IBPP2/4512-80/15/WN | Interpretacja indywidualna

Opodatkowania dostawy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 8/39, wchodzącej w skład nieruchomości położonej w K. składającej się z trzech niezabudowanych działek
IBPP2/4512-80/15/WNinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. grunty
 3. nieruchomości
 4. sprzedaż
 5. użytkowanie (używanie)
 6. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 stycznia 2015r. (data wpływu 30 stycznia 2015r.), uzupełnionym pismem z 16 kwietnia 2015r. (data wpływu 20 kwietnia 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 8/39, wchodzącej w skład nieruchomości położonej w K. składającej się z trzech niezabudowanych działek – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 8/39, wchodzącej w skład nieruchomości położonej w K. składającej się z trzech niezabudowanych działek.

Wniosek ten został uzupełniony pismem 16 kwietnia 2015r. (data wpływu 20 kwietnia 2015r), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 30 marca 2015r. znak: IBPP2/4512-80/15/WN.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również Spółka) w grudniu 2006 roku nabył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w K. składającej się z kilku niezabudowanych działek (akt notarialny zakupu z dnia 6 czerwca 2006r. Repertorium A nr ...........w załączeniu). Zakup tego prawa był opodatkowany podatkiem od towarów i usług wg stawki 22%. Spółka dokonał odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w deklaracji VAT-7 za miesiąc styczeń 2007 roku - zakup tego prawa był dokonany na cele inwestycyjne z przeznaczeniem do dalszej sprzedaży. Od marca 2012 roku nieruchomość ta jest przez Spółkę wynajmowana/wydzierżawiana i przychody z tytułu najmu/dzierżawy są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, a zatem przedmiotowe prawo użytkowania wieczystego służyło do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Nieruchomość ta jest dalej niezabudowana, a dla przedmiotowej nieruchomości nie ma planu zagospodarowania przestrzennego jak również nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu czy decyzja o pozwoleniu na budowę. Obszar, na którym zlokalizowana jest ta nieruchomość, objęty jest II edycją Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z tym dokumentem obszar ten oznaczony jest symbolami ..... - intensywna zabudowa mieszkaniowo-usługowa i wielofunkcyjna. Ponadto Rada Miasta K. podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wspomniany obszar. Aktualnie Spółka rozważa sprzedaż prawa użytkowania wieczystego (nabytego na podstawie aktu notarialnego z dnia 6 grudnia 2006r. Repertorium A nr ......), nieruchomości położonej w K. składającej się z kilku niezabudowanych działek.

Dodatkowo w odpowiedzi na wezwanie Wnioskodawca poinformował, że:

Ad. 1.

Nieruchomość objęta prawem użytkowania wieczystego składa się z trzech niezabudowanych działek o numerach 8/37, 8/38 i 8/39 objętych księgą wieczystą numer ...... Przedmiotem planowanej sprzedaży będzie prawo wieczystego użytkowania niezabudowanej działki gruntu numer 8/39 o powierzchni 1,2077 ha.

Ad. 2

Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu odpłatnego świadczenia usług najmu, dzierżawy oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Ad. 3

Zdaniem Spółki dla przedmiotowej działki nr 8/39, na dzień planowanej sprzedaży:

 • nie będzie uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym grunt ten byłby przeznaczony pod zabudowę (jak wspomniano w złożonym wniosku na dzień dzisiejszy dla tego terenu nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),
 • nie będzie wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania (o której mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), zgodnie z którą grunt ten byłby przeznaczony pod zabudowę,

Jednocześnie Wnioskodawca wyjaśnił, że w związku realizacją inwestycji drogowej Prezydent Miasta ..... decyzją z dnia 30 września 2010r. nr ......... zatwierdził podział nieruchomości gruntowej (nabytej przez Spółkę na podstawie aktu notarialnego z dnia 6 grudnia 2006r. Repertorium A nr ............), w wyniku czego powstały działki o numerach:

 • 8/36 o pow. 1,9946 ha
 • 8/37 o pow. 2,9519 ha
 • 8/38 o pow. 0,8939 ha
 • 8/39 o pow. 1,2077 ha.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przestawionym stanie faktycznym sprzedaż prawa użytkowania wieczystego (nabytego na podstawie aktu notarialnego z dnia 6 grudnia 2006r. Repertorium A nr .............), nieruchomości położonej w K. składającej się z kilku niezabudowanych działek będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego (nabytego na podstawie aktu notarialnego z dnia 6 grudnia 2006r. Repertorium A nr .................), nieruchomości położonej w K. składającej się z kilku niezabudowanych działek będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług wg stawki 23% z zastrzeżeniem zapisów art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług - zwaną dalej „ustawą o podatku od towarów i usług” - (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów I odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 617 ustawy o podatku od towarów i usług, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również: oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste oraz zbycie tego prawa. Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust 2 i 3, art. 1221 art. 129 ust. 1. Przy czym stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarowi usług od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016r. z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 23%.

