ILPB4/423-129/13-4/ŁM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych sprzedaży gruntów rolnych oraz rozwiązania umów dzierżawy gruntów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2013 r. (data wpływu 22 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych sprzedaży gruntów rolnych oraz rozwiązania umów dzierżawy gruntów – jest:

 • prawidłowe – w części dotyczącej pytań nr 1, 2 i 3,
 • bezprzedmiotowe – w części dotyczącej pytania nr 4.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z dnia 24 lipca 2013 r. (data wpływu 29.07.2013 r.) – o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych sprzedaży gruntów rolnych oraz rozwiązania umów dzierżawy gruntów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest polską spółką prawa handlowego, prowadzącą działalność rolniczą polegającą na wytwarzaniu produktów roślinnych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw (zbóż). Spółka prowadzi produkcję rolną zarówno na gruntach własnych (będących własnością Wnioskodawcy), jak też na gruntach dzierżawionych na podstawie zawartych umów dzierżawy.

Spółka ponosi szereg tzw. wydatków mających na celu zwiększenie jakości posiadanych i dzierżawionych gruntów, przyczyniających się tym samym bezpośrednio do wzrostu ich wartości użytkowej i rynkowej (tzw. wydatki ulepszeniowe). Do wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę przyczyniających się do wzrostu wartości uprawianych gruntów należą m.in. koszty wapnowania, nawożenia, oczyszczania gruntów oraz koszty pozostałych zabiegów agrotechnicznych na gruntach. W ramach prowadzonej przez Spółkę ewidencji rachunkowej, powyższe wydatki, rozliczane są na poszczególne grunty w oparciu o klucz powierzchni (areał) gruntów (przykładowo koszty usług wapnowania nabytych łącznie dla wszystkich gruntów uprawnych, rozliczane są proporcjonalnie do areału poszczególnych gruntów).

Ponadto w ramach wydatków ulepszeniowych Spółka ponosi również na gruntach rolnych wydatki melioracyjne związane z rozwojem i utrzymaniem sieci melioracyjnych. Powyższe zabiegi techniczne (melioracyjne) mają na celu trwałe zwiększenie jakości gruntów, a tym samym ich wartości rynkowej (poprzez zwiększenie przyszłych zdolności produkcyjnych gleb, zapewnienie ochrony przed powodziami oraz ułatwienie uprawy).

Wszystkie wskazane powyżej wydatki ulepszeniowe związane są nierozerwalnie z gruntami rolnymi. Niemniej w przypadku gruntów własnych Spółka rozważa ujęcie wydatków melioracyjnych na urządzenia melioracyjne (rowy i instalacje melioracyjne) w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jako odrębne środki trwałe (grupy 2 zgodnie z KŚT) podlegające amortyzacji.

Natomiast w przypadku gruntów dzierżawionych poniesione wydatki zwiększające jakość gruntów (wapnowanie, nawożenie, oczyszczanie i pozostałe zabiegi agrotechniczne) oraz wydatki melioracyjne zwiększą wartość poczynionych na tych gruntach nakładów. W przypadku rozwiązania umowy dzierżawy poniesione nakłady ulepszeniowe na dzierżawionych gruntach (w tym koszty wapnowania, nawożenia, oczyszczania i pozostałe zabiegi agrotechniczne oraz wydatki melioracyjne) zostaną przez Spółkę sprzedane wydzierżawiającemu (dokonany zostanie zwrot wartości poczynionych nakładów, jako rekompensata za dokonane wydatki zwiększające wartość rynkową dzierżawionych gruntów). Podobnie w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy, wartość tzw. produkcji w toku dotyczącej zasiewów dokonanych na poszczególnych gruntach, których zbiór nastąpi w sezonie żniw, również zostanie odsprzedana wydzierżawiającemu.

Na chwilę obecną Wnioskodawca przewiduje:

 1. sprzedaż części uprawianych gruntów rolnych, albo / oraz
 2. rozwiązanie części umów dzierżawy gruntów.

W piśmie z dnia 24 lipca 2013 r. ( data wpływu 29 lipca 2013 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku, Wnioskodawca złożył następujące wyjaśnienia:

Pytanie nr 1.

