0114-KDIP4.4012.105.2018.2.KR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy będzie miało więc zastosowanie również dla dostawy gruntu, na którym zostały posadowione naniesienia, ponieważ zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Dodatkowo w myśl art. 43 ust. 10 w związku z art. 43 ust. 11 ustawy Wnioskodawca może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2018 r. (data wpływu 19 lutego 2018 r.), uzupełniony pismem z dnia 16 kwietnia 2018 r. (data wpływu 23 kwietnia 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 16 kwietnia 2018 r. (skutecznie doręczone 16 kwietnia 2018 r.), oraz pismem z dnia 18 kwietnia 2018 r. (data wpływu 18 kwietnia 2018 r.), i pismem z dnia 20 kwietnia 2018 r. (data wpływu 20 kwietnia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania transakcji zbycia Nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, uzupełniony pismem z dnia 16 kwietnia 2018 r. (data wpływu 23 kwietnia 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 16 kwietnia 2018 r. (skutecznie doręczone 16 kwietnia 2018 r.), oraz pismem z dnia 18 kwietnia 2018 r. (data wpływu 18 kwietnia 2018 r.), i pismem z dnia 20 kwietnia 2018 r. (data wpływu 20 kwietnia 2018 r.), dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania transakcji zbycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka Akcyjna jako następca prawny Przedsiębiorstwa Państwowego (zwana dalej „Wnioskodawcą”) jest polskim podmiotem gospodarczym, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny od początku obowiązywania w Polsce podatku VAT.

Wnioskodawca posiada nieruchomości których znaczącą część zamierza zbyć.

Wnioskodawca w dniu składania wniosku posiada również dwa wyodrębnione na KW lokale niemieszkalne opisane w KW lok. nr 3 o pow. użytkowej 100,50 m2 i KW lok. nr 2 o pow. użytkowej 41,86 m2, co do których w dniu 1 lutego 2018 roku do Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych złożony został wniosek zawierający oświadczenie wnioskodawcy o zniesieniu odrębnych własności lokali i ich zamknięciu.

Na moment planowanej dostawy Nieruchomości odrębna własność lokali może być już zniesiona, albo może być nadal to przedmiotem postępowania trudno bowiem oszacować czas w jakim ta sprawa zostanie rozpatrzona przez sąd.

Przedmiotem sprzedaży mają być nieruchomości (dalej Nieruchomość):

