śródlądowych Wsr-PsVI wynosi: ..... ha;
   • powierzchnia lasów Lz-PsVI wynosi: ..... ha;
  1. działka gruntu o nr ewidencyjnym 141 posiada łączną powierzchnię ... ha i oznaczona jest symbolami: Wsr-PsVI (wody śródlądowe), Lz-PsVI (lasy), przy czym:
   • powierzchnia wód śródlądowych Wsr-PsVI wynosi: .... ha;
   • powierzchnia lasów Lz-PsVl wynosi: .... ha;
  1. działka gruntu o nr ewidencyjnym 142 posiada łączną powierzchnię .... ha i oznaczona jest symbolami: Wsr-PsVI (wody śródlądowe), Lz-PsVI, LSV (lasy), przy czym:
   • powierzchnia wód śródlądowych Wsr-PsVI wynosi: ..... ha;
   • powierzchnia lasów Lz-PsVI wynosi: ... ha;
   • powierzchnia lasów LSV wynosi: ... ha;
  1. działka gruntu o nr ewidencyjnym 159 posiada łączną powierzchnię ... ha i oznaczona jest symbolami: Wsr-PsVI (wody śródlądowe), Lz-PsVI, LSV (lasy), przy czym:
   • powierzchnia wód śródlądowych Wsr-PsVI wynosi: ... ha;
   • powierzchnia lasów Lz-PsVI wynosi: ..... ha;
   • powierzchnia lasów LSV wynosi: .... ha;
  1. działka gruntu o nr ewidencyjnym 213/2 posiada łączną powierzchnię ........ ha i oznaczona jest symbolami: Wsr-PsVI (wody śródlądowe), Lz-PsVI, LSV (lasy), PsV, RVI przy czym:
   • powierzchnia wód śródlądowych Wsr-PsVI wynosi: ..... ha;
   • powierzchnia lasów Lz-PsVI wynosi: .... ha;
   • powierzchnia lasów LSV wynosi: .... ha;
   • powierzchnia użytków rolnych RVI wynosi: .... ha;
   • powierzchnia PsV wynosi: .... ha;
  1. działka gruntu o nr ewidencyjnym 456 posiada łączną powierzchnię .... ha i oznaczona jest symbolami: Wsr-PsVI (wody śródlądowe), Lz-PsVI, LSV (lasy), RVI (użytki rolne), przy czym:
   • powierzchnia wód śródlądowych Wsr-PsVI wynosi: .... ha;
   • powierzchnia lasów Lz-Ps Vi wynosi: .... ha;
   • powierzchnia lasów LSV wynosi: .... ha;
   • powierzchnia użytków rolnych R VI wynosi: .... ha.
  1. działka gruntu o nr ewidencyjnym 270 posiada łączną powierzchnię .... ha i oznaczona jest symbolami: LSVI (lasy), RVI (grunty rolne) przy czym:
   • powierzchnia lasów LSVI wynosi: .... ha;
   • powierzchnia użytków rolnych RVI wynosi: .... ha.

Zgodnie z § 2 ust. 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (dalej: MPZP), ilekroć w planie jest mowa o funkcji:

 • "leśnictwo", oznaczonej symbolem "RL", należy przez to rozumieć funkcję służącą gospodarowaniu leśnemu na gruntach leśnych, obejmujących: lasy, porolne grunty do zalesienia z liniami podziału przestrzennego lasu i urządzeniami melioracji wodnej oraz drogi leśne, parkingi leśne, leśne obiekty turystyczne i zabudowę leśną;
 • "wody w jeziorach i stawach", oznaczonej symbolem "Wj", należy przez to rozumieć funkcję służącą działaniom ograniczonym do utrzymania istniejących oraz realizacji projektowanych wód śródlądowych jezior i stawów w granicach linii brzegu;
 • "turystyka i rekreacja", oznaczonej symbolem "UT", należy przez to rozumieć funkcję służącą działaniom ograniczonym do utrzymania istniejących oraz realizowania projektowanych obiektów o funkcji turystycznej i rekreacyjnej (w tym między innymi: schroniska, pola namiotowe, campingi, domy wczasowe) z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garażami oraz terenami zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej;
 • "powierzchniowa eksploatacja surowców mineralnych" oznaczonej symbolem "PE", należy przez to rozumieć funkcję służącą działaniom ograniczonym do utrzymania istniejących oraz realizowania zakładu górniczego, eksploatującego złoże kopaliny pospolitej, obejmujący:
  1. obszar górniczy złoża,
  2. tereny przyległe niezbędne do prowadzenia eksploatacji złoża,
  3. tereny przyległe do obszaru górniczego niezbędne do zachowania bezpieczeństwa terenów otaczających.

