IPTPB2/4514-37/15-4/KK | Interpretacja indywidualna

Czy nabycie 6 gruntów rolnych o powierzchni ponad 1 ha podlega zwolnieniu na podstawie art. 9 pkt 2 lit a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
IPTPB2/4514-37/15-4/KKinterpretacja indywidualna
 1. gospodarstwo rolne
 2. grunty
 3. sprzedaż
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2015 r. (data wpływu 1 lipca 2015 r., data nadania 29 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 września 2015 r. (data wpływu 30 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia nieruchomości rolnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2015 r. (data nadania 29 czerwca 2015 r.) został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia nieruchomości rolnych.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613). Pismem z dnia 15 września 2015 r., nr IPTPB2/4514-37/15-2/AK, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ww. ustawy, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie wysłano w dniu 16 września 2015 r. (data doręczenia 21 września 2015 r.), natomiast w dniu 30 września 2015 r. do tutejszego Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie z dnia 28 września 2015 r. (data nadania 28 września 2015 r.).

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej zwanej także Spółką, jest polskim rezydentem podatkowym i podlega w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W 2014 r. Spółka zakupiła w ramach sześciu kolejnych transakcji nieruchomości rolne, w każdym przypadku o powierzchni przekraczającej 1 ha.

Każdą z ww. czynności Wnioskodawca oznaczył cyfrą porządkową:

 1. Dnia 1 kwietnia 2014 r. w oparciu o akt notarialny, Wnioskodawca na podstawie umowy sprzedaży zakupił grunty orne o łącznej powierzchni gruntów ornych 4,0933 ha.
 2. Dnia 17 kwietnia 2014 r., w oparciu o akt notarialny, na podstawie umowy sprzedaży zakupił grunty rolne o powierzchni 4,7272 ha, składające się z gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, pastwisk trwałych, gruntów ornych.
 3. Dnia 25 kwietnia 2014 r., w oparciu o akt notarialny, Wnioskodawca na podstawie umowy sprzedaży zakupił grunty rolne o powierzchni 4,7738 ha składające się z gruntów ornych, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych.
 4. Dnia 13 maja 2014 r., w oparciu o akt notarialny, Wnioskodawca na podstawie umowy sprzedaży zakupił grunty orne o powierzchni gruntów ornych 4,3680 ha.
 5. Dnia 20 maja 2014 r., na podstawie aktu notarialnego, Wnioskodawca na podstawie umowy sprzedaży zakupił grunty orne o powierzchni gruntów ornych 4,3668 ha.
 6. Dnia 2 czerwca 2014 r., w oparciu o akt notarialny, Wnioskodawca na podstawie umowy sprzedaży zakupił grunty rolne o powierzchni 1,6591 ha, na którą składają się grunty orne oraz łąki trwałe.

W ramach każdego z sześciu opisanych powyżej stanów faktycznych notariusz działając jako płatnik pobrał i odprowadził podatek od czynności cywilnoprawnych naliczany od ceny sprzedaży nieruchomości.

W uzupełnieniu z dnia 28 września 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. wszystkie nieruchomości zostały nabyte od J. oraz M.,
 2. działalność gospodarcza Spółki to kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek: PK 68.10,
 3. nieruchomości zostały nabyte w celu ich dalszej odsprzedaży,
 4. nabywane nieruchomości stanowiły gospodarstwo rolne; od gruntów powinien być naliczany i płacony podatek rolny,
 5. w momencie sprzedaży Wnioskodawca posiadał gospodarstwo rolne, a nabywane grunty zostały do niego włączone,
 6. Spółka z nabytych gruntów utworzyła gospodarstwo rolne,
 7. nabyte grunty na podstawie wymienionych umów notarialnych w chwili zakupu stanowiły niezabudowane grunty rolne,
 8. nieruchomości w chwili nabycia znajdowały się na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie zostały też dla nich wydane decyzje o warunkach zabudowy zmieniające ich przeznaczenie w rozumieniu przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym,
 9. nabyte nieruchomości położone były na terenach oznaczonych symbolem I.2 Rb (CH) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komprachcice - co oznacza tereny rozwoju obszarów zurbanizowanych.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że studium nie jest aktem prawa miejscowego, a więc nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących i nie może być podstawą do wydania decyzji administracyjnych. Ma wyłącznie charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, obowiązującego w systemie organów gminy. Wiąże wójta, burmistrza, prezydenta miasta, nie strony stosunków cywilnoprawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy sprzedaż nieruchomości, opisanych powyżej w ramach stanu faktycznego oznaczonego cyfrą porządkową nr 1, jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z art. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.)...
 2. Czy sprzedaż nieruchomości, opisanych powyżej w ramach stanu faktycznego oznaczonego cyfrą porządkową nr 2, jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z art. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.)...
 3. Czy sprzedaż nieruchomości, opisanych powyżej w ramach stanu faktycznego oznaczonego cyfrą porządkową nr 3, jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z art. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.)...
 4. Czy sprzedaż nieruchomości, opisanych powyżej w ramach stanu faktycznego oznaczonego cyfrą porządkową nr 4, jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z art. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.)...
 5. Czy sprzedaż nieruchomości, opisanych powyżej w ramach stanu faktycznego oznaczonego cyfrą porządkową nr 5, jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z art. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.)...
 6. Czy sprzedaż nieruchomości, opisanych powyżej w ramach stanu faktycznego oznaczonego cyfrą porządkową nr 6, jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z art. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w każdym z sześciu powyżej opisanych stanów faktycznych znajdzie zastosowanie zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, na każde z sześciu pytań należy udzielić odpowiedzi twierdzącej, bowiem umowy sprzedaży nieruchomości rolnych nie są opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że w każdym z sześciu opisanych stanów faktycznych przeniesienie własności nieruchomości nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży. Przedmiotem każdej z sześciu umów w chwili dokonania czynności cywilnoprawnej sprzedaży były grunty stanowiące gospodarstwo rolne, w rozumieniu art. 2 ust 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (powierzchnia gruntów jest większa niż 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy). W zaistniałym stanie rzeczy, zwolnienie znajduje zastosowanie nawet wówczas, gdy nabywca (Wnioskodawca) nie będzie prowadził gospodarstwa rolnego. Nie jest również nieodzowne w tym przypadku uzewnętrznienie zamiaru prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Wnioskodawca zauważa, że zwalnia się od podatku czynności cywilnoprawne przenoszące własności nieruchomości lub ich części, wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast, w drodze umów sprzedaży, pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy. Zgodnie z art. 2 ust. 1 w związku z art. 1 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, za gospodarstwo rolne dla celów podatku rolnego uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Sam fakt posiadania gruntów odpowiednio sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, jest wystarczający do uznania danego obszaru za gospodarstwo rolne.