W świetle powyższych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz z uwagi na fakt, iż:

 • zakup prawa wieczystego użytkowania nieruchomości był opodatkowany podatkiem od towarów i usług
 • nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy,
 • przychody z tytułu dzierżawy są opodatkowane podatkiem od towarów i usług
 • zgodnie z II edycją Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta .... obszar, na którym zlokalizowana jest nieruchomość oznaczony jest symbolami ....... - Intensywna zabudowa mieszkaniowo-usługowa i wielofunkcyjna,

to zdaniem Spółki sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości niezabudowanej położonej w K. będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie opodatkowania dostawy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 8/39, wchodzącej w skład nieruchomości położonej w K. składającej się z trzech niezabudowanych działek jest nieprawidłowe.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 124, poz. 707 ze zm.) Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia określi szczegółowy sposób prowadzenia ksiąg wieczystych, wzory ksiąg wieczystych oraz szczegółową treść i sposób dokonywania wpisów w księgach wieczystych.

Jak stanowi § 36 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. Nr 102, poz. 1122 ze zm.) część nieruchomości może być odłączona tylko wtedy, gdy zostaną przedstawione dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości zarówno co do części odłączonej, jak i co do części pozostałej. Nie narusza to ograniczeń podziału nieruchomości określonych w przepisach szczególnych. W razie odłączenia części nieruchomości zakłada się dla tej części osobną księgę wieczystą, chyba że ma ona być połączona z inną nieruchomością, dla której księga jest już prowadzona.

Zatem objęcie jedną księgą wieczystą kilku działek gruntów nie oznacza, że można traktować transakcję sprzedaży tak określonej nieruchomości jako jedną dostawę. Każda działka gruntu wchodząca w skład nieruchomości objętej jedną księgą wieczystą stanowi samodzielnie wyodrębnioną całość, która może być przedmiotem odrębnej dostawy, opodatkowanej właściwą stawką podatkową.

Uwzględniając powyższe, objęta jedną transakcją może być cała nieruchomość, składająca się z kilku działek gruntów, objętych jedną księgą wieczystą, lecz przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT będzie prawo użytkowania wieczystego każdej z tych działek odrębnie. Tak więc, w przedmiotowej sprawie należy każdą wyodrębnioną ewidencyjnie działkę rozpatrzyć jako osobny przedmiot dostawy.

Wobec powyższego, przedmiotem niniejszej interpretacji jest opodatkowanie dostawy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 8/39, wchodzącej w skład nieruchomości położonej w K. składającej się z trzech niezabudowanych działek o numerach 8/37, 8/38, 8/39. Natomiast wniosek w zakresie opodatkowania prawa wieczystego użytkowania działek niezabudowanych o numerach 8/37 i 8/38 zostanie załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary - w świetle art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Należy zauważyć, iż dostawa towarów rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel obejmuje każdą czynność polegającą na przeniesieniu dobra materialnego przez stronę, która przyznaje drugiej stronie prawo do faktycznego dysponowania nim, jakby była właścicielem tego dobra. W wyniku ustanowienia prawa użytkowania wieczystego dochodzi do ekonomicznego przeniesienia władztwa nad gruntem (tj. towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy) na rzecz użytkownika wieczystego, co pozwala mu rozporządzać nim jak właściciel. Znajduje to wyraz zarówno w swobodzie korzystania z gruntu i czerpania z niego pożytków w sposób niemalże taki, jak w przypadku właściciela tego gruntu, jak również w możliwości przeniesienia takiego władztwa na inny podmiot, tak jak ma to miejsce w przypadku dokonywania sprzedaży gruntu przez właściciela.

Zgodnie zatem z ww. przepisami, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju. Dotyczy to również zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu.