W piśmie z dnia 7 grudnia 2015 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wyjaśniał, że po dokładnym sprawdzeniu kwestii zabudowania działki nr 270 zostało ustalone, iż na działce tej nie znajduje się maszt telekomunikacyjny. Maszt ten został posadowiony na działce sąsiedniej, niebędącej własnością Spółki. Jednakże aktualnym jest, iż w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego i zgodnie z rysunkiem planu miejscowego działka gruntu nr 270 położona jest w terenie urbanistycznym oznaczonym 3.41.PTT, a ustalenia planu miejscowego w zakresie terenu o symbolu 3.41.TT dotyczące przedmiotowej działki przewidują:

 1. przeznaczenie terenu - obiekty telekomunikacyjne;
 2. zasady i warunki zagospodarowania terenu - istniejąca stacja łączności telekomunikacyjnej do zachowania.

Wobec powyższego, pytania Organu dotyczące posadowienia masztu telekomunikacyjnego na działce nr 270 należy uznać za bezprzedmiotowe. Jednocześnie za omyłkowe podanie błędnej informacji Wnioskodawca przeprasza i wyjaśnia, iż błąd był spowodowany brakiem widocznych granic między działkami oraz wyżej wskazanym zapisem ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – „zasady i warunki zagospodarowania terenu - istniejąca stacja łączności telekomunikacyjnej do zachowania”.

Nadto Wnioskodawca wskazał, iż:

 • Spółce przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu działek gruntu nr 140, 141, 142, 159, 213/2, 456. Działka gruntu nr 270 została nabyta za cenę bez podatku VAT (zwolniona z VAT przy nabyciu).
 • Wyżej wskazane działki gruntu nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług, jednakże w przypadku odmiennego ustalenia - odpowiedź na niniejsze pytanie zostanie zmodyfikowana.
 • W odpowiedzi na pytanie o następującej treści „Czy zbiornik wodny, o którym mowa w opisie sprawy znajdujący się na działkach nr 140, 141, 142, 159, 213/2, 456 stanowi budowlę lub jej część w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.)...” wskazał, że:
  Zgodnie z ustawą Prawo budowlane przez „budowlę” - należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
  Przy takiej definicji, zdaniem Wnioskodawców, trudno jednoznacznie stwierdzić, czy teren po byłej kopalni kruszyw zalany wodą po zakończeniu eksploatacji złoża należy uznać za zbiornik. W ocenie Wnioskodawców zbiornik w rozumieniu ustawy Prawo budowlane to obiekt zbudowany w celu magazynowania wody, a zatem nie można go uznać za budowlę lub jej część. Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów części działek nr 140, 141, 142, 159, 213/2, oraz 456 pokryte wodą stanowią tzw. wody śródlądowe.
 • Przy nabyciu działek, na których znajduje się zbiornik wodny Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 • Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie ww. zbiornika wodnego, poza jednorazowym dokonaniem jego zarybienia (kopia faktury w załączeniu). Wydatki na ulepszenie nie przekroczyły 30% wartości początkowej ww. obiektu.
 • Ulepszenie (zarybienie) zostało stwierdzone fakturą VAT RR ze stawką zryczałtowanego podatku VAT 6 %.
 • Ulepszenie (zarybienie) miało miejsce 12 lutego 2009 r. Zatem od ulepszenia minęło 5 lat.
 • Zbiornik wodny od daty nabycia gruntu nie był przedmiotem najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy zbycie przez Spółkę w drodze sprzedaży działek gruntu nr 140, 141,142, 159, 213/2 oraz 456 wchodzących w skład Nieruchomości będzie stanowić czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (VAT) w całości, tj. w stosunku do całkowitej powierzchni działek, czy też zbycie działek gruntu w zakresie odpowiadającym powierzchni działek pokrytej wodami śródlądowymi i w związku z tym nie mogącym stanowić terenów budowlanych w myśl art. 2 pkt 33 ustawy o VAT - powinno być zakwalifikowane jako czynność zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT)...
 2. Czy zbycie przez Spółkę w drodze sprzedaży działki gruntu nr 270 wchodzącej w skład Nieruchomości będzie stanowić czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (VAT)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1)

