IPPP3/4512-252/15-3/JŻ | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi podczas realizacji inwestycji drogowej oraz opodatkowania nieodpłatnej dostawy towarów w postaci prawa do nakładów wraz z prawem do gruntu, w sytuacji gdy inwestycja drogowa realizowana jest na gruncie należącym do Spółki.
IPPP3/4512-252/15-3/JŻinterpretacja indywidualna
 1. grunty
 2. inwestycje infrastrukturalne
 3. nakłady
 4. odliczenie podatku
 5. podatek od towarów i usług
 6. przekazanie nieodpłatne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2015 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy ePUAP - 30 marca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 18 maja 2015 r. (data wpływu 20 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi podczas realizacji inwestycji drogowej oraz opodatkowania nieodpłatnej dostawy towarów w postaci prawa do nakładów wraz z prawem do gruntu, w sytuacji gdy inwestycja drogowa realizowana jest na gruncie należącym do Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi podczas realizacji inwestycji drogowej oraz opodatkowania nieodpłatnej dostawy towarów w postaci prawa do nakładów wraz z prawem do gruntu, w sytuacji gdy inwestycja drogowa realizowana jest na gruncie należącym do Spółki. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 18 maja 2015 r., złożonym w dniu 18 maja 2015 r. (data wpływu 20 maja 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Sp. z o.o. (dalej: Spółka) jest podmiotem, którego główny przedmiot działalności stanowi nabywanie nieruchomości, realizacja inwestycji budowlanych i dalsza eksploatacja obiektów handlowych poprzez wynajem powierzchni handlowych. Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przeważnie realizacja inwestycji budowlanej dotyczącej obiektu handlowego (dalej: Inwestycja) wymaga przebudowy bądź modernizacji istniejących układów drogowych, czyli wykonania inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.), budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg określa w takim przypadku umowa między zarządcą drogi (dalej: Zarządca) a inwestorem inwestycji niedrogowej. W związku z powyższym, w przypadku każdej Inwestycji wymagającej inwestycji drogowej, Spółka zawiera odpowiednie porozumienie z Zarządcą (dalej: Porozumienie). Porozumienie określa m.in. nakłady jakie ponosić będzie Spółka, terminy wykonania inwestycji oraz przekazania praw do nakładów na rzecz Zarządcy. Inwestycja drogowa może być prowadzona na gruncie należącym do Spółki bądź gruncie nienależącym do Spółki. Niniejszy wniosek o interpretację dotyczy inwestycji drogowych realizowanych na gruntach należących do Spółki. Po zakończeniu każdej inwestycji drogowej, Spółka zobowiązana jest do nieodpłatnego przekazania Zarządcy praw do wszelkich nakładów poczynionych na realizację danej inwestycji drogowej. W przypadku inwestycji drogowej prowadzonej na gruncie Spółki, Spółka zobowiązana jest do przeniesienia zarówno praw do nakładów, jak i praw do tej części gruntu, na której zrealizowana została inwestycja drogowa. Spółka przenosi również na Zarządcę uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji, wynikające z umowy zawartej przez Spółkę z wykonawcą robót budowlanych dotyczących danej inwestycji drogowej. Nieodpłatne przekazanie praw do części gruntu wraz z prawami do nakładów dokumentowane jest protokołem zdawczo-odbiorczym. W związku z realizacją każdej inwestycji drogowej Spółka ponosi we własnym imieniu i na własny rachunek wydatki na nabycie różnego rodzaju usług oraz towarów (w szczególności projektowych, doradczych, inżynierskich związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej, nadzoru inwestorskiego, czy budowlanych w zakresie budownictwa drogowego), które w przypadku, gdy będą dostarczane przez podatników VAT, będą udokumentowane fakturami z wykazanymi na nich kwotami VAT (o ile okaże się on należny). W każdym przypadku przeprowadzenie inwestycji drogowej jest niezbędne dla prawidłowej realizacji Inwestycji. Wynajem powierzchni handlowych powstających w ramach poszczególnych Inwestycji jest zaś przedmiotem działalności Spółki. Wydatki związane z realizacją każdej inwestycji drogowej przekazywanej nieodpłatnie Zarządcy są zatem związane z generowanym przez Spółkę obrotem opodatkowanym VAT.

W związku z przedstawionym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi podczas realizacji inwestycji drogowej...
 2. Czy nieodpłatne przekazanie na rzecz Zarządcy praw do wszelkich nakładów wraz z prawem do gruntu, w sytuacji gdy inwestycja drogowa realizowana jest na gruncie należącym do Spółki, stanowi nieodpłatną dostawę towarów opodatkowaną VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. pytanie nr 1

Zdaniem Spółki, może ona odliczyć od podatku należnego podatek naliczony przy zakupach związanych z każdą inwestycją drogową. W myśl przepisu art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.; dalej: ustawa o VAT), podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych. Nakłady na każdą inwestycję drogową pozostają w ścisłym związku z czynnościami opodatkowanymi. Gdyby bowiem dana inwestycja drogowa nie była realizowana, do skutku nie doszłaby także Inwestycja, której ta inwestycja drogowa dotyczy. Każda Inwestycja jest zaś niezbędna do wybudowania obiektów handlowych, które następnie są wynajmowane przez Spółkę. W konsekwencji, wszystkie przesłanki do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zostaną spełnione.

