IPPB4/4511-26/15-4/MS | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż przedmiotowych gruntów nabytych w latach 1992-1994, na których wybudowano budynek mieszkalny jednorodzinny nie będzie stanowić źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako że przychód ten uzyskany został po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie gruntu. Oznacza to, że przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowych nieruchomości w dniu 30 września 2013 r. w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
IPPB4/4511-26/15-4/MSinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. grunty
 3. nabycie
 4. sprzedaż działek
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2015 r. (data wpływu 7 stycznia 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 2 lutego 2015 r. (data nadania 2 lutego 2015 r., data wpływu 4 lutego 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB4/4511-26/15-2/MS z dnia 26 stycznia 2015 r. (data nadania 26 stycznia 2015 r., data doręczenia 28 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży odrębnej własności gruntu wraz z posadowionym na nim budynkiem mieszkalnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji w indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży odrębnej własności gruntu wraz z posadowionym na nim budynkiem mieszkalnym.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/4511-26/15-2/MS z dnia 26 stycznia 2015 r. (data nadania 26 stycznia 2015 r., data doręczenia 28 stycznia 2015 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia przedmiotowego wniosku o doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego.

Pismem z dnia 2 lutego 2015 r. (data nadania 2 lutego 2015 r., data wpływu 4 lutego 2015 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni była współwłaścicielem po 1/2 części nieruchomości gruntowych obejmujących działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 149/1 (o powierzchni jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych), dla której to nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy księga wieczysta, oraz 149/2 (o powierzchni jeden hektar cztery tysiące czterysta trzydzieści metrów kwadratowych) i 147 (o powierzchni jeden hektar pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści metrów kwadratowych), dla których to nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy księga wieczysta. Wnioskodawczyni nabyła nieruchomości na działkach:

 • 149/1 (nie będąc jeszcze w małżeństwie na współwłasność w części ułamkowej 1/2) na podstawie umowy sprzedaży z dnia 12 października 1992 r. udokumentowanej aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza.
 • 149/2 (na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej ustawowej) na podstawie umowy sprzedaży z dnia 14 października 1993 r. udokumentowanej aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza.
 • 147 (na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej ustawowej) na podstawie umowy sprzedaży z dnia 7 września 1994 r. udokumentowanej aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza.

Na działkach Nr 147 oraz 149/1 zgodnie z projektem budowlanym z sierpnia 1999 r. Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem Jerzym F. wybudowali budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. użytkowej 268,20 metra kwadratowego - budowa była prowadzona na podstawie decyzji Nr 590 z dnia 20 sierpnia 1999 r. wydanej przez Wójta Gminy. Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dnia 11 sierpnia 2014 r. wydał zaświadczenie o możliwości użytkowania tego budynku.

Poza tym budynkiem na działce 149/1 znajduje się budynek drewniany obmurowany wzniesiony w 1960 roku, a na działce 147 znajduje się dwuizbowy budynek mieszkalny kryty papą.

W dniu 29 października 2012 roku Sąd Okręgowy orzekł rozwód związku małżeńskiego Wnioskodawczyni.

W dniu 30 września 2014 r. Wnioskodawczyni wraz byłym mężem sprzedali ww. nieruchomości Edycie N. oraz jej mężowi, obywatelowi Niemieckiej Republiki Federalnej Steffenowi N. zamieszkałym w W. na podstawie umowy sprzedaży nieruchomości z dnia 30 września 2014 r. udokumentowanej aktem notarialnym sporządzonym przez Zbigniewa W., notariusza w W. (na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej ustawowej).

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawczyni doprecyzowała, do przedmiotowych działek zabudowanych budynkami Wnioskodawczyni posiadała odrębne prawo własności (czyli własności), co wynika z aktów notarialnych i ksiąg wieczystych. Działka Nr 149/1, którą Wnioskodawczyni nabyła w 1/2 na współwłasność nie będąc jeszcze w związku małżeńskim nigdy nie została włączona do majątku wspólnego małżonków. Podział majątku dorobkowego Jerzego i Beaty F. został przeprowadzony tylko częściowo i nie dotyczył on przedmiotowych nieruchomości.

Tym samym wartość (procentowa) Wnioskodawczyni części majątku (składników majątkowych) nie zmieniła się, tzn. nie uległa powiększeniu. Każdy z małżonków sprzedał w ramach przedmiotowej nieruchomości identyczną procentową wartość nieruchomości (tzn. zachowało współwłasność w 1/2). Sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nie towarzyszyły żadne spłaty i dopłaty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdy nieruchomości gruntowe zostały nabyte w 1992 r., 1993 r. i 1994 r., a następnie w 2014 r. (czyli po upływie ponad 5 lat od nabycia nieruchomości gruntowej) zostały sprzedane wraz z posadowionym na nich budynkiem mieszkalnym wybudowanym na podstawie decyzji z 1999 r., a „odebranym” w 2014 r. (tzn. zgodnie z zaświadczeniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zgodzie na użytkowanie)...