Zdaniem Wnioskodawcy, zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych ma charakter przedmiotowy i dotyczy takich nieruchomości, które już w chwili przeniesienia własności wchodzą w skład gospodarstwa rolnego lub do takiego gospodarstwa będą należeć. Przy czym dla spełnienia warunków zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych wystarczające jest spełnienie przynajmniej jednego z warunków:

 • przenoszona nieruchomość musi stanowić (niekoniecznie w całości) gospodarstwo rolne zbywcy; późniejsza zmiana charakteru nieruchomości nie ma znaczenia, bądź
 • przenoszona nieruchomość nie musi być gospodarstwem rolnym lub jego częścią, jednak w połączeniu z nieruchomościami nabywcy możliwe będzie utworzenie gospodarstwa rolnego, bądź
 • przenoszona nieruchomość niebędąca gospodarstwem rolnym (lub jego częścią) zostanie włączona do gospodarstwa rolnego nabywcy.

Przynajmniej jedna z powyżej opisanych okoliczności musi wystąpić w chwili dokonania czynności prawnej zawarcia umowy sprzedaży (tzn. w tym momencie muszą zaistnieć wskazane wyżej skutki przeniesienia nieruchomości gruntowej). Wykładnia językowa art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych nie pozwala na przyjęcie odmiennej interpretacji przywołanego przepisu. W treści art. 9 pkt 2 in fine ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ustawodawca posłużył się łącznikiem albo stanowiącym alternatywę rozłączną. Wnioskodawca cytuje: „pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy”. W logice prawniczej albo oznacza alternatywę rozłączną. Odnoszą powyższe do trzech przesłanek, o których mowa w art. 9 pkt 2 cytowanej ustawy, Wnioskodawca stwierdza, że spełnienie jednej z trzech przesłanek pozwala na uzyskanie zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca zauważa, że w praktyce zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych często jest stosowane przy nabyciu nieruchomości rolnych, które potem wykorzystywane są w innych celach, np. rekreacyjno-wypoczynkowych, czy do prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli nowy nabywca przeznaczy zakupione gospodarstwo do innej działalności niż rolnicza, nie powoduje to utraty zwolnienia.

W odpowiedzi na pytania posłów dotyczące charakteru zwolnienia, wiceminister finansów ... informował, że preferencja w podatku od czynności cywilnoprawnych powinna przede wszystkim promować efektywne wykorzystanie terenów rolniczych, a nie zwalniać z podatku te czynności, które nie są związane z gospodarstwem rolnym.

Wnioskodawca wskazuje, że stanowisko niniejsze znajduje potwierdzenie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 września 2013 r., sygn. akt II FSK 2704/11, w którym Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił tezę: „W świetle art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86, poz. 959, z późn. zm.) warunkiem zastosowania zwolnienia podatkowego wynikającego z tego przepisu jest to, że w chwili dokonania czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne (w rozumieniu przepisów o podatku rolnym) utworzą takie gospodarstwo lub wejdą w jego skład. Tak więc, ewentualne oświadczenie składane przed notariuszem przez nabywcę, jako warunek odstąpienia od poboru podatku, mogłoby dotyczyć tych właśnie okoliczności (przesłanek), nie zaś faktu, czy też zamiaru, wykorzystywania nabytych gruntów na cele rolnicze”.

Zdaniem Wnioskodawcy, zobowiązanie podatkowe powstanie zatem wtedy, gdy zbywana nieruchomość nie stanowi całości lub części gospodarstwa rolnego w dacie zawarcia umowy sprzedaży i jednocześnie w wyniku jej przeniesienia w skład gospodarstwa rolnego nie wejdzie.

Zważywszy, że każda z nabywanych na podstawie umowy sprzedaży nieruchomości stanowiła gospodarstwo rolne, Wnioskodawca uważa, że w każdej z sześciu przedstawionych sytuacji znajdzie zastosowanie przepis art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, a umowy sprzedaży będą korzystały ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Do uzupełnienia wniosku z dnia 28 września 2015 r. Wnioskodawca dołączył dokumenty. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretację w trybie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), Organ upoważniony nie przeprowadza postepowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany ani uprawniony do oceny załączonych dokumentów, jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Nadmienić należy, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem, wniosek o wydanie interpretacji może być złożony tylko w indywidualnej sprawie zainteresowanego. Z tych też względów - z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego - zaznacza się, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy jedynie Wnioskodawcy, nie zaś pozostałych stron umowy sprzedaży oraz płatnika.

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.