IPPB2/4514-367/15-6/LS | Interpretacja indywidualna

Czy nabycie nieruchomości stanowiącej działkę rolną będącą częścią gospodarstwa o następującym numerze ewidencji gruntów nr 13/59 , działka o powierzchni 15,7750 ha, stanowiącej w chwili dokonania czynności jej nabycia grunty rolne i grunty zadrzewione w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, będzie korzystało ze zwolnienia z PCC zgodnie z art. 9 pkt 2 lit. a ustawy o PCC?
IPPB2/4514-367/15-6/LSinterpretacja indywidualna
 1. grunty
 2. grunty rolne
 3. nabycie nieruchomości
 4. nieruchomości
 5. spółki
 6. umowa sprzedaży
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2015 r. (data wpływu 3 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 sierpnia 2015 r. (data nadania 21 sierpnia 2015 r., data wpływu 24 sierpnia 2015 r.), pismem z dnia 9 września 2015 r. (data nadania 9 września 2015 r., data wpływu 10 września 2015 r.) oraz pismem z dnia 28 września 2015 r. (data nadania 29 września 2015 r., data wpływu 1 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia gruntów rolnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia gruntów rolnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. zamierza zakupić działkę rolną o następującym numerze ewidencji gruntów nr 13/59 , działka o powierzchni 15,7750 ha. Powyższe grunty zostały sklasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 454) ze zm.(dalej: „Rozporządzenie”) w następujący sposób:

 • grunty zadrzewione Lz -RIIIa o obszarze 0,2150ha,
 • grunty orne RIIIa o obszarze 3,6807ha,
 • rowy W-RIIIa o obszarze 0,0776ha,
 • grunty rolne zabudowane Br-RIIIb o obszarze 1,6749ha,
 • grunty orne RIIIb o obszarze 5,8131ha,
 • grunty orne RIVa o obszarze 0,2397ha,
 • grunty zadrzewione Lz-ŁIII o obszarze 1,0305ha,
 • rowy W ŁIII o obszarze 0,0507ha,
 • łąki trwałe ŁIV o obszarze 1,1320ha,
 • pastwiska trwałe PsIII o obszarze 0,0838ha,
 • rowy W-PsIII o obszarze 0,0275ha,
 • rowy W-PslV o obszarze 0,0242ha,
 • grunty pod stawami Wsr o obszarze 1,6036ha,
 • nieużytki N o obszarze 0,1217ha,

a ponadto, że na tej działce znajdują się następujące murowane budynki o funkcji KŚT produkc. - usługowe rolnictwa „g”, rok zakończenia budowy 1956 i następujących danych:

 • identyfikator budynku 140605_5.0017.13/59.1_BUD, powierzchnia zabudowy 855m2, ilość kondygnacji nad/pod ziemią 1.5/,
 • identyfikator budynku 140605_5.0017.13/59.2_BUD, powierzchnia zabudowy 692m2, ilość kondygnacji nad/pod ziemią 1.5/,
 • identyfikator budynku 140605_5.0017.13/59.3_BUD, powierzchnia zabudowy 514m2, ilość kondygnacji nad/pod ziemią 1.0/,
 • identyfikator budynku 140605_5.0017.13/59.4_BUD, powierzchnia zabudowy 126m2, ilość kondygnacji nad/pod ziemią 1.0/,
 • identyfikator budynku 140605_5.0017.13/59.5_BUD, powierzchnia zabudowy 58m2, ilość kondygnacji nad/pod ziemią 1.0/,
 • identyfikator budynku 140605_5.0017.13/59.6_BUD, powierzchnia zabudowy 79m2, ilość kondygnacji nad/pod ziemią 1.0/,
 • identyfikator budynku 140605_5.0017.13/59.7_BUD, powierzchnia zabudowy 666m2, ilość kondygnacji nad/pod ziemią 2.0/,
 • identyfikator budynku 140605_5.0017.13/59.8_BUD, powierzchnia zabudowy 227m2, ilość kondygnacji nad/pod ziemią 2.0/.

Tym samym, zgodnie z Rozporządzeniem, grunty w w/w podziale dzielą się na grunty zadrzewione i zakrzewione o symbolu LZ, grunty rolne, tj. grunty orne o symbolu RIV RIII, łąki trwałe o symbolu ŁIV, pastwiska i rowy PsIII i grunty pod stawami Wsr.

Na gruntach mających być przedmiotem transakcji nie jest aktualnie prowadzona działalność gospodarcza inna niż działalność rolnicza i nie będzie ona prowadzona na moment przeprowadzenia transakcji. Tym samym charakter nabywanych gruntów zostanie zachowany w ewidencji gruntów i budynków na moment dokonania czynności ich zakupu.

W przyszłości Spółka planuje na przedmiotowej działce przeprowadzenie inwestycji w zakresie budowy budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nabycie nieruchomości stanowiącej działkę rolną będącą częścią gospodarstwa o następującym numerze ewidencji gruntów nr 13/59 , działka o powierzchni 15,7750 ha, stanowiącej w chwili dokonania czynności jej nabycia grunty rolne i grunty zadrzewione w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, będzie korzystało ze zwolnienia z PCC zgodnie z art. 9 pkt 2 lit. a ustawy o PCC...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Nabycie wskazanej w opisie stanu faktycznego działki o numerze w ewidencji gruntów: 13/59, , stanowiącej w chwili dokonania czynności jej nabycia grunty rolne i grunty leśne w rozumieniu Rozporządzenia, w części dotyczącej gruntów rolnych i grunty leśne w rozumieniu Rozporządzenia, w części dotyczącej gruntów rolnych stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, będzie korzystało ze zwolnienia z PCC zgodnie z art. 9 pkt 2 lit. a ustawy o PCC;

Poniżej Spółka przedstawia argumentację uzasadniającą jej stanowisko.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PCC podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC) i w przypadku umowy sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 ustawy o PCC).