Zbycie przez Spółkę w drodze sprzedaży działek gruntu nr 140, 141, 142, 159, 213/2, oraz 456 wchodzących w skład Nieruchomości będzie stanowić czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (VAT) jedynie w zakresie tych części (powierzchni) działek, które nie są pokryte wodami śródlądowymi. Z kolei zbycie przez Spółkę w drodze sprzedaży działek gruntu nr 140, 141, 142, 159, 213/2, oraz 456 w części (powierzchni) pokrytej wodami śródlądowymi będzie stanowić czynność zwolnioną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT).

Ad. 2)

Zbycie przez Spółkę w drodze sprzedaży działki gruntu nr 270 wchodzącej w skład Nieruchomości będzie stanowić czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (VAT) z uwagi na okoliczność, iż ustalenia MPZG przewidują przeznaczenie terenu pod obiekty telekomunikacyjne.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Podstawowa stawka podatku - w myśl art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Niemniej jednak jak wynika z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, z zastrzeżeniem art. 146f.

Jednak w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT.

Jak wynika z treści art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Tereny budowlane, w myśl art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zdaniem Wnioskodawcy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako akt prawa miejscowego wiąże zarówno organy administracji, osoby fizyczne, osoby prawne, jak i inne jednostki organizacyjne. Zatem w sytuacji, gdy na danym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to właśnie zapisom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy nadać decydujące znaczenie dla oceny przeznaczenia danego terenu, w tym również dla potrzeb art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z cytowanych przepisów wynika również, że nie jest terenem budowlanym grunt, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje inne przeznaczenie niż pod zabudowę. Analogicznie, w przypadku braku takiego planu, powyższą zasadę należy stosować do decyzji o warunkach zabudowy. W zależności od rodzaju inwestycji będzie to albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzja o warunkach zabudowy. Uwzględniając powyższy przepis, dla stwierdzenia, czy dostawa danego terenu niezabudowanego będzie zwolniona z VAT decydujące znaczenie ma przeznaczenie gruntu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a jeżeli nie został on uchwalony, to znaczenie będzie miała decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana dla danej nieruchomości.

W przedmiotowej sprawie, Nieruchomość objęta jest uchwalonym i obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W związku z tym, na gruncie jego postanowień należy szukać odpowiedzi, czy sprzedaż działek wchodzących w skład nieruchomości będzie zwolniona z podatku VAT, czy opodatkowana tym podatkiem.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zbycie działek gruntu nr ewidencyjny 140, 141, 142, 159, 213/2 oraz 456 będzie zwolnione z podatku VAT w części, w jakiej działki gruntu pokryte są wodami śródlądowymi. Przemawia za tym okoliczność, że części działek gruntu pokryte wodami śródlądowymi nie można klasyfikować jako „teren budowlany” w rozumieniu ustawy o VAT, bowiem tereny te z racji swoich właściwości nie mogą być przeznaczone pod zabudowę. Przyznać należy, iż zasady i warunki zagospodarowania terenu ustalone w MPZP przewidują rekultywację terenu po wyeksploatowaniu złoża o kierunku leśnym z zachowaniem ukształtowanych zbiorników wodnych i dopuszczeniem realizacji obiektów związanych z turystyką i rekreacją, to jednak w odniesieniu do części powierzchni działek, na których zlokalizowany jest zbiornik wodny brak jest faktycznej możliwości jakiejkolwiek zabudowy.