Nieruchomości
1. dz. nr ewid. 3/3 o pow. gruntu 0,1820 ha, oznaczona jako Bi – inne tereny zabudowane, zabudowana:
a. budynkiem oświaty, nauki i kultury oraz sportu, wybudowanym w roku 1960 bez prawa odliczenia VAT, który był ulepszany poniżej 30%,
b. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane z latach 1966-1988,
c. ogrodzenie terenu wybudowane w latach 1973-1985,
d. sieci energetyczne wybudowane w latach 1971-1988,
e. sieci wodno-kanalizacyjne wybudowane w 1961 r.,
f. sieci cieplne wybudowane w 1981 r.,
g. sieci teletechniczne wybudowane w 1989 r.;
2. dz. nr ewid. 3/4 o pow. gruntu 0,1592 ha, oznaczona jako Bi – inne tereny zabudowane, zabudowana:
a. budynkiem biurowym, wybudowanym w roku 1960 bez prawa odliczenia VAT, który był ulepszany poniżej 30%,
b. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane z latach 1966-1988,
c. ogrodzenie terenu wybudowane w latach 1973-1985,
d. sieci energetyczne wybudowane w latach 1971-1988,
e. sieci wodno-kanalizacyjne wybudowane w 1961 r.,
f. sieci teletechniczne wybudowane w 1989 r.;
3. dz. nr ewid. 3/5 o pow. gruntu 0,1984 ha, oznaczona jako Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, zabudowana:
a. ogrodzenie terenu wybudowane w latach 1973-1985,
b. sieci energetyczne wybudowane w latach 1971-1988;
W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że z naniesień znajdujących się na tej działce, budowlą są sieci energetyczne, zaś ogrodzenie stanowi urządzenie budowlane.
4. dz. nr ewid. 3/6 o pow. gruntu 0,1961 ha, oznaczona jako Bi – inne tereny zabudowane, zabudowana:
a. budynkiem biurowym, wybudowanym w roku 1960 bez prawa odliczenia VAT, który był ulepszany poniżej 30%,
b. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane z latach 1966-1988,
c. ogrodzenie terenu wybudowane w latach 1973-1985,
d. sieci energetyczne wybudowane w latach 1971-1988,
e. sieci wodno-kanalizacyjne wybudowane w 1961 r.,
f. sieci cieplne wybudowane w 1981 r.,
g. sieci teletechniczne wybudowane w 1989 r.;
5. dz. nr ewid. 3/7 o pow. gruntu 0,1802 ha, oznaczona jako Bi – inne tereny zabudowane, zabudowana:
a. budynkiem handlowo-usługowym – Stacja obsługi, wybudowanym w roku 1998 bez prawa odliczenia VAT, który był ulepszany poniżej 30%,
b. budynkiem usługowo-warsztatowym, wybudowanym w roku 2000 bez prawa odliczenia VAT, który nie był ulepszany,
c. budynkiem magazynowym, wybudowanym w roku 1998 bez prawa odliczenia VAT, który nie był ulepszany,
d. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane z latach 1966-1988,
e. ogrodzenie terenu wybudowane w latach 1973-1985,
f. sieci energetyczne wybudowane w latach 1971-1988,
g. sieci wodno-kanalizacyjne wybudowane w 1961 r.,
h. sieci cieplne wybudowane w 1981 r.,
i. sieci teletechniczne wybudowane w 1989 r.;
Nieruchomości:
1. dz. nr ewid. 1/1 o pow. gruntu 0,2399 ha, oznaczona jako dr – drogi, zabudowana:
a. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane w latach 1971-1972,
b. ogrodzenie terenu wybudowane w 1971 r.,
c. oświetlenie terenu wybudowane w 1971 r.,
d. sieci energetyczne wybudowane w 1971 r.,
e. sieci wodno-kanalizacyjne wybudowane w latach 1971-1972,
f. sieci cieplne wybudowane w 1981 r.;
W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że z naniesień znajdujących się na tej działce, budowlą są sieci energetyczne, sieci wodno-kanalizacyjne, sieci cieplne oraz drogi, chodniki i tereny utwardzone, zaś ogrodzenie stanowi urządzenie budowlane.
Wnioskodawca nie ma pewności, co do klasyfikacji zgodnie z prawem budowlanym oświetlenia terenu, jednak mając na uwadze brak ulepszenia tych naniesień w okresie ostatnich dwóch lat i wykorzystywanie tych naniesień do prowadzonej działalności oraz sam fakt istnienia wskazanych powyżej budowli rozstrzyga o ocenie prawnej zasad opodatkowania tej działki jako działki zabudowanej, zaś występowanie dodatkowych naniesień nie ma wpływu na ocenę zasad opodatkowania podatkiem VAT tej nieruchomości.
2. dz. nr ewid. 1/2 o pow. gruntu 0,2525 ha, oznaczona jako dr – drogi, zabudowana:
a. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane w latach 1971-1972,
b. ogrodzenie terenu wybudowane w 1971 r.,
c. sieci energetyczne wybudowane w 1971 r.,
d. sieci wodno-kanalizacyjne wybudowane w latach 1971-1972,
e. sieci cieplne wybudowane w 1981 r.;
W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że z naniesień znajdujących się na tej działce, budowlą są sieci energetyczne, sieci wodno-kanalizacyjne, sieci cieplne oraz drogi, chodniki i tereny utwardzone, zaś ogrodzenie stanowi urządzenie budowlane.
3. dz. nr ewid. 12/1 o pow. gruntu 0,2248 ha, oznaczona jako dr – drogi, zabudowana:
a. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane w latach 1971-1972;
4. dz. nr ewid. 12/2 o pow. gruntu 0,1300 ha, oznaczona jako dr – drogi, zabudowana:
a. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane w latach 1971-1972,
b. sieci teletechniczne wybudowane w 1961 r.;
W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że z naniesień znajdujących się na tej działce, budowlą są sieci teletechniczne oraz drogi, chodniki i tereny utwardzone.
Nieruchomości:
1. dz. nr ewid. 11/21 o pow. gruntu 8,9054 ha, oznaczona jako Ba – tereny przemysłowe, D, E, zabudowana:
a. budynkiem przemysłowym – wybudowanym w roku 1977 bez prawa odliczenia VAT, który był ulepszany poniżej 30%,
b. budynkiem przemysłowym - Usługowiec technologiczny, wybudowanym w roku 1977 bez prawa odliczenia VAT, który był ulepszany poniżej 30%,
c. budynkiem przemysłowym - Magazyn blach, wybudowanym w roku 1995 z prawem do odliczenia VAT, który był ulepszany poniżej 30%,
d. budynkiem przemysłowym - Paczkarnia, wybudowanym w roku 1979 bez prawa odliczenia VAT , który był ulepszany poniżej 30%,
e. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane w latach 1977-2008,
f. ogrodzenie terenu wybudowane w 2008 r.,
g. oświetlenie terenu wybudowane w latach 1978-1999,
h. sieci energetyczne wybudowane w latach 1977-1995,
i. sieci wodno-kanalizacyjne wybudowane w latach 1976-1990,
j. sieci cieplne wybudowane w 1976 r.,
k. sieci teletechniczne – wybudowane w 1976 r.,
l. bocznica wybudowana w 1976 r.;
Nieruchomości:
1. dz. nr ewid. 98 o pow. gruntu 0,0251 ha, oznaczona jako dr – drogi, zabudowana:
a. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane w latach 1961-2008,
b. sieci wodno-kanalizacyjne wybudowane w latach 1961-1999;
W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że z naniesień znajdujących się na tej działce, budowlą są sieci wodno-kanalizacyjne oraz drogi, chodniki i tereny utwardzone.
2. dz. nr ewid. 101/3 o pow. gruntu 0,0752 ha, oznaczona jako dr – drogi, zabudowana:
a. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane w latach 1961-2008,
b. ogrodzenie terenu wybudowane w latach 1961-2009,
c. oświetlenie terenu wybudowane w latach 1975-1999,
d. sieci energetyczne wybudowane w latach 1970-2000,
e. sieci wodno-kanalizacyjne wybudowane w latach 1961-1999,
f. sieci teletechniczne wybudowane w latach 1972-1999;
W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że z naniesień znajdujących się na tej działce, budowlą są sieci energetyczne, sieci wodno-kanalizacyjne, sieci teletechniczne oraz drogi, chodniki i tereny utwardzone, zaś ogrodzenie stanowi urządzenie budowlane. Wnioskodawca nie ma pewności, co do klasyfikacji zgodnie z prawem budowlanym oświetlenia terenu, jednak mając na uwadze brak ulepszenia tych naniesień w okresie ostatnich dwóch lat i wykorzystywanie tych naniesień do prowadzonej działalności oraz sam fakt istnienia wskazanych powyżej budowli rozstrzyga o ocenie prawnej zasad opodatkowania tej działki jako działki zabudowanej, zaś występowanie dodatkowych naniesień nie ma wpływu na ocenę zasad opodatkowania podatkiem VAT tej nieruchomości.
3. dz. nr ewid. 11/1 o pow. gruntu 0,2100 ha, oznaczona jako Ba – tereny przemysłowe, zabudowana:
a. częścią 11% budynku przemysłowego – Budynek transportu (obiekt 16), wybudowanym w roku 1961 bez prawa odliczenia VAT, który był ulepszany poniżej 30%,
b. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane w latach 1961-2008,
c. ogrodzenie terenu wybudowane w latach 1961-2009,
