IPPP2/4512-283/16-5/RR | Interpretacja indywidualna

Skoro Kupujący będzie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i planowana transakcja nabycia przedmiotowego Gruntu spełnia warunki dla uznania jej za czynność opodatkowaną podatkiem VAT, niekorzystającą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, Kupującemu po nabyciu Gruntu i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury dokumentującej faktyczne jego nabycie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wnikającego z faktury z tytułu zakupu Gruntu w zakresie w jakim Kupujący będzie wykorzystywał go do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT.
IPPP2/4512-283/16-5/RRinterpretacja indywidualna
 1. grunty
 2. nieruchomość niezabudowana
 3. odliczenie podatku od towarów i usług
 4. opodatkowanie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 5 kwietnia 2016 r. (data wpływu 11 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 maja 2016 r. (data wpływu 19 maja 2016 r.) oraz pismem z dnia 9 czerwca 2016 r. (data wpływu 13 czerwca 2016 r.) w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 1 czerwca 2016 r. nr IPPP2/4512-283/16-3/RR (skutecznie doręczone w dniu 2 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy Gruntu z zastosowaniem stawki podstawowej w wysokości 23%
 • prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków w podatku od towarów i usług w związku z nabyciem Gruntu. Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 maja 2016 r. (data wpływu 19 maja 2016 r.) oraz pismem z dnia 9 czerwca 2016 r. (data wpływu 13 czerwca 2016 r.) w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 1 czerwca 2016 r. nr IPPP2/4512-283/16-3/RR (skutecznie doręczone w dniu 2 czerwca 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. SKA (dalej: „Kupujący”) podpisał w dniu 31 marca 2016 r. Przedwstępną Umowę Sprzedaży (dalej: „Umowa”), na podstawie której zobowiązał się do nabycia od L. Sp. z o.o. (dalej: „Sprzedający”) nieruchomości, składającej się z niezabudowanych działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 30/3, 28/10 oraz 31/3 (dalej: „Grunt”), dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą (dalej: „KW Gruntu”). Na działkach Gruntu nr 30/3 i 28/10 znajduje się podziemny przewód ciepłowniczy.

Zgodnie z KW Gruntu działki o numerach ewidencyjnych: 30/3, 28/10 oraz 31/3 stanowią zurbanizowane tereny niezabudowane.

W dziale III KW Gruntu wpisana została nieodpłatna służebność gruntowa, polegająca na prawie przeprowadzenia urządzeń i instalacji ciepłowniczych, w szczególności wykonania przyłącza oraz rurociągów ciepłowniczych, jak również polegająca na prawie swobodnego dostępu do przedmiotowych instalacji i urządzeń, w celu usuwania awarii, wykonywania konserwacji, remontów i modernizacji, z ograniczeniem tego prawa do działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 30/3 i 28/10 - na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą.

Wskazana wyżej księga wieczysta dotyczy działki gruntu o numerze ewidencyjnym 66/54, której właścicielem jest Państwo, a użytkownikiem wieczystym -T. Sp. z o.o., co do której każdoczesnym właścicielom lub użytkownikom wieczystym przysługuje nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przeprowadzenia urządzeń i instalacji ciepłowniczych, w szczególności wykonania przyłącza oraz rurociągów ciepłowniczych, jak również polegająca na prawie swobodnego dostępu do przedmiotowych instalacji i urządzeń, w celu usuwania awarii, wykonywania konserwacji, remontów i modernizacji, których przebieg zaznaczony jest na mapie, z ograniczeniem zakresu wykonywania tego prawa do działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 30/3 i 28/10, będących własnością Sprzedającego.

