IPTPP1/443-755/14-2/MW | Interpretacja indywidualna

Uznanie sprzedaży nieruchomości gruntowej za czynność podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy
IPTPP1/443-755/14-2/MWinterpretacja indywidualna
  1. dostawa
  2. grunty
  3. opodatkowanie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania sprzedaży nieruchomości gruntowej za czynność podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania sprzedaży nieruchomości gruntowej za czynność podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Nieruchomość gruntowa przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego stanowi własność Gminy ...... na podstawie Decyzji Wojewody ..... znak: ..... z dnia 23 marca 2012 r. W ww. decyzji stwierdzono, że Gmina ......... z dniem 27 maja 1990 r. z mocy prawa, nieodpłatnie nabyła na własność nieruchomość gruntową oznaczoną numerami ewidencyjnymi .............. o pow. 3,2000 ha, położoną w obrębie geodezyjnym ..... gm. .........

Ww. nieruchomość gruntowa w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę ....., stanowi grunty orne klasy V i Vb oraz łąki trwałe klasy V. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa ..... na terenie gm. ....., zatwierdzonego Uchwałą 42/2006 Rady Gminy ...... z dnia 17 maja 2006 roku, nieruchomość ta została oznaczona symbolem KO - tereny urządzeń oczyszczania ścieków. Dla terenów oznaczonych symbolem KO - tereny urządzeń oczyszczania ścieków komunalnych, ustalono jako przeznaczenie dopuszczalne: oczyszczalnie ścieków; obiekty i urządzenia związane z doprowadzeniem i odprowadzeniem ścieków; obiekty administracyjne, gospodarcze związane z odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków, drogi dojazdowe i płace manewrowe oraz zieleń urządzona i nieurządzona oraz zadrzewiona.

Decyzją Nr ... Starosty ......... z dnia 31 lipca 2014 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzony został podział geodezyjny działki ..... na działki ..... i ..., a działki ...... na działki ..... i ....... W związku z powyższym, do sprzedaży została przeznaczona nieruchomość gruntowa oznaczona numerami ewidencyjnymi ................. o pow. 3,1424 ha.

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa przeznaczona do sprzedaży zabudowana jest obiektami oczyszczalni ścieków, które przekazane zostały nieodpłatnie Związkowi Komunalnemu Wodociągów i Kanalizacji w ..... na mocy Decyzji Wojewody ....... z dnia 22 czerwca 1992 r., jako składniki majątkowe wchodzące w dniu 27 maja 1990 r. w skład majątku państwowego będącego w dyspozycji Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w ....... Obecnie obiekty te należą do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w .........

Gmina ........ (dalej: "Gmina") jest jednostką samorządu terytorialnego działającą na podstawie ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 3 marca 2005 r. Począwszy od rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług za marzec 2005 roku Gmina składa deklaracje VAT-7, posługując się własnym numerem NIP uzyskanym na mocy decyzji Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w .........

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy opisane powyżej zdarzenie prawne będzie podlegało obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Art. 7 ust. 1 stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast w myśl art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, stawka podatku od towarów i usług wynosi, co do zasady, obecnie 23%. Ustawodawca przewidział również stawki preferencyjne oraz możliwość zwolnień podatkowych. W świetle art. 43 ust. 1 pkt 9 cytowanej wcześniej ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Zatem opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane. Pozostałe natomiast grunty, nieprzeznaczone pod zabudowę - są zwolnione od podatku VAT. Ponadto cytowana ustawa w art. 2 pkt 33 zawiera definicję terenów budowlanych, przez które rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Nieruchomość gruntowa przeznaczona do sprzedaży przez Gminę w drodze przetargu nieograniczonego, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectwa ........., zatwierdzonego Uchwałą nr 42/2006 Rady Gminy ....... z dnia 17 maja 2006 r., stanowi tereny urządzeń oczyszczania ścieków komunalnych (KO).