d. oświetlenie terenu wybudowane w latach 1975-1999,
e. sieci energetyczne wybudowane w latach 1970-2000,
f. sieci wodno-kanalizacyjne wybudowane w latach 1961-1999;
4. dz. nr ewid. 11/2 o pow. gruntu 0,9678 ha, oznaczona jako Ba – tereny przemysłowe, zabudowana:
a. częścią 89% budynku przemysłowego – Budynek transportu (obiekt 16), wybudowanym w roku 1961 bez prawa odliczenia VAT, który był ulepszany poniżej 30%,
b. budynkiem przemysłowym – Budynek transportu (obiekt 16A) wybudowanym w roku 1961 bez prawa odliczenia VAT, który nie był ulepszany,
c. budynkiem przemysłowym - Usługowiec, wybudowanym w roku 1970 bez prawa odliczenia VAT, który był ulepszany poniżej 30%,
d. budynkiem gospodarczym, wybudowanym w roku 1969 bez prawa odliczenia VAT, który był ulepszany poniżej 30%,
e. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane w latach 1961-2008,
f. ogrodzenie terenu wybudowane w latach 1961-2009,
g. oświetlenie terenu wybudowane w latach 1975-1999,
h. sieci energetyczne wybudowane w latach 1970-2000,
i. sieci wodno-kanalizacyjne wybudowane w latach 1961-1999,
j. sieci cieplne wybudowane w latach 1976-1999;
5. dz. nr ewid. 11/3 o pow. gruntu 0,8438 ha, oznaczona jako Ba – tereny przemysłowe, zabudowana:
a. częścią 97% budynku biurowego - wybudowanym w roku 1973 bez prawa odliczenia VAT, który był ulepszany poniżej 30%,
b. budynkiem biurowym - wybudowanym w roku 1973 bez prawa odliczenia VAT, który nie był ulepszany,
c. budynkiem przemysłowym - Pompownia (obiekt 21), wybudowanym w roku 1961 bez prawa odliczenia VAT, który nie był ulepszany,
d. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane w latach 1961-2008,
e. ogrodzenie terenu wybudowane w latach 1961-2009,
f. oświetlenie terenu wybudowane w latach 1975-1999,
g. sieci energetyczne wybudowane w latach 1970-2000,
h. sieci wodno-kanalizacyjne wybudowane w latach 1961-1999,
i. sieci cieplne wybudowane w latach 1976-1999;
6. dz. nr ewid. 11/5 o pow. gruntu 0,3582 ha, oznaczona jako Ba – tereny przemysłowe, zabudowana:
a. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane w latach 1961-2008,
b. sieci wodno-kanalizacyjne wybudowane w latach 1961-1999;
W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że z naniesień znajdujących się na tej działce, budowlą są sieci wodno-kanalizacyjne oraz drogi, chodniki i tereny utwardzone.
7. dz. nr ewid. 11/6 o pow. gruntu 0,0135 ha, oznaczona jako Ba – tereny przemysłowe, zabudowana:
a. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane w latach 1961-2008,
b. ogrodzenie terenu wybudowane w latach 1961-2009,
c. sieci energetyczne wybudowane w latach 1970-2000
,
d. sieci wodno-kanalizacyjne wybudowane w latach 1961-1999;
W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że z naniesień znajdujących się na tej działce, budowlą są sieci energetyczne, sieci wodno-kanalizacyjne, oraz drogi, chodniki i tereny utwardzone, zaś ogrodzenie stanowi urządzenie budowlane.
8. dz. nr ewid. 11/7 o pow. gruntu 0,1738 ha, oznaczona jako Ba – tereny przemysłowe, zabudowana:
a. ogrodzenie terenu wybudowane w latach 1961-2009,
b. oświetlenie terenu wybudowane w latach 1975-1999,
c. sieci energetyczne wybudowane w latach 1970-2000,
W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że z naniesień znajdujących się na tej działce, budowlą są sieci energetyczne, zaś ogrodzenie stanowi urządzenie budowlane. Wnioskodawca nie ma pewności, co do klasyfikacji zgodnie z prawem budowlanym oświetlenia terenu, jednak mając na uwadze brak ulepszenia tych naniesień w okresie ostatnich dwóch lat i wykorzystywanie tych naniesień do prowadzonej działalności oraz sam fakt istnienia wskazanej powyżej budowli rozstrzyga o ocenie prawnej zasad opodatkowania tej działki jako działki zabudowanej, zaś występowanie dodatkowych naniesień nie ma wpływu na ocenę zasad opodatkowania podatkiem VAT tej nieruchomości.
9. dz. nr ewid. 11/8 o pow. gruntu 5,0523 ha, oznaczona jako Ba – tereny przemysłowe, zabudowana:
a. budynkiem przemysłowym - Podstacja TRAFO, wybudowanym w roku 1968 bez prawa odliczenia VAT, który nie był ulepszany,
b. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane w latach 1961-2008,
c. oświetlenie terenu wybudowane w latach 1961-2009,
d. sieci energetyczne wybudowane w latach 1970-2000,
e. sieci wodno-kanalizacyjne wybudowane w latach 1961-1999,
f. sieci teletechniczne wybudowane w latach 1972-1999;
10. dz. nr ewid. 11/9 o pow. gruntu 0,1258 ha, oznaczona jako Ba – tereny przemysłowe, zabudowana:
a. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane w latach 1961-2008,
b. sieci wodno-kanalizacyjne wybudowane w latach 1961-1999;
W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że z naniesień znajdujących się na tej działce, budowlą są sieci wodno-kanalizacyjne oraz drogi, chodniki i tereny utwardzone.
11. dz. nr ewid. 11/10 o pow. gruntu 2,8825 ha, oznaczona jako Ba – tereny przemysłowe, zabudowana:
a. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane w latach 1961-2008,
b. oświetlenie terenu wybudowane w latach 1961-2009,
c. sieci energetyczne wybudowane w latach 1970-2000,
d. sieci wodno-kanalizacyjne wybudowane w latach 1961-1999;
W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że z naniesień znajdujących się na tej działce, budowlą są sieci energetyczne, sieci wodno-kanalizacyjne oraz drogi, chodniki i tereny utwardzone. Wnioskodawca nie ma pewności, co do klasyfikacji zgodnie z prawem budowlanym oświetlenia terenu, jednak mając na uwadze brak ulepszenia tych naniesień w okresie ostatnich dwóch lat i wykorzystywanie tych naniesień do prowadzonej działalności oraz sam fakt istnienia wskazanych powyżej budowli rozstrzyga o ocenie prawnej zasad opodatkowania tej działki jako działki zabudowanej, zaś występowanie dodatkowych naniesień nie ma wpływu na ocenę zasad opodatkowania podatkiem VAT tej nieruchomości.
12. dz. nr ewid. 11/11 o pow. gruntu 0,1902 ha, oznaczona jako Ba – tereny przemysłowe, zabudowana:
a. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane w latach 1961-2008;
W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że z naniesień znajdujących się na tej działce, budowlą są drogi, chodniki i tereny utwardzone.
13. dz. nr ewid. 11/12 o pow. gruntu 0,3911 ha, oznaczona jako Ba – tereny przemysłowe, zabudowana:
a. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane w latach 1961-2008;
b. sieci wodno-kanalizacyjne wybudowane w latach 1961-1999;
W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że z naniesień znajdujących się na tej działce, budowlą są sieci wodno-kanalizacyjne oraz drogi, chodniki i tereny utwardzone.
14. dz. nr ewid. 11/13 o pow. gruntu 0,0047 ha, oznaczona jako Ba – tereny przemysłowe, zabudowana:
a. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane w latach 1961-2008,
b. sieci energetyczne wybudowane w latach 1970-2000,
c. sieci wodno-kanalizacyjne wybudowane w latach 1961-1999;
W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że z naniesień znajdujących się na tej działce, budowlą są sieci energetyczne, sieci wodno-kanalizacyjne oraz drogi, chodniki i tereny utwardzone.
15. dz. nr ewid. 11/14 o pow. gruntu 0,0146 ha, oznaczona jako Ba – tereny przemysłowe, zabudowana:
a. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane w latach 1961-2008
b. ogrodzenie terenu wybudowane w latach 1961-2009,
c. oświetlenie terenu wybudowane w latach 1975-1999,
d. sieci energetyczne wybudowane w latach 1970-2000,
e. sieci wodno-kanalizacyjne wybudowane w latach 1961-1999,
f. bocznica wybudowana w latach 1961-1991;
W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że z naniesień znajdujących się na tej działce, budowlą są sieci energetyczne, sieci wodno-kanalizacyjne, bocznica oraz drogi, chodniki i tereny utwardzone, zaś ogrodzenie stanowi urządzenie budowlane. Wnioskodawca nie ma pewności, co do klasyfikacji zgodnie z prawem budowlanym oświetlenia terenu, jednak mając na uwadze brak ulepszenia tych naniesień w okresie ostatnich dwóch lat i wykorzystywanie tych naniesień do prowadzonej działalności oraz sam fakt istnienia wskazanych powyżej budowli rozstrzyga o ocenie prawnej zasad opodatkowania tej działki jako działki zabudowanej, zaś występowanie dodatkowych naniesień nie ma wpływu na ocenę zasad opodatkowania podatkiem VAT tej nieruchomości.