W związku z powyższym, przez będące przedmiotem sprzedaży na rzecz Kupującego działki oznaczone numerami 30/3 i 28/10 przebiegają przyłącza oraz rurociągi ciepłownicze, które nie są własnością Sprzedającego i nie są przedmiotem sprzedaży na rzecz Kupującego. Kupujący, po nabyciu Gruntu, wstąpi w prawa i obowiązki Sprzedającego w związku z ustanowioną na rzecz Uprawnionego służebnością.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dziennik Urzędowy Województwa z 2005 r.; dalej: „Plan”), działki składające się na Grunt stanowią działki oznaczone na Planie symbolem „UA”, których podstawowym przeznaczeniem- zgodnie z § 8 pkt 1 Planu – są usługi biurowe i usługi hotelowe.

Kupujący oraz Sprzedający są zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami VAT.

Grunty będące przedmiotem sprzedaży będą wykorzystywane przez Kupującego do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (dalej: „VAT”) w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Dodatkowo Wnioskodawca w uzupełnieniu do złożonego wniosku wskazał:

 1. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Zbywcy w okresie styczeń 2012 r. - kwiecień 2016 r. Grunt, o którym mowa w w złożonym wniosku nie był wykorzystywany na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.
 2. Zbywca nabył Grunt w formie aportu w 2005 roku. Stosownie do § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), które utraciło moc z dniem 1 grudnia 2008 r., zwolnieniu od podatku podlegały wkłady niepieniężne (aporty) wnoszone do spółek prawa handlowego i cywilnego.

Z uwagi na fakt, że upłynął już okres przedawnienia zobowiązań podatkowych powstałych w 2005 roku, Zbywca nie posiada ksiąg rachunkowych ani innych dokumentów księgowych, które potwierdzałyby, że transakcja wniesienia wkładów niepieniężnych w postaci nieruchomości do spółki była zwolniona. Niemniej jednak, na podstawie obowiązujących w dniu transakcji przepisów, nie ma wątpliwości, że przy nabyciu omawianego Gruntu Zbywcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Ponadto Strona wskazała, że pytania przedstawione w wezwaniu nie mają bezpośredniego związku z pytaniem przedstawionym we wniosku wspólnym. Jak wskazano w tym wniosku, sposób opodatkowania gruntu jest uzależniony od zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. We wniosku tym wskazano, że „(...) Grunt będący przedmiotem dostawy stanowi teren niezabudowany, jednak - zgodnie z Planem - przeznaczeniem podstawowym Gruntu są usługi biurowe i usługi hotelowe, wobec czego Grunt spełnia definicję terenów budowlanych o których stanowi art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Wyżej wskazane przeznaczenie podstawowe dotyczy wszystkich działek składających się na Grunt, zarówno tych, przez które przechodzą przyłącza i rurociągi ciepłownicze (działki o nr 30/3 i 28/10), jak i tych, przez które niniejsze urządzenia nie zostały poprowadzone (działka o nr 31/3). Tym samym, dostawa Gruntu dokonana przez Sprzedającego na rzecz Kupującego będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23% (...)”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy dostawa Gruntu dokonana przez Sprzedającego na rzecz Kupującego podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%...
 2. Czy Kupujący będzie uprawniony do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury wystawionej przez Sprzedającego z tytułu tej dostawy...

Stanowisko Wnioskodawcy,

 1. Dostawa Gruntu dokonana przez Sprzedającego na rzecz Kupującego podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%.
 2. Kupujący będzie uprawniony do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego faktury, którą Sprzedający wystawi na jego rzecz w związku z dostawą Gruntu.

ODNOŚNIE PYTANIA 1:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 UPTU opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 UPTU, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 UPTU, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, przy czym przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 UPTU).

Grunty spełniają powyższą definicję towarów, wynikającą z art. 2 pkt 6 UPTU, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Na mocy art. 41 ust. 1 UPTU podstawowa stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1, przy czym - zgodnie z art. 146a pkt 1 UPTU - w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Art. 43 ust. 1 pkt 9 UPTU przewiduje jednak zwolnienie od podatku VAT dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane, przy czym art. 2 pkt 33 UPTU definiuje tereny budowlane jako grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, przedmiotem sprzedaży na rzecz Kupującego jest Grunt stanowiący teren niezabudowany, na który składają się działki o numerach: 30/3, 28/10 oraz 31/3, przy czym przez działki o numerach 30/3 i 28/10 przebiegają przyłącza i rurociągi ciepłownicze, które stanowią budowle w rozumieniu UPTU.