W rozpoznawanej sprawie dla terenu, na którym znajduje się Nieruchomość która ma być przedmiotem dostawy, został sporządzony MPZP. Z zapisów tego planu wynika, że działki gruntu nr 140, 141, 142, 159, 213/2, oraz 456 przeznaczone są do powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych, po zakończeniu eksploatacji złoża przeznaczone na wody w jeziorach i stawach, turystykę, rekreację i leśnictwo. W ocenie Spółki, z powyższego zapisu wynika, iż przedmiotowe działki, przynajmniej w części przeznaczone są na zbiorniki wodne stanowiące wody śródlądowe, powstałe po rekultywacji terenu dawnej kopalni kruszyw. Obecnie istniejący stan faktyczny Nieruchomości pozwolił na ustalenie powierzchni zbiornika wodnego znajdującego się na Nieruchomości, co znalazło odzwierciedlenie w ewidencji gruntów. Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów znaczną część działek nr 140, 141, 142, 159, 213/2, oraz 456 stanowią wody śródlądowe. MPZP natomiast wskazuje, że dla terenów oznaczonych symbolem funkcji „WJ” - wody w jeziorach i stawach, należy przez to rozumieć funkcję służącą działaniom ograniczonym do utrzymania istniejących oraz realizacji projektowanych wód śródlądowych jezior i stawów w granicach linii brzegu. Z kolei dla terenów oznaczonych symbolem funkcji „UT” - turystyka i rekreacja, należy przez to rozumieć funkcję służącą działaniom ograniczonym do utrzymania istniejących oraz realizowania projektowanych obiektów o funkcji turystycznej i rekreacyjnej (w tym między innymi: schroniska, pola namiotowe, campingi, domy wczasowe) z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garażami oraz terenami zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej.

Zdaniem Spółki, powyższa analiza przepisów MPZP oraz informacji wynikających z ewidencji gruntów pozwala stwierdzić, że sprzedaż działek gruntu nr 140, 141, 142, 159, 213/2, oraz 456 nie może być zakwalifikowana w całości jako czynność opodatkowana podatkiem VAT, ponieważ znaczna część powierzchni tych działek stanowi grunty pokryte wodami śródlądowymi, które nie mogą być przeznaczone pod zabudowę. Tym samym części powierzchni działek, oznaczone w MPZG symbolem PE/Wj, a w ewidencji gruntów symbolem Wsr-PsVI winny korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, ponieważ w tej części, zgodnie z MPZP są przeznaczone pod wody śródlądowe. Dla tych działek nie została również wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Tym samym w odniesieniu do tej części powierzchni działek, nie jest spełniona definicja terenów budowlanych, o których mowa art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Natomiast sprzedaż części powierzchni działek, która zgodnie z MPZP stanowi teren przeznaczony pod turystykę i rekreację oraz leśnictwo oznaczona symbolem UT i RL, a w ewidencji gruntów oznaczone symbolami Lz-PsVI, LsV, RVI, PsV będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług wg stawki w wysokości 23%, ponieważ zgodnie z ustaleniami MPZP na tych częściach działek dopuszcza się budowę obiektów o funkcji turystycznej, rekreacyjnej oraz leśnych obiektów turystycznych, przy czym budowa takich obiektów jest faktycznie możliwa. W związku z tym, w ocenie Wnioskodawcy, można się zgodzić, iż ta część powierzchni działek znajduje się na terenach przeznaczonych pod zabudowę przewidzianą w zapisach MPZP.

W konsekwencji należy stwierdzić, że zbycie działek gruntu nr 140, 141, 142, 159, 213/2, oraz 456 nie będzie w całości czynnością opodatkowaną podatkiem VAT, gdyż sprzedaż w części stanowiącej wody śródlądowe będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług a w pozostałej części będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług wg stawki w wysokości 23%.

W ocenie Wnioskodawcy, przy dokonywaniu kwalifikacji czynności dostawy gruntu pod względem opodatkowania podatkiem VAT lub zastosowania zwolnienia należy brać nie tylko zapisy MPZP dotyczące terenu urbanistycznego, na którym znajduje się dany grunt lub jego część, ale również faktyczną możliwość naniesienia przewidzianej MPZP zabudowy. Wprawdzie w przypadku gruntów przedmiotem obrotu nie może być tylko wyodrębniona fizycznie część działki gruntu, lecz wydzielona działka lub udział w niej, to podkreślić należy, iż powyższa okoliczność nie stoi w sprzeczności ze stosowaniem różnych stawek VAT w odniesieniu do poszczególnych lecz określonych ilościowo części działek. W fakturze dokumentującej sprzedaż Nieruchomości może zostać dokonane rozbicie ceny według powierzchni gruntów opodatkowanych odpowiednimi stawkami, tj. sprzedaż zwolniona z podatku VAT i sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23 %.

