IPPP3/4512-788/15-4/WH | Interpretacja indywidualna

Zamiana prawa wieczystego użytkowania gruntów podlega zwolnieniu z VAT.
IPPP3/4512-788/15-4/WHinterpretacja indywidualna
 1. grunty
 2. zmiana
 3. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2015 r. (data wpływu 21 września 2015 r.), uzupełnionym w dniu 14 października 2015 r. (data wpływu 19 października 2015 r.) na wezwanie nr IPPP3/4512-788/15-2/WH z dnia 5 października 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 7 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku przy zamianie prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z własnością naniesień – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku przy zamianie prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z własnością naniesień.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 14 października 2015 r. (data wpływu 19 października 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 5 października 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawcą jest polska spółka kapitałowa wchodząca w skład Grupy P, opodatkowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości osiąganych dochodów. Rok podatkowy Spółki jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Spółka jest również zarejestrowanym polskim podatnikiem VAT czynnym.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie zarządzania nieruchomościami, zagospodarowania, wynajmu, kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, zarządzania nieruchomościami na zlecenie, wykonywania robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich i budowlanych, działalność geodezyjną i poligraficzną, a także działalność polegającą na pośrednictwie finansowym, zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi i zbiorczym portfelem papierów wartościowych i inną działalność według KRS.

W toku prowadzonej działalności gospodarczej Spółka zamierza dokonać zamiany nieruchomości z jedną z gmin. Przedmiotem zamiany ze strony Spółki będzie prawo wieczystego użytkowania gruntów wraz z własnością naniesień, znajdujących się na przedmiotowych nieruchomościach. Do naniesień tych należą części rampy załadunkowej i rozładunkowej, urządzenia oświetlenia zewnętrznego, słupy energetyczne żelbetowe, ogrodzenia murowane, studnia betonowa i kopana, zasiek betonowy, chodniki z płyt betonowych, przyłącz wodny. Na jednej z działek znajduje się również wieża wodna wpisana do rejestru zabytków przeznaczona do rozbiórki przez nabywcę. Naniesienia na działkach stanowiące własność Wnioskodawcy, są budowlami w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

Spółka nie odliczała VAT przy nabyciu, ani też nie ponosiła wydatków na ulepszenie naniesień przewyższających 30% wartości początkowej obiektów.

Wszystkie nieruchomości (działki) zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego stanowią teren zamknięty trasy dwutorowej zelektryfikowanej linii kolejowej.

Dla żadnej z działek podlegających wymianie nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Wnioskodawca w uzupełnieniu z dnia 14 października 2015 r. wskazał, że:

 • nabył przedmiotową Nieruchomość na podstawie art. 34 ust. 1, 3 i 4 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa oraz 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie potwierdzenia posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe gruntów będących własnością Skarbu Państwa, w tym rodzaj dokumentów stanowiących dowody w tych sprawach na podstawie Decyzji Wojewody z dn. 13 maja 2004 r. . Nabycie przedmiotowej Nieruchomości nie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.
 • w chwili nabycia przedmiotowej Nieruchomości przez Wnioskodawcę były już na niej posadowione budowle. Z posiadanych przez Wnioskodawcę informacji wynika, że zostały one wybudowane latach 20 do 80 ubiegłego wieku. Wnioskodawca nie posiada informacji o dokładnym roku wybudowania.
 • Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości.
 • przedmiotowa Nieruchomości składa się z prawa wieczystego użytkowania gruntu działki oznaczonej geodezyjnie numerem:

59/5, na której znajdują się następujące budowle i urządzenia budowlane:

 1. część rampy (załadunkowej i wyładunkowej) - budowla;
 2. urządzenia oświetlenia zewnętrznego, 2 słupy energetyczne żelbetowe - urządzenia budowlane;

59/6, na której znajdują się następujące budowle i urządzenia budowlane:

 1. ogrodzenie murowane - budowla;
 2. urządzenia oświetlenia zewnętrznego, 7 słupów energetycznych żelbetowych - urządzenia budowlane;

