IBPB-1-2/4510-235/16/JP | Interpretacja indywidualna

Czy ustalone w umowie opisanej w zdarzeniu przyszłym opłaty w części stanowiącej spłatę wartości Gruntu (równej wydatkom poniesionym przez Wnioskodawcę na jego nabycie) nie będą stanowić przychodów Wnioskodawcy, natomiast przychodami Wnioskodawcy będą te opłaty w pozostałej ich części?
IBPB-1-2/4510-235/16/JPinterpretacja indywidualna
 1. czas
 2. grunty
 3. odpisy amortyzacyjne
 4. opłata
 5. umowa leasingu
 6. wartość
 7. wartość początkowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 marca 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP – 7 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodu w związku z zawartą umową leasingową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodu w związku z zawartą umową leasingową.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przyszłości Wnioskodawca zawrze umowę ze spółką jawną albo spółką komandytową mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako: „Spółka”). Zgodnie z treścią tej umowy Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej odda stanowiącą jego własność niezabudowaną nieruchomość w postaci działki lub działek gruntu (dalej jako: „Grunt”) do używania i pobierania pożytków przez Spółkę, a Spółka zobowiąże się zapłacić na rzecz Wnioskodawcy wynagrodzenie pieniężne w umówionych ratach.

Powyższa umowa zostanie zawarta na czas oznaczony i:

 • suma ustalonych w niej opłat odpowiadać będzie co najmniej wartości Gruntu (równej wydatkom poniesionym przez Wnioskodawcę na jego nabycie),
 • będzie określać wysokość kwoty spłaty wartości Gruntu (równej wydatkom poniesionym przez Wnioskodawcę na jego nabycie) przypadających na poszczególne opłaty ustalone w umowie,
 • będzie zawierać postanowienie, iż Wnioskodawca sprzeda Grunt na rzecz Spółki po upływie czasu trwania umowy, w zamian za cenę określoną w tej umowie.

Grunt został nabyty przez Wnioskodawcę w drodze zawarcia umowy sprzedaży.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy ustalone w umowie opisanej w zdarzeniu przyszłym opłaty w części stanowiącej spłatę wartości Gruntu (równej wydatkom poniesionym przez Wnioskodawcę na jego nabycie) nie będą stanowić przychodów Wnioskodawcy, natomiast przychodami Wnioskodawcy będą te opłaty w pozostałej ich części...

Zdaniem Wnioskodawcy, umowa opisana w zdarzeniu przyszłym stanowić będzie umowę leasingu finansowego Gruntu w rozumieniu art. 17a pkt 1 w związku z art. 17i ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „Ustawy CIT”) a tym samym ustalone w umowie opisanej w zdarzeniu przyszłym opłaty w części stanowiącej spłatę wartości Gruntu (równej wydatkom poniesionym przez Wnioskodawcę na jego nabycie) nie będą stanowić przychodów Wnioskodawcy, natomiast przychodami Wnioskodawcy będą te opłaty w pozostałej ich części.

Uzasadnienie własnego stanowiska Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego.

Zgodnie z art. 17a pkt 1 Ustawy CIT przez umowę leasingu rozumie się „umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów”.

Z powyższej definicji wynika, że za umowę leasingu w rozumieniu Ustawy CIT może zostać uznana również umowa, która nie stanowi umowy nazwanej leasingu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, o ile tylko spełnia warunki wskazane w Ustawie CIT.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, zgodnie z treścią umowy Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej odda stanowiący jego własność Grunt do używania i pobierania pożytków przez Spółkę, a Spółka zobowiąże się zapłacić na rzecz Wnioskodawcy wynagrodzenie pieniężne w umówionych ratach. W konsekwencji, z uwagi na fakt, iż zakres umowy jest zgodny z zakresem określonym w definicji umowy leasingu w Ustawie CIT, przedmiotowa umowa stanowić będzie umowę leasingu w rozumieniu art. 17a pkt 1 Ustawy CIT. Zgodnie z art. 17i ust. 1 Ustawy CIT, jeżeli przedmiotem umowy leasingu zawartej na czas oznaczony są grunty lub prawo wieczystego użytkowania gruntów, a suma ustalonych w niej opłat odpowiada co najmniej wartości gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów równej wydatkom na ich nabycie – do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat ustalonych w tej umowie, ponoszonych przez korzystającego w podstawowym okresie tej umowy z tytułu używania przedmiotu umowy, w części stanowiącej spłatę tej wartości; przepis art. 17f ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że umowa zostanie zawarta na czas oznaczony. W konsekwencji, umowa ta spełniać będzie pierwszą z przesłanek określonych przez ustawodawcę w art. 17i ust. 1 Ustawy CIT. Ponadto jak wskazano w przedstawionym zdarzeniu przyszłym suma ustalonych w umowie opłat odpowiadać będzie co najmniej wartości Gruntu (równej wydatkom poniesionym przez Wnioskodawcę na jego nabycie). A zatem, zdaniem Wnioskodawcy, umowa ta będzie spełniać także drugą przesłankę określoną w art. 17i ust. 1 Ustawy CIT. Umowa będzie także określać wysokość kwoty spłaty wartości Gruntu (równej wydatkom poniesionym przez Wnioskodawcę na jego nabycie) przypadających na poszczególne opłaty ustalone w umowie. W konsekwencji, ze względu na fakt, że zostaną spełnione wszystkie warunki określone w art. 17a pkt 1 oraz art. 17i ust. 1 Ustawy CIT, umowa opisana w zdarzeniu przyszłym stanowić będzie umowę leasingu finansowego Gruntu w rozumieniu art. 17a pkt 1 w związku z art. 17i ust. 1 Ustawy CIT.

Zgodnie natomiast z art. 17i ust. 1 Ustawy CIT, jeżeli przedmiotem umowy leasingu zawartej na czas oznaczony są grunty lub prawo wieczystego użytkowania gruntów, a suma ustalonych w niej opłat odpowiada co najmniej wartości gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów równej wydatkom na ich nabycie – do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat ustalonych w tej umowie, ponoszonych przez korzystającego w podstawowym okresie tej umowy z tytułu używania przedmiotu umowy, w części stanowiącej spłatę tej wartości; przepis art. 17f ust. 2 stosuje się odpowiednio. Jak wykazano powyżej, umowa będzie spełniać wszystkie warunki z art. 17a pkt 1 oraz art. 17i ust. 1 Ustawy CIT. Ponadto jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką będzie określać wysokość kwoty spłaty wartości Gruntu (równej wydatkom poniesionym przez Wnioskodawcę na jego nabycie) przypadających na poszczególne opłaty ustalone w umowie.

W konsekwencji zdaniem Wnioskodawcy ustalone w umowie opisanej w zdarzeniu przyszłym opłaty w części stanowiącej spłatę wartości Gruntu (równej wydatkom poniesionym przez Wnioskodawcę na jego nabycie) nie będą stanowić przychodów Wnioskodawcy, natomiast przychodami Wnioskodawcy będą te opłaty w pozostałej ich części.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Augustyna Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.