2461-IBPP1.4512.872.2016.1.KJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zwolnienie z podatku od towarów i usług opłaty czynszowej z tytułu dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele rolnicze oraz konieczności zbieżności zapisów o przeznaczeniu gruntu umowy dzierżawy, zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zapisów ewidencji gruntów i budynków do zastosowania przedmiotowego zwolnienia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 3 listopada 2016 r. (data wpływu 10 listopada 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku od towarów i usług opłaty czynszowej z tytułu dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele rolnicze oraz konieczności zbieżności zapisów o przeznaczeniu gruntu umowy dzierżawy, zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zapisów ewidencji gruntów i budynków do zastosowania przedmiotowego zwolnienia – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2016 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku od towarów i usług opłaty czynszowej z tytułu dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele rolnicze oraz konieczności zbieżności zapisów o przeznaczeniu gruntu umowy dzierżawy, zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zapisów ewidencji gruntów i budynków do zastosowania przedmiotowego zwolnienia.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Gmina zawarła ze stroną następujące umowy dzierżawy:

1).nr X z dnia 01.06.2015 r. zawarto na okres od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2018 r. jako kontynuację umowy nr Y z dnia 26.02.2012 r. obowiązującej w okresie od 01.07.2012 r. do 30.06.2015 r., której przedmiotem są działki geodezyjne nr w ewidencji gruntów i budynków oznaczone są jako użytki rolne klas: 48-427/208, kl. użytku R IV a - 0,1420 ha, R IV b - 0,0650 ha; 48-439/291, kl. użytku R IV a - 0,3515 ha, R IV b - 0,0585 ha, R III b - 0,0570 ha; 48-436/290, kl. użytku R IV a - 0,2002 ha, R IV b - 0,2040 ha, RIII b - 0,1438 ha.

Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, uchwalonego uchwałą Nr ... Rady Miejskiej z dnia 12 lutego 1998 r. (...), działki objęte umową, położone w ... w rejonie ulic ... i ..., zawierają się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem RP opisanym jako „Obszar użytków rolnych wyłączony z zabudowy”;

2).nr C z dnia 01.06.2015 r. zawarto na okres od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2018 r. jako kontynuację umowy nr D z dnia 26.02.2012 r. obowiązującej w okresie od 01.07.2012 r. do 30.06.2015 r., której przedmiotem są działki geodezyjne nr, w ewidencji gruntów i budynków oznaczone są jako użytki rolne klas: 48-1721/258, kl. użytku R V - 0,0414 ha; 48-1718/258, kl. użytku R V - 0,0403 ha; 48-1713/255, kl. użytku R V-0,0350 ha; 48-1707/255, kl. użytku R V- 0,0380 ha; 48-1704/252, kl. użytku R V -0,0372 ha; 48-1701/252, kl. użytku R V - 0,0407 ha; 48-1698/252, kl. użytku R V - 0,0380 ha; 48-1695/249, kl. użytku R V - 0,0653 ha; 48-1692/249, kl. użytku R V - 0,0539 ha; 48-1689/243, kl. użytku R V - 0,0621 ha; 48-2668/242, kl. użytku R V - 0,0336 ha; 48-1683/238, kl. użytku Ps V - 0,0692 ha; 48-1680/238, kl. użytku Ps V - 0,0659 ha; 48-1677/235, kl. użytku Ps V - 0,0596 ha; 48-1832/235, kl. użytku Ps V - 0,0517 ha; 48-1831/235, kl. użytku Ps V - 0,0089 ha; 48-1833/230, kl. użytku Ps V - 0,0085 ha; 48-1668/228, kl. użytku Ps V - 0,0299 ha; 48-1665/228, kl. użytku Ps V - 0,0319 ha; 48-1662/228, kl. użytku Ps V - 0,0625 ha; 48-1659/227, kl. użytku Ps V - 0,0653 ha; 48-1656/225, kl. użytku Ps V - 0,0303 ha; 48-1653/225, kl. użytku Ps V - 0,0296 ha; 48-1650/211, kl. użytku Ps V - 0,0279 ha; 48-1647/211, kl. użytku Ps V - 0,0263 ha; 48-1644/211, kl. użytku Ps V - 0,0480 ha; 48-1641/209, kl. użytku Ps V - 0,0449 ha; 48- 1638/207, kl. użytku Ps V - 0,0242 ha; 48-2720/191, kl. użytku R IV a - 0,2001 ha, R IV b-0,3808 ha; 48-2736/177, kl. użytku R IV a - 0,0792 ha, R IV b - 0,4164 ha; 48-2683/178, kl. użytku R IV b - 0,2938 ha; 48-2734/178, kl. użytku R IV a - 0,1139 ha, R IV b - 0,1712 ha, dr - 0,0015 ha;