60/5, na której znajdują się następujące budowle i urządzenia budowlane:

 1. studnia betonowa - urządzenie budowlane;
 2. zasiek betonowy - budowla;

60/8, na której znajdują się następujące budowle i urządzenia budowlane:

 1. betonowy płot - budowla;
 2. urządzenia oświetlenia zewnętrznego, 3 słupy energetyczne żelbetowe - urządzenie budowlane;
 3. budynek wieży wodnej - budynek;
 4. studnia kopana - urządzenie budowlane;

60/11, na której znajduje się następujące budowle:

 1. chodnik z płytek betonowych - budowla;

60/12, na której znajdują się następujące budowle:

 1. przyłącz wodny - budowla;
 2. chodnik z płytek betonowych - budowla;

60/13, na której znajdują się następujące budowle i urządzenia budowlane:

 1. urządzenia oświetlenia zewnętrznego, słup energetyczny żelbetowy - urządzenie budowlane;
 2. sieć kanalizacyjna - budowla;
 3. sieć przesyłowo - rozdzielcza - budowla;

60/14 na której znajdują się następujące budowle:

 1. chodnik z płytek betonowych - budowla.
 • rozbiórka wieży wodnej nie rozpocznie się przed transakcją zamiany nieruchomości.
 • budowle oraz wieża wodna nie były oddane do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu przez Wnioskodawcę tj. nie były przedmiotem najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.
 • przedmiotowa nieruchomość nie była wykorzystywana na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zamiana prawa wieczystego użytkowania gruntu na którym posadowione są opisane budowle w tym wieża wodna przeznaczona do rozbiórki podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki zamiana prawa wieczystego użytkowania gruntów na których usadowione są budowle w tym wieża wodna przeznaczona do rozbiórki spełniające przesłanki uznania ich za budowle zgodnie z definicją prawa budowlanego podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy VAT - zgodnie z zapisem art. 43 ust. 7a ustawy VAT - nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Przedmiotowa zamiana nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia. W stosunku do tej nieruchomości nie przysługiwało Spółce prawo do odliczenia podatku naliczonego. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie tej nieruchomości.

Zdaniem Wnioskodawcy przedmiotowa zamiana powinna być zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, a w konsekwencji zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntów podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy pomimo tego, że budowla nie prezentuje żadnej wartości ekonomicznej lub prezentuje niską wartość ekonomiczną to dopóki dany obiekt budowlany spełnia przesłanki do uznaniu go za budynek, czy też budowlę, teren na którym jest on usytuowany, jest terenem zabudowanym. Dopiero na skutek podjętych prac rozbiórkowych przestanie on spełniać kryteria przewidziane dla budynku lub budowli, i wówczas taki staje się gruntem niezabudowanym. Na powyższe bez wpływu pozostaje okoliczność, że przeznaczony do rozbiórki budynek lub budowla posiada niską wartość rynkową.

Skutkiem ekonomicznym i gospodarczym tego zdarzenia ma być nabycie przez kupującego prawa do rozporządzania zabudowanym gruntem. Ten skutek ma charakter obiektywny i widoczny dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego. W zakresie skutków tej czynności na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług nie ma żadnego znaczenia cel ekonomiczny nabycia tej działki istniejący po stronie kupującego. To czy nabywca w przyszłości, po dokonaniu dostawy zamierza zburzyć budowle i wznieść nowy budynek, jest bez znaczenia dla kwalifikacji tej czynności w aspekcie tej daniny publicznoprawnej.

Analiza powołanych wyżej przepisów wskazuje jednoznacznie, że zwolnienie od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT, odnosi się wprost do budynków, budowli lub ich części, a nie do ich wartości, czy innych parametrów. W związku z tym, w sprawie będącej przedmiotem zapytania, dla zastosowania zwolnienia od podatku nie będzie miał znaczenia stan techniczny, czy wartość przedmiotowego budynku/budowli, a jedynie przesłanki wskazane wprost w cyt. wyżej art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT.

