IBPP2/4512-1018/15/MG | Interpretacja indywidualna

Dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży prawa własności gruntów na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.
IBPP2/4512-1018/15/MGinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. gmina
 3. grunty
 4. opodatkowanie
 5. użytkowanie wieczyste
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 listopada 2015 r. (data wpływu 27 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z 12 lutego 2016 r. (data wpływu 15 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży prawa własności gruntów na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży prawa własności gruntów na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Wniosek został uzupełniony pismem z 12 lutego 2016 r. (data wpływu 15 lutego 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 4 lutego 2016 r. znak: IBPP2/4512-1018/15/MG.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe:

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT od dnia 01 listopada 2004 roku.

Opis zdarzenia przyszłego nr 1:

W związku z wnioskiem użytkownika wieczystego o zbycie na jego rzecz prawa użytkowania wieczystego w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, Wnioskodawca zamierza przeznaczyć do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego niżej wymienioną nieruchomość:

Działka 5721/8 o pow. 0,4245 ha obj. księgą wieczystą - w użytkowaniu wieczystym Państwa P., zabudowana ogrodzeniem i parterowym, murowanym budynkiem administracyjnym (dawniej budynek dyspozytorni) o powierzchni 44 m2, wybudowanym w latach 60-tych XX wieku, krytym dachem o konstrukcji drewnianej, pokrytym blachą, które to zabudowania stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Nieruchomość, o której mowa we wniosku powstała z podziału działki 5721/2, która została nabyta w 1977 roku na rzecz Skarbu Państwa w trybie art. 6 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. Nr 10, poz. 64 z 1974 r.). Wykup działki na rzecz Skarbu Państwa nastąpił w celu i zlokalizowania bazy Kombinatu Budownictwa Komunalnego. Wykupiona nieruchomość stanowiła wcześniej bazę Spółdzielni Transportu Wiejskiego (STW), która wzniosła na niej składniki budowlane (budynek dyspozytorni oraz ogrodzenie). Obiekty te zostały przekazane odpłatnie protokołem z dnia 28 lutego 1978 r. przez STW na rzecz Kombinatu Budownictwa Komunalnego w B., którego następcą prawnym było Rejonowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w W. (RPRI). W międzyczasie nastąpił podział działki 5721/2 w wyniku którego powstała działka 5721/4 o pow. 6354 ha.

Decyzją z dnia 14 września 1993 znak XX działka 5721/4 została skomunalizowana na rzecz Gminy M. Użytkownikiem nieruchomości w dalszym ciągu było RPRI. W 2004 roku Burmistrz decyzją orzekł o nabyciu przez RPRI z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990 r. prawa użytkowania wieczystego m.in. działki 5721/4 oraz prawa własności znajdujących się na niej budynków.

W dniu 05 sierpnia 2005 r. RPRI zbyło prawo użytkowania wieczystego działki 5721/4 i własność znajdujących się na niej obiektów budowlanych na rzecz Państwa M. oraz Pana K. w udziałach po 1/2. W wyniku dalszych podziałów działki 5721/4 powstała m.in. 5721/8, której użytkowanie wieczyste w dniu 17 maja 2014 r. nabyli Państwo P.

Zlokalizowany na działce nr 5721/8 budynek dyspozytorni jest budynkiem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz., 1409 ze zm.) tj. jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Symbol PKOB nieruchomości to: 1251.

Nieruchomość mająca być przedmiotem sprzedaży w chwili sprzedaży będzie zabudowana jedynie obiektami, o których mowa we wniosku stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności.