Czy grunty będące własnością Spółki stanowią jej środki trwałe / wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16c pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.); jeżeli nie wskazać sposób ich ujęcia w księgach rachunkowych.

Odpowiedź na pytanie 1.

Grunty będące własnością Spółki stanowią środki trwałe, o których mowa w art. 16c pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.). Grunty te zostały ujęte w księgach rachunkowych jako środki trwałe nie podlegające amortyzacji ani dla celów podatkowych, ani też dla celów bilansowych.

Pytanie nr 2.

Czy wartość początkową gruntów wyznaczają wydatki na ich nabycie.

Odpowiedź na pytanie nr 2.

Wartość początkową gruntów będących własnością Spółki wyznaczają wydatki poniesione przez Spółkę na ich nabycie.

Pytanie nr 3.

Czy wydatki ulepszeniowe (koszty wapnowania, nawożenia, oczyszczania gruntów oraz koszty pozostałych zabiegów agrotechnicznych na gruntach) dotyczące ww. gruntów zwiększają wartość początkową tych gruntów; jeżeli nie wskazać sposób ich ujęcia w księgach rachunkowych.

Odpowiedź na pytanie nr 3.

Zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami rachunkowymi, wydatki ulepszeniowe (koszty wapnowania, nawożenia, oczyszczania gruntów oraz koszty pozostałych zabiegów agrotechnicznych na gruntach) poniesione na gruntach będących własnością Spółki. zwiększają wartość początkową tych gruntów.

Pytanie nr 4.

Czy wskazane w pkt 2 i 3 wydatki nie zostały przez Spółkę zaliczone w jakikolwiek sposób do kosztów uzyskania przychodów.

Odpowiedź na pytanie nr 4.

Wydatki wymienione pkt 2 i 3, tj. wydatki na nabycie gruntów oraz wydatki ulepszeniowe (koszty wapnowania, nawożenia, oczyszczania gruntów oraz koszty pozostałych zabiegów agrotechnicznych na gruntach) poniesione na gruntach będących własnością Spółki, jako wydatki składające się na wartość początkową środków trwałych (gruntów) niepodlegających amortyzacji (ani dla celów podatkowych, ani też dla celów bilansowych) nie zostały przez Spółkę zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Pytanie nr 5.

Czy dokonywane od wydatków melioracyjnych (dotyczących gruntów własnych) odpisy amortyzacyjne Spółka zalicza do kosztów podatkowych.

Odpowiedź na pytanie nr 5.

Zgodnie z informacjami zawartymi w złożonym przez Spółkę wniosku o interpretację indywidualną, Spółka rozważa obecnie ujęcie wydatków na urządzenia melioracyjne (rowy i instalacje melioracyjne) w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jako odrębne środki trwałe (grupy 2 zgodnie z KŚT) podlegające amortyzacji. Jednak, jak do tej pory Spółka ujmowała te wydatki jako wydatki zwiększające wartość gruntów oraz nie dokonywała odpisów amortyzacyjnych od powyższych wydatków.

Pytanie nr 6.

Czy wydatki ulepszeniowe (koszt wapnowania, nawożenia, oczyszczania gruntów oraz koszty pozostałych zabiegów agrotechnicznych na gruntach) dotyczące gruntów dzierżawionych przez Spółkę stanowią inwestycje w obcym środku trwałym, zgodnie z art. 16a ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; jeżeli nie należy wskazać sposób ich ujęcia w księgach rachunkowych.

Odpowiedź na pytanie nr 6.

Wydatki ulepszeniowe (koszty wapnowania, nawożenia, oczyszczania gruntów oraz koszty pozostałych zabiegów agrotechnicznych na gruntach) dotyczące gruntów dzierżawionych przez Spółkę nie stanowią inwestycji w obcym środku trwałych.

Dla celów rachunkowych wydatki te ujęte zostały jako pozycja bilansowa „Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe” w korespondencji z pozycją rachunku zysków i strat „Zmiana stanu produktów”.