W przedmiotowej zamianie nie będzie mieć zastosowania wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie C-461/08 Don Bosco Onroerend Goed BV, Zb. Orz 2009, s. 1-11079-11098, gdyż zapadł on w odmiennym niż w niniejszej sprawie stanie faktycznym. Jak wskazano zbywca zobowiązał się do wykonania prac rozbiórkowych budynków oraz do dostawy gruntu. Rozbiórka rozpoczęła się jeszcze przed wydaniem gruntu. W oparciu o ten stan faktyczny Trybunał uznał, że transakcje dostawy i rozbiórki stanowią w świetle podatku VAT transakcję jednolitą mającą na celu jako całość dostawę nie tyle istniejącego budynku i gruntu, na którym stoi, co niezabudowanej działki, niezależnie od stanu zaawansowania robót rozbiórkowych starego budynku w momencie rzeczywistej dostawy działki.

Spółka nadmienia, że stanowisko zgodne z zaprezentowanym wyżej poglądem Spółki zostało przedstawione w orzecznictwie sądów administracyjnych, m.in. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjny sygn. akt I FSK 1436/13 z dn. 7 listopada 2013, w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dn. 7 listopada 2013 r. sygn. akt I FSK 1582/13, wyroku WSA w Poznaniu z 30 stycznia 2014 r. sygn. akt I SA/Po 447/13. Powyższy pogląd znalazł też oparcie w praktyce interpretacyjnej organów podatkowych; tytułem przykładu wskazać można uzyskaną przez Wnioskodawcę interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPP2/443-999/14-6/KOM z dnia 30 grudnia 2014 r., dotyczącą analogicznego stanu faktycznego.

Mając na uwadze treść powyższych przepisów prawa podatkowego Wnioskodawca uważa, że sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu na którym posadowiona jest budowla przeznaczona do rozbiórki należy potraktować jako sprzedaż gruntu zabudowanego z możliwością zastosowania zwolnienia z VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z pózn. zm.), zwanej dalej ustawa, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Towarami stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Według art. 2 pkt 22 ww. ustawy sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z pózn. zm.), przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na druga stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Zatem w przypadku zamiany obie strony przenoszą na siebie wzajemnie własność rzeczy, występując zarówno w charakterze dostawcy, jak i w charakterze nabywcy.

Przepis art. 604 Kodeksu cywilnego daje dyspozycje odpowiedniego stosowania do zamiany przepisów o sprzedaży. Umowa zamiany jest umową wzajemną, bardzo zbliżoną do umowy sprzedaży. Rożnica w stosunku do umowy sprzedaży polega na tym, że w miejsce świadczenia ceny pojawia się obowiązek drugiej strony przeniesienia własności rzeczy. Ze względu na wzajemny charakter umowy, wartość świadczonych rzeczy powinna być ekwiwalentna.

Zamiana nieruchomości skutkuje przeniesieniem prawa do rozporządzania zamienianymi nieruchomościami jak właściciel.

Z tego wynika, że przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy zamiany stanowi odpłatną dostawę towaru i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych towarów i czynności stawkami preferencyjnymi oraz zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części- upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT stosuje się w odniesieniu do sprzedaży całości budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie ich dostawy są one zasiedlone w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

Definicja pierwszego zasiedlenia, o której mowa powyżej została zawarta w art. 2 pkt 14 ustawy.

Przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zatem aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik (bądź podmiot trzeci) wybuduje obiekt, lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekroczą 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało natomiast miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, najem, które to czynności będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zauważyć należy, że zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa, czy najem, wykonywane przez podatników podatku VAT są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Podkreślić należy, że pojęcie „oddanie do użytkowania”, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy należy rozumieć jako objęcie faktycznego władztwa nad budynkami, budowlami lub ich częściami, możliwości dysponowania nimi, używania ich jak właściciel. Obiekty te nie muszą zostać faktycznie zamieszkane przez nabywcę, aby były oddane do użytkowania.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy).