Z przepisów UPTU wynika, że opodatkowaniu VAT podlegają te dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych, tylko te, które stanowią tereny budowlane w myśl art. 2 pkt 33 UPTU.

Takie stanowisko zostało potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji nr IPPP3/4512-1019/15-2/WH z dnia 25 stycznia 2016 r., w której organ uznał, że dostawa nieruchomości niezabudowanej, dla której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym : są to obszary oznaczone jako tereny pod zabudowę, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT według podstawowej stawki podatku VAT w wysokości 23%, gdyż dla omawianej transakcji nie znajdzie zastosowania zwolnienie przewidziane w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

W związku z powyższym, w celu ustalenia sposobu opodatkowania VAT dostawy Grunty należy w pierwszej kolejności ustalić, czy zgodnie z obowiązującymi przepisami dostawa Gruntu stanowi dostawę terenów niezabudowanych.

Powyższe wynika z regulacji ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Z 1964 r. nr 16 poz. 94 z późn. zm.; dalej: „KC”). Co do zasady - zgodnie z art. 47 § 1 KC, część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych, natomiast art. 48 KC stanowi, że - z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych – do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia ; lub zasiania. Wyjątek od tej zasady stanowi m.in. art. 49 § 1 KC, zgodnie z którym urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Z przytoczonego przepisu wynika, że jeżeli wymienione urządzenia przesyłowe (rury, przewody energetyczne, przyłącza), jako służące do doprowadzania (dostarczania) płynów różnego rodzaju, pary, gazu, energii elektrycznej itp. lub do ich odprowadzania, stanowią część przedsiębiorstwa lub zakładu, to mimo znajdowania się na gruncie nie stanowią ich części składowych i nie są własnością właściciela nieruchomości gruntowej, na której są zbudowane ani przez którą przechodzą.

Tym samym, przedmiotem sprzedaży na rzecz Kupującego jest jedynie Grunt, bez przebiegających prze ten Grunt przyłączy i rurociągów ciepłowniczych, tj. teren niezabudowany.

Wobec powyższego, sposób opodatkowania sprzedaży Gruntu uzależniony jest od możliwości zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 9 UPTU, tj. od tego, czy przedmiotem dostawy są tereny niezabudowane inne niż tereny budowlane.

Jak wynika z powyższej analizy oraz przedstawionego zdarzenia przyszłego, Grunt będący przedmiotem dostawy stanowi teren niezabudowany, jednak - zgodnie z Planem - przeznaczeniem podstawowym Gruntu są usługi biurowe i usługi hotelowe, wobec czego Grunt spełnia definicję terenów budowlanych o których stanowi art. 2 pkt 33 UPTU. Wyżej wskazane przeznaczenie podstawowe dotyczy wszystkich działek składających się na Grunt, zarówno tych, przez które przechodzą przyłącza i rurociągi ciepłownicze (działki o i nr 30/3 i 28/10), jak i tych, przez które niniejsze urządzenia nie zostały poprowadzone (działka o nr 31/3).

Tym samym, dostawa Gruntu dokonana przez Sprzedającego na rzecz Kupującego będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%.

ODNOŚNIE PYTANIA 2:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 UPTU podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 UPTU, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 UPTU w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Kwotę podatku naliczonego - na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a UPTU, stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 UPTU, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Wyłączenia stosowania obniżenia podatku należnego zostały zawarte w art. 88 UPTU. I tak, w myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 UPTU, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik VAT oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Jak wskazał Kupujący w opisie zdarzenia przyszłego, Grunty będą wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT. Dodatkowo, w przedstawionym stanie faktycznym nie zaistnieją przesłanki wyłączające prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT przewidziane w art. 88 ust. 3a pkt 2 UPTU, gdyż sprzedaż Gruntów nie będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowaniu podatkiem VAT.