Zgodnie z zapisem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta, uchwalonego uchwałą Nr ... Rady Miejskiej z dnia 12 lutego 1998 r. (...) i uchwałą nr ... Rady Miasta z dnia 24 marca 2011 r. (...), działki objęte umową, położone w ... w rejonie ulic ..., .... i ... zawierają się na terenach oznaczonych na rysunkach planów symbolami: Zl - 1 opisanym jako „Obszar ścisłej ochrony środowiska przyrodniczego - użytek ekologiczny”; MN określając podstawowe przeznaczenie terenu jako: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu i symbolem KDD określając podstawowe przeznaczenie terenu jako: tereny komunikacji dróg publicznych dojazdowych;

3).nr Z z dnia 01.06.2015 r. zawarto na okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2018 r. jako kontynuację umowy nr T z dnia 17.12.2012 r. obowiązującej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r., której przedmiotem jest działka geodezyjna nr 11-1139/125, w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jako użytki rolne klas: R III b - 3,1280 ha, R IV a - 7,0920 ha, R IV b - 3,3658 ha oraz fragment działki geodezyjnej nr 11-1201/122 w ewidencji gruntów i budynków oznaczony jako użytek rolny klasy R III b - 5,1720 ha.

Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, uchwalonego uchwałą Nr ... Rady Miejskiej z dnia 12 lutego 1998 r. (...), działki objęte umową położone w ... w rejonie ulicy ... i ... w całości zawierają się na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: Z IV - 2 opisanym jako „Tereny zieleni nieurządzonej” i ZC-I opisanym jako „Tereny cmentarzy”;

4).nr B z dnia 19.05.2014 r., zawarto na okres od 01.06.2014 r. do 31.05.2019 r., w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, której przedmiotem jest fragment działki geodezyjnej nr 11-1331/382 w ewidencji gruntów i budynków oznaczony jako użytek rolny klasy R V a - 5,8274 ha.

5).nr A z dnia 20.08.2012 r., zawarto na okres od 01.09.2012 r. do dnia 31.08.2017 r., w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, której przedmiotem jest fragment działki geodezyjnej nr 11-1184/122 w ewidencji gruntów i budynków oznaczony jako użytek rolny klasy R IV a - 5,5758 ha;

Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, uchwalonego uchwałą Nr ... Rady Miejskiej z dnia 12 lutego 1998 r. (...), działka objęta umową położona w ... w rejonie ... w całości zawiera się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZII - 1 opisanym jako „Tereny zieleni urządzonej”;

6).nr E z dnia 01.06.2015 r., zawarto na okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2018 r. jako kontynuację umowy nr F z dnia 22.10.2012 r. obowiązującej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r., której przedmiotem jest fragment działki geodezyjnej nr 11-1374/382 w ewidencji gruntów i budynków oznaczony jako użytek rolny klasy R IV a - 0,9115 ha;

Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, uchwalonego uchwałą Nr ... Rady Miejskiej z dnia 12 lutego 1998 r. (...), działka objęta umową położona w ... w rejonie ulicy ..., w całości zawiera się na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: MU-II opisanym jako „Obszar mieszkaniowo-usługowy ekstensywnej zabudowy”, Z IV - 2 opisanym jako „Tereny zieleni nieurządzonej” i KG opisanym jako „linie rozgraniczające drogi krajowej nr 4”.

W zawartych umowach znalazł się zapis mówiący, że nieruchomości oddaje się w dzierżawę z przeznaczeniem pod uprawę gruntów rolnych. Nieruchomości faktycznie wykorzystywane są rolniczo.

W wykazach nieruchomości i ogłoszeniach przetargowych (dot. umów opisanych w pkt 4 i 5 ), wywieszonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, na podstawie art. 35 i art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) zamieszczono informację o przeznaczeniu wg planu zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz sposobie ich zagospodarowania, określając go jako uprawa gruntów rolnych.

Ze względu na zapisy w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego miasta, zwolnienie opłaty czynszowej z podatku VAT, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t. j. Dz.U. z 6 maja 2015 r., poz. 736) i Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. nr 73, poz. 392), zastosowano jedynie do umów opisanych w pkt 1. Do opłat czynszowych obowiązujących, w pozostałych opisanych umowach, Wnioskodawca dolicza podatek VAT według stawki 23%. W ten sposób Wnioskodawca obciąża stronę czynszem netto wraz z podatkiem VAT według stawki 23 %.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy Gmina powinna zwolnić z podatku od towarów i usług opłatę czynszową z tytułu dzierżawy gruntów, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, jeżeli w umowie zapisano, że wydzierżawione zostały z przeznaczeniem pod uprawę gruntów rolnych, bez względu na zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ?
  2. Czy podstawą zastosowania zwolnienia, zawartego w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. (t.j. Dz.U. z 6 maja 2015 r., poz. 736) w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień i w § 13 ust. 1 pkt 4 Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 73, poz. 392), jest zbieżność zapisów o przeznaczeniu gruntu umowy dzierżawy, zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zapisów ewidencji gruntów i budynków ?