Równowartość zużytych materiałów, tj. wapna, nawozów, obornika itp. - ujmowana jest w bilansie jako długoterminowe rozliczenia międzyokresowe i rozliczane są poprzez liniowe rozliczenie w czasie w ciężar kosztów działalności rolniczej przez okres 4 lat, licząc od rozpoczęcia przygotowań (rozrzucenia ich na polach) do najbliższych upraw. Pozostałe koszty związane z ulepszeniami, rozliczane są liniowo w ciężar kosztów działalności rolniczej - do końca trwania umowy dzierżawy jednak nie dłużej niż przez okres 10 lat.

Pytanie nr 7.

Czy wydatki z pkt 6 zostały przez Spółkę zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakikolwiek sposób; jeżeli nie jaka była tego podstawa.

Odpowiedź na pytanie nr 7.

Wydatki z pkt 6 zaliczane są do kosztów związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, wyłączonej lub zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym. W związku z powyższym wydatki te nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów opodatkowanych.

Pytanie nr 8.

Czy w przypadku rozwiązania umów dzierżawy:

 • poniesione nakłady (tj. wydatki ulepszeniowe i melioracyjne) zostaną sprzedane (zawarta zostanie między właścicielem gruntów a Spółką umowa sprzedaży), czy też
 • nastąpi zwrot ww. wydatków, zgodnie z zasadą, że wydatek zwrócony Spółce to ten sam wydatek, który został przez Nią poniesiony oraz jak wysokość tego zwrotu kształtować się będzie do wysokości poniesionych wydatków, czy też
 • Spółka otrzyma rekompensatę / odszkodowanie z tytułu poniesionych wydatków.

Odpowiedź na pytanie nr 8.

Intencją Spółki jest dokonanie rozliczenia poczynionych nakładów poprzez zwrot przez właściciela gruntów poniesionych przez Spółkę wydatków ulepszeniowych i melioracyjnych. W takim przypadku wysokość zwrotu będzie odpowiadać wartości poczynionych wydatków, wynikającej z ewidencji rachunkowej prowadzonej przez Spółkę.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy w związku z przewidywanymi transakcjami sprzedaży poszczególnych gruntów rolnych oraz rozwiązaniem umów dzierżawy gruntów, prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym:

 1. w przypadku sprzedaży gruntów stanowiących własność Spółki, kosztami uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży gruntów będą poniesione przez Spółkę wydatki na nabycie gruntów powiększone o wydatki ulepszeniowe oraz w przypadku ujęcia urządzeń melioracyjnych w grupie 2 środków trwałych wg KŚT wartość początkowa urządzeń stanowiących odrębne środki trwałe, pomniejszona o sumę dokonanych do dnia sprzedaży odpisów amortyzacyjnych;
 2. w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy, kosztem uzyskania przychodu w postaci otrzymanego przez Spółkę od wydzierżawiającego zwrotu nakładów, będą poniesione przez Spółkę wydatki zwiększające jakość gruntów oraz wydatki na urządzenia melioracyjne na danym gruncie;
 3. w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy, przychody z odsprzedaży produkcji w toku (tj. dokonanych zasiewów, których zbiór nastąpi po rozwiązaniu umowy dzierżawy) stanowić będą przychody z działalności rolniczej, wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym;
 4. w przypadku gdy odpowiedź na pytanie nr 3 jest negatywna (tzn. organ uzna, iż przychody z odsprzedaży produkcji w toku w postaci zasiewów, których zbiór nastąpi po rozwiązaniu umowy dzierżawy, nie stanowią przychodów z działalności rolniczej), kosztami uzyskania przychodów z tytułu odsprzedaży produkcji w toku będą koszty poniesione na tę produkcję (wydatki poniesione na dokonane zasiewy, które są przedmiotem sprzedaży)...