16. dz. nr ewid. 11/15 o pow. gruntu 4,1066 ha, oznaczona jako Ba – tereny przemysłowe, zabudowana:
a. budynkiem przemysłowym - (obiekt 114), wybudowanym w roku 1973 bez prawa odliczenia VAT, który był ulepszany poniżej 30%,
b. budynkiem przemysłowym - Magazyn kleju, wybudowanym w roku 1989 bez prawa odliczenia VAT, który nie był ulepszany,
c. budynkiem przemysłowym - Magazyn materiałów i surowców, wybudowanym w roku 1983 bez prawa odliczenia VAT, który nie był ulepszany,
d. budynkiem przemysłowym - Punkt malarski i spawalniczy, wybudowanym w roku 1996 z prawem do odliczenia VAT, który nie był ulepszany,
e. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane w latach 1961-2008,
f. oświetlenie terenu wybudowane w latach 1975-1999,
g. sieci energetyczne wybudowane w latach 1970-2000,
h. sieci wodno-kanalizacyjne wybudowane w latach 1961-1999,
i. bocznica wybudowana w latach 1961-1991;
17. dz. nr ewid. 11/16 o pow. gruntu 1,2332 ha, oznaczona jako Ba – tereny przemysłowe, zabudowana:
a. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane w latach 1961-2008,
b. oświetlenie terenu wybudowane w latach 1975-1999,
c. sieci energetyczne wybudowane w latach 1970-2000,
d. sieci wodno-kanalizacyjne wybudowane w latach 1961-1999,
e. bocznica wybudowana w latach 1961-1991;
W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że z naniesień znajdujących się na tej działce, budowlą są sieci energetyczne, sieci wodno-kanalizacyjne, bocznica oraz drogi, chodniki i tereny utwardzone. Wnioskodawca nie ma pewności, co do klasyfikacji zgodnie z prawem budowlanym oświetlenia terenu, jednak mając na uwadze brak ulepszenia tych naniesień w okresie ostatnich dwóch lat i wykorzystywanie tych naniesień do prowadzonej działalności oraz sam fakt istnienia wskazanych powyżej budowli rozstrzyga o ocenie prawnej zasad opodatkowania tej działki jako działki zabudowanej, zaś występowanie dodatkowych naniesień nie ma wpływu na ocenę zasad opodatkowania podatkiem VAT tej nieruchomości.
18. dz. nr ewid. 11/17 o pow. gruntu 0,6288 ha, oznaczona jako Ba – tereny przemysłowe, zabudowana:
a. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane w latach 1961-2008,
b. oświetlenie terenu wybudowane w latach 1975-1999,
c. sieci energetyczne wybudowane w latach 1970-2000,
d. sieci wodno-kanalizacyjne wybudowane w latach 1961-1999,
e. bocznica wybudowana w latach 1961-1991;
W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że z naniesień znajdujących się na tej działce, budowlą są sieci energetyczne, sieci wodno-kanalizacyjne, bocznica oraz drogi, chodniki i tereny utwardzone. Wnioskodawca nie ma pewności, co do klasyfikacji zgodnie z prawem budowlanym oświetlenia terenu, jednak mając na uwadze brak ulepszenia tych naniesień w okresie ostatnich dwóch lat i wykorzystywanie tych naniesień do prowadzonej działalności oraz sam fakt istnienia wskazanych powyżej budowli rozstrzyga o ocenie prawnej zasad opodatkowania tej działki jako działki zabudowanej, zaś występowanie dodatkowych naniesień nie ma wpływu na ocenę zasad opodatkowania podatkiem VAT tej nieruchomości.
19. dz. nr ewid. 11/18 o pow. gruntu 0,9179 ha, oznaczona jako Ba – tereny przemysłowe, zabudowana:
a. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane w latach 1961-2008,
b. ogrodzenie terenu wybudowane w latach 1961-2009,
c. oświetlenie terenu wybudowane w latach 1975-1999,
d. sieci energetyczne wybudowane w latach 1970-2000,
e. sieci wodno-kanalizacyjne wybudowane w latach 1961-1999,
f. bocznica wybudowana w latach 1961-1991;
W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że z naniesień znajdujących się na tej działce, budowlą są sieci energetyczne, sieci wodno-kanalizacyjne, bocznica oraz drogi, chodniki i tereny utwardzone, zaś ogrodzenie stanowi urządzenie budowlane. Wnioskodawca nie ma pewności, co do klasyfikacji zgodnie z prawem budowlanym oświetlenia terenu, jednak mając na uwadze brak ulepszenia tych naniesień w okresie ostatnich dwóch lat i wykorzystywanie tych naniesień do prowadzonej działalności oraz sam fakt istnienia wskazanych powyżej budowli rozstrzyga o ocenie prawnej zasad opodatkowania tej działki jako działki zabudowanej, zaś występowanie dodatkowych naniesień nie ma wpływu na ocenę zasad opodatkowania podatkiem VAT tej nieruchomości.
20. dz. nr ewid. 11/19 o pow. gruntu 0,6393 ha, oznaczona jako dr – drogi, zabudowana:
a. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane w latach 1961-2008
b. ogrodzenie terenu wybudowane w latach 1961-2009,
c. oświetlenie terenu wybudowane w latach 1975-1999,
d. sieci energetyczne wybudowane w latach 1970-2000,
e. sieci wodno-kanalizacyjne wybudowane w latach 1961-1999;
W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że z naniesień znajdujących się na tej działce, budowlą są sieci energetyczne, sieci wodno-kanalizacyjne oraz drogi, chodniki i tereny utwardzone, zaś ogrodzenie stanowi urządzenie budowlane. Wnioskodawca nie ma pewności, co do klasyfikacji zgodnie z prawem budowlanym oświetlenia terenu, jednak mając na uwadze brak ulepszenia tych naniesień w okresie ostatnich dwóch lat i wykorzystywanie tych naniesień do prowadzonej działalności oraz sam fakt istnienia wskazanych powyżej budowli rozstrzyga o ocenie prawnej zasad opodatkowania tej działki jako działki zabudowanej, zaś występowanie dodatkowych naniesień nie ma wpływu na ocenę zasad opodatkowania podatkiem VAT tej nieruchomości.
21. dz. nr ewid. 11/20 o pow. gruntu 26,4074 ha, oznaczona jako Ba – tereny przemysłowe, zabudowana:
a. budynkiem przemysłowym - Hala 1 produkcyjna, wybudowanym w roku 1961 bez prawa odliczenia VAT, który był ulepszany poniżej 30%,
b. budynkiem przemysłowym - Pawilon przy Hali, wybudowanym w roku 1982 bez prawa odliczenia VAT, który nie był ulepszany,
c. budynkiem biurowym, wybudowanym w roku 1961 bez prawa odliczenia VAT, który nie był ulepszany,
d. budynkiem przemysłowym - Hala 2A, wybudowanym w roku 1999 z prawem do odliczenia VAT, który był ulepszany poniżej 30%,
e. budynkiem przemysłowym - Hala 2B, wybudowanym w roku 1999 z prawem do odliczenia VAT, który nie był ulepszany,
f. budynkiem usługowym – (obiekt 2U), wybudowanym w roku 1999 z prawem do odliczenia VAT, który był ulepszany poniżej 30%,
g. budynkiem przemysłowym - Hala 5 (wraz z dobudówkami), wybudowane w latach 1961-78 bez prawa odliczenia VAT, który był ulepszany poniżej 30%,
h. budynkiem - Biurowiec płn, wybudowanym w roku 1961, bez prawa odliczenia VAT, który był ulepszany poniżej 30%,
i. budynkiem - Usługowiec H5, wybudowanym w roku 1974 bez prawa odliczenia VAT, który nie był ulepszany,
j. budynkiem przemysłowym – (obiekt 10B), wybudowanym w roku 1999 z prawem do odliczenia VAT, który był ulepszany poniżej 30%,
k. budynkiem przemysłowym - Hala 30 Montaż, wybudowanym w 1999 roku z prawem do odliczenia VAT, który był ulepszany poniżej 30%,
l. budynkiem przemysłowym - wybudowanym w roku 2000 z prawem do odliczenia VAT, który nie był ulepszany,
m. budynkiem - Usługowiec 30, wybudowanym w roku 1999 z prawem do odliczenia VAT, który nie był ulepszany,
n. budynkiem przemysłowym - Rozdzielnia elektryczna (obiekt 58), wybudowanym w roku 1961 bez prawa do odliczenia, który był ulepszany powyżej 30%, Ulepszenie nastąpiło w latach: roku 2014 w 228,23%, w 2016 4,42% z prawem do odliczenia VAT,
o. budynkiem - Portiernia (obiekt 62), wybudowanym w roku 1961 bez prawa odliczenia VAT, który był ulepszany poniżej 30%,
p. budynkiem - Portiernia (obiekt 63) wybudowanym w roku 1973 bez prawa do odliczenia VAT, który nie był ulepszany,
q. budynkiem - Neutralizator ścieków (obiekt 72), wybudowanym w roku 1969 bez prawa do odliczenia VAT, który był ulepszany poniżej 30%,
r. budynkiem przemysłowym – (obiekt 111), wybudowanym w roku 1968 bez prawa do odliczenia VAT, który był ulepszany poniżej 30%,
s. budynkiem - Rozdzielnia PZ-2, wybudowany w roku 1972 bez prawa do odliczenia VAT, który nie był ulepszony,