Jako przeznaczenie dopuszczalne dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej ustalono w planie: oczyszczalnie ścieków; obiekty i urządzenia związane z doprowadzeniem i odprowadzeniem ścieków; obiekty administracyjne, gospodarcze związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; drogi dojazdowe i place manewrowe, zieleń urządzoną i nieurządzoną oraz zadrzewienia. Ponadto w planie określono zasady zabudowy i zagospodarowania terenów związanych z oczyszczaniem i odprowadzaniem ścieków, a mianowicie: zapewnienie osiągnięcia stopnia oczyszczania ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ograniczenie uciążliwości obiektu.

W związku z powyższym sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - stawka podatku 23%, gdyż zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowi grunt przeznaczony pod zabudowę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121 z późn. zm.), rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne.

Wyjaśnić jednocześnie należy, iż przedmiotami stosunków prawnych są dobra materialne i niematerialne. Wśród dóbr materialnych wyróżniamy m. in. rzeczy (B. M., „Mienie”, „Komentarz do art. 44-553 Kodeksu cywilnego”, Zakamycze 1997, komentarz do art. 45 k.c.). Rzeczy dzieli się na nieruchomości i rzeczy ruchome (P. K., „Kodeks cywilny, Księga pierwsza. Część ogólna. Komentarz”, Zakamycze 2003, komentarz do art. 45 k.c.).

Natomiast w myśl art. 46 § 1 ww. Kodeksu, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Zatem w świetle przytoczonych powyżej przepisów, grunt spełnia definicję towaru określoną w art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż traktowana jest jako odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zamierza sprzedać nieruchomość gruntową, która stanowi własność Gminy na podstawie Decyzji Wojewody ........ z dnia 23 marca 2012 r. W ww. decyzji stwierdzono, że Gmina z dniem 27 maja 1990 r. z mocy prawa, nieodpłatnie nabyła na własność nieruchomość gruntową oznaczoną numerami ewidencyjnymi ........... o pow. 3,2000 ha. Ww. nieruchomość gruntowa w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez, stanowi grunty orne klasy V i Vb oraz łąki trwałe klasy V. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość ta została oznaczona symbolem KO - tereny urządzeń oczyszczania ścieków. Dla terenów oznaczonych symbolem KO - tereny urządzeń oczyszczania ścieków komunalnych, ustalono jako przeznaczenie dopuszczalne: oczyszczalnie ścieków; obiekty i urządzenia związane z doprowadzeniem i odprowadzeniem ścieków; obiekty administracyjne, gospodarcze związane z odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków, drogi dojazdowe i place manewrowe oraz zieleń urządzona i nieurządzona oraz zadrzewiona. Decyzją Nr ... Starosty .... z dnia 31 lipca 2014 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzony został podział geodezyjny działki ..... na działki .... i ..., a działki .... na działki ..... i ...... W związku z powyższym, do sprzedaży została przeznaczona nieruchomość gruntowa oznaczona numerami ewidencyjnymi .................. o pow. 3,1424 ha. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa przeznaczona do sprzedaży zabudowana jest obiektami oczyszczalni ścieków, które przekazane zostały nieodpłatnie Związkowi Komunalnemu Wodociągów i Kanalizacji w ...... na mocy Decyzji Wojewody ........ z dnia 22 czerwca 1992 r., jako składniki majątkowe wchodzące w dniu 27 maja 1990 r. w skład majątku państwowego będącego w dyspozycji Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w ....... Obecnie obiekty te należą do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w .........

Wobec powyższego należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, iż sprzedaż nieruchomości będzie niewątpliwie czynnością cywilnoprawną (nie zaś publicznoprawną), Gmina będzie dokonywała jej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i dla zamierzonej czynności Gmina będzie występowała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Tym samym powyższa czynność w świetle ustawy będzie traktowana jako odpłatna dostawa towarów, podlegająca opodatkowaniu stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Zatem mając na uwadze opis sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że dostawa nieruchomości będącej przedmiotem wniosku będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone. W szczególności tut. Organ nie rozstrzygał kwestii stawki/zwolnienia ww. dostawy od podatku na podstawie art. 43 ustawy z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca nie sformułował w tym zakresie pytania.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.