IPPP3/4512-69/16-2/RM | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie transakcji zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionym na tym gruncie budynkiem
IPPP3/4512-69/16-2/RMinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. grunty
 3. pierwsze zasiedlenie
 4. użytkowanie wieczyste
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2016 r. (data wpływu 29 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionym na tym gruncie budynkiem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionym na tym gruncie budynkiem.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółdzielnia (dalej „Spółdzielnia”) jest użytkownikiem wieczystym działki gruntu i posadowionego na tej działce budynku.Budynek był wybudowany w latach 1936-1937, a Spółdzielnia nabyła go na podstawie umowy sprzedaży z dnia 15 grudnia 1964 r. oraz umowy przeniesienia własności z dnia 25 marca 1965 r. Użytkowanie wieczyste gruntu, na którym posadowiony jest budynek zostało z kolei ustanowione na rzecz Spółdzielni w dniu 3 lipca 1996 r.

Cała powierzchnia budynku (wszystkie lokale, tj. lokale mieszkalne i lokal użytkowy znajdujące się w budynku) były przedmiotem wynajmu od lat 60 i są wynajmowane nadal (w szczególności były one przedmiotem wynajmu w czasie obowiązywania ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i aktualnie obowiązującej Ustawy VAT). Do kwietnia 2015 r. umowy najmu wobec lokali mieszkalnych zawierane były na podstawie przydziału mieszkania, zaś w kwietniu i maju 2015 r. dotychczasowe umowy najmu zostały rozwiązane za porozumieniem stron i wszystkie umowy najmu lokali mieszkalnych zostały zawarte na nowo, jako najem okazjonalny na czas określony lub najem na czas nieokreślonymi z klauzulą wypowiedzenia umowy. Wynajem lokali odbywa się na cele mieszkaniowe, zatem Spółdzielnia nie naliczała należnego podatku VAT, natomiast od wynajmu lokalu użytkowego był naliczany należny podatek VAT.

Spółdzielnia planuje zbyć użytkowanie wieczyste gruntu i prawo własności posadowionego na tym gruncie budynku.

Budynek nie był ulepszany w ten sposób, że wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów podatku dochodowego od osób prawnych stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej. W budynku nie ma również ustanowionej odrębnej własności lokali.

Spółdzielnia jest czynnym podatnikiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionym na tym gruncie budynkiem będzie podlegało zwolnieniu z podatku VAT...
 2. W przypadku uznania stanowiska Spółdzielni do pytania oznaczonego nr 1 za prawidłowe Spółdzielnia prosi o odpowiedź na pytanie, na jakiej podstawie Spółdzielnia powinna uznać za zwolnione zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionym na tym gruncie budynkiem...
  1. czy zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionym na tym gruncie budynkiem podlega zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT...
  2. czy zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionym na tym gruncie budynkiem podlega zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionym na tym gruncie budynkiem będzie podlegało zwolnieniu z podatku VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Dostawą towarów jest, co do zasady, przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel (art. 7 ust. 1 Ustawy VAT).

Definicję towarów zawiera natomiast art. 2 pkt 6 Ustawy VAT. Zgodnie z tym przepisem przez pojęcie towarów należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Oznacza to, że sprzedaż nieruchomości zasadniczo objęta jest zakresem przedmiotowym Ustawy VAT.

Ponadto, stosownie do treści art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy VAT dostawą towarów jest również zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu.

Należy także zaznaczyć, że zgodnie z art. 29a ust. 8 Ustawy VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W związku z tym, aby odpowiedzieć na pytanie dot. sposobu opodatkowania zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionym na tym gruncie budynkiem należy przeanalizować status budynku znajdującego się na tym gruncie.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie zaś z art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów (warunku tego nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat - art. 43 ust. 7a Ustawy VAT).

Zdaniem Spółdzielni zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionym na tym gruncie budynkiem będzie podlegało zwolnieniu z podatku VAT bądź na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub też na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy VAT. Spełnione zostaną bowiem przesłanki do zastosowania zwolnienia wynikające z obydwu ww. przepisów.

Niezależnie zatem od podstawy prawnej (zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10, czy też pkt 10a Ustawy VAT) zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu i budynków podlegać będzie zwolnieniu z podatku, przy czym zwolnienie to z uwagi na to, że grunt (w tym prawo użytkowania wieczystego) w aspekcie podatku VAT dzieli los budynków i budowli na nim posadowionych, zastosowanie znajdzie do wszystkich towarów objętych transakcją (prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz budynków).

Ad. 2

Jeżeli zdaniem organu zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionym na tym gruncie budynkiem będzie podlegało zwolnieniu VAT, to w ocenie Spółdzielni podstawą prawną zwolnienia będzie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT. Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy VAT nie znajdzie zatem zastosowania.