Odnosząc się natomiast do działki gruntu nr 270, zdaniem Spółki stwierdzić należy, iż zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku VAT zwolniona od podatku jest dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Według art. 3 pkt 1, pkt 3, pkt 4 i pkt 6 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.; dalej: PrBudU) przez „budowę” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Natomiast „obiektem budowlanym” jest zarówno budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, jak i każdy obiekt budowlany, tj. lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową, a także obiekty małej architektury, tzn. niewielkie obiekty.

Z MPZP wynika, iż działka 270 położona na terenie urbanistycznym oznaczonym symbolem 3.41.TT, przeznaczonym pod obiekty telekomunikacyjne. Zasady i warunki zagospodarowania tego terenu przewidują zachowanie istniejącej stacji łączności telekomunikacyjnej. Zatem przedmiotową działkę należy uznać za teren zabudowany.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zatem w świetle przytoczonych powyżej przepisów, grunt spełnia definicję towaru określoną w art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż traktowana jest jako odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy zaś art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku dostaw towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

I tak, stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy, przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z treści wyżej cytowanych przepisów wynika, że opodatkowaniu podlega dostawa, której przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych, tylko te, które stanowią tereny budowlane.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.), ustawa określa:

 1. zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej,
 2. zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy – przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań.

Natomiast art. 4 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy stanowi, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, przy czym:

 1. lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 2. sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

O przeznaczeniu nieruchomości stanowią zatem akty prawa miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jako źródło prawa miejscowego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy – jako akt prawa administracyjnego.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu sprawy Wnioskodawca (Spółka) będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT zamierza sprzedać Nieruchomość składającą się z działek gruntu nr 140, 142, 159, 270, 213/2, 141 oraz 456 stanowiących tereny niezabudowane. Nieruchomość została nabyta przez wspólników w ramach Spółki na podstawie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości zawartej w dniu 9 października 2008 r. oraz w jej wykonaniu - umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego oraz własności nieruchomości z dnia 27 listopada 2008 r. Spółce przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu działek gruntu nr 140, 141, 142, 159, 213/2, 456. Działka gruntu nr 270 została nabyta za cenę bez podatku VAT (zwolniona z VAT przy nabyciu). Wyżej wskazane działki gruntu nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w pierwszej kolejności wskazać należy, że skoro w okolicznościach niniejszej sprawy zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obszar na którym położone są działki gruntu nr 140, 142, 159, 213/2, 141, 456 stanowi w części teren, na którym dopuszcza się realizację obiektów związanych z turystyką i rekreacją, to ta część powierzchni działek spełnia definicję terenu budowlanego w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy i w stosunku do niej nie znajdzie zastosowania zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Jednocześnie zauważyć należy, że ww. działki nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług. W konsekwencji w odniesieniu do ww. części przedmiotowych gruntów nie znajdzie również zastosowania zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Z kolei w stosunku do pozostałej części powierzchni ww. działek pokrytej wodami śródlądowymi (oznaczonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako wody w jeziorach i stawach) uznać należy przedmiotową część gruntów za niebędące terenami budowlanymi.

Mając zatem na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że do planowanej dostawy działek gruntu nr 140, 142, 159, 213/2, 141, 456 w części dotyczącej powierzchni działek pokrytej wodami śródlądowymi znajdzie zastosowanie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Natomiast sprzedaż działek gruntu nr 140, 142, 159, 213/2, 141, 456 w części dotyczącej powierzchni tych działek, na których obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza realizację obiektów związanych z turystyką i rekreacją, będzie podlegała opodatkowaniu przy zastosowaniu podstawowej stawki podatku VAT w wysokości 23%.

Z kolei odnośnie działki nr 270 uznać należy, że dostawa tej działki nie będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, ponieważ zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie urbanistycznym o przeznaczeniu obiekty telekomunikacyjne. W odniesieniu do przedmiotowej działki nie znajdzie również zastosowanie zwolnienie od opodatkowania podatkiem VAT określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, bowiem – jak wskazał Wnioskodawca – ww. działka gruntu nie jest wykorzystywana wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług. Tym samym planowana przez Spółkę dostawa działki gruntu nr 270 będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego zdarzenia przyszłego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.