IBPB-1-3/4510-606/15/TS | Interpretacja indywidualna

Czy dochody uzyskane ze sprzedaży gruntów (oznaczonych w rejestrach gruntów – R, W, Lz) są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?
IBPB-1-3/4510-606/15/TSinterpretacja indywidualna
 1. działalność rolnicza
 2. gospodarstwo rolne
 3. grunty
 4. grunty leśne
 5. grunty rolne
 6. sprzedaż gruntów
 7. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 9 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 12 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochody uzyskane ze sprzedaży gruntów oznaczonych w rejestrach jako R, W i Lz, są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochody uzyskane ze sprzedaży gruntów oznaczonych w rejestrach jako R, W i Lz, są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka (dalej również jako: „Wnioskodawca”) została utworzona w celu prowadzenia działalności m.in. rolniczej. Celem prowadzenia powyższej działalności, Spółka nabyła w 1999 r. w drodze aportu działki gruntu o łącznej powierzchni 116,79 ha, w tym 116,61 ha gruntów ornych oznaczonych w rejestrze gruntów symbolem R, oraz 0,18 ha gruntu zadrzewionego i zakrzewionego nie położonego na gruncie rolnym oznaczonego w wypisie z rejestru gruntów symbolem Lz. Grunty orne oznaczone symbolem R podlegają podatkowi rolnemu, natomiast grunty zadrzewione i zakrzewione o symbolu Lz są opodatkowane podatkiem od nieruchomości.

W 2000 r. Spółka powiększyła posiadane dotychczas nieruchomości gruntowe o kolejne 64,1958 ha. Grunty te sklasyfikowano w rejestrze gruntów w sposób następujący:

 • 63,7195 ha jako grunty orne w różnych klasach (oznaczone w rejestrach gruntów symbolem R),
 • 0,4763 ha w rejestrze gruntów oznaczone symbolem W – rowy.

Opisane wyżej nieruchomości gruntowe nie są w żadnej części zabudowane, ani nie są przeznaczone pod zabudowę, a także nie wydano dla przedmiotowych gruntów (łącznie 7 działek o różnych numerach ewidencyjnych) decyzji o warunkach zabudowy. Na jednej z przedmiotowych działek znajduje się stanowisko archeologiczne o powierzchni powyżej 1 ara.

W grudniu 2014 r. oraz w styczniu 2015 r., Spółka dokonała sprzedaży całości opisanych wyżej gruntów na rzecz trzech różnych osób fizycznych prowadzących gospodarstwa rolne, celem ich powiększenia. Łączna powierzchnia sprzedanych działek wyniosła 180,9858 ha, w tym:

 • 180,3295 ha gruntów oznaczonych w rejestrze gruntów jako grunty orne (R),
 • 0,4763 ha oznaczone w rejestrze gruntów jako rowy symbolem W,
 • 0,18 ha jako grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz).
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochody uzyskane ze sprzedaży powyższych gruntów (oznaczonych w rejestrach gruntów – R, W, Lz) są wolne od podatku dochodowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, w celu rozstrzygnięcia, czy dochody ze sprzedaży przedmiotowych działek są wolne od podatku dochodowego należy odwołać się do art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uwzględniając definicję gospodarstwa rolnego zawartą w art. 2 ust. 4 updop, odwołująca się do ustawy o podatku rolnym.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1, do zwolnienia od podatku konieczne jest jednoczesne spełnienie następujących warunków:

 • pierwszy warunek polega na dokonaniu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości. Warunek ten w przypadku sprzedaży dokonywanej przez Wnioskodawcę został spełniony, bowiem nabycia działek dokonano w latach 1999-2000.
 • drugi warunek polega na zwolnieniu od sprzedaży tylko tych nieruchomości, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, przy czym w art. 2 ust. 4 updop, ustawodawca odwołuje się w definicji gospodarstwa rolnego do przepisów ustawy o podatku rolnym. W art. 1 i art. 2 ustawy o podatku rolnym, jest zawarta definicja gospodarstwa rolnego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 updop.

Zdaniem Spółki zauważyć jednak należy, że w art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, nie zdefiniowano precyzyjnie pojęcia „użytki rolne”, dlatego pojęcie „użytki rolne” należy doprecyzować w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 r., Nr 38 poz. 454). W § 68 ust. 1 pkt 1 oraz w § 7 w/w rozporządzenia zdefiniowano, że użytki rolne dzielą się m. in. na:

 • grunty orne, oznaczone symbolem – R oraz
 • rowy oznaczone symbolem – W, są one przedmiotem opodatkowania w rozumieniu art. 1 ustawy o podatku rolnym, a zatem są składnikami gospodarstwa rolnego, jeśli ich powierzchnia przekracza 1 ha.

Z § 68 ust. 2 w/w rozporządzenia natomiast wynika, że grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone w rejestrze gruntów symbolem Lz, nie stanowią użytków rolnych. Zdaniem Wnioskodawcy, nie są zatem częścią gospodarstwa rolnego.