Prawidłowość powyższego stanowiska znajduje potwierdzenie w interpretacjach m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 kwietnia 2014 r. (nr IBPP3/443-63/14/AZ) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 sierpnia 2014 r. (nr IPPP2/443-531/14-2/MT/MM).

Ad. pytanie nr 2

W opinii Spółki przekazanie na rzecz Zarządcy praw do wszelkich nakładów, w sytuacji gdy inwestycja drogowa prowadzona była na gruncie należącym do Spółki, stanowi nieodpłatną dostawę towarów, która jest opodatkowana VAT. Zgodnie z art. 47 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.; dalej: Kodeks), część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Stosownie do art. 47 § 2 Kodeksu częścią składową rzeczy jest natomiast wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Zgodnie zaś z art. 48 Kodeksu, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Kodeks wprowadza więc zasadę, zgodnie z którą wszystko, co znajduje się na gruncie i jest trwale z nim związane, przynależy do gruntu i dzieli jego los prawny. Biorąc pod uwagę powyższe, prawo własności oraz ekonomiczne prawo do rozporządzania infrastrukturą powstałą w ramach inwestycji drogowej będzie przysługiwało Spółce, jako właścicielowi gruntu, na którym zrealizowana została inwestycja drogowa. Biorąc zaś pod uwagę fakt, że infrastruktura, która powstała w efekcie realizacji inwestycji drogowej dzieli los prawny gruntu, sprzedaż gruntu wraz z infrastrukturą musi zostać potraktowana jako dostawa towarów. Spółka nie ma prawa bowiem przenieść tylko prawa do gruntu, nie przenosząc równocześnie prawa do rozporządzania infrastrukturą wybudowaną przez siebie na tym gruncie. Co do zasady, warunkiem opodatkowania dostaw towarów jest ich odpłatność. Zakres opodatkowania VAT został jednak rozszerzony na dostawy towarów wykonywane nieodpłatnie (bez świadczenia wzajemnego uzyskiwanego przez podatnika). Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, co do zasady, nieodpłatna dostawa towarów podlega opodatkowaniu VAT, o ile podatnikowi dokonującymi nieodpłatnej dostawy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia lub wytworzenia przekazywanych towarów lub ich części składowych. Nie ulega zatem wątpliwości, że przekazanie Zarządcy praw do gruntu wraz z prawami do nakładów na inwestycję drogową stanowi nieodpłatną dostawę towarów, która podlega opodatkowaniu VAT.

Prawidłowość powyższego stanowiska znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 31 stycznia 2014 r. (nr IPPP2/443-1285/13-4/JW).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści powyższej regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Dla oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, w każdym przypadku istotne jest więc ustalenie, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT:

 • zostały nabyte przez podatnika tego podatku, oraz
 • pozostają w bezspornym związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Odnosząc się do warunku nabywania towarów i usług przez podatnika należy stwierdzić, że kwestia ta została uregulowana w art. 15 ustawy. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, za podatników uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przepisy ustawy o VAT nie precyzują jednak, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni.

Związek bezpośredni występuje wówczas, gdy nabywane towary służą dalszej odsprzedaży lub też w bezpośredni sposób wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast o związku pośrednim mówimy wtedy, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania podmiotu, a więc w sposób pośredni wiążą się z działalnością gospodarczą i z osiąganymi przychodami.

Aby wskazać, czy określone zakupy mają związek pośredni musi istnieć związek przyczynowo -skutkowy między dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem opodatkowanego obrotu. Pośredni związek dokonanych zakupów z działalnością gospodarczą występuje wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu.

W tym miejscu należy wskazać, że stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.), budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia.