Zdaniem Wnioskodawczyni.

Przychód uzyskany ze sprzedaży działek 147 oraz 149/1 nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Z kolei zgodnie z zapisami zawartymi w Kodeksie cywilnym, budynki trwale związane z gruntem są częścią składową nieruchomości. Oznacza to, że budynek trwale związany z gruntem jako część składowa gruntu, nie może być przedmiotem odrębnej własności. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie rozdziela sprzedaży gruntu od sprzedaży znajdującego się na tym gruncie budynku. W związku z tym, pięcioletni okres biegu terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8, rozpoczyna się od daty nabycia gruntu, a nie od daty wybudowania na tym gruncie budynku. Ponieważ sprzedaż nie nastąpiła w ramach wykonywania działalności gospodarczej a nabycie gruntu nastąpiło w latach 1992-1994, planowana sprzedaż nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tożsame interpretacje przepisów dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości występują w interpretacjach indywidualnych: IBPBII/2/415-1253/10/ŁCz, interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 lutego 2011 r. Nr ITPB1/415-813/14/AK i interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy dnia 17 października 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodu jest - z zastrzeżeniem ust. 2 - odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Z treści cytowanego przepisu wynika, że źródłem przychodu podatnika jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie.

Zatem przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości nie powstanie, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

 • odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej) oraz
 • zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

Rozstrzygnięcia wymaga zatem kwestia, czy uzyskany przez Wnioskodawczynię przychód z odpłatnego zbycia przedmiotowych nieruchomości, do których Wnioskodawczyni posiadała prawo odrębnej własności, stanowić będzie źródło przychodu w rozumieniu powołanego powyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegające opodatkowaniu.

Prawo własności w systemie prawnym jest traktowane jako prawo o najszerszej treści i w porównaniu z innymi prawami, jako prawo najsilniejsze w stosunku do rzeczy. Własność jest bezterminowym prawem – trwa tak długo, jak długo istnieje rzecz, która jest przedmiotem własności.

Nabycie i utrata własności (w tym także własności nieruchomości) uregulowane zostało w art. 155-231 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). U podstaw nabycia i zbycia nieruchomości, w rozumieniu kodeksowym, leży wola nabywcy. Swoboda zawierania umów jest naczelną zasadą Kodeksu cywilnego.

Jak wynika z opisanego stanu faktycznego, Wnioskodawczyni była współwłaścicielem po 1/2 części nieruchomości gruntowych obejmujących działki Nr 149/1 (nie będąc jeszcze w małżeństwie na współwłasność w części ułamkowej 1/2) na podstawie umowy sprzedaży z dnia 12 października 1992 r., działki Nr 149/2 (na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej ustawowej) na podstawie umowy sprzedaży z dnia 14 października 1993 r., działki Nr 147 (na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej ustawowej) na podstawie umowy sprzedaży z dnia 7 września 1994 r. Na działkach Nr 147 oraz 149/1 zgodnie z projektem budowlanym z sierpnia 1999 r. Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem wybudował budynek mieszkalny jednorodzinny. Budowa była prowadzona na podstawie decyzji z dnia 20 sierpnia 1999 r. wydanej przez Wójta Gminy. W dniu 29 października 2012 roku Sąd Okręgowy orzekł rozwód związku małżeńskiego Wnioskodawczyni. W dniu 30 września 2014 r. Wnioskodawczyni wraz z byłym mężem sprzedali ww. nieruchomości.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że prawo podatkowe, w szczególności ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zawiera definicji nieruchomości. Wobec tego uzasadnionym jest posiłkowanie się definicją nieruchomości zawartej w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Grunty stanowiące odrębny przedmiot własności są więc z natury swej nieruchomościami, budynki natomiast trwale z gruntem związane są częścią składową nieruchomości. Zgodnie z normą zawartą w art. 191 K.c. własność nieruchomości gruntowej rozciąga się na budynki, które stały się częścią składową nieruchomości. Budynek trwale związany z gruntem, jako jego część składowa, nie może być przedmiotem odrębnej własności. Dlatego sprzedaż nieruchomości obejmuje zarówno zbycie gruntu, jak i znajdującego się na nim budynku, trwale z nim związanego, niezależnie od tego, kiedy na gruncie tym wzniesiono budynek, nastąpiło jego ukończenie i zgłoszono budynek do użytkowania zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Odmienna sytuacja prawna występuje tylko w przypadku użytkowania wieczystego gruntu, kiedy na gruncie stanowiącym własność państwową lub gminną może być wzniesiony budynek stanowiący własność wieczystego użytkowania - art. 235 k.c.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że sprzedaż przedmiotowych gruntów nabytych w latach 1992-1994, na których wybudowano budynek mieszkalny jednorodzinny nie będzie stanowić źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako że przychód ten uzyskany został po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie gruntu. Oznacza to, że przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowych nieruchomości w dniu 30 września 2013 r. w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do powołanych przez Wnioskodawczynię interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że interpretacje te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.