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym:

 1. w przypadku sprzedaży gruntów stanowiących własność Spółki, kosztami uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży gruntów będą poniesione przez Spółkę wydatki na nabycie gruntów powiększone o wydatki ulepszeniowe zwiększające jakość gruntów oraz wartość początkowa urządzeń melioracyjnych, stanowiących odrębne środki trwale, pomniejszona o sumę dokonanych do dnia sprzedaży odpisów amortyzacyjnych (w przypadku ujęcia urządzeń w grupie 2 środków trwałych wg KŚT);
 2. w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy, kosztem uzyskania przychodu w postaci otrzymanego przez Spółkę od wydzierżawiającego zwrotu nakładów, będą poniesione przez Spółkę wydatki zwiększające jakość gruntów oraz wydatki na urządzenia melioracyjne na danym gruncie;
 3. w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy, przychody z odsprzedaży produkcji w toku (tj. dokonanych zasiewów, których zbiór nastąpi po rozwiązaniu umowy dzierżawy) stanowić będą przychody z działalności rolniczej, wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym;
 4. w przypadku gdy odpowiedź na pytanie nr 3 jest negatywna (tzn. organ uzna, iż przychody z odsprzedaży produkcji w toku w postaci zasiewów, których zbiór nastąpi po rozwiązaniu umowy dzierżawy, nie stanowią przychodów z działalności rolniczej), kosztami uzyskania przychodów z tytułu odsprzedaży produkcji w toku będą koszty poniesione na tę produkcję (wydatki poniesione na dokonane zasiewy, które są przedmiotem sprzedaży).

Stanowisko Spółki oparte jest na szeregu argumentów wynikających z przepisów prawa.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 oraz pytania nr 2.

1.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest, co do zasady dochód. Dochodem jest natomiast nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania (art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Jednocześnie zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Polski lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku. Natomiast stosownie do art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w pkt 1 (kosztów uzyskania przychodów niepodlegających opodatkowaniu lub wolnych od podatku).

Zdaniem Wnioskodawcy przychody z tytułu sprzedaży:

 1. własnych gruntów rolnych (o ile nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 i 4e), oraz
 2. przychody z tytułu zwrotu nakładów

– stanowić będą przychody z działalności gospodarczej Wnioskodawcy, opodatkowane na zasadach ogólnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym, Spółce przysługiwać będzie prawo do uwzględnienia w kalkulacji dochodu z tytułu sprzedaży gruntów oraz nakładów, kosztów uzyskania przychodów w postaci odpowiednio:

 1. w przypadku sprzedaży gruntów własnych - poniesionych wydatków na nabycie gruntów powiększonych o wydatki ulepszeniowe oraz wartości początkowej urządzeń melioracyjnych, stanowiących odrębne środki trwałe, pomniejszonej o sumę dokonanych do dnia sprzedaży odpisów amortyzacyjnych (w przypadku ujęcia urządzeń w grupie 2 środków trwałych wg KŚT);
 2. w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy - poniesionych przez Spółkę wydatków zwiększających jakość gruntów oraz wydatków na urządzenia melioracyjne na danym gruncie.

2.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowić mogą koszt uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami opodatkowanymi, w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów opodatkowanych.

Kosztami uzyskania przychodów są zatem wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów opodatkowanych.

Obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokonują podziału kosztów uzyskania przychodów na koszty bezpośrednio związane z przychodami (koszty bezpośrednie) i koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami (koszty pośrednie). Jednocześnie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawierają definicji kosztów bezpośrednich, ani kosztów pośrednich. Niemniej za koszty bezpośrednio związane z przychodami należy uznać takie wydatki, które znajdują bezpośrednie odzwierciedlenie oraz przyczyniają się wprost do osiągnięcia przychodów.

Jednocześnie, podział kosztów na wskazane powyżej kategorie ma istotne znaczenie w zakresie rozliczenia poniesionych wydatków w czasie. Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.

Natomiast art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, iż koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

3.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, zdaniem Wnioskodawcy, poniesione przez Niego wydatki ulepszeniowe zwiększające jakość posiadanych gruntów (w tym wydatki na urządzenia melioracyjne), jako wydatki mające bezpośrednio wpływ na wartość rynkową gruntów w przypadku ich sprzedaży (zwiększające cenę sprzedaży gruntów) stanowią koszty bezpośrednio związane z przychodami z tytułu sprzedaży gruntów. Bez poniesienia powyższych wydatków nie byłoby bowiem możliwe osiągnięcie określonej ceny sprzedaży gruntów, a tym samym przychodów ze sprzedaży opodatkowanych podatkiem dochodowym. Jednocześnie w przypadku sprzedaży wraz z gruntem urządzeń melioracyjnych (zaliczonych do grupy 2 KŚT) podlegających amortyzacji, kosztem uzyskania przychodów, będzie wartość początkowa środków trwałych pomniejszona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

4.