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Gmina z tytułu zawieranych umów dzierżawy jest podatnikiem podatku VAT. Powoduje to powstanie, po stronie Gminy, obowiązków związanych z naliczeniem i odprowadzeniem tego podatku.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm., w skrócie: ustawą o VAT), opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług, stosownie do treści art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (ustawy o VAT).

Stosownie do art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 tej ustawy, stawka podatku w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. wynosi 23% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 oraz art. 146f.

Przepisy ustawy o VAT oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnione od podatku.

I tak, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. (t. j. Dz.U. z 6 maja 2015 r., poz. 736) w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień i § 13 ust. 1 pkt 4 Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 73, poz. 392), zwalnia się od podatku dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze.

Stosownie do treści art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Z powyższych przepisów wynika, iż co do zasady, dzierżawa gruntów stanowi świadczenie usług i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy. Wyjątek stanowi dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, która korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie przywołanych rozporządzeń wykonawczych do ustawy o podatku od towarów i usług. Przepisy powołanej ustawy o VAT nie definiują pojęcia „cele rolnicze”, jednakże w art. 2 pkt 15 tej ustawy zdefiniowana została działalność rolnicza, przez którą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Przepis o zwolnieniu zawarty w przywołanym rozporządzeniu posługuje się prócz pojęcia „cele rolne” także pojęciem przeznaczenia gruntu. Grunty dzierżawione na mocy zawartych przez Gminę umów faktycznie są wykorzystywane na cele rolne.

Ponieważ ustawa o VAT nie definiuje tego pojęcia należy sięgnąć do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), która w art. 4 ust. 1 wskazuje, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie. To w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; plan wyznacza charakter danego terenu oraz wyjaśnia, czy przedmiotem umowy jest grunt rolny.

Jedynie plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalany przez radę gminny, jest przepisem powszechnie obowiązującym. Zapisy umowy wiążą jedynie dwie strony umowy i nie powinny być jedyną podstawą zastosowania zwolnienia z podatku VAT.

W ocenie organu dla zastosowania omawianego zwolnienia konieczna jest zbieżność zapisów planu zagospodarowania przestrzennego, zapisów ewidencji gruntów i budynków oraz zapisów umowy dzierżawy.

Dlatego też odpowiedź na pytanie nr 1 powinna być negatywna, zaś na pytanie nr 2 twierdząca.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na ścisłe powiązanie tematyki poruszanej we wniosku, tut. organ postanowił ująć kwestie dotyczące 2 stanów faktycznych w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710, ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak wynika z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy lub świadczenia usług w świetle art. 8 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, na mocy ust. 2 powołanego artykułu, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z powołanego wyżej przepisu wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Z przepisu art. 41 ust. 1 ustawy wynika, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 2c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

I tak, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 736 ze zm.) zwanego dalej rozporządzeniem, zwalnia się od podatku dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze.

W myśl § 13 ust. 1 pkt 4 obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 247), zwalnia się od podatku dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, a także zbycie prawa użytkowania wieczystego tych gruntów.

Stosownie do art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Stosownie do § 2 ww. przepisu, czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków.

Tak więc dzierżawa jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną; odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie dzierżawcy polegające na płaceniu umówionego czynszu.

Z powyższych przepisów wynika, że co do zasady dzierżawa gruntów stanowi odpłatne świadczenie usług na podstawie art. 5 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy i czynność ta jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Wyjątek stanowi dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, która korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek co do przedmiotu i celu takiej umowy. Podatnik podatku VAT będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania omawianej usługi podatkiem od towarów i usług, jeśli zawarta zostanie umowa dzierżawy gruntu, która w swojej treści zawierać będzie m.in. postanowienia, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że dzierżawiony grunt jest przeznaczony wyłącznie na cele rolnicze.

Przepisy powołanej ustawy nie definiują pojęcia „cele rolnicze”, jednakże w art. 2 pkt 15 ustawy zdefiniowana została działalność rolnicza, przez którą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Posiłkując się zapisem powyższej definicji uznać należy, że gruntem przeznaczonym na cele rolnicze jest grunt, który wydzierżawiający przekazuje na cele, o których mowa w art. 2 pkt 15 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina zawarła 6 umów dzierżawy. W zawartych umowach znalazł się zapis mówiący, że nieruchomości oddaje się w dzierżawę z przeznaczeniem pod uprawę gruntów rolnych. Nieruchomości faktycznie wykorzystywane są rolniczo.