Tak jak już wskazano w uzasadnieniu stanowiska do pytania oznaczonego nr 1, zgodnie z art. 29a ust. 8 Ustawy VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. „Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Powyższy przepis obejmuje swoim zakresem także grunty będące w użytkowaniu wieczystym” - tak Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 22 grudnia 2015 r., znak ILPP1/4512-1-738/15-4/NS.

W związku z tym, aby odpowiedzieć na pytanie dot. sposobu opodatkowania zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionym na tym gruncie budynkiem należy przeanalizować status budynku znajdującego się na tym gruncie.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy;

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata;

Pierwszym zasiedleniem jest, zgodnie z art. 2 pkt 14 Ustawy VAT, oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich;

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Oddaniem do używania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu” może być nie tylko sprzedaż, ale również najem. Spełnia on bowiem co do zasady definicję świadczenia usług z art. 5 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 1 Ustawy VAT.

Powyższe potwierdzają liczne interpretację m.in.:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 listopada 2012 r., znak ITPP1/443-1024/12/DM, w której wskazał, że: „Pierwszym zasiedleniem <...> może być więc także oddanie nieruchomości do używania innemu podmiotowi np. na podstawie umowy najmu, czy dzierżawy. Zarówno bowiem sprzedaż, jak i najem, dzierżawa, są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 września 2011 r., znak IBPP2/443-681/11/RSz w której stwierdził, że: „Pierwsze zasiedlenie zatem będzie miało miejsce np. wtedy, gdy podatnik wybuduje nowy obiekt budowlany (np. biurowiec), po czym dokona jego sprzedaży, najmu, dzierżawy czy leasingu. Jeżeli jednak po jego wybudowaniu nie dokona takiej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, a będzie go sam użytkował na własną działalność przez np. 10 lat, to nie dojdzie do pierwszego zasiedlenia.
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 31 maja 2012 r., znak IPTPP2/443-147/12-4/JS, w której organ stwierdził, że: „Z powyższej definicji wynika, iż oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy rozumieć nie tylko umowę sprzedaży, ale także umowy najmu i dzierżawy podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 marca 2014 r., znak IBPP1/443-1178/13/KJ w której uzasadnieniu czytamy: „Zatem pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę lub najem, gdyż sprzedaż, dzierżawa, czy najem są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Organy podatkowe analizując pojęcie „oddania do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu” stwierdzają: „podkreślić należy że pojęcie „oddanie do użytkowania”, o którym mowa w powołanym art. 2 pkt 14 ustawy o VAT należy rozumieć jako objęcie faktycznego władztwa nad budynkiem, budowlami lub ich częściami, możliwość dysponowania nimi, używania ich jak właściciel. Obiekty te nie muszą zostać faktycznie zamieszkane przez nabywcę, aby były oddane do użytkowania” - tak Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 26 listopada 2013 r., znak IPPP1/443-887/13-2/AP, czy też z dnia 21 lutego 2014 r., znak IPPP1/443-1232/13-3/AP.

Jeżeli zaś chodzi o ostatni element definicji, to jest o to, aby oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi nastąpiło „w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu”, to zwrot ten należy rozumieć jako dokonanie w odniesieniu do budynku lub jego części takiej czynności, która mieścić się będzie w katalogu czynności opodatkowanych VAT (art. 5 ust. 1). A zatem nie ma obowiązku, by czynność podlegająca opodatkowaniu „wygenerowała” podatek VAT. Czynnością podlegającą opodatkowaniu może być więc także czynność zwolniona z VAT.

Potwierdza to m. in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 14 listopada 2013 r., znak IPTPP2/443-728/13-4/IR, jak również cytowane wyżej interpretacje, które jako jedną z postaci oddania do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu wskazują na najem bez zastrzegania, że musi być to najem, w odniesieniu do którego naliczono VAT - a nie każdy najem spowoduje naliczenie VAT, ponieważ ustawodawca zwalnia z podatku najem na cele mieszkaniowe (art. 43 ust. 1 pkt 36 Ustawy VAT).

Zdaniem Spółdzielni nie powinno ulegać wątpliwości, że skoro cała powierzchnia budynku znajdującego się na oddanej w użytkowanie wieczyste działce gruntu była przedmiotem najmu, który to najem trwa od lat 60 ubiegłego wieku i co istotne - miał miejsce także w okresie, kiedy obowiązywała zarówno ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, jak i aktualnie obowiązująca Ustawa VAT, to zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionym na tym gruncie budynkiem będzie podlegało zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT, ponieważ pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

W tym kontekście Spółdzielnia pragnie wskazać, że okoliczność, iż do kwietnia 2015 r. umowy najmu wobec lokali mieszkalnych zawierane były na podstawie przydziału mieszkania powyższego wniosku nie zmienia, por. np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 września 2010 r. znak IBPP3/443-480/10/AB, czy też Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015 r., znak ITPP3/4512-123/15/AT.