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że w toku prowadzonej działalności gospodarczej Spółka zamierza dokonać zamiany nieruchomości z jedną z gmin. Przedmiotem zamiany ze strony Spółki będzie prawo wieczystego użytkowania gruntów wraz z własnością naniesień, znajdujących się na przedmiotowej Nieruchomości. Nabycie przedmiotowej Nieruchomości nie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu Nieruchomości. Nieruchomość składa się z działek oznaczonych geodezyjnie numerem 59/5, 59/6, 60/5, 60/8, 60/11, 60/12, 60/13, 60/14. Na każdej z działek znajdują się naniesienia stanowiące budowle. W chwili nabycia przedmiotowej Nieruchomości przez Wnioskodawcę były już na niej posadowione naniesienia. Spółka nie odliczała VAT przy nabyciu, ani też nie ponosiła wydatków na ulepszenie naniesień przewyższających 30% wartości początkowej obiektów. Na jednej z działek znajduje się wieża wodna wpisana do rejestru zabytków przeznaczona do rozbiórki przez nabywcę. Rozbiórka wieży wodnej nie rozpocznie się przed transakcją zamiany Nieruchomości. Budowle oraz wieża wodna nie były oddane do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu przez Wnioskodawcę tj. nie były przedmiotem najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do tego, czy transakcja zamiany prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowione są budowle w tym wieża wodna przeznaczona do rozbiórki powinna być zwolniona z podatku VAT.

Jak wskazano wyżej aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, najem, które to czynności będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca wskazał, że nabycie przez niego przedmiotowej Nieruchomości w tym budowli nie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Co więcej budowle w tym wieża wodna nie były oddane do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu przez Wnioskodawcę tj. nie były przedmiotem najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Zatem w stosunku do przedmiotowych budowli nie powstało pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Tym samym wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy, przedmiotowa dostawa budowli znajdujących się na Nieruchomości (zamiana) nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia.

Skoro dostawa budowli znajdujących się na Nieruchomości (zamiana) nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia nie zajdą przesłanki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwolnienie nie dotyczy bowiem dostawy budynków, budowli lub ich części dokonywanej w ramach pierwszego zasiedlenia.

Ponieważ dostawa budowli znajdujących się na Nieruchomości nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, należy poddać badaniu zaistnienie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Wnioskodawca wskazał, że przy nabyciu przedmiotowej Nieruchomości nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz, że nie ponosił wydatków na ulepszenie naniesień przewyższających 30% wartości początkowej obiektów.

Tak więc w przedmiotowej sprawie zachodzą przesłanki wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Zatem dostawa budowli znajdujących się na Nieruchomości (zamiana) będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Przy tym zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli lub ich części trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z przepisu tego wynika, że w przypadku, gdy budynek lub budowla jest trwale związana z gruntem, to w stosunku do dostawy gruntu ma zastosowanie ta sama stawka podatku VAT, która obowiązuje przy dostawie obiektów posadowionych na tym gruncie.

W analizowanej sprawie dostawa budowli znajdujących się na przedmiotowej Nieruchomości składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie numerem 59/5, 59/6, 60/5, 60/8, 60/11, 60/12, 60/13, 60/14 będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Zatem dostawa (zamiana) prawa wieczystego użytkowania gruntu na którym posadowione są opisane budowle w tym wieża wodna przeznaczona do rozbiórki również będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy.

Tak więc pomimo tego, że Wnioskodawca wskazał, że dostawa (zamiana) Nieruchomości nie będzie odbywała się w ramach pierwszego zasiedlenia, należy stanowisko Wnioskodawcy uznać za prawidłowe, gdyż prawidłowo uznał, że zamiana prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym posadowione są budowle w tym wieża wodna przeznaczona do rozbiórki, będzie podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.