t. budynkiem - Portiernia (obiekt 120), wybudowany w roku 1971 bez prawa do odliczenia VAT, który nie był ulepszony,
u. budynkiem - Stacja napełniania butli (obiekt 130), wybudowany w roku 1990 bez prawa do odliczenia VAT, który nie był ulepszony,
v. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane w latach 1961-2008,
w. oświetlenie terenu wybudowane w latach 1975-1999,
x. ogrodzenie terenu wybudowane w latach 1961-2009,
y. sieci energetyczne wybudowane w latach 1970-2000,
z. sieci wodno-kanalizacyjne wybudowane w latach 1961-1999,
aa. sieci cieplne wybudowane w latach 1976-1999,
bb. sieci teletechniczne wybudowane w latach 1972-1999,
cc. bocznica wybudowana w latach 1961-1991;
22. dz. nr ewid. 11/22 o pow. gruntu 3,7085 ha, oznaczona jako Ba – tereny przemysłowe, , zabudowana:
a. budynkiem przemysłowym - Lokomotywownia (obiekt 57), wybudowanym w roku 1998 z prawem do odliczenia VAT, który był ulepszany poniżej 30%,
b. budynkiem przemysłowym - Straży pożarnej (obiekt 93), wybudowanym w roku 1961 bez prawa odliczenia VAT, który był ulepszany poniżej 30%,
c. budynkiem przemysłowym - Straży pożarnej (obiekt 93A), wybudowanym w roku 1987 bez prawa do odliczenia VAT, który nie był ulepszany,
d. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane w latach 1961-2008,
e. ogrodzenie terenu wybudowane w latach 1961-2009,
f. oświetlenie terenu wybudowane w latach 1975-1999,
g. sieci energetyczne wybudowane w latach 1970-2000,
h. sieci wodno-kanalizacyjne wybudowane w latach 1961-1999,
i. sieci teletechniczne wybudowane w latach 1972-1999,
j. bocznica wybudowana w latach 1961-1991;
23. dz. nr ewid. 11/23 o pow. gruntu 0,2134 ha, oznaczona jako Ba – tereny przemysłowe, , zabudowana:
a. częścią budynku 27% - magazyn części zamiennych (obiekt 40), wybudowanym w roku 1966 bez prawa do odliczenia VAT, który był ulepszany poniżej 30%,
b. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane w latach 1961-2008,
c. ogrodzenie terenu wybudowane w latach 1961-2009,
d. oświetlenie terenu wybudowane w latach 1975-1999,
e. sieci energetyczne wybudowane w latach 1970-2000,
f. sieci wodno-kanalizacyjne wybudowane w latach 1961-1999,
g. sieci cieplne wybudowane w latach 1976-1999,
h. bocznica wybudowana w latach 1961-1991;
24. dz. nr ewid. 11/24 o pow. gruntu 0,0175 ha, oznaczona jako dr – drogi, zabudowana:
a. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane w latach 1961-2008;
W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że z naniesień znajdujących się na tej działce, budowlą są drogi, chodniki i tereny utwardzone.
25. dz. nr ewid. 11/25 o pow. gruntu 0,0195 ha, oznaczona jako Ba – tereny przemysłowe, , zabudowana:
a. częścią 3% budynku biurowego - wybudowanym w roku 1973 bez prawa odliczenia VAT, który był ulepszany poniżej 30%,
b. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane w latach 1961-2008,
c. oświetlenie terenu wybudowane w latach 1975-1999,
d. sieci energetyczne wybudowane w latach 1970-2000,
e. sieci wodno-kanalizacyjne wybudowane w latach 1961-1999;
26. dz. nr ewid. 11/26 o pow. gruntu 1,4984 ha, oznaczona jako Ba – tereny przemysłowe, , zabudowana:
a. budynkiem biurowym – (obiekt 51 wraz z Laboratorium), wybudowanym w 1961 roku bez prawa do odliczenia VAT, który był ulepszany poniżej 30%,
b. budynkiem biurowym, wybudowanym w roku 1993 z prawem do odliczenia VAT, który był ulepszany poniżej 30%,
c. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane w latach 1961-2008,
d. ogrodzenie terenu wybudowane w latach 1961-2009,
e. oświetlenie terenu wybudowane w latach 1975-1999,
f. sieci energetyczne wybudowane w latach 1970-2000,
g. sieci wodno-kanalizacyjne wybudowane w latach 1961-1999,
h. sieci cieplne wybudowane w latach 1976-1999,
i. sieci teletechniczne wybudowane w latach 1972-1999;
27. dz. nr ewid. 13/1 o pow. gruntu 0,8502 ha, oznaczona jako Ba – tereny przemysłowe, , zabudowana:
a. częścią 73% budynku - Magazyn części zamiennych (obiekt 40), wybudowanym w roku 1966 bez prawa do odliczenia VAT, który był ulepszany poniżej 30%,
b. budynkiem - Wagi kolejowej (obiekt 26), wybudowanym w roku 1977 bez prawa do odliczania VAT, który nie był ulepszany,
c. budynkiem - Wiata (obiekt 40), wybudowanym w roku 1989 bez prawa do odliczania VAT, który nie był ulepszany,
d. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane w latach 1961-2008,
e. ogrodzenie terenu wybudowane w latach 1961-2009,
f. oświetlenie terenu wybudowane w latach 1975-1999,
g. sieci energetyczne wybudowane w latach 1970-2000,
h. sieci wodno-kanalizacyjne wybudowane w latach 1961-1999,
i. sieci cieplne wybudowane w latach 1976-1999,
j. sieci teletechniczne wybudowane w latach 1972-1999,
c. bocznica wybudowana w latach 1961-1991;
28. dz. nr ewid. 13/2 o pow. gruntu 0,1853 ha, oznaczona jako Ba – tereny przemysłowe, zabudowana:
a. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane w latach 1961-2008
b. ogrodzenie terenu wybudowane w latach 1961-2009,
c. oświetlenie terenu wybudowane w latach 1975-1999,
d. sieci energetyczne wybudowane w latach 1970-2000,
e. sieci wodno-kanalizacyjne wybudowane w latach 1961-1999,
f. sieci teletechniczne, wybudowane w latach 1972-1999,
g. bocznica wybudowana w latach 1961-1991;
Z uzupełnienia wniosku Wnioskodawca wskazał, że z naniesień znajdujących się na tej działce, budowlą są sieci energetyczne, sieci wodno-kanalizacyjne, sieci teletechniczne, bocznica oraz drogi, chodniki i tereny utwardzone, zaś ogrodzenie stanowi urządzenie budowlane. Wnioskodawca nie ma pewności, co do klasyfikacji zgodnie z prawem budowlanym oświetlenia terenu, jednak mając na uwadze brak ulepszenia tych naniesień w okresie ostatnich dwóch lat i wykorzystywanie tych naniesień do prowadzonej działalności oraz sam fakt istnienia wskazanych powyżej budowli rozstrzyga o ocenie prawnej zasad opodatkowania tej działki jako działki zabudowanej, zaś występowanie dodatkowych naniesień nie ma wpływu na ocenę zasad opodatkowania podatkiem VAT tej nieruchomości.
29. dz. nr ewid. 13/3 o pow. gruntu 0,0425 ha, oznaczona jako dr – drogi, zabudowana:
a. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane w latach 1961-2008,
b. sieci energetyczne wybudowane w latach 1970-2000,
c. sieci wodno-kanalizacyjne wybudowane w latach 1961-1999;
W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że z naniesień znajdujących się na tej działce, budowlą są sieci energetyczne, sieci wodno-kanalizacyjne oraz drogi, chodniki i tereny utwardzone.
30. dz. nr ewid. 13/4 o pow. gruntu 0,0164 ha, oznaczona jako Ba – tereny przemysłowe, zabudowana:
a. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane w latach 1961-2008,
b. ogrodzenie terenu wybudowane w latach 1961-2009,
c. bocznica wybudowana w latach 1961-1991;
W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że z naniesień znajdujących się na tej działce, budowlą są bocznica oraz drogi, chodniki i tereny utwardzone, zaś ogrodzenie stanowi urządzenie budowlane.
31. dz. nr ewid. 15 o pow. gruntu 0,4487 ha, oznaczona jako Ba – tereny przemysłowe, zabudowana:
a. drogi, chodniki, tereny utwardzone wybudowane w latach 1961-2008,
b. ogrodzenie terenu wybudowane w latach 1961-2009,
c. oświetlenie terenu wybudowane w latach 1975-1999,
d. sieci energetyczne wybudowane w latach 1970-2000,
e. sieci wodno-kanalizacyjne wybudowane w latach 1961-1999,
f. bocznica wybudowana w latach 1961-1991.
W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że z naniesień znajdujących się na tej działce, budowlą są sieci energetyczne, sieci wodno-kanalizacyjne, bocznica oraz drogi, chodniki i tereny utwardzone, zaś ogrodzenie stanowi urządzenie budowlane. Wnioskodawca nie ma pewności, co do klasyfikacji zgodnie z prawem budowlanym oświetlenia terenu, jednak mając na uwadze brak ulepszenia tych naniesień w okresie ostatnich dwóch lat i wykorzystywanie tych naniesień do prowadzonej działalności oraz sam fakt istnienia wskazanych powyżej budowli rozstrzyga o ocenie prawnej zasad opodatkowania tej działki jako działki zabudowanej, zaś występowanie dodatkowych naniesień nie ma wpływu na ocenę zasad opodatkowania podatkiem VAT tej nieruchomości.

