0115-KDIT1-3.4012.400.2017.1.MD | Interpretacja indywidualna

Obowiązek opodatkowania sprzedaży nieruchomości niezabudowanej dokonywanej w ramach komorniczego postępowania egzekucyjnego.
0115-KDIT1-3.4012.400.2017.1.MDinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. grunty
 3. opodatkowanie
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Komornika przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2017 r. (data wpływu 10 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku opodatkowania sprzedaży nieruchomości niezabudowanej dokonywanej w ramach komorniczego postępowania egzekucyjnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku opodatkowania sprzedaży nieruchomości niezabudowanej dokonywanej w ramach komorniczego postępowania egzekucyjnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w ... (dalej jako „Komornik”) prowadzi postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi ... sp. z o.o., NIP: ..., REGON: ... (dalej jako „Spółka”).

W toku prowadzonych czynności egzekucyjnych ustalono, że Spółka jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Zgodnie z KRS (...) przedmiotem jej działalności jest m.in.:

 • działalność usługowa związana z wyżywieniem;
 • produkcja artykułów spożywczych;
 • zakwaterowanie;
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
 • wynajem i dzierżawa.

Egzekucja została skierowana do niezabudowanej nieruchomości gruntowej o nr KW ... (prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ... ... Wydział Ksiąg Wieczystych), stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym ... o pow. 3551 m2, położonej w miejscowości ..., gmina ..., powiat ....

Nieruchomość składa się z działki nr ... o pow. 3.551 m2 i stanowi niezabudowaną nieruchomość gruntową, dla której SR w ... prowadzi księgę KW .... Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów działka nr ... stanowi: użytki RV – powierzchnia 0,3101 ha i RVIz – 0,0450 ha.

W dniu ... 2012 r. na przedmiotową działkę została wydana przez Wójta Gminy ... decyzja o warunkach zabudowy na budowę trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami dwustanowiskowymi – decyzja nr .... Nieruchomość ma bezpośredni dostęp komunikacyjny od ul. .... Wzdłuż wschodniej granicy działki biegnie linia niskiego napięcia z siecią oświetleniową od stacji transformatorowej z posadowionymi trzema słupami żelbetowymi (stacja transformatorowa na przedmiotowej działce nie stanowi części składowej nieruchomości). Działka uzbrojona jest w energię elektryczną. Pozostałe sieci infrastruktury technicznej przebiegają wzdłuż ul. ....

Wartość nieruchomości według biegłego Sądu Okręgowego to ... zł.

W toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego (mimo licznych wezwań) Spółka nie złożyła oświadczenia, czy nabycie nieruchomości było opodatkowane VAT. Ponadto Spółka nie przestawiła żadnych oświadczeń dotyczących poniesionych nakładów na nieruchomość. Biegły sądowy w operacie szacunkowym nie wskazał, aby na nieruchomości zostały poczynione jakiekolwiek nakłady.

Na dzień ... 2017 r. przez Sad Rejonowy w ... wyznaczony został pierwszy termin licytacji ww. nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż opisanej nieruchomości w drodze licytacji komorniczej będzie obciążona podatkiem od towarów i usług i w jakiej stawce?

Zdaniem Komornika:

Od 1 kwietnia 2013 r. klasyfikacja gruntu w ewidencji gruntów i budynków nie jest istotna dla możliwości korzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Zgodnie z treścią wyżej tego artykułu ze zwolnienia od VAT korzysta dostawa gruntów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Pojęcie teren budowlany oznacza bowiem grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wskazaną interpretację potwierdził również Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 14 czerwca 2013 r. nr PT10/033/12/207/WLI/13/RD58639.

Jak już wspomniano powyżej, w dniu ... 2012 r. na przedmiotową działkę wydana została przez Wójta Gminy ... decyzja o warunkach zabudowy na budowę trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami dwustanowiskowymi – decyzja nr .... Tym samym nieruchomość ta nie korzysta ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Sprzedaż nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.