W trakcie posiadania ww. nieruchomości, o której mowa we wniosku, Gmina nie ponosiła żadnych kosztów ani wydatków na ich ulepszenie. Przy nabyciu nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta M. P. nieruchomość objęta wnioskiem objęta jest jednostkami strukturalnymi: UCI tj. tereny usług komercyjnych, ponadto część działki leży w liniach rozgraniczających drogę KDL tj. droga (ulica) lokalna, częściowo przeznaczona jest pod projektowaną drogę o symbolu KDZ tj. droga (ulica) zbiorcza oraz jej część leży w terenach KK tj. tereny kolejowe. Jako przeznaczenie podstawowe dla terenów UCI ustala się obiekty handlu, usług, gastronomii oznaczeniu ogólnomiejskim i ponadlokalnym, obiekty i urządzenia rzemiosła i rzemiosła produkcyjnego o znaczeniu ogólnomiejskim i ponadlokalnym oraz obiekty administracyjno-kulturowe o znaczeniu ogólnomiejskim i ponadlokalnym, a jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji: obiektów i urządzeń usług komercyjnych o znaczeniu lokalnym, obiektów i urządzeń usług publicznych, obiektów i urządzeń turystyki i rekreacji (np. hale sportowo-widowiskowe), obiektów mieszkalnych lub mieszkań dla obsługi i dozoru, urządzeń infrastruktury technicznej, nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych oraz zieleni urządzonej.

W odpowiedzi na wezwanie nr: IBPP2/4512-1018/15/MG Wnioskodawca uzupełnił opis zdarzenia przyszłego nr 1 poprzez podanie następujących informacji:

Oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów mających być przedmiotem sprzedaży nastąpiło decyzją Burmistrza M. P. z dnia 10 grudnia 2004 r. znak XX w której stwierdzono nabycie z mocy prawa przez RPRI w W. z dniem 5 grudnia 1990 roku prawa użytkowania wieczystego działek nr 5721/3 o pow.0,3075 ha i nr 5721/4 o pow. 0,6354ha położonych w M. P. oraz prawa własności budynków znajdujących się na działkach 5721/3 i 5721/4. W w/w decyzji ustalono okres użytkowania wieczystego na 99 lat tj. do 31 grudnia 2103 roku.

Sprzedaż opisanego prawa do gruntu odbywać się będzie na podstawie art. 32 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774).

Opis zdarzenia przyszłego nr 2:

W związku z wnioskiem użytkownika wieczystego o zbycie na jego rzecz prawa użytkowania wieczystego w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, Gmina M. P., która jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, zamierza przeznaczyć do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego niżej wymienione nieruchomości:

działka 5721/3 o pow. 0,3075 ha obj. XX - zabudowana ogrodzeniem i budynkiem warsztatowym wybudowanym w latach 60-tych XX wieku, na ławach fundamentowych, murowanym z bloczków PGS, kryty stropodachem z papą o powierzchni użytkowej 290,65 m2, które to zabudowania stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

niezabudowaną działkę nr 5721/5 o pow. 0,1589 ha obj. XX; niezabudowaną działkę 5721/7 o pow. 0,0520 ha obj. XX.

Nieruchomości, o których mowa we wniosku (5721/3 oraz powstała z podziału działki 5721/2 działka 5721/4 - w wyniku dalszego podziału której powstały objęte wnioskiem działki 5721/5 i 5721/7) zostały nabyte w 1977 roku na rzecz Skarbu Państwa w trybie art. 6 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. Nr 10, poz. 64 z 1974 r.). Wykup działek na rzecz Skarbu Państwa nastąpił w celu zlokalizowania bazy Kombinatu Budownictwa Komunalnego. Wykupiona nieruchomość stanowiła wcześniej bazę Spółdzielni Transportu Wiejskiego (STW), która wzniosła na niej składniki budowlane (budynek warsztatów oraz ogrodzenie). Obiekty te zostały przekazane odpłatnie protokołem z dnia 28 lutego 1978 r. przez STW na rzecz Kombinatu Budownictwa Komunalnego w B., którego następcą prawnym było Rejonowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w W. (RPRI). Decyzją z dnia 14 września 1993 r. znak XX działki 5721/3 i 5721/4 zostały skomunalizowane na rzecz Gminy M. P.. Użytkownikiem nieruchomości w dalszym ciągu było RPRI. W 2004 roku Burmistrz decyzją XX orzekł o nabyciu przez RPRI z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990 r. prawa użytkowania wieczystego działek 5721/3 i 5721/4 oraz prawa własności budynków znajdujących się na tych działkach.