Wniosek obejmuje wyłącznie powyżej wskazane działki które będą przedmiotem zbycia wraz z zabudowaniami.

Przedsiębiorstwo Państwowe, której następcą prawnym jest Spółka, nabyła z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990 r. tytuł wieczystego użytkowania gruntu, co zostało stwierdzone decyzją Wojewody z dnia 12 lipca 1995 r., z dnia 6 lipca 1995 r., z dnia 6 lipca 1995 r.

Przedsiębiorstwo państwowe produkujące samochody osobowe zbudowane zostało od podstaw na przełomie lat 40. i 50. ubiegłego wieku.

Spółka S.A. jest następcą prawnym Przedsiębiorstwa Państwowego w wyniku niżej opisanych czynności prawnych:

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych Zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 grudnia 1995 roku Przedsiębiorstwo Państwowe postawione zostało w stan likwidacji w celu prywatyzacji.

Z Zarządzenia tego wynikało nadto, że:

 • likwidacja Przedsiębiorstwa następuje z inicjatywy własnej organu założycielskiego, w związku z uchwałą Rady Pracowniczej z dnia 24 października 1995 roku, w celu realizacji podpisanej w dniu 14 listopada 1995 roku „umowy wspólnego przedsięwzięcia pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Ministra Przemysłu i Handlu oraz przedsiębiorstwem państwowym z jednej strony, a C. i H. Ltd z drugiej,
 • w nowo tworzonej Spółce, w wyniku wniesienia do niej Przedsiębiorstwa, z wyjątkiem składników określonych w przedmiotowym Zarządzeniu, Skarb Państwa obejmie wszystkie udziały,
 • W dniu 29 lutego 1996 roku Aktem założycielskim Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością założona została przez Skarb Państwa spółka pod nazwą „Y.” Sp z. o.o., w której udziały w całości objął Skarb Państwa w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą F., a będącego zarazem przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 55(1) KC,
 • Spółka pod firmą „Y.” Sp. z o.o. zarejestrowana została przez Sąd rejonowy Wydz. Gospodarczy-Rejestrowy,
 • Decyzją Ministra przemysłu i Handlu z dnia 29 lutego 1996 r. Przedsiębiorstwo Państwowe pod nazwą F. uznane zostało za zlikwidowane (wykreślone z rejestru przedsiębiorstw państwowych prawomocnym Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 29 lutego 1996 r.),
 • Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Y.” Spółka z o.o z dnia 14 marca 1996 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki (akt notarialny z dnia 14 marca1996 r.) w którym udziały objęły „C.” i „H.” z siedzibą w Korei i równocześnie zmieniona została nazwa z „Y.” Sp. z o.o. na „Z..” Sp. z o.o.,
 • Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Z..” Sp. z o.o z dnia 30 lipca 1999 r. przekształcono „Z..” Spółka z o.o. ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną pod firmą „Z..” Spółka Akcyjna, która jest następcą prawnym Spółki „Z..” Sp. z o.o w zakresie praw i obowiązków (akt notarialny z dnia 30 lipca 1999 r.),
 • Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Z..” S.A. z dnia 31 sierpnia 2004 r. zmieniono nazwę „Z..” S.A. na „F.” S.A. (akt notarialny z dnia 31 sierpnia 2004 r.).

Wniesienie aportem przedsiębiorstwa państwowego do Spółki nastąpiło bez podatku VAT, a tym samym Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy tym nabyciu.

Obiekty wybudowane na przedmiotowej nieruchomości były wykorzystywane we własnym zakresie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (produkcja montaż i demontaż samochodów, produkcja części zamiennych do samochodów, magazynowanie części samochodowych oraz ich sprzedaż) zarówno przez poprzednich właścicieli bądź użytkowników nieruchomości (od dnia wejścia w życie ustawy o podatku VAT z 1993 r.), jak i przez Wnioskodawcę (od dnia ich nabycia).

W związku z zakończeniem produkcji samochodów i części samochodowych od marca 2011 roku Wnioskodawca podjął skuteczne działania mające na celu wykorzystanie posiadanego prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawo własności obiektów budowlanych posadowionych na tym gruncie poprzez ich najem/dzierżawę. Budynki dawnych zakładów produkcyjnych straciły swój funkcjonalny charakter tj. służąc niegdyś do produkcji samochodów, nie są dalej wykorzystywane w związku z zaprzestaniem tej produkcji. W większości są to puste obiekty przystosowane w możliwie największym stopniu do wynajmu.

Znacząca część zbywanej Nieruchomości była częściami wynajmowana w ramach czynności opodatkowanych VAT.

Sprzedający poniósł nakłady w wysokości powyżej 30% w stosunku do którego przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do Rozdzielni elektrycznej Obiekt 58 (pkt 21 n) posadowiony na działce ew. 11/20 będącej przedmiotem sprzedaży. Nakłady poniesione w 2014 r. w wysokości 225%, w roku 2015 w wysokości 0,78%, w roku 2016 w wysokości 4,32%.

Zdaniem Wnioskodawcy planowana transakcja nie będzie stanowiła zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 27e i art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Wnioskodawca w dniu 23 stycznia 2018 r. złożył Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej z zapytaniem „czy w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego przedmiotem Transakcji będą składniki majątkowe niestanowiące przedsiębiorstwa, ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT W związku z tym ich dostawa nie jest wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy?”.

Wniosek dotyczył transakcji sprzedaży przedmiotowej Nieruchomości opisanej powyżej w niniejszym Wniosku. Do dnia złożenia niniejszego Wniosku Interpretacji nie otrzymano. Jednak zagadnienie to nie jest przedmiotem niniejszego wniosku.

Nieruchomość nie była wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej od VAT.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że w sposób ciągły - tj. przed, w trakcie i po ulepszeniu wykorzystywał rozdzielnię elektryczną do prowadzonej działalności.

W okresie od pierwszego stycznia 2016 r. do dnia złożenia niniejszego uzupełnienia, z wymienionych wszystkich naniesień we wniosku, oprócz wskazanych budynków tylko jedno było przedmiotem modernizacji powyżej 30% wartości początkowej.

Modernizacji podlegało ogrodzenie działka nr 11/26. Modernizację przeprowadzono w marcu 2018 r. w wysokości 72% wartości początkowej z prawem do odliczenia podatku VAT. Ogrodzenia zostały wprost wymienione w przepisie art. 3 pkt 9) ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jako urządzenia budowlane („Ilekroć w ustawie jest mowa o (...) urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki”), a tym samym nie stanowi ono ani budynku, ani budowli, ani ich części, o których mowa w Ustawie o VAT i pozostaje to bez znaczenia dla zasad opodatkowania dostawy przedmiotowych nieruchomości.

Niektóre inne naniesienia (drogi i sieci wodne) wymienione we Wniosku były ulepszane, ale były to wydatki niższe niż 30% wartości początkowej tych naniesień.

Wszystkie ulepszane naniesienia z prawem do odliczenia VAT są w sposób ciągły wykorzystywane do prowadzonej działalności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dostawa Nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, a tym samym czy w stosunku do tej nieruchomości strony transakcji mogą korzystać z wyboru opcji opodatkowania określonej w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, po spełnieniu zawartych w tym przepisie warunków?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym dostawa Nieruchomości, podlega zwolnieniu z podatku od towarów na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, a tym samym w stosunku do tej nieruchomości strony transakcji mogą korzystać z wyboru opcji opodatkowania określonej w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, po spełnieniu zawartych w tym przepisie warunków.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 Ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że do dostawy gruntu (prawa wieczystego użytkowania gruntu) stosuje się analogiczne zasady opodatkowania (w tym stawkę podatku), jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem znajdujących się na danej nieruchomości zabudowanej. W przypadku, gdy dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu (prawa wieczystego gruntu ), na którym obiekt jest posadowiony.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT „Zwalnia się od podatku: (...) dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego”. Wyraźnie należy powtórzyć za przedstawionym powyżej opisem zdarzenia przyszłego, że przedmiotowa Nieruchomość była wykorzystywana wyłącznie do działalności opodatkowanej VAT, a tym samym warunki stosowania tego zwolnienia nie są spełnione i zwolnienie określone powyżej wskazanym przepisem nie ma zastosowania.

Z kolei, zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT „Zwalnia się od podatku: (...) dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata”.

Zgodnie z powołanym przepisem, dostawa budynków, budowli lub ich części, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Istotne jest zatem przeanalizowanie, czy w niniejszej sprawie doszło do pierwszego zasiedlenia przedmiotowych nieruchomości.

Pierwsze zasiedlenie zostało zdefiniowane na potrzeby podatku od towarów i usług w przepisie art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT i zgodnie z zawartą tam definicją oznacza „oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej”.

Należy w tym miejscu wskazać, że zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie polskiej o sygn. C-308/16 (Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie) Trybunał stwierdził niezgodność Ustawy o VAT z przepisami DYREKTYWY 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (zwana dalej: „Dyrektywa VAT”), w zakresie ograniczenia pojęcia pierwszego zasiedlenia do którego zgodnie z Ustawą o VAT może dojść wyłącznie w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, oraz wskazał na brak możliwości definiowania pojęcia „pierwszego zasiedlenia” przez państwa członkowskie, bowiem stanowi to autonomiczne pojęcie prawa unijnego.

Zdaniem Trybunału pojęcie „pierwszego zasiedlenia” powinno być interpretowane jednolicie na terytorium państw członkowskich, a dodatkowo wyjątki od zasady powszechności opodatkowania, powinny być „interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa dokonana lub świadczona odpłatnie przez podatnika (wyrok z dnia 19 listopada 2009 r., Don Bosco Onroerend Goed, C-461/08, EU:C:2009:722, pkt 25 i przytoczone tam orzecznictwo).