Przepis art. 9 ustawy o PCC zawiera katalog czynności cywilnoprawnych zwolnionych z tego podatku. Zgodnie z art. 9 pkt 2 lit. a ustawy o PCC, zwolnione z PCC jest przeniesienie własności nieruchomości lub ich części, wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast, w drodze umowy sprzedaży, pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym w chwili dokonania czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.

Tym samym właściwa wykładnia przepisu art. 9 pkt 2 lit. a ustawy o PCC wymaga odwołania się do art. 1 i art. 2 ust. 1 obowiązującej ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. 111. z 2013 r. poz. 1381 t.j., dalej: „ustawa o podatku rolnym”). Zgodnie z ich brzmieniem, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących, własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Z kolei klasyfikację stosowaną w ewidencji gruntów i budynków szczegółowo reguluje § 68 Rozporządzenia, zgodnie z którym m.in.:

 1. Grunty rolne dzielą się na:
  1. użytki rolne, do których zalicza się:grunty orne, oznaczone symbolem - R, sady, oznaczone symbolem - S,łąki trwałe, oznaczone symbolem - Ł, pastwiska trwałe, oznaczone symbolem - Ps,grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem - Br, grunty pod stawami, oznaczone symbolem - Wsr, grunty pod rowami, oznaczone symbolem - W,grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem - Lzr,
  2. nieużytki, oznaczone symbolem – N.
 2. Grunty leśne dzielą się na:lasy, oznaczone symbolem - Ls,grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem - Lz.”

W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie kluczowe jest pojęcie „gospodarstwa rolnego”. Istotne w zakresie jego definicji są natomiast dwa elementy: formalny - nakazujący ujęcie gruntu w ewidencji jako rolny przy czym zgodnie z Rozporządzeniem, grunty rolne stanowią m.in. grunty orne oznaczone symbolem R oraz łąki trwałe oznaczone symbolem Ł) oraz faktyczny - dotyczący powierzchni (co najmniej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego) przeznaczenia gruntu, który nie może być zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w chwili dokonania czynności - sprzedaży. Równocześnie bez znaczenia pozostaje intencja, z jaką kupujący przystępuje do transakcji zakupu takiego gruntu. Zatem dla stwierdzenia czy określone grunty stanowią gospodarstwo rolne decydujące i znaczenie ma:

klasyfikacja danego gruntu w ewidencji gruntów i budynków (zgodnie z Rozporządzeniem), wykluczenie, iż na gruntach w chwili dokonywania czynności prowadzona jest działalność gospodarcza inna niż działalność rolnicza,

W ocenie Spółki grunty, które zamierza zakupić w części w której stanowią grunty rolne w myśl Rozporządzenia spełniają wszystkie wyżej wskazane kryteria zwolnienia, bowiem (i) grunty w chwili dokonania zakupu sklasyfikowanej będą w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne, równocześnie (ii) przedmiotowa działka tworzy gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 1 ha, a ponadto (iii) nie jest, ani nie będzie w chwili dokonania zakupu prowadzona na nich działalność gospodarcza inna niż rolnicza.

Tym samym nabycie przez Spółkę gruntów rolnych o symbolach Ł i R stanowiących gospodarstwo rolne będzie objęte zwolnieniem z PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 626), podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4 pkt 1 ww. ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży - przy umowie sprzedaży na kupującym.

Przepis art. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera katalog czynności cywilnoprawnych zwolnionych z tego podatku. Na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a) tej ustawy, zwalnia się od podatku przeniesienie własności nieruchomości lub ich części, wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast, w drodze umowy sprzedaży, pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381) opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Art. 2 ust 1 ustawy stanowi, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Stosownie do postanowień § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454) w sprawie ewidencji gruntów i budynków, użytki rolne dzielą się na:

 1. użytki rolne, do których zalicza się:
  1. grunty orne, oznaczone symbolem - R,
  2. sady, oznaczone symbolem -S,
  3. łąki trwałe, oznaczone symbolem - Ł,
  4. pastwiska trwałe, oznaczone symbolem - Ps,
  5. grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem - Br,
  6. grunty pod stawami, oznaczone symbolem – Wsr,
  7. grunty pod rowami, oznaczone symbolem – W,
  8. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem – Lzr,
 2. nieużytki, oznaczone symbolem – N.
  1. lasy, oznaczone symbolem – Ls,
  2. grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem – Lz.

Na tle powyższego należy stwierdzić, że zwolnienie zawarte w art. 9 pkt 2 lit. a) ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ma charakter warunkowy, co oznacza, że umowa sprzedaży będzie zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych, tylko wtedy, gdy w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabywany grunt będzie stanowił gospodarstwo rolne albo utworzy gospodarstwo rolne lub wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy. Ponadto należy mieć na uwadze, że z powyższego zwolnienia wyłączone są znajdujące się na obszarze miast budynki mieszkalne lub ich części. Tym samym jeżeli w skład nabywanej nieruchomości wchodzą położone na obszarze miast budynki mieszkalne lub ich części to zabudowania te nie korzystają z omawianego zwolnienia i podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych. Z analizy przedmiotowego przepisu wynika również, że bez wpływu na prawo do ww. zwolnienia pozostaje późniejsza zmiana przeznaczenia zakupionego gruntu.

Z treści wniosku wynika, że w momencie sprzedaży nabywane grunty będą stanowiły gospodarstwo rolne.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz opis zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że nabycie przedmiotowej nieruchomości przez Wnioskodawcę będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, o ile na dzień dokonania transakcji nieruchomość będzie stanowiła gospodarstwo rolne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.