W wykazach nieruchomości i ogłoszeniach przetargowych (dot. umów opisanych w pkt 4 i 5 ), wywieszonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, na podstawie art. 35 i art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami zamieszczono informację o przeznaczeniu wg planu zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz sposobie ich zagospodarowania, określając go jako uprawa gruntów rolnych.

Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, uchwalonego uchwałą ... Rady Miejskiej z dnia 12 lutego 1998 r., działki objęte umową o nr X, zawierają się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem RP opisanym jako „Obszar użytków rolnych wyłączony z zabudowy”;

Zgodnie z zapisem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta, uchwalonego uchwałą Nr ... Rady Miejskiej z dnia 12 lutego 1998 r. i uchwałą nr ... Rady Miasta z dnia 24 marca 2011 r., działki objęte umową nr C, zawierają się na terenach oznaczonych na rysunkach planów symbolami: Zl - 1 opisanym jako „Obszar ścisłej ochrony środowiska przyrodniczego - użytek ekologiczny”; MN określając podstawowe przeznaczenie terenu jako: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu i symbolem KDD określając podstawowe przeznaczenie terenu jako: tereny komunikacji dróg publicznych dojazdowych.

Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, uchwalonego uchwałą ... Rady Miejskiej z dnia 12 lutego 1998 r., działki objęte umową nr Z w całości zawierają się na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: Z IV - 2 opisanym jako „Tereny zieleni nieurządzonej” i ZC-I opisanym jako „Tereny cmentarzy”.

Fragment działki objęty umową nr B w ewidencji gruntów i budynków oznaczony jest jako użytek rolny klasy R V a.

Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, uchwalonego uchwałą Nr ... Rady Miejskiej z dnia 12 lutego 1998 r., działka objęta umową nr A w całości zawiera się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZII - 1 opisanym jako „Tereny zieleni urządzonej”.

Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, uchwalonego uchwałą Nr ... Rady Miejskiej z dnia 12 lutego 1998 r., działka objęta umową nr E w całości zawiera się na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: MU-II opisanym jako „Obszar mieszkaniowo-usługowy ekstensywnej zabudowy”, Z IV - 2 opisanym jako „Tereny zieleni nieurządzonej” i KG opisanym jako „linie rozgraniczające drogi krajowej nr 4”.

W przedstawionej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy budzą kwestie, czy Gmina powinna zwolnić z podatku od towarów i usług opłatę czynszową z tytułu dzierżawy gruntów, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, jeżeli w umowie zapisano, że wydzierżawione zostały z przeznaczeniem pod uprawę gruntów rolnych, bez względu na zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz czy podstawą zastosowania zwolnienia, zawartego w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień i w § 13 ust. 1 pkt 4 Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jest zbieżność zapisów o przeznaczeniu gruntu umowy dzierżawy, zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zapisów ewidencji gruntów i budynków.

Jak wynika z powołanego przepisu, ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzysta dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek co do przedmiotu i celu takiej umowy. Ponadto należy zauważyć, że decydujące znaczenie w kwestii możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT dzierżawy gruntów jest ich faktyczne przeznaczenie przez dzierżawcę oraz wykorzystanie przez niego na cele rolnicze. Bez znaczenia pozostaje fakt przeznaczenia tych gruntów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, np. jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu czy jako tereny komunikacji dróg publicznych dojazdowych, tereny zieleni nieurządzonej, tereny cmentarzy, tereny zieleni urządzonej, obszar mieszkaniowo-usługowy ekstensywnej zabudowy.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów w kontekście przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że skoro na działkach objętych umowami o nr X, C, Z, B, A i E będących przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, prowadzona jest faktycznie wyłącznie działalność rolnicza i w zawartych umowach jest zapis mówiący, że nieruchomości oddaje się w dzierżawę z przeznaczeniem pod uprawę gruntów rolnych, to dzierżawa opisanych gruntów korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (§ 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług).

Tym samym nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że dla zastosowania omawianego zwolnienia konieczna jest zbieżność zapisów planu zagospodarowania przestrzennego, zapisów ewidencji gruntów i budynków oraz zapisów umowy dzierżawy. Bowiem jak to już zostało wyżej wskazane decydujące znaczenie w kwestii możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT dzierżawy gruntów jest ich faktyczne przeznaczenie przez dzierżawcę oraz wykorzystanie przez niego na cele rolnicze przy zawarciu umowy, która w swojej treści zawiera postanowienia, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że dzierżawiony grunt jest przeznaczony wyłącznie na cele rolnicze.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 1 i 2 należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.