Jednakże wykładnia tego pojęcia musi być zgodna z celami, jakim służą owe zwolnienia, oraz musi spełniać wymogi zasady neutralności podatkowej, na której zasadza się wspólny system VAT. Powyższa zasada ścisłej interpretacji nie oznacza zatem, że pojęcia użyte w celu opisania zwolnień z rzeczonego artykułu należy interpretować w sposób, który uniemożliwiałby osiągnięcie zakładanych przez nie skutków (wyrok z dnia 19 listopada 2009 r., Don Bosco Onroerend Goed, C-461/08, EU:C:2009:722, pkt 25 i przytoczone tam orzecznictwo)”.

W powołanym wyroku Trybunał przedstawia rozumienie pojęcia „pierwszego zasiedlenia” jako „odpowiadające kryterium pierwszego użytkowania budynku przez jego właściciela lub lokatora. W tychże pracach przygotowawczych stwierdzono, że kryterium to zostało uznane za określające moment, w którym kończy się proces produkcji budynku i budynek ów staje się przedmiotem konsumpcji. Z powyższej analizy historycznej nie wynika jednak, że użytkowanie budynku przez jego właściciela ma nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu”.

W konsekwencji powyższego, Trybunał wprost stwierdził w sprawie tożsamej, do zdarzenia przyszłego przedstawionego w niniejszym wniosku, że: „Artykuł 12 ust. 1 i 2 oraz art. 135 ust. 1 lit. j) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom krajowym, takim jak będące przedmiotem postępowania głównego, które uzależniają zwolnienie z podatku od wartości dodanej w związku z dostawą budynków od spełnienia warunku, zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie tych budynków następuje w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu. Wskazane przepisy tejże dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one, aby takie przepisy krajowe uzależniały owo zwolnienie od warunku, zgodnie z którym w wypadku „ulepszenia” istniejącego budynku poniesione wydatki nie mogą przekroczyć 30% początkowej wartości tego budynku, o ile rzeczone pojęcie „ulepszenia” jest interpretowane w taki sam sposób jak pojęcie „przebudowy” zawarte w art. 12 ust. 2 dyrektywy 2006/112, to znaczy tak, że odnośny budynek powinien być przedmiotem istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany jego wykorzystania lub w celu znaczącej zmiany warunków jego zasiedlenia”.

Przedmiotem powyższego sporu był przypadek, w którym po ulepszeniu budynku (w przypadku wniosku jego nabyciu lub ulepszeniu) był on wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej („konsumowany” na jej potrzeby) i jako taki w momencie rozpoczęcia jego używania na własne potrzeby został on objęty kryterium „pierwszego zasiedlenia” w rozumieniu Ustawy o VAT oraz Dyrektywy 112. Tym samym w przypadku dokonania jego dostawy po upływie co najmniej dwóch lat od dnia jego pierwszego zasiedlenia, dostawa ta będzie korzystała ze zwolnienia od podatku. W porównaniu do sprawy będącej podstawą powołanego wyroku, przedmiotowe Nieruchomości nie były ulepszane o ponad 30% wartości początkowej oprócz jednej pozycji - pkt 21n, która została ostatni raz ulepszona w 2016 r. i od tego czasu była używana na potrzeby prowadzonej działalności opodatkowanej VAT), tylko nabyte. Sam fakt nabycia budynków i budowli nie wpływa na moment „pierwszego zasiedlenia” bowiem moment ten nie jest związany z czynnością opodatkowaną VAT, a rozpoczęciem faktycznego wykorzystywania budynków, budowli lub ich części. Trybunał w powołanym wyroku wprost stwierdził, że „[w]ynika stąd, że państwa członkowskie nie są w szczególności upoważnione do uzależnienia zwolnienia z VAT w zakresie dostaw budynków następujących po ich pierwszym zasiedleniu od warunku, który nie został przewidziany w dyrektywie VAT, a zgodnie z którym takie pierwsze zasiedlenie ma nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu”. Dokładnie z taką sytuacją mamy do czynienia w ramach zdarzenia przyszłego przedstawionego w niniejszym wniosku. Zabudowania znajdujące się na Nieruchomości były wykorzystywane do prowadzonej działalności gospodarczej od dnia ich wybudowania, w odniesieniu do znaczącej części naniesień nastąpiło to przed wejściem w życie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w 1993 r.

Powyższe stanowisko Trybunału zostało potwierdzone przez orzecznictwo polskich sądów administracyjnych, przykładowo w tej samej sprawie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 listopada 2017 r. (sygn. I FSK 312/16) wskazując, że „[w] pierwszej spornej kwestii zasadnie sąd I instancji wskazał, że definiując pojęcie pierwszego zasiedlenia należy pominąć warunek określony jako „w wykonaniu czynności opodatkowanych”. Stanowisko to potwierdził TSUE wskazując, że ten warunek należy pominąć”.

Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy definicje użytkownika spełnia każdy, kto rozpoczął korzystanie z obiektów, czy to wybudowanych lub ulepszonych o ponad 30% wartości początkowej we własnym zakresie, czy to nabytych. Tym samym każdy budynek faktycznie wykorzystywany („konsumowany” w rozumieniu Dyrektywy 112) w tym na własne potrzeby jest budynkiem spełniającym warunek „pierwszego zasiedlenia” od dnia rozpoczęcia jego faktycznego użytkowania po wybudowaniu, ulepszeniu o ponad 30% wartości początkowej, lub nabyciu.

Podobne stanowisko było wyrażane także przed wydaniem powołanego wyroku przez Trybunał, bowiem choćby w wyroku NSA z dnia 14 maja 2015 r. (sygn. I FSK 382/14), sąd stwierdził, że porównując zakresy definicji pierwszego zasiedlenia wynikające z ustawy o VAT i Dyrektywy 112 należy stwierdzić, że ustawodawca polski dokonał zawężenia ww. definicji w porównaniu do definicji unijnej. Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa Dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako "pierwsze zajęcie budynku, używanie". Zatem w taki sposób powinna być odczytywana definicja przewidziana w treści art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, a tym samym w taki sposób powinna być odczytywana definicja „pierwszego zasiedlenia” wskazana w treści art. 2 pkt 14 ustawy o VAT.

Mając na uwadze, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym naniesienia na Nieruchomości są używane znacznie ponad 2 lata nie powinno budzić wątpliwości, że od ich „pierwszego zasiedlenia” minęło co najmniej dwa lata.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT „zwalnia się od podatku: (...) dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów”.

Mając na uwadze zastrzeżenie zawarte w powołanym przepisie, które wskazuje, że obejmuje ono tylko dostawę budynków budowli i ich części „nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10” oraz powyżej przedstawione stanowisko Wnioskodawcy, że dostawa Nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, powyżej wskazane zwolnienie nie ma zastosowania.

Potwierdzeniem przedstawionego stanowiska jest również otrzymana przez Wnioskodawcę interpretacja Indywidualna Dyrektora KIS nr 0114-KDIP1-1.4012.679.2017.2.RR z dnia 2 lutego 2018 r. w zakresie przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT, z możliwością wyboru opodatkowania zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, dostawy innej nieruchomości Wnioskodawcy w analogicznym zdarzeniu przyszłym.

Należy zwrócić uwagę, że zwolnienie uregulowane w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT nie ma charakteru obligatoryjnego w tym znaczeniu, że zgodnie z przepisem art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym stanowi art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT i wybrać opodatkowanie dostawy budynków i budowli lub ich części po spełnieniu ustawowych warunków (jak to, że strony transakcją są zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi na potrzeby podatku od towarów i usług, złożą zgodne oświadczenie o wyborze opodatkowania tych transakcji przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego).

Wobec powyższego Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym dostawa Nieruchomości, podlega zwolnieniu z podatku od towarów na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, a tym samym w stosunku do tej nieruchomości strony transakcji mogą korzystać z wyboru opcji opodatkowania określonej w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, po spełnieniu zawartych w tym przepisie warunków.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 cyt. ustawy rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przy czym zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Definicja pierwszego zasiedlenia, o której mowa powyżej została zawarta w art. 2 pkt 14 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W myśl art. 43 ust. 10 ustawy podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Według art. 43 ust. 11 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc ustawodawca daje podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – możliwość zrezygnowania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W praktyce oznacza to, że dostawa gruntu będzie opodatkowana stawką właściwą dla dostawy budynków, a gdy dostawa budynków będzie zwolniona od podatku VAT, wówczas zwolnienie ma zastosowanie do pełnej wartości transakcji.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest polskim podmiotem gospodarczym, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny od początku obowiązywania w Polsce podatku VAT. Wnioskodawca posiada nieruchomości, położone w Warszawie, których znaczącą część zamierza zbyć.