Powyższe stanowisko koresponduje z poglądem wyrażonym w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2016 r. nr IPPP3/4512-1019/15-2/WH, w której organ potwierdził, że „(...) w sytuacji gdy Wnioskodawca nabędzie tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę, których dostawa będzie podlegać opodatkowaniu VAT, Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu Nieruchomości od Kontrahenta, w przypadku wykorzystania jej w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności opodatkowanej VAT.

Zatem należy uznać, że Kupujący będzie uprawniony do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury, którą Sprzedający wystawi na jego rzecz w związku z dostawą Gruntu, ponieważ w stosunku do tej faktury nie zajdą okoliczności określone w art. 88 ust. 3a pkt 2 UPTU.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami, według art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie zatem z ww. przepisami grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Definicja terenów budowlanych zawarta została w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako akt prawa miejscowego wiąże zarówno organy administracji, osoby fizyczne, osoby prawne, jak i inne jednostki organizacyjne. Zatem w sytuacji gdy na danym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to właśnie zapisom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy nadać decydujące znaczenie dla oceny przeznaczenia danego terenu, w tym również dla potrzeb art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zobowiązał się do nabycia od L. Sp. z o.o. nieruchomości składającej się z niezabudowanych działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 30/3, 28/10 oraz 31/3. Na działkach Gruntu nr 30/3 i 28/10 znajduje się podziemny przewód ciepłowniczy. Zgodnie z KW Gruntu działki o numerach ewidencyjnych: 30/3, 28/10 oraz 31/3 stanowią zurbanizowane tereny niezabudowane. W związku z powyższym, przez będące przedmiotem sprzedaży na rzecz Kupującego działki oznaczone numerami 30/3 i 28/10 przebiegają przyłącza oraz rurociągi ciepłownicze, które nie są własnością Sprzedającego i nie są przedmiotem sprzedaży na rzecz Kupującego. Kupujący, po nabyciu Gruntu, wstąpi w prawa i obowiązki Sprzedającego w związku z ustanowioną na rzecz Uprawnionego służebnością.

Zgodnie z uchwalonym planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru, działki składające się na Grunt stanowią działki oznaczone na Planie symbolem „UA”, których podstawowym przeznaczeniem- zgodnie z § 8 pkt 1 Planu – są usługi biurowe i usługi hotelowe.

Uregulowania ustawy o podatku od towarów zawierają odmienne przepisy w odniesieniu do dostawy gruntu niezabudowanego oraz gruntu zabudowanego budynkami i budowlami lub też ich częściami.

W rozpatrywanym wniosku na działkach Gruntu nr 30/3 i 28/10 znajduje się podziemny przewód ciepłowniczy, które nie jest własnością Sprzedającego i nie jest on przedmiotem sprzedaży na rzecz Kupującego.

Należy zatem dokonać analizy czy działki będące przedmiotem planowanej dostawy na rzecz Wnioskodawcy są uznawane za grunty zabudowane czy też za grunty niezabudowane ale przeznaczone pod zabudowę. Ponieważ ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji budynku lub budowli należy posiłkować się definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

Zgodnie z art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Z kolei, w myśl pkt 2 ww. artykułu, przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Stosownie zaś do art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego przez budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Zatem urządzenie w postaci podziemnego przewodu ciepłowniczego należy uznać za budowlę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane. Jednakże w odniesieniu do przedstawionego we wniosku urządzenia występującego na działkach Gruntu nr 30/3 i 28/10 w postaci podziemnego przewodu ciepłowniczego, wskazać należy, że nie jest ono własnością Sprzedającego, dlatego też Sprzedający nie może nim również rozporządzać jak właściciel. Zatem urządzenie to nie jest przedmiotem sprzedaży na rzecz Kupującego - Wnioskodawcy.

