ILPB2/415-1133/14-4/WM | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie przedmiotowe.
ILPB2/415-1133/14-4/WMinterpretacja indywidualna
 1. grunty
 2. spadek
 3. własność
 4. zbycie
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z 14 listopada 2014 r. (data wpływu: 17 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z 28 stycznia 2015 r. (data wpływu: 2 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 23 stycznia 2015 r. nr ILPB2/415-1133/14-2/WM, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia – w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania – braków formalnych wniosku.

Jednocześnie poinformowano, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a jego uzupełnieniem przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano 23 stycznia 2015 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło: 27 stycznia 2015 r.), zaś 2 lutego 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek (data osobistego złożenia pisma w siedzibie tut. Organu).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Dnia 1 lipca 2011 r. rodzice matki Wnioskodawcy zapisali jej działkę pod budowę domu jednorodzinnego.

Przedmiotowa inwestycja realizowana była ze środków pochodzących z oszczędności wygospodarowanych ze skromnej pensji matki Zainteresowanego oraz renty ojca, który był osobą niepełnosprawną. Ojciec Zainteresowanego od 20 lat chorował na stwardnienie rozsiane.

W 2012 r. rodzice Wnioskodawcy podjęli decyzję o sprzedaży mieszkania i przeznaczeniu pochodzących stąd środków na dokończenie budowy, o której mowa powyżej.

Niestety formalności związane ze sprzedażą mieszkania zostały przerwane śmiercią ojca, co miało miejsce 30 marca 2013 r. Matka kontynuowała budowę domu, jak również podpisała przedwstępną umowę sprzedaży mieszkania.

Dnia 22 maja 2013 r. postanowieniem sądowym o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym ojcu Zainteresowany odziedziczył 1/8 część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Postanowieniem Sądu z 2 kwietnia 2014 r. matka Wnioskodawcy stała się pełnomocnikiem do dysponowania majątkiem należącym do Zainteresowanego.

W lipcu 2014 r., po zakończeniu rozpraw sądowych związanych ze spadkiem po ojcu, matka Wnioskodawcy dokonała odpłatnego zbycia przedmiotowego mieszkania (7/8 części matki i 1/8 części Zainteresowanego), w celu dokończenia budowy domu. Odpłatne zbycie nieruchomości nie nastąpiło w wykonaniu działalności i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, (licząc od roku – dopisek tut. Organu), w którym nastąpiło nabycie.

Całość kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości po zmarłym ojcu (tj. 1/8 części) wraz z częścią przypadającą matce Wnioskodawcy została przeznaczona na budowę domu.

Na wszystkie materiały typu: panele, farby, parapety, itp., zakupione po dacie sprzedaży mieszkania, matka Zainteresowanego posiada faktury. Wydatki na cele mieszkaniowe, tzw. budowę domu zostaną – w ciągu dwóch lat od sprzedaży nieruchomości – udokumentowane fakturami zakupu materiałów budowlanych oraz fakturami za robociznę wystawionymi na nazwisko matki Wnioskodawcy.

Zainteresowany nie jest, i nie będzie do końca 2016 r., współwłaścicielem działki budowlanej, na której wzniesiony został dom jednorodzinny. Właścicielką przedmiotowej działki jest wyłącznie matka Wnioskodawcy, co potwierdza akt notarialny.

Zainteresowany nadmienia, że wartość działki i domu jednorodzinnego wielokrotnie przewyższa wartość mieszkania w bloku, które zostało sprzedane. Wnioskodawca nadmienia, że będzie wszystko dziedziczył.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca, będący osobą niepełnoletnią (14-letnią) – przy spełnieniu wszystkich przesłanek warunkujących zwolnienie od uiszczenia podatku dochodowego – będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym, jeśli dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziału w odziedziczonej nieruchomości wydatkowany zostanie na budowę domu jednorodzinnego...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód uzyskany z odpłatnego zbycia udziału w odziedziczonej nieruchomości wydatkowany na budowę domu jednorodzinnego (budynku mieszkalnego), tj. na inne cele mieszkaniowe – korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Zainteresowany stoi na stanowisku, że Jego część spadku, tj. 1/8 spadku będzie zwolniona z podatku dochodowego, zaś całą kwotę spadku (czyli 1/8 mieszkania o wartości 20 625 zł) będzie mógł przeznaczyć na wykończenie domu (panele, farby, parapety, itp.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.

Z analizy wniosku wynika, że Zainteresowany nabył 1/8 części mieszkania w drodze spadkobrania po ojcu, który zmarł 30 marca 2013 r. Następnie, przedmiotowe mieszkanie zostało sprzedane w lipcu 2014 r.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. z dnia 17 grudnia 2013 r.; Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.) spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą śmierci przechodzą na następców prawnych.

W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 926 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że dniem nabycia przez Wnioskodawcę udziału w nieruchomości otrzymanego w drodze spadku jest data śmierci spadkodawcy. Zgodnie z art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego prawomocne postanowienie sądu stwierdza jedynie nabycie spadku przez spadkobiercę.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, że dla określenia skutków podatkowych sprzedaży 1/8 części mieszkania, nabytej w 2013 r., zastosowanie znajdują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

Wskazać bowiem należy, że ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009 r.

I tak, zgodnie z art. 30e ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 • dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 • dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Stosownie zaś do ust. 2 artykułu 30e ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Zgodnie z art. 22 ust. 6d ww. ustawy, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Jednakże, po myśli art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy podatkowej, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Z kolei, zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

– położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Jak wskazano we wniosku Zainteresowany środki uzyskane z odpłatnego zbycia 1/8 części lokalu mieszkalnego zamierza wydatkować na dokończenie budowy domu jednorodzinnego, który został wzniesiony na gruncie należącym do matki Wnioskodawcy. Do końca 2016 r. Zainteresowany nie będzie współwłaścicielem działki, na której wzniesiono przedmiotowy dom.

Wskazać należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji nieruchomości. Wobec powyższego, sięgnąć należy do definicji nieruchomości zawartej w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 46 § 1 ww. Kodeksu, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Budynki trwale z gruntem związane są częścią składową nieruchomości. Oznacza to, że własność nieruchomości gruntowej rozciąga się na budynki wybudowane na tym gruncie. Budynek trwale związany z gruntem, jako cześć składowa gruntu, nie może być przedmiotem odrębnej własności. Zatem budynek wzniesiony na cudzym gruncie stanowić będzie własność osoby, której przysługuje prawo własności do tego gruntu.

Z uwagi na fakt, że środki uzyskane z odpłatnego zbycia 1/8 części lokalu mieszkalnego, nabytego w drodze spadkobrania, zostaną wydatkowane na dokończeniu budowy domu, znajdującego się na gruncie należącym do matki Zainteresowanego, stwierdzić należy, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo do skorzystania z dobrodziejstwa zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem Zainteresowany nie wydatkuje środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania na budowę własnego budynku mieszkalnego.

Aby możliwe było nabycie prawa do zwolnienia od podatku, istotne jest, aby grunt na którym budowany jest dom jednorodzinny stanowił do końca 2016 r. własność lub współwłasność podatnika, co w realiach badanej sprawy – stosownie do uzupełnienia wniosku – nie będzie miało miejsca.

Końcowo, nakreślić należy, że w sytuacji, gdy środków uzyskanych ze sprzedaży 1/8 części mieszkania Zainteresowany nie wydatkuje na chociażby jeden z celów mieszkaniowych, o których mowa w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zobowiązany będzie do zapłaty podatku na zasadach określonych w cytowanym wyżej art. 30e ustawy podatkowej.

W świetle powyższego, stanowisko Zainteresowanego w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.