Przedmiotem sprzedaży mają być przedstawione w opisie sprawy nieruchomości, na które składają się budynki, budowle i urządzenia budowlane.

Przedsiębiorstwo Państwowe, której następcą prawnym jest Spółka, nabyła z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990 r. tytuł wieczystego użytkowania gruntu, co zostało stwierdzone decyzją Wojewody z dnia 12 lipca 1995 r., z dnia 6 lipca 1995 r., z dnia 6 lipca 1995 r.

Obiekty wybudowane na przedmiotowej nieruchomości były wykorzystywane we własnym zakresie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (produkcja montaż i demontaż samochodów, produkcja części zamiennych do samochodów, magazynowanie części samochodowych oraz ich sprzedaż) zarówno przez poprzednich właścicieli bądź użytkowników nieruchomości (od dnia wejścia w życie ustawy o podatku VAT z 1993 r.), jak i przez Wnioskodawcę (od dnia ich nabycia).

W związku z zakończeniem produkcji samochodów i części samochodowych od marca 2011 roku Wnioskodawca podjął skuteczne działania mające na celu wykorzystanie posiadanego prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawo własności obiektów budowlanych posadowionych na tym gruncie poprzez ich najem/dzierżawę. Budynki dawnych zakładów produkcyjnych straciły swój funkcjonalny charakter tj. służąc niegdyś do produkcji samochodów, nie są dalej wykorzystywane w związku z zaprzestaniem tej produkcji. W większości są to puste obiekty przystosowane w możliwie największym stopniu do wynajmu.

Znacząca część zbywanej Nieruchomości była częściami wynajmowana w ramach czynności opodatkowanych VAT.

Sprzedający poniósł nakłady w wysokości powyżej 30% w stosunku do którego przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do Rozdzielni elektrycznej będącej przedmiotem sprzedaży. Nakłady poniesione w 2014 r. w wysokości 225%, w roku 2015 w wysokości 0,78%, w roku 2016 w wysokości 4,32%.

Nieruchomość nie była wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej od VAT.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że w sposób ciągły - tj. przed, w trakcie i po ulepszeniu wykorzystywał rozdzielnię elektryczną do prowadzonej działalności.

W okresie od pierwszego stycznia 2016 r. do dnia złożenia niniejszego uzupełnienia, z wymienionych wszystkich naniesień we wniosku, oprócz wskazanych budynków tylko jedno było przedmiotem modernizacji powyżej 30% wartości początkowej.

Modernizacji podlegało ogrodzenie w marcu 2018 r. w wysokości 72% wartości początkowej z prawem do odliczenia podatku VAT. Ogrodzenie, jako urządzenie budowlane nie stanowi ani budynku, ani budowli, ani ich części, o których mowa w Ustawie o VAT i pozostaje to bez znaczenia dla zasad opodatkowania dostawy przedmiotowych nieruchomości.

Niektóre inne naniesienia (drogi i sieci wodne) wymienione we Wniosku były ulepszane, ale były to wydatki niższe niż 30% wartości początkowej tych naniesień.

Wszystkie ulepszane naniesienia z prawem do odliczenia VAT są w sposób ciągły wykorzystywane do prowadzonej działalności.

W związku z powyższym, powstała wątpliwość czy planowana sprzedaż opisanej Nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT do planowanej sprzedaży Nieruchomości należy wskazać, że na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług dostawa budynku, budowli lub ich części spełniających określone w tym przepisie warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej dwa lata.

W kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się również NSA w wyroku z dnia 14 maja 2015 r. o sygn. I FSK 382/14. Sąd w wyroku tym stwierdził, że „Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”. Zatem w taki sposób powinna być odczytywana definicja przewidziana w treści art. 2 pkt 14 ustawy o VAT”.

Tak więc, w ocenie NSA, w świetle wykładni językowej, jak i celowościowej systemu VAT należy przyjąć, że jeżeli podatnik użytkował dany budynek, budowlę lub ich części i spełnia warunek korzystania z budynku, budowli lub ich części przez wymagany czas, to do sprzedaży prawa własności tego budynku, budowli lub ich części zastosowanie znajdzie fakultatywne zwolnienie przewidziane w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

Z kolei przepisy Dyrektywy 2006/112/WE Rady posługują się pojęciem „pierwszego zasiedlenia” jednakże nie definiują tego pojęcia oraz nie wprowadzają dodatkowych warunków określających to pojęcie.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE (Dz. Urz. UE L z 2006 r. nr 347/1 z późn. zm.) państwa członkowskie mogą uznać za podatnika każdego, kto okazjonalnie dokonuje transakcji związanej z działalnością, o której mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi, w szczególności jednej z następujących transakcji:

 1. dostawa budynku lub części budynku oraz związanego z nim gruntu, przed pierwszym zasiedleniem;
 2. dostawa terenu budowlanego.

Jak stanowi art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 2006/112/WE państwa członkowskie mogą określić szczegółowe zasady stosowania kryterium, o którym mowa w ust. 1 lit. a), do przebudowy budynków oraz zdefiniować pojęcie „gruntu związanego z budynkiem”.

Zatem, zarówno zgodnie z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz w świetle utrwalonego w tej materii orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pierwsze zasiedlenie budynku należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”. W efekcie, aby w tej sytuacji można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do zajęcia budynku, jego używania, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej.

A zatem, w przypadku, gdy po wybudowaniu budynek, budowla lub jego część jest wykorzystywana, w tym używana na potrzeby własnej działalności okoliczność ta powoduje, że ma już miejsce pierwsze zasiedlenie tego obiektu.

Kwestia ponownego pierwszego zasiedlenia w przypadku, gdy w stosunku do obiektu ponoszone są wydatki na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowią co najmniej 30% wartości początkowej danego budynku, budowli lub ich części była również przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W dniu 16 listopada 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości w wyroku C-308/16 odpowiedział na pytanie prejudycjalne Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące wykładni pojęcia pierwszego zasiedlenia. TSUE w wyroku tym przyznał rację spółce Kozuba uznając, że pierwsze zasiedlenie w sprawie będącej przedmiotem postępowania głównego, nie musi być związane z czynnością opodatkowaną, gdyż takie stanowisko nie znajduje oparcia w treści przepisów Dyrektywy 2006/112/WE. TSUE w wyroku tym wskazał, że pojęcie „pierwszego zasiedlenia” jest zawarte w art. 12 dyrektywy VAT, ale nie jest ono w niej zdefiniowane. Zauważył też, że jak wynika przede wszystkim z prac przygotowawczych do szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz. U. 1977, L 145, s. 1), które pozostają wymierne do celów interpretacji dyrektywy VAT, w ramach zwolnień przewidzianych w jej art. 135 ust. 1 lit. j), kryterium „pierwszego zasiedlenia” budynku należy rozumieć jako odpowiadające kryterium pierwszego użytkowania budynku przez jego właściciela lub lokatora. W tychże pracach przygotowawczych stwierdzono, że kryterium to zostało uznane za określające moment, w którym kończy się proces produkcji budynku i budynek ów staje się przedmiotem konsumpcji. Z powyższej analizy historycznej nie wynika jednak, że użytkowanie budynku przez jego właściciela ma nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu.

Według TSUE zwolnienia z VAT mają umożliwić jednolity pobór środków własnych Unii we wszystkich państwach członkowskich. Wynika stąd, że nawet jeżeli art. 135 ust. 1 lit. j) dyrektywy VAT w związku z art. 12 tej dyrektywy, do którego się on odwołuje, odsyła do warunków zwolnień ustalonych przez państwa członkowskie, zwolnienia przewidziane w tym przepisie powinny odpowiadać autonomicznym pojęciom prawa Unii, tak aby umożliwić określenie podstawy opodatkowania VAT w sposób jednolity i według wspólnych zasad. Wynika z tego w szczególności, że jakkolwiek art. 12 ust. 2 dyrektywy VAT upoważnia państwa członkowskie do zdefiniowania warunków stosowania kryterium, o którym mowa w ust. 1 lit. a) tego artykułu, do przebudowy budynków, w odniesieniu w szczególności do dostawy budynku następującej przed jego pierwszym zasiedleniem, przepisu tego nie można jednak interpretować w ten sposób, że państwa członkowskie korzystają z marginesu pozwalającego im na