W myśl zaś art. 47 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121), częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Przepis art. 48 tej ustawy stanowi natomiast, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka jest podmiotem, którego główny przedmiot działalności stanowi nabywanie nieruchomości, realizacja inwestycji budowlanych i dalsza eksploatacja obiektów handlowych poprzez wynajem powierzchni handlowych. Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przeważnie realizacja inwestycji budowlanej dotyczącej obiektu handlowego wymaga przebudowy bądź modernizacji istniejących układów drogowych, czyli wykonania inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych. Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg określa w takim przypadku umowa między Zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej. W związku z powyższym, w przypadku każdej Inwestycji wymagającej inwestycji drogowej, Spółka zawiera odpowiednie porozumienie z Zarządcą. Porozumienie określa m.in. nakłady jakie ponosić będzie Spółka, terminy wykonania inwestycji oraz przekazania praw do nakładów na rzecz Zarządcy. Inwestycja drogowa może być prowadzona na gruncie należącym do Spółki bądź gruncie nienależącym do Spółki. Niniejszy wniosek o interpretację dotyczy inwestycji drogowych realizowanych na gruntach należących do Spółki. Po zakończeniu każdej inwestycji drogowej, Spółka zobowiązana jest do nieopłatnego przekazania Zarządcy praw do wszelkich nakładów poczynionych na realizację danej inwestycji drogowej. W przypadku inwestycji drogowej prowadzonej na gruncie Spółki, Spółka zobowiązana jest do przeniesienia zarówno praw do nakładów, jak i praw do tej części gruntu, na której zrealizowana została inwestycja drogowa. Spółka przenosi również na Zarządcę uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji, wynikające z umowy zawartej przez Spółkę z wykonawcą robót budowlanych dotyczących danej inwestycji drogowej. Nieodpłatne przekazanie praw do części gruntu wraz z prawami do nakładów dokumentowane jest protokołem zdawczo-odbiorczym. W związku z realizacją każdej inwestycji drogowej Spółka ponosi we własnym imieniu i na własny rachunek wydatki na nabycie różnego rodzaju usług oraz towarów (w szczególności projektowych, doradczych, inżynierskich związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej, nadzoru inwestorskiego, czy budowlanych w zakresie budownictwa drogowego), które w przypadku, gdy będą dostarczane przez podatników VAT, będą udokumentowane fakturami z wykazanymi na nich kwotami VAT (o ile okaże się on należny). W każdym przypadku przeprowadzenie inwestycji drogowej jest niezbędne dla prawidłowej realizacji Inwestycji. Wynajem powierzchni handlowych powstających w ramach poszczególnych Inwestycji jest zaś przedmiotem działalności Spółki. Wydatki związane z realizacją każdej inwestycji drogowej przekazywanej nieodpłatnie Zarządcy są zatem związane z generowanym przez Spółkę obrotem opodatkowanym VAT.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca spełnia przesłanki uprawniające do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi podczas inwestycji drogowej, określone w art. 86 ust. 1 ustawy. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz wydatki poniesione podczas inwestycji drogowej pozostają w związku z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi. Zatem, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych podczas inwestycji drogowej realizowanej na gruncie należacym do Spółki.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zatem opodatkowaniu podatkiem VAT podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Powyższe oznacza, że przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika w formie darowizny uznaje się za odpłatną dostawę towarów, o ile podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie towarów nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT i nie będzie rodziło obowiązków w zakresie podatku od towarów i usług.

Zgodnie natomiast z dyspozycją art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego przepisu jednoznacznie wynika, że co do zasady grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki, budowle lub ich części posadowione na tym gruncie. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części są opodatkowane podatkiem VAT według właściwej stawki to również sprzedaż gruntu będzie opodatkowana tym podatkiem według tej samej stawki podatku.

W rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z nieodpłatnym przekazaniem praw do nakładów, jak i praw do tej części gruntu, na której zrealizowana została inwestycja drogowa, która co należy podkreślić, znajduje się na gruncie należącym do Spółki.

Dokonując analizy nieodpłatnego przekazania na rzecz Zarządcy ww. infrastruktury drogowej znajdującej się na terenie działki należącej do Spółki, należy stwierdzić, że z art. 7 ust. 2 ustawy wynika, że wszelkie nieodpłatne przekazania przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa bez wynagrodzenia podlegają opodatkowaniu, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych towarów w całości lub w części.

Zatem, dla uznania nieodpłatnej dostawy za odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki:

 • podatnik przekazuje lub zużywa nieodpłatnie towary należące do jego przedsiębiorstwa oraz
 • podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.

W omawianej sprawie przekazanie na rzecz Zarządcy praw do wszelkich nakładów wraz z prawem do gruntu nastąpi nieodpłatnie. Zatem, czynność przekazania nieodpłatnie na rzecz Zarządcy praw do wszelkich nakładów wraz z prawem do gruntu, w sytuacji gdy inwestycja drogowa realizowana jest na gruncie należącym do Spółki, stanowi nieodpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy.

W świetle powyższego przepisu nieodpłatne przekazanie prawa do wszelkich nakładów wraz z prawem do gruntu, będzie dostawą towarów podlegającą opodatkowaniu, o ile Stronie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia lub wytworzenia towarów lub ich części składowych.

Jak wskazał Wnioskodawca, po zakończeniu każdej inwestycji drogowej, Spółka zobowiązana jest do nieopłatnego przekazania Zarządcy praw do wszelkich nakładów poczynionych na realizację danej inwestycji drogowej. Wydatki związane z realizacją każdej inwestycji drogowej przekazywanej nieodpłatnie Zarządcy są związane z generowanym przez Spółkę obrotem opodatkowanym VAT. W każdym przypadku przeprowadzenie inwestycji drogowej jest niezbędne dla prawidłowej realizacji Inwestycji. Wynajem powierzchni handlowych powstających w ramach poszczególnych Inwestycji jest przedmiotem działalności Spółki.

W niniejszej interpretacji stwierdzono, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych podczas inwestycji drogowej realizowanej na gruncie należącym do Spółki, gdyż spełnione są przesłanki uprawniające do odliczenia podatku VAT naliczonego, określone w art. 86 ust. 1 ustawy.

W konsekwencji, nieodpłatne przekazanie na rzecz Zarządcy praw do wszelkich nakładów wraz z prawem do gruntu, w sytuacji gdy inwestycja drogowa realizowana jest na gruncie należącym do Spółki, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy uznać należało za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.