Nieruchomościami, w myśl art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.), są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części tych budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Natomiast stosownie do treści art. 47 § 1, § 2 i § 3 tej ustawy, część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych.

Zgodnie z art. 48 cyt. ustawy, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, prądu elektrycznego oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca (art. 49 k.c.).

Przepis art. 49 wprowadza wyjątek od zasady superficies solo cedit. Jeżeli wymienione w tym przepisie urządzenia przesyłowe (rury, przewody energetyczne), jako służące do doprowadzania (dostarczania) płynów różnego rodzaju, pary, gazu, energii elektrycznej itp. lub do ich odprowadzania, stanowią część przedsiębiorstwa lub zakładu, to pomimo znajdowania się na gruncie lub w budynku nie stanowią ich części składowych.

W ocenie tut. Organu, na podstawie przytoczonych powyżej definicji oraz opisu sprawy nie można uznać, że przedmiotem dostawy na rzecz Kupującego będzie Grunt zabudowany. W opisie sprawy wskazano, że podziemny przewód ciepłowniczy nie stanowi własności właściciela Gruntu. Zbywca Gruntu nie ma także prawa do rozporządzania podziemnym przewodem ciepłowniczym jak właściciel. W ramach Transakcji nie dojdzie zatem do dokonania jego dostawy w rozumieniu ustawy o VAT. Oznacza to, że przedmiotem dostawy na rzecz Kupującego będzie grunt niezabudowany.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o terenach budowlanych - rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zatem generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane (przeznaczone pod zabudowę). Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., nieprzeznaczonymi pod zabudowę – są zwolnione od podatku VAT.

W stosunku do dostawy przedmiotowego Gruntu nie znajdzie zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane, ponieważ działki nie stanowią terenu innego niż teren budowlany, w rozumieniu cyt. wcześniej art. 2 pkt 33 ustawy, ponieważ jak wynika z opisu niniejszej sprawy działki składające się na Grunt stanowią działki oznaczone na Planie symbolem „UA”, których podstawowym przeznaczeniem są usługi biurowe i usługi hotelowe.

Ponadto, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W omawianej sprawie zastosowania nie znajdzie wskazany art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, gdyż zgodnie ze wskazaniami Strony omawiany Grunt nie był wykorzystywany przez Sprzedającego na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Okoliczności te powodują, że stawką właściwą dla dostawy tego Gruntu będzie stawka podatku VAT w wysokości 23%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury z tytułu transakcji nabycia Gruntu, wskazać, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak stanowi art. 86 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Stosownie do art. 86 ust. 10b pkt 1 ww. ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ww. ustawy).

Powyższe przepisy wskazują, że prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ww. ustawy) kształtuje się w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. W przypadku kiedy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług zdarzeniem uprawniającym do obniżenia podatku należnego –co wprost wynika z art. 86 ust. 10b pkt 1 ww. ustawy – jest otrzymanie faktury lub dokumentu celnego. Ewentualne późniejsze rozliczenie podatku jest konsekwencją nabytego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z nabyciem których podatek został naliczony są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 tej ustawy.

W myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ww. ustawy nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Grunty będące przedmiotem sprzedaży będą wykorzystywane przez Kupującego do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Z wniosku wynika także, że Kupujący oraz Sprzedający są zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami VAT.

Natomiast zakup Gruntu, jak wywiedziono wyżej, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT według podstawowej stawki podatku VAT.

Przywołane przepisy oraz przedstawiony opis sprawy pozwalają uznać, że skoro Kupujący będzie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i planowana transakcja nabycia przedmiotowego Gruntu spełnia warunki dla uznania jej za czynność opodatkowaną podatkiem VAT, niekorzystającą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, Kupującemu po nabyciu Gruntu i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury dokumentującej faktyczne jego nabycie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wnikającego z faktury z tytułu zakupu Gruntu w zakresie w jakim Kupujący będzie wykorzystywał go do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie oraz Zainteresowanemu niebędącemu Stroną przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.