IBPP2/4512-410/15/AB | Interpretacja indywidualna

Czy sprzedaż działek niezabudowanych będzie podlegała opodatkowaniu?
IBPP2/4512-410/15/ABinterpretacja indywidualna
  1. grunty
  2. nieruchomości
  3. sprzedaż działek
  4. zwolnienie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 lutego 2015 r. (data wpływu 10 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z 17 kwietnia 2015 r. (data wpływu 21 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek niezabudowanych nr 1341/30 i 1341/32 - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży m.in. działek niezabudowanych nr 1341/30 i 1341/32.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 17 kwietnia 2015 r. (data wpływu 21 kwietnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 13 kwietnia 2015 r. znak: IBPP2/4512-128/15/AB.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna, dalej Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży prawa własności niezabudowanych działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1341/30, 1341/32, 1341/5, 1473/2 i 1477/1, położonych.

Z posiadanych przez Wnioskodawcę informacji wynika, że działki nr 1341/5, 1473/2, 1477/1 oraz znaczna część działek nr 1341/30 i 1341/32 położone są na terenie, dla którego nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Pozostała, nieznaczna część działek nr 1341/30 i 1341/32, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 6 kwietnia 2004 r.,w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla węzła na trasie przebiegu drogi krajowej oraz ulicy zbiorczej obsługującej strefę wytwórczości i usług, położona jest na terenie oznaczonym symbolem - droga ekspresowa o przekroju dwie jezdnie po trzy pasy ruchu wraz z ulicami serwisowymi oraz węzeł dwupoziomowy:

a.dopuszczenie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej a także obiektów i urządzeń związanych z obsługą drogi ekspresowej.

Dla terenu, na którym znajdują się działki nr 1341/30, 1341/32, 1341/5, 1473/2 i 1477/1 nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów w związku z wykonywaniem czynności podlegającym opodatkowaniu tym podatkiem. Wnioskodawca składa deklaracje podatkowe i odprowadza należny podatek.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy planowana sprzedaż niezabudowanych działek o numerach 1341/30 i 1341/32, jako nie korzystająca ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy VAT, będzie podlegać opodatkowaniu...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Tereny budowlane, w myśl art. 2 pkt 33 ustawy VAT, to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że opodatkowaniu podlegają te dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych, tylko te, które stanowią tereny budowlane w myśl art. 2 pkt 33 ustawy VAT.

Planowana sprzedaż pozostałych działek, tj. nr 1341/30 i 1341/32, w ocenie Wnioskodawcy nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy VAT.

Działki te, co prawda tylko w niewielkiej części, objęte są planem zagospodarowania przestrzennego i znajdują się na terenie oznaczonym symbolem.

Zgodnie z uchwała z dnia 6 kwietnia 2004 r., teren oznaczony symbolem posiada następujące przeznaczenie: droga ekspresowa o przekroju dwie jezdnie po trzy pasy ruchu wraz z ulicami serwisowymi oraz węzeł dwupoziomowy:

a.do puszczenie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej a także obiektów i urządzeń związanych z obsługą drogi ekspresowej.

Tak ustalony zapis planu zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę do przyjęcia, że na części działek 1341/30 i 1341/32 możliwa jest zabudowa, a więc są to tereny budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy VAT. Brak jest przy tym podstaw do przyjęcia, że opodatkowaniu będzie podlegała tylko ta część działek, która objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego z zapisami dopuszczającymi zabudowę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w kwestii opodatkowania działek niezabudowanych nr 1341/30 i 1341/32 jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Tereny budowlane, w myśl art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że opodatkowaniu podlegają te dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych, tylko te, które stanowią tereny budowlane w myśl art. 2 pkt 33 ww. ustawy. Natomiast dostawa gruntów niezabudowanych, będących np. gruntami rolnymi czy leśnymi, które nie są terenami budowlanymi, jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

Tak więc, w przypadku gdy teren nie ma ustalonego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, dostawa gruntów niezabudowanych jako terenów innych niż tereny budowlane będzie podlegała zwolnieniu zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje sprzedać działki nr 1341/30 i 1341/32, których znaczna część położna jest na terenie, dla którego nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Pozostała, nieznaczna część działek nr 1341/30 i 1341/32, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla węzła na trasie przebiegu drogi krajowej, położona jest na terenie oznaczonym symbolem - droga ekspresowa o przekroju dwie jezdnie po trzy pasy ruchu wraz z ulicami serwisowymi oraz węzeł dwupoziomowy - dopuszczenie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej a także obiektów i urządzeń związanych z obsługą drogi ekspresowej. Dla terenu, na którym znajdują się działki nr 1341/30, 1341/32 nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Jak już wskazano wyżej przedmiotem dostawy będą grunty tj. działki nr 1341/30, 1341/32 w części zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone jako droga ekspresowa o przekroju dwie jezdnie po trzy pasy ruchu wraz z ulicami serwisowymi oraz węzeł dwupoziomowy - dopuszczenie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej a także obiektów i urządzeń związanych z obsługą drogi ekspresowej. Zatem te części działek nr 1341/30, 1341/32 jako, że są przeznaczone pod zabudowę będą podległy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej, tj. 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ww. ustawy.

Natomiast pozostała część działek nr 1341/30, 1341/32, dla których brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jako tereny, nie będące terenami budowlanymi w myśl ww. art. 2 pkt 33, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

W kontekście powyższego należy wskazać na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które to wskazuje na możliwość oddzielnego opodatkowania jednej czynności. I tak np. w wyroku z dnia 6 lipca 2006r. wydanym w sprawie C-251/05 stwierdzono, że jedna dostawa towarów, co do zasady, podlega jednej stawce podatku VAT. Jednakże możliwe jest również oddzielne opodatkowanie określonych składników tej dostawy, jeżeli z przepisów wyraźnie wynika taka ewentualność i taka konieczność. Oznacza to, że okoliczność, iż określone towary stanowią przedmiot jednej dostawy, która z jednej strony obejmuje towar główny objęty preferencją podatkową w podatku VAT oraz z drugiej strony towary wyłączone z tej preferencji, nie stoi na przeszkodzie temu, aby od dostawy towarów wyłączonych z preferencji podatek VAT był pobierany według stawki podstawowej.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania działek niezabudowanych o nr 1341/30, 1341/32 jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Kwestia dotycząca opodatkowania działek niezabudowanych nr 1341/5, 1473/2, 1477/1 została wydana w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.