W ocenie Wnioskodawcy, drugi warunek, by grunty mogły być uznane za całość lub część gospodarstwa rolnego w oparciu o przedstawione przepisy, spełniają grunty sklasyfikowane symbolami R i W, dlatego ich sprzedaż spełnia jednocześnie obydwa warunki. Zatem, dochód z tej sprzedaży jest wolny od podatku dochodowego, natomiast dochód ze sprzedaży gruntów oznaczonych symbolem Lz z tego zwolnienia nie korzysta.

Zdaniem Wnioskodawcy, istnienie na jednej z działek stanowiska archeologicznego jest neutralne podatkowo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), wolne od podatku są dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy dochodu uzyskanego ze sprzedaży, jeżeli sprzedaż ta następuje przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości.

Zatem, aby sprzedaż nieruchomości bądź jej części korzystała z ww. zwolnienia, spełnione muszą zostać dwie przesłanki:

 • nieruchomość lub jej część musi wchodzić w skład gospodarstwa rolnego,
 • sprzedaż ta następuje przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości.

Warto dodać w tym miejscu, że obie przesłanki muszą być spełnione łącznie.

Celem zdefiniowania gospodarstwa rolnego, art. 2 ust. 4 updop odsyła do definicji zawartej w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm., dalej: „upr”), gdzie za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Z kolei w myśl art. 1 upr, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Zatem, aby uznać dane nieruchomości za gospodarstwo rolne, muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

 1. sklasyfikowane są jako użytki rolne, lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
 2. ich łączna powierzchnia przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy,
 3. stanowią własność lub znajdują się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej,
 4. nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, przy czym pojęcie działalności rolniczej sprecyzowane jest w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku rolnym.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 upr, za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

Z kolei na podstawie § 68 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 542, dalej: „Rozporządzenie”), do użytków rolnych zalicza się:

 1. grunty orne, oznaczone symbolem – R,
 2. sady, oznaczone symbolem – S,
 3. łąki trwałe, oznaczone symbolem – Ł,
 4. pastwiska trwałe, oznaczone symbolem – Ps,
 5. grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem – Br,
 6. grunty pod stawami, oznaczone symbolem – Wsr,
 7. grunty pod rowami, oznaczone symbolem – W,
 8. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem – Lzr;

Natomiast z § 68 ust. 2 Rozporządzenia wynika, że grunty leśne dzielą się na:

 1. lasy, oznaczone symbolem – Ls;
 2. grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem – Lz.

Tak więc, za gospodarstwo rolne, dla potrzeb podatku rolnego i zarazem potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych, uważa się obszar użytków rolnych, wymienionych w § 68 ust. 1 pkt 1 lit. a-h Rozporządzenia. Z kolei grunty zadrzewione i zakrzewione (nie znajdujące się na użytkach rolnych), o których mowa w § 68 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia, klasyfikuje się jako grunty leśne.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w celu prowadzenia działalności rolniczej, Spółka nabyła w 1999 r. w drodze aportu działki gruntu o łącznej powierzchni 116,79 ha, w tym 116,61 ha gruntów ornych oznaczonych w rejestrze gruntów symbolem R, oraz 0,18 ha gruntu zadrzewionego i zakrzewionego nie położonego na gruncie rolnym, oznaczonego w wypisie z rejestru gruntów symbolem Lz. Grunty orne oznaczone symbolem R podlegają podatkowi rolnemu, natomiast grunty zadrzewione i zakrzewione o symbolu Lz są opodatkowane podatkiem od nieruchomości. W 2000 r. Spółka powiększyła posiadane dotychczas nieruchomości gruntowe o kolejne 64,1958 ha. Grunty te sklasyfikowano w rejestrze gruntów jako grunty orne w różnych klasach (63,7195 ha, oznaczone jako R) oraz jako rowy (0,4763 ha, oznaczone jako W). W grudniu 2014 r. oraz w styczniu 2015 r., Spółka dokonała sprzedaży całości opisanych wyżej gruntów na rzecz trzech różnych osób fizycznych prowadzących gospodarstwa rolne, celem ich powiększenia. Łączna powierzchnia sprzedanych działek wyniosła 180,9858 ha, w tym:

 • 180,3295 ha gruntów oznaczonych w rejestrze gruntów jako grunty orne (R),
 • 0,4763 ha oznaczone w rejestrze gruntów jako rowy symbolem W,
 • 0,18 ha jako grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz).

Mając na względzie przywołane przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych jest dochód Wnioskodawcy ze sprzedaży gruntów oznaczonych jako R (grunty orne) oraz W (rowy). Spełniają one bowiem przesłanki zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 1 updop, tzn. stanowią gospodarstwo rolne oraz zostały sprzedane po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości.

Natomiast, dochód ze sprzedaży gruntów oznaczonych jako Lz (grunty zadrzewione i zakrzewione nieznajdujące się na użytkach rolnych) nie korzysta ze wspomnianego zwolnienia, gdyż zakwalifikować go należy jako grunt leśny, a tym samym nie spełnia on wszystkich wymogów zawartych w art. 17 ust. 1 pkt 1 updop, tzn. pomimo, że został sprzedany po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości, to nie można go uznać za grunt rolny (a tym samym za stanowiący gospodarstwo rolne).

Zatem, stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.