Niemniej, jeżeli zdaniem organu zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT nie znajdzie w niniejszej sprawie zastosowania, to w ocenie Spółdzielni zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionym na tym gruncie budynkiem będzie korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy VAT.

Zgodnie z tym przepisem zwalnia się dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów (warunku tego nie stosuje się, jeżeli budynki, budowie lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat - art. 43 ust. 7a Ustawy VAT).

Do zastosowania zwolnienia potrzeba spełnić obie powyższe przestanki łącznie i obydwa kryteria są w sytuacji Spółdzielni spełnione.

Po pierwsze przy nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia - zdaniem organów podatkowych prawo do odliczenia nie przysługuje, gdy dokonujący dostawy budynków stał się ich właścicielem lub wybudował je wtedy, gdy nie obowiązywały jeszcze przepisy Ustawy VAT oraz ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - tak interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 lutego 2013 r. znak IBPP1/443-1180/12/AZb, z dnia 1 października 2013 r., znak IBPP2/ 443-569/13/IK, czy też Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2013 r., znak ITPP2/443-552/13/AD - a taka właśnie sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie.

Po drugie zaś tak jak to wskazano, wobec budynku nie ponoszono wydatków na ulepszenie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...), w tym również:

 • (pkt 6) oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 • (pkt 7) zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Towarami, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak wynika z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 1, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem wykluczenie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy następuje w sytuacjach, gdy dostawa budynków, budowli lub ich części jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 ww. ustawy, zgodnie z którym, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można mówić o pierwszym zasiedleniu, zgodnie ze wskazanym art. 2 pkt 14 ww. ustawy musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie dotyczyć może każdej czynności objętej przedmiotowym zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług, mocą której budynek, budowla lub ich części oddane są do użytkowania. Tym samym, może to być zarówno dostawa towarów, jak i świadczenie usług.

Należy podkreślić, iż sformułowanie w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu - dotyczy czynności wymienionych w art. 5 obecnie obowiązującej ustawy i dokonywanych w okresie jej obowiązywania, jak również dokonanej pod rządami ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Zatem nie dotyczy czynności dokonywanych przed dniem 5 lipca 1993 r.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30 % wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy o VAT).

Jednocześnie należy wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w myśl którego w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków, budowli lub ich części w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca - czynny podatnik VAT jest użytkownikiem wieczystym działki gruntu i posadowionego na tej działce budynku. Budynek był wybudowany w latach 1936-1937, a Spółdzielnia nabyła go na podstawie umowy sprzedaży z dnia 15 grudnia 1964 r. oraz umowy przeniesienia własności z dnia 25 marca 1965 r. Użytkowanie wieczyste gruntu, na którym posadowiony jest budynek zostało z kolei ustanowione na rzecz Spółdzielni w dniu 3 lipca 1996 r. Cała powierzchnia budynku, tj. lokale mieszkalne i lokal użytkowy znajdujące się w budynku były przedmiotem wynajmu od lat 60 i są wynajmowane nadal. Wynajem lokali odbywa się na cele mieszkaniowe, zatem Spółdzielnia nie naliczała należnego podatku VAT, natomiast od wynajmu lokalu użytkowego był naliczany należny podatek VAT. Budynek nie był ulepszany w ten sposób, że wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów podatku dochodowego od osób prawnych stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej. Spółdzielnia planuje zbyć prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności posadowionego na tym gruncie budynku.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania sprzedaży ww. nieruchomości.

Jak wynika z przedstawionego opisu sprawy znajdujące się w budynku lokale mieszkalne są wynajmowane na cele mieszkaniowe, w ramach czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT, natomiast od wynajmu znajdującego się w tym budynku lokalu użytkowego był naliczany podatek VAT.

W tym miejscu należy wskazać, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu. Zatem, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegających opodatkowaniu, a za taką należy uznać umowę sprzedaży, najmu czy dzierżawy, pod warunkiem, że jest to czynność objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, nawet jeśli na podstawie przepisów szczególnych korzysta za zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca wskazał, że cała powierzchnia budynku jest przedmiotem najmu od lat 60 tych i trwa nadal. Zatem mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że dostawa przedmiotowego budynku nie będzie odbywać się w ramach pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy ani w okresie krótszym niż dwa lata od pierwszego zasiedlenia. Tym samym, w odniesieniu do dostawy budynku spełnione są przesłanki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W związku z tym, że dostawa budynku podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług to w myśl art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, również dostawa gruntu, na którym się on znajduje, podlega zwolnieniu z opodatkowania tym podatkiem.

Ponadto wskazać należy, że skoro dostawa budynku będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, rozpatrywanie prawa do zwolnienia z podatku dla powyższej transakcji na podstawie regulacji zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy jest bezzasadne.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.