IPPB1/415-1277/14-2/MT | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, w przypadku odpłatnego zbycia (sprzedaży) wybudowanych Domów Mieszkalnych przez Spółkę Cywilną na Gruntach, kosztem uzyskania przychodu - przypadającym na Wnioskodawcę - będzie m.in. koszt nabycia Gruntów przez oboje małżonków (tj. przez Wnioskodawcę oraz Małżonkę Wnioskodawcy)?
IPPB1/415-1277/14-2/MTinterpretacja indywidualna
 1. grunty
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. sprzedaż
 4. spółka cywilna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży przez spółkę cywilną nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży przez spółkę cywilną nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Wnioskodawca jest osobą fizyczną z miejscem zamieszkania w Polsce, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi w podatku PIT w Polsce („Wnioskodawca”). Wnioskodawca wraz ze swoim bratem - osobą fizyczną z miejscem zamieszkania w Polsce („Wspólnik Wnioskodawcy”), są jedynymi wspólnikami spółki cywilnej z siedzibą w Polsce („Spółka Cywilna”). Spółka Cywilna jest zarejestrowana jako podatnik podatku VAT.
 2. Umowa Spółki Cywilnej została zawarta między Wnioskodawcą i Wspólnikiem Wnioskodawcy w dniu 5 maja 2014 r. Przewiduje ona, iż udział w zyskach i stratach jest równy dla Wnioskodawcy oraz Wspólnika Wnioskodawcy (tj. po 50 %). Przedmiotem działalności Spółki Cywilnej są m.in.:
  1. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
  2. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
  3. rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę,
  4. wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych oraz
  5. wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych.
 3. Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim. Małżonka Wnioskodawcy posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku PIT („Małżonka Wnioskodawcy”). Pomiędzy Wnioskodawcą a Małżonką Wnioskodawcy istniał w momencie nabycia Gruntów oraz nadal istnieje - ustawowy ustrój majątkowy (wspólność majątkowa).
 4. W dniu 12 lipca 2012 r. oraz w dniu 9 sierpnia 2012 r. Wnioskodawca (wraz z Małżonką Wnioskodawcy), a także Wspólnik Wnioskodawcy (wraz ze swoją małżonką) nabyli, w formie aktu notarialnego, na współwłasność w udziałach po 1/2 części każdemu z małżeństw (oraz na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej) następujące grunty („Grunty”):
  1. niezabudowaną działkę gruntu o nr ewidencyjnym 115 o obszarze 0,0439 ha,
  2. niezabudowaną działkę gruntu o nr ewidencyjnym 116 o obszarze 0,0461 ha,
  3. niezabudowane działki gruntu o nr ewidencyjnym: 3/2, 44/7 o łącznym obszarze 0,0169 ha,
  4. niezabudowaną działkę gruntu o nr ewidencyjnym 21/22 o obszarze 0,1712 ha, oraz
  5. niezabudowaną działkę gruntu o nr ewidencyjnym 46/8 o obszarze 0,0008 ha.
 5. W dniu 20 marca 2014 r. Prezydent miasta wydał decyzję nr 35/2014, w której zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę Wnioskodawcy oraz Wspólnikowi Wnioskodawcy zespołu budynków, głównie domów mieszkalnych, zaprojektowanych na Gruntach („Domy Mieszkalne”).
 6. Obecnie, planowane jest wniesienie przez Wnioskodawcę (oraz Małżonkę Wnioskodawcy) a także przez Wspólnika Wnioskodawcy (oraz jego małżonkę) Gruntów jako wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Cywilnej. Grunty te będą wykorzystane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez Spółkę Cywilną.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci Gruntów do Spółki Cywilnej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, w przypadku odpłatnego zbycia (sprzedaży) wybudowanych Domów Mieszkalnych przez Spółkę Cywilną na Gruntach, kosztem uzyskania przychodu - przypadającym na Wnioskodawcę - będzie m.in. koszt nabycia Gruntów przez oboje małżonków (tj. przez Wnioskodawcę oraz Małżonkę Wnioskodawcy)...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 2. W zakresie pytania nr 1 została wydana odrębna interpretacja.

Zdaniem Wnioskodawcy:

ad.. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, w przypadku odpłatnego zbycia (sprzedaży) wybudowanych Domów Mieszkalnych przez Spółkę Cywilną na Gruntach, kosztem uzyskania przychodu - przypadającym na Wnioskodawcę - będzie m.in. koszt nabycia Gruntów przez oboje małżonków (tj. przez Wnioskodawcę oraz Małżonkę Wnioskodawcy).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 <ustawy o PIT>.

Jak stanowi art. 22 ust. 8a pkt 2 ustawy o PIT „w przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę niebędącą osobą prawną rzeczy i praw będących przedmiotem wkładu do takiej spółki za koszt uzyskania przychodu uważa się (...) 2) wartość poniesionych wydatków na nabycie (...) przedmiotu wkładu, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli rzeczy te lub prawa nie były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych spółki

W świetle przepisów KRO, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje pomiędzy małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków (art. 31 § 1 KRO). Jak natomiast stanowi art. 35 KRO „w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.” Art. 43 § 1 KRO stanowi, iż „oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Jak zostało wskazano w stanie faktycznym we Wniosku, w dniu 12 lipca 2012 r. oraz w dniu 9 sierpnia 2012 r. Wnioskodawca (wraz z Małżonką Wnioskodawcy) a także Wspólnik Wnioskodawcy (wraz ze swoją małżonką) nabyli, w formie aktu notarialnego, na współwłasność w udziałach po 1/2 części każdemu z małżeństw (oraz na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej) Grunty.

Koszty poniesione przez małżonków (tj. przez Wnioskodawcę oraz Małżonkę Wnioskodawcy) na nabycie Gruntów przed ich wniesieniem jako wkładów niepieniężnych (aportu) do Spółki Cywilnej, njeujęte w ciężar kosztów uzyskania przychodów w podatku PIT mogą być ujęte w ciężar kosztów uzyskania przychodów w podatku PIT przez wspólników Spółki Cywilnej (w odpowiedniej proporcji) - w momencie uzyskania przychodów, tj. odpłatnego zbycia (sprzedaży) Domów Mieszkalnych wybudowanych na Gruntach przez Spółkę Cywilną. Wobec konstrukcji prawnej - ustawowej wspólności majątkowej, koszt nabycia Gruntów nie może być dzielony na małżonków. Grunty te bowiem zostały nabyte na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.