Dostawa towaru mieści się w definicji sprzedaży określonej w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zakres opodatkowania podatkiem VAT wyznacza nie tylko czynnik przedmiotowy – opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, ale także czynnik podmiotowy – czynności muszą być wykonywane przez podatnika.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza (zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013r.) obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca w grudniu 2006 roku nabył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z kilku niezabudowanych działek. Zakup tego prawa był opodatkowany podatkiem od towarów i usług wg stawki 22%. Spółka dokonał odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w deklaracji VAT-7 za miesiąc styczeń 2007 roku - zakup tego prawa był dokonany na cele inwestycyjne z przeznaczeniem do dalszej sprzedaży. Od marca 2012 roku nieruchomość ta jest przez Spółkę wynajmowana/wydzierżawiana i przychody z tytułu najmu/dzierżawy są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, a zatem przedmiotowe prawo użytkowania wieczystego służyło do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Nieruchomość ta jest dalej niezabudowana, a dla przedmiotowej nieruchomości nie ma planu zagospodarowania przestrzennego jak również nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu czy decyzja o pozwoleniu na budowę. Obszar, na którym zlokalizowana jest ta nieruchomość, objęty jest II edycją Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Zgodnie z tym dokumentem obszar ten oznaczony jest symbolami ..... - intensywna zabudowa mieszkaniowo-usługowa i wielofunkcyjna. Ponadto Rada Miasta K. podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wspomniany obszar. Aktualnie Spółka rozważa sprzedaż prawa użytkowania wieczystego (nabytego na podstawie aktu notarialnego z dnia 6 grudnia 2006r. Repertorium A nr .....), nieruchomości położonej w K. składającej się z kilku niezabudowanych działek.

Nieruchomość objęta prawem użytkowania wieczystego składa się z trzech niezabudowanych działek o numerach 8/37, 8/38 i 8/39 objętych księgą wieczystą numer ...... Przedmiotem planowanej sprzedaży będzie prawo wieczystego użytkowania niezabudowanej działki gruntu numer 8/39 o powierzchni 1,2077 ha.

Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu odpłatnego świadczenia usług najmu, dzierżawy oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dla przedmiotowej działki nr 8/39, na dzień planowanej sprzedaży:

 • nie będzie uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym grunt ten byłby przeznaczony pod zabudowę (jak wspomniano w złożonym wniosku na dzień dzisiejszy dla tego terenu nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),
 • nie będzie wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania (o której mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), zgodnie z którą grunt ten byłby przeznaczony pod zabudowę,

W związku realizacją inwestycji drogowej Prezydent Miasta zatwierdził podział nieruchomości gruntowej w wyniku czego powstały działki o numerach:

 • 8/36 o pow. 1,9946 ha
 • 8/37 o pow. 2,9519 ha
 • 8/38 o pow. 0,8939 ha
 • 8/39 o pow. 1,2077 ha.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów i świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy o VAT.

I tak, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013r. zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Należy zauważyć, że zwolnienia od podatku mają charakter wyjątkowy i powinny być traktowane jako odstępstwo od ogólnej zasady opodatkowania każdej odpłatnej dostawy. Zatem powinny one być stosowane ściśle.

Powyższe oznacza, że zwolnienie przysługuje względem takiej dostawy, której przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane. Zatem ze zwolnienia od podatku korzystać będą dostawy gruntów o charakterze rolnym, leśnym, itp.

Definicja terenów budowlanych zawarta została w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zwrócić należy w tym miejscu uwagę na ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zm.), która – zgodnie z art. 1 ust. 1 – określa:

 1. zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej,
 2. zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy

-przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań.

Natomiast art. 4 ust. 1 tej ustawy stanowi, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (...) (art. 4 ust. 2 cyt. ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, że o przeznaczeniu danego terenu decyduje plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Jak wynika z opisu sprawy, nieruchomość objęta prawem użytkowania wieczystego składa się z trzech niezabudowanych działek. Działka nr 8/39 - jest niezabudowana, a dla przedmiotowej nieruchomości nie ma planu zagospodarowania przestrzennego jak również nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu czy decyzja o pozwoleniu na budowę.

W związku z powyższym powstała wątpliwość, czy zbycie nieruchomości w postaci prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej nr 8/39 będzie opodatkowana 23% stawką VAT.

Analizując przepisy w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy gruntu niezabudowanego należy podkreślić, że zwolnienie od podatku obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych (zbycie prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej) wyłącznie w sytuacji, gdy nieruchomości te nie są przeznaczone pod zabudowę.

Należy jednak zauważyć, że bez znaczenia pozostają zapisy wynikające ewidencji gruntów, jeżeli dla danego gruntu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie wydano decyzji o warunkach zabudowy, grunt taki nie jest uznawany za budowlany. Jak już bowiem wskazano, przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z powyższego wynika, że nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług nakazuje oceniać przeznaczenie określonego gruntu wyłącznie w oparciu o istniejący plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy nieruchomości.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że sprzedaż prawa użytkowania wieczystego ww. działki należy potraktować dla celów podatku VAT jako transakcję dotyczącą niezabudowanego terenu nieobjętego planem zagospodarowania przestrzennego ani decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W konsekwencji powyższego sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej działki gruntu niezabudowanego będzie objęta zwolnieniem od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, ponieważ działka ta nie stanowi terenu budowlanego w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT (brak planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla tego obszaru).

Biorąc zatem pod uwagę opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej o numerze 8/39 niestanowiącej terenu budowlanego w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT będzie objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.