W dniu 05 sierpnia 2005 r. RPRI zbyło prawo użytkowania wieczystego działki 5721/3 i własność znajdujących się na niej obiektów budowlanych na rzecz Państwa S., którzy są użytkownikiem wieczystym ww. działki i właścicielami budynku do dnia dzisiejszego. Równocześnie prawo użytkowania wieczystego działki 5721/4 i własność znajdujących się na niej obiektów budowlanych nabyli Państwo M. oraz Pan K. w udziałach po 1/2. W wyniku dalszych podziałów działka 5721/4 została podzielona na niezabudowaną działkę 5721/5 - której prawo użytkowania wieczystego w dniu 31 października 2013 roku zostało zbyte na rzecz Państwa S., oraz nr 5721/6. Z kolei działka 5721/6 została podzielona m.in. na niezabudowaną działkę 5721/7 - której użytkownikiem wieczystym od dnia 17 maja 2014 roku są również Państwo S.. Zlokalizowany na działce 5721/3 budynek warsztatowy jest budynkiem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) tj. jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Symbol PKOB nieruchomości to: 1251.

Nieruchomości mające być przedmiotem sprzedaży w chwili sprzedaży będą zabudowane jedynie obiektami, o których mowa we wniosku. W trakcie posiadania ww. nieruchomości, o których mowa we wniosku, Gmina nie ponosiła żadnych kosztów ani wydatków na ich ulepszenie. Przy nabyciu nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta M. nieruchomości objęte wnioskiem objęte są jednostkami strukturalnymi: UCI tj. tereny usług komercyjnych, ponadto część działek leży w liniach rozgraniczających drogi KDL tj. droga (ulica) lokalna, częściowo przeznaczone są pod projektowaną drogę o symbolu KDZ tj. droga (ulica) zbiorcza oraz część leży w terenach KK tj. tereny kolejowe. Jako przeznaczenie podstawowe dla terenów UCI ustala się: obiekty handlu, usług, gastronomii o znaczeniu ogólnomiejskim i ponadlokalnym, obiekty i urządzenia rzemiosła i rzemiosła produkcyjnego o znaczeniu ogólnomiejskim i ponadlokalnym oraz obiekty administracyjno-kulturowe o znaczeniu ogólnomiejskim i ponadlokalnym, a jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji: obiektów i urządzeń usług komercyjnych o znaczeniu lokalnym, obiektów i urządzeń usług publicznych, obiektów i urządzeń turystyki i rekreacji (np. hale sportowo-widowiskowe), obiektów mieszkalnych lub mieszkań dla obsługi i dozoru, urządzeń infrastruktury technicznej, nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych oraz zieleni urządzonej.

W odpowiedzi na wezwanie nr: IBPP2/4512-1018/15/MG Wnioskodawca uzupełnił opis zdarzenia przyszłego nr 2 poprzez podanie następujących informacji:

Oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów mających być przedmiotem sprzedaży nastąpiło decyzją Burmistrza M. P. z dnia 10 grudnia 2004 r., w której stwierdzono nabycie z mocy prawa przez RPRI w W. z dniem 5 grudnia 1990 roku prawa użytkowania wieczystego działek nr 5721/3 o pow. 0,3075 ha i nr 5721/4 o pow. 0,6354 ha położonych w M. P. oraz prawa własności budynków znajdujących się na działkach 5721/3 i 5721/4. W w/w decyzji ustalono okres użytkowania wieczystego na 99 lat tj. do 31 grudnia 2103 roku.

Sprzedaż opisanego prawa do gruntu odbywać się będzie na podstawie art. 32 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2015 r. poz. 1774.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytania (doprecyzowane ostatecznie w ww. piśmie z 12 lutego2016 r.):
 1. Czy sprzedaż prawa własności nieruchomości opisanej w poz. 67 wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego jest opodatkowana podatkiem VAT...
 2. Czy sprzedaż prawa własności nieruchomości opisanej w poz. 6 załącznika do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego jest opodatkowana podatkiem VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy (doprecyzowane ostatecznie w piśmie z 12 lutego 2016 r.):

Wnioskodawca uznał dla zdarzenia 1 opisanego w poz. 67 wniosku, że sprzedaż będących przedmiotem zapytania praw do gruntów na rzecz jej użytkownika wieczystego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z ustawą o VAT - opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. W myśl art. 7 ust 1 wymienionej ustawy przez dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym między innymi oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste oraz zbycie prawa użytkowania wieczystego. Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, jak też zbycie tego prawa prowadzi do przeniesienia prawa do dysponowania gruntem jak właściciel - w rozumieniu przepisów o VAT, stąd podlega opodatkowaniu tym podatkiem jako dostawa towarów. Sprzedaż przez Wnioskodawcę prawa własności nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nie może być uznana za przeniesienie prawa do dysponowania gruntem jak właściciel (w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT) - gdyż użytkownik wieczysty gruntu już dysponuje prawem do rozporządzania tym gruntem jak właściciel - w oparciu o prawo użytkowania wieczystego. W konsekwencji, sprzedaż nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu VAT, a tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Stanowi ona bowiem jedynie zmianę tytułu prawnego nieruchomości.

Wnioskodawca uznał dla zdarzenia 2 opisanego w poz. 6 załącznika do wniosku, że sprzedaż będących przedmiotem zapytania praw do gruntów na rzecz jej użytkownika wieczystego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z ustawą o VAT - opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. W myśl art. 7 ust 1 wymienionej ustawy przez dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym między innymi oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste oraz zbycie prawa użytkowania wieczystego. Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, jak też zbycie tego prawa prowadzi do przeniesienia prawa do dysponowania gruntem jak właściciel - w rozumieniu przepisów o VAT, stąd podlega opodatkowaniu tym podatkiem jako dostawa towarów. Sprzedaż przez Gminę M. P. prawa własności nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nie może być uznana za przeniesienie prawa do dysponowania gruntem jak właściciel (w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT) - gdyż użytkownik wieczysty gruntu już dysponuje prawem do rozporządzania tym gruntem jak właściciel - w oparciu o prawo użytkowania wieczystego. W konsekwencji, sprzedaż nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu VAT, a tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Stanowi ona bowiem jedynie zmianę tytułu prawnego nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 • przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 • wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 • wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 • wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 • ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 • oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 • zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W świetle powołanych powyżej przepisów, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż, jak również oddanie w użytkowanie, stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Zaznaczenia wymaga, że ww. przepis art. 7 ust. 1 ustawy, definiujący pojęcie „dostawa towarów” nie odwołuje się do cywilistycznych pojęć sprzedaży, czy też przeniesienia prawa własności, stąd też nie można utożsamiać dostawy towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z przeniesieniem prawa własności na gruncie prawa cywilnego.

W celu właściwego zinterpretowania pojęcia „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel” należy mieć na uwadze, że dotyczy ono tego rodzaju czynności, które dają nabywcy prawo do postępowania z nim jak właściciel. Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Istotą dostawy towarów nie jest bowiem przeniesienie prawa własności, zatem wyrażenia „prawo do rozporządzania jak właściciel” nie można interpretować jako „prawo własności”. Należy ponadto wskazać, że czynności przejęcia własności ekonomicznej nie musi towarzyszyć przejęcie własności w sensie prawnym, bowiem „dostawa towarów” nie ogranicza się wyłącznie do zbycia prawa własności rzeczy. W konsekwencji pojęcie „dostawa towarów” oraz ekonomiczne aspekty transakcji, nie muszą wiązać się ze skutkami powstającymi na gruncie cywilistycznego prawa własności. Pozwala to na uznanie danej czynności za dostawę towarów, nawet w przypadkach nałożenia na nabywcę pewnych ograniczeń we władaniu towarem. Chwilą decydującą o przejściu na odbiorcę korzyści i ciężarów związanych z nabyciem towaru jest, co do zasady, wydanie towaru.

Wobec powyższego, uwzględniając szerokie, ekonomiczne, a nie cywilistyczne, rozumienie pojęcia „przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel”, ustawodawca uznał, że oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste stanowi dostawę towarów, wymieniając tę czynność w art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy. W wyniku ustanowienia prawa użytkowania wieczystego dochodzi do ekonomicznego przeniesienia władztwa nad gruntem na rzecz użytkownika wieczystego, co skutkuje tym, że może on rozporządzać nim jak właściciel. Znajduje to wyraz zarówno w swobodzie korzystania z gruntu i czerpania z niego pożytków w sposób niemalże taki, jak w przypadku właściciela tego gruntu, jak i w możliwości przeniesienia takiego władztwa na inny podmiot, jak przy dokonywaniu sprzedaży gruntu przez właściciela.

Według art. 233 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.) w granicach, określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste, użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać.

Przepis ten, a także następne przepisy Kodeksu cywilnego (art. 234, art. 235, art. 237) kształtujące uprawnienia użytkownika wieczystego na wzór uprawnień właściciela, jak również długi czas trwania użytkowania wieczystego (art. 236 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego) wskazują, że oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste stanowi przeniesienie prawa do rozporządzania tym gruntem jak właściciel.

W myśl art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.), z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów niniejszej ustawy oraz odrębnych ustaw, organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, a organami reprezentującymi jednostki samorządu terytorialnego są ich organy wykonawcze.

Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana – zgodnie z zapisami art. 32 ust. 1 tej ustawy – wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, z zastrzeżeniem ust. 1a i ust. 3.

Według ust. 2 tego artykułu, z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Przepisu art. 241 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.

W świetle art. 37 ust. 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

Jak stanowi ust. 2 pkt 5 powyższego artykułu, nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina zamierza zbyć prawo własności działek o nr: 5721/3, 5721/5, 5721/7, 5721/8 na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Zbyciu podlegać będą jedynie grunty, natomiast budynki znajdujące się na przedmiotowych działkach stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Oddanie ww. gruntów w użytkowanie wieczyste nastąpiło decyzją Burmistrza M. P. z dnia 10 grudnia 2004 r.

Sprzedaż gruntów zostanie dokonana na podstawie art. 32 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.).

Sprzedaży podlegać będą wyłącznie grunty, ponieważ właścicielami budynków znajdujących się na nich są nabywcy nieruchomości (dotychczasowi użytkownicy wieczyści).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania sprzedaży prawa własności ww. gruntów na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Należy zauważyć, że do dnia 30 kwietnia 2004 r. czynność ustanowienia użytkowania wieczystego nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dopiero z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zmieniła się definicja towaru oraz zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Powołany przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że obecni użytkownicy wieczyści gruntów, których prawo własności Wnioskodawca zamierza sprzedać, w sensie ekonomicznym nabyli już prawo wieczystego użytkowania ww. nieruchomości gruntowych, a zatem w sensie ekonomicznym nabyli już prawo do dysponowania gruntem jak właściciel. W świetle przepisów art. 7 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy doszło już więc do dostawy tych nieruchomości na rzecz obecnych użytkowników wieczystych.

W związku z powyższym, planowana sprzedaż prawa własności gruntów oznaczonych jako działki nr: 5721/3, 5721/5, 5721/7, 5721/8 na rzecz obecnych użytkowników wieczystych będzie w zasadzie przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości. Czynność ta będzie stanowiła jedynie zmianę tytułów prawnych do tych nieruchomości, natomiast nie wpłynie na „władztwo do rzeczy”, które użytkownicy wieczyści już uzyskali w momencie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów. Zatem czynność ta nie może być traktowana jako ponowna dostawa tych samych nieruchomości gruntowych.

Wobec powyższego sprzedaż prawa własności przedmiotowych nieruchomości gruntowych nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Reasumując, w opisanych zdarzeniach przyszłych sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych, jako działki nr: 5721/3, 5721/5, 5721/7, 5721/8 na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, na podstawie art. 32 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Czynność ta nie będzie bowiem stanowiła dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.