IBPP2/443-840/14/AB | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży działek niezabudowanych nr 2113/3 i 2113/4
IBPP2/443-840/14/ABinterpretacja indywidualna
  1. grunt niezabudowany
  2. grunty
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 sierpnia 2013 r. (data wpływu 26 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 12 listopada 2014 r. (data wpływu 21 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek nr 2113/3 i 2113/4 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania m.in. sprzedaży działek nr 2113/3 i 2113/4.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 12 listopada 2014 r. (data wpływu 21 listopada 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 6 listopada 2014 r. znak: IBPP2/443-840/14/AB.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Gmina) zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania prawidłowej stawki podatku (zwolnienia podatku) od sprzedaży działki o powierzchni 0,0201 ha, określonej w ewidencji gruntów i budynków użytkiem "dr".

Gmina zamierza przeznaczyć do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową składającą się z trzech działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów numerami 2113/3, 2113/4 i 2113/6, o ogólnej powierzchni 0,4464 ha. Działki numer 2113/3 i 2113/4 stanowią działki rolne określone użytkiem "PsIII" o pow. 0,4263 ha, trzecia z nich stanowi działkę określoną użytkiem "dr" o pow. 0,0201 ha.

Działki numer 2113/3, 2113/4 i 2113/6 powstały w wyniku podziału działki numer 2113/1, która stała się własnością Gminy, na podstawie decyzji Wojewody.

Dla omawianej nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz Gmina nie przystąpiła do jego opracowania, jak również nie została dla nich wydana decyzja o warunkach zabudowy lub zagospodarowania terenu. W "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy" zatwierdzonym przez Radę Gminy nieruchomość ta leży w terenach oznaczonych symbolem C2-BS - tereny baz obsługi i składów.

Nieruchomości rolne tj. działki numer 2113/3 i 2113/4 były do dnia 31 grudnia 2013 r. przedmiotem umowy dzierżawy oraz były wykorzystywane na cele rolnicze.

Działka oznaczona numerem 2113/6 stanowi drogę gruntową o nawierzchni trawiastej, dojazdową do działek numer 2113/4 i 2113/3 i zgodnie z ustawą Prawo budowlane stanowi budowlę. Symbol Polskiej Kwalifikacji Obiektów Budowlanych dla tej drogi to 2112.

Od dnia nabycia przez Gminę w/w nieruchomości, nie były na niej wykonywane żadne prace ulepszające, w związku z czym nie poniesiono żadnych wydatków, dzięki którym przysługiwałoby Gminie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy mając na uwadze powyższe, możliwym jest zwolnienie z podatku od towarów i usług całość transakcji sprzedaży całej nieruchomości, powołując się na art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011 Nr 177 poz. 1054 ze zm.) – w odniesieniu do działek rolnych niezabudowanych numer 2113/3 i 2113/4 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b – w odniesieniu do działki numer 2113/6, będącej drogą gruntową, trawiastą...

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę stan faktyczny na gruncie oraz nie ponoszenie wydatków na nieruchomości będącej przedmiotem planowanej sprzedaży, Gmina uważa, iż sprzedaż całej nieruchomości w jednej transakcji może zostać zwolniona w całości z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011 Nr 177 poz. 1054 ze zm.) - w odniesieniu do działek rolnych niezabudowanych numer 2113/3 i 2113/4 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b - w odniesieniu do działki numer 2113/6.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w kwestii opodatkowania działek nr 2113/3 i 2113/4 jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Tereny budowlane, w myśl art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że opodatkowaniu podlegają te dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych, tylko te, które stanowią tereny budowlane w myśl art. 2 pkt 33 ww. ustawy. Natomiast dostawa gruntów niezabudowanych, będących np. gruntami rolnymi czy leśnymi, które nie są terenami budowlanymi, jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

Tak więc, w przypadku gdy teren nie ma ustalonego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, dostawa gruntów niezabudowanych jako terenów innych niż tereny budowlane będzie podlegała zwolnieniu zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedać m.in. działki rolne niezabudowane nr 2113/3, 2113/4. Dla omawianej nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz Gmina nie przystąpiła do jego opracowania, jak również nie została dla nich wydana decyzja o warunkach zabudowy lub zagospodarowania terenu.

Tak więc, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz ww. przepisy stwierdzić należy, że sprzedaż działek nr 2113/3, 2113/4, dla których na dzień dostawy brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, jako tereny, nie będące terenami budowlanymi w myśl ww. art. 2 pkt 33, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania działek niezabudowanych o nr 2113/3 i 2113/4 jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja rozstrzyga w zakresie opodatkowania działek gruntów niezabudowanych o nr ewidencyjnych 2113/3 i 2113/4. Kwestie opodatkowania działki gruntu o nr ewidencyjnym 2113/6 została zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

grunt niezabudowany
IBPP2/443-857/14/KO | Interpretacja indywidualna

grunty
ITPP2/443-1118/14/AW | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-840/14/AB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.