ILPB1/415-306/12-8/AA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odszkodowania za szkody w uprawach rolnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X, reprezentowanej przez radcę prawnego, przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2012 r. (data wpływu 20 marca 2012 r.), uzupełnionym w dniach 21 maja 2012 r., 18 i 20 czerwca 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odszkodowania za szkody w uprawach rolnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • opodatkowania odszkodowania za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości, wynikające z decyzji Wojewody (...) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 • opodatkowania odszkodowania związanego z wcześniejszym rozwiązaniem umowy dzierżawy nieruchomości,
 • opodatkowania odszkodowania za szkody w uprawach rolnych,
 • opodatkowania odszkodowania za nabycie części nieruchomości pozostałej po nabyciu na cele związane z inwestycją drogową, tzw. resztówki.
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W ramach prowadzonej działalności X Oddział w (...) (zwana także „Wnioskodawcą”) może wypłacać na rzecz uprawnionych do tego osób odszkodowania:

 1. za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości „wynikające z decyzji Wojewody (...) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zwanej w dalszej części „zrid”,
 2. za szkody związane z wcześniejszym rozwiązaniem umowy dzierżawy nieruchomości objętych zrid,
 3. za zniszczone plony w gospodarstwach rolnych obejmujące zarówno szkodę rzeczywistą (damnum emergens) oraz utracone korzyści (lucrum cessans) objętych zrid,
 4. za nabycie części nieruchomości pozostałej po nabyciu na cele związane z inwestycją drogową - tzw. resztówki.

Ad) 1

Na podstawie zrid w stosunku do niektórych działek ograniczono sposób korzystania z nich. Podstawą prawną do ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości jest treść art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 roku, Nr 193, poz. 1194 z późn. zm., zwanej w dalszej części „specustawą”). Rozdział 3 specustawy dotyczący nabywania nieruchomości pod drogi nie zawiera szczegółowych uregulowań dotyczących ustalenia odszkodowania za ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości i w tym m.in. zakresie na podstawie art. 23 specustawy odsyła do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku, Nr 102, poz.651 z późn. zm., zwaną w dalszej części „u.g.n.”). Zgodnie z art. 112 ust. 2 u.g.n. wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Zgodnie z zapisami - art. 124 ust. 3 u.g.n. Wnioskodawca ma zamiar przeprowadzić negocjacje w ramach których ma zamiar zaproponować właścicielowi nieruchomości, których ograniczenie dotyczy - odszkodowanie ustalone przez rzeczoznawcę majątkowego. W przypadku zgody na przyjęcie odszkodowania X Oddział w (...) wypłaci tej osobie ustalone odszkodowanie. W przypadku braku zgody właściciela na proponowaną wartość Wnioskodawca zgodnie z zapisami art. 124 ust. 3 u.g.n. wystąpi do właściwego starosty z wnioskiem o ustalenie odszkodowania za ograniczenie w korzystaniu w nieruchomości zgodnie z przepisami art. 128 i następnymi u.g.n.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, iż właściciele nieruchomości nabyli ich własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego. W treści zapytania chodzi o osoby, które są właścicielami nieruchomości przez dłuższy czas.

Ad) 2

W związku z realizacją inwestycji drogowych Wnioskodawca może wypłacić odszkodowania za straty związane z rozwiązaniem umów dzierżawy nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym. Zgodnie bowiem z art. 19 ust. 2 specustawy jeżeli przeznaczona na pasy drogowe nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego została uprzednio wydzierżawiona, wynajęta lub użyczona, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do wypowiedzenia przez właściwego zarządcę drogi umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia ze skutkiem natychmiastowym. Za straty poniesione na skutek rozwiązania umowy przysługuje odszkodowanie. Odszkodowanie to zatem przewidziane jest wprost przepisami specustawy, która w treści art. 23 specustawy odsyła do przepisów u.g.n.

Ponadto wskazano, że odszkodowania będą wypłacane na podstawie ugody o charakterze pozasądowym.

Ad) 3

W ramach swojej działalności Wnioskodawca może wypłacić odszkodowanie za zniszczone plony znajdujące się na nabywanych gruntach stanowiących gospodarstwo rolne. Wypłata odszkodowania odbywać się będzie na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych. Zakres zawieranych umów może obejmować zarówno szkodę rzeczywistą (damnum emergens) oraz utracone korzyści (lucrum cessans).

Ad) 4

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca może na podstawie art. 13 ust. 3 specustawy nabywać część nieruchomości nienadających się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele od dotychczasowego właściciela (tzw. resztówki).

Z uzupełnienia do wniosku wynika, że odszkodowania są wypłacane osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy przychód ustalony w pkt 1 niezależnie od tego, czy wypłacany jest przez Wnioskodawcę czy przez właściwego Starostę jest wolny od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 u.p.d.o.f.... Czy Wnioskodawca nie ma obowiązku - wystawiania informacji PIT 8C...
 2. Czy przychód ustalony w pkt 2 jest wolny od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 u.p.d.o.f.... Czy Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT 8C...
 3. Czy przychód ustalony w pkt 3 jest wolny od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 u.p.d.o.f.... Czy Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT 8C...
 4. Czy przychód ustalony w pkt 4 jest opodatkowany... Czy Wnioskodawca ma obowiązek wystawiania informacji PIT 8C...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 3, dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odszkodowania za szkody w uprawach rolnych.

Natomiast w dniu 20 czerwca 2012 r. wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego został rozstrzygnięty odrębnymi interpretacjami indywidualnymi w zakresie opodatkowania odszkodowania za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości, wynikające z decyzji Wojewody (...) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nr ILPB1/415-306/12-6/AA, opodatkowania odszkodowania związanego z wcześniejszym rozwiązaniem umowy dzierżawy nieruchomości, nr ILPB1/415-306/12-7/AA, opodatkowania odszkodowania za nabycie części nieruchomości pozostałej po nabyciu na cele związane z inwestycją drogową, tzw. resztówki, nr ILPB1/415-306/12-9/AA.

Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach swojej działalności Wnioskodawca może wypłacać odszkodowanie za zniszczone plony znajdujące się na nabywanych gruntach stanowiących gospodarstwo rolne w zakresie objętym zrid.

Zdaniem Wnioskodawcy, takie odszkodowanie będzie zwolnione z podatku dochodowego. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 u.p.d.o.f wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

 • ustanowienia służebności gruntowej,
 • rekultywacji gruntów,
 • szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie

   - w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 u.g.n. Art. 143 ust. 2 u.g.n. stanowi, że przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Zwolnienie przysługuje tylko i wyłącznie posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Z kolei ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm. X Oddział (...)) w art. 2 ust. 1 definiuje gospodarstwo rolne jako obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiący własność lub znajdujący się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej.

W związku z czym odszkodowanie za szkody w uprawach rolnych posiadaczy gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w zakresie objętym zrid jest wolne od podatku dochodowego i w tym zakresie X Oddział w (...) nie będzie miała obowiązku wystawienia informacji PIT 8C.

Zaznaczyć jednak należy że wolne od podatku będzie odszkodowanie (przy spełnieniu warunków, o których mowa art. 21 ust. 1 pkt 120 u.p.d.o.f) za rzeczywistą szkodę (damnum emergens). Natomiast odszkodowanie za utracone korzyści (lucrum cessans) nie będzie podlegało takiemu zwolnieniu. W związku z czym, w takiej sytuacji X Oddział w (...) będzie miała obowiązek wystawienia informacji PIT 8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.