Podobnie, zdaniem Spółki, w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy, poczynione przez Spółkę nakłady zwiększające jakość gruntów oraz wydatki na urządzenia melioracyjne, które zostaną Wnioskodawcy zwrócone przez wydzierżawiającego, będą stanowić koszt uzyskania przychodu w postaci otrzymanego przez Spółkę zwrotu nakładów. Wynika to z faktu, iż bez poniesienia określonych nakładów na dzierżawionych gruntach. Spółce nie przysługiwałby zwrot poczynionych nakładów od wydzierżawiającego (jako rekompensata za dokonane wydatki zwiększające wartość rynkową dzierżawionych gruntów). Biorąc pod uwagę powyższe, nakłady poczynione przez Spółkę stanowić będą koszty bezpośrednio związane z przychodami z tytułu otrzymanego zwrotu nakładów poczynionych na dzierżawionych gruntach.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 oraz pytania nr 4.

1.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e.

Za działalnością rolniczą w rozumieniu powyższych przepisów uważa się działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo - fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc - w przypadku roślin.
 2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia.

Działami specjalnymi produkcji rolnej są natomiast uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym (art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

2.

Jednocześnie zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Polski lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku. Natomiast stosownie do art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w pkt 1 (kosztów uzyskania przychodów nie podlegających opodatkowaniu lub wolnych od podatku).

3.

Uwzględniając powyższe przepisy, zdaniem Wnioskodawcy, przychody z tytułu odsprzedaży produkcji w toku (tj. dokonanych zasiewów, których zbiór nastąpi po rozwiązaniu umowy dzierżawy, w okresie żniw przez wydzierżawiającego), w przypadku rozwiązania umowy najmu przed sezonem żniw, stanowić będą przychody z działalności rolniczej, wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie bowiem z przytoczonymi przepisami, przychodami z działalności rolniczej są m.in. przychody z wytwarzania produktów roślinnych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw. Produkcja w toku dotyczy dokonanych zasiewów zbóż, których zbiór nie zostanie dokonany przez Spółkę z uwagi na rozwiązanie umowy dzierżawy przed sezonem żniw. Produkcja w toku stanowi zatem działalność związaną z wytwarzaniem produktów roślinnych w stanie nieprzetworzonym, a więc działalność rolniczą. Tym samym przychody z odsprzedaży dokonanych zasiewów zbóż stanowić będą przychody z działalności rolniczej, wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym.

4.

Niemniej z ostrożności procesowej, Spółka pragnie wskazać, iż w przypadku uznania przez organ, że przychód osiągnięty przez Wnioskodawcę z tytułu odsprzedaży produkcji w toku nie stanowi przychodu z działalności rolniczej, a przychód opodatkowany podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych (jako przychód z działalności gospodarczej), zdaniem Spółki zgodnie z dyspozycją art. 7 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 3, Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do uwzględnienia w kalkulacji dochodu kosztów uzyskania przychodów. Kosztem uzyskania przychodu bezpośrednio związanym z przychodem będą w tym przypadku wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na dokonane zasiewy. Wydatki te bowiem znajdą bezpośrednie odzwierciedlenie w cenie uzyskanej przez Wnioskodawcę z tytułu odsprzedaży produkcji w toku na rzecz wydzierżawiającego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:
 • prawidłowe – w części dotyczącej pytań nr 1, 2 i 3,
 • bezprzedmiotowe – w części dotyczącej pytania nr 4.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Z uwagi na powyższe, pytanie Wnioskodawcy w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu odsprzedaży produkcji w toku (oznaczone w treści wniosku jako pytanie nr 4) – uzależnione od uznania przez tut. Organ przychodów z odsprzedaży produkcji w toku w postaci zasiewów za niestanowiące przychodów z działalności rolniczej – jest bezprzedmiotowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.