IPTPB2/4514-17/15-5/KK | Interpretacja indywidualna

Czy nabycie gruntów rolnych o powierzchni 1,07 ha podlega zwolnieniu na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
IPTPB2/4514-17/15-5/KKinterpretacja indywidualna
 1. gospodarstwo rolne
 2. grunty
 3. sprzedaż
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2015 r. (data wpływu 9 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 lipca 2015 r. (data wpływu 3 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia gruntów rolnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietni 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia gruntów rolnych.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613). Pismem z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr IPTPB2/4514-17/15-3/KK, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ww. ustawy, wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 25 czerwca 2015 r. (data doręczenia 29 czerwca 2015 r.), natomiast w dniu 3 lipca 2015 r. do tutejszego Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie z dnia 1 lipca 2015 r. (data nadania 2 lipca 2015 r.).

We wniosku oraz jego uzupełnieniu został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 31 marca 2015 r. Wnioskodawczyni zakupiła grunty rolne o powierzchni 1,0739 ha od osób, które wcześniej prowadziły działalność rolniczą. Przez sprzedających od tych gruntów był płacony podatek rolny. Nabyte grunty na dzień sprzedaży stanowiły (według ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym) gospodarstwo rolne. Notariusz od umowy sprzedaży nie pobrał podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dnia 27 stycznia 2015 r. Wnioskodawczyni złożyła wniosek o wydanie warunków zabudowy do tej działki, w celu upewnienia się, czy nie są one gruntami chronionymi, pozbawionymi zabudowy (mieszkalne, usługowe). Decyzja została wydana w dniu 12 marca 2015 r. przez Burmistrza Miasta i była ona pozytywna, czyli spełniała wymogi jakie Wnioskodawczyni opisała we wniosku. Decyzja ta uprawomocniła się w dniu 27 kwietnia 2015 r. W warunkach zabudowy była ujęta budowa hali warsztatowej i domu jednorodzinnego, czyli działka usługowo-budowlana.

W dniu zakupu tych gruntów Wnioskodawczyni nie posiadała innych gruntów rolnych, nie były wykorzystywane przez Nią na cele rolnicze. Klasa tych gruntów ornych to: IVb i V i znajdują się one na terenie wiejskim. Wnioskodawczyni nie uzyskała żadnej decyzji o wyłączeniu nabytych gruntów z produkcji rolnej. W dniu 11 czerwca 2015 r. Wnioskodawczyni opłaciła w gminie podatek rolny od tych gruntów.

Na dzień spisania aktu notarialnego na gruntach nie było żadnych budynków. Na podstawie § 67 i § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nabyte grunty zakwalifikowane były jako grunty orne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zakupione grunty podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu z dnia 1 lipca 2015 r., zgodnie z art. 9 pkt 2 lit. a) i g) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626), grunty nabyte w dniu 31 marca 2015 r. są gruntami rolnymi, pomimo że wystąpiła Ona do Gminy z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Jest to grunt o klasie IV b i V (klasa V zwolniona z podatku rolnego). Nie ma na tej działce, na dzień 31 marca 2015 r., żadnych budynków usługowych lub mieszkalnych, grunty te nie były przekształcone. Powierzchnia tej działki wynosi 1,0739 ha, czyli jest gospodarstwem rolnym (przekracza 1 ha). W chwili zakupu na gruntach nie była prowadzona inna działalność niż rolnicza.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

W myśl art. 4 pkt 1 ww. ustawy, obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. Stosownie do treści art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, stawka podatku od sprzedaży nieruchomości wynosi 2%.

Przepis art. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera katalog czynności cywilnoprawnych zwolnionych od tego podatku. Art. 9 pkt 2 lit. a) ww. ustawy stanowi, że zwalnia się od podatku przeniesienie własności nieruchomości lub ich części, wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast, w drodze umów sprzedaży pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.

Jak stanowi art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Stosownie do postanowień § 68 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454, z późn. zm.) w sprawie ewidencji gruntów i budynków, grunty rolne dzielą się na:

 1. użytki rolne, do których zalicza się:
  1. grunty orne, oznaczone symbolem - R,
  2. sady, oznaczone symbolem - S,
  3. łąki trwałe, oznaczone symbolem - Ł,
  4. pastwiska trwałe, oznaczone symbolem - Ps,
  5. grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem - Br,
  6. grunty pod stawami, oznaczone symbolem - Wsr,
  7. grunty pod rowami, oznaczone symbolem - W,
  8. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem - Lzr,
 1. nieużytki, oznaczone symbolem - N.

Na tle powyższego należy stwierdzić, że zwolnienie zawarte w art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ma charakter warunkowy, co oznacza, że umowa sprzedaży będzie zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych, tylko wtedy, gdy w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabywany grunt będzie stanowił gospodarstwo rolne albo utworzy gospodarstwo rolne lub wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.

Z treści wniosku wynika, że w dniu 31 marca 2015 r. Wnioskodawczyni zakupiła grunty rolne o powierzchni 1,0739 ha od sprzedającego, który prowadził działalność rolniczą i od tych gruntów płacił podatek rolny. Nabyte grunty na dzień sprzedaży stanowiły, na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, gospodarstwo rolne.

Dnia 27 stycznia 2015 r. Wnioskodawczyni złożyła wniosek o wydanie warunków zabudowy do tej działki, w celu upewnienia się, czy nie są one gruntami chronionymi, pozbawionymi możliwości zabudowy. Decyzja została wydana w dniu 12 marca 2015 r. przez Burmistrza Miasta i uprawomocniła się w dniu 27 kwietnia 2015 r. W warunkach zabudowy była ujęta budowa hali warsztatowej i domu jednorodzinnego, czyli działka usługowo-budowlana.

W dniu zakupu tych gruntów Wnioskodawczyni nie posiadała innych gruntów rolnych. Wnioskodawczyni nie uzyskała żadnej decyzji o wyłączeniu nabytych gruntów z produkcji rolnej. W dniu 11 czerwca 2015 r. Wnioskodawczyni opłaciła w gminie podatek rolny od tych gruntów.

Na dzień spisania aktu notarialnego grunty nie posiadały żadnych budynków. Na podstawie § 67 i § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nabyte grunty zakwalifikowane były jako grunty orne. Klasa tych gruntów ornych to: IVb i V i znajdują się one na terenie wiejskim.

Z treści wniosku wynika, że w momencie sprzedaży nabywane grunty stanowiły gospodarstwo rolne, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz opis stanu faktycznego, należy stwierdzić, że nabycie gospodarstwa rolnego przez Wnioskodawczynię korzysta ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczyni i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Dodatkowo należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w Jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), a zatem wywiera skutki prawne w stosunku do tego podmiotu, do którego są skierowane. Niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawczyni, jako osoby występującej z wnioskiem, natomiast nie chroni pozostałych stron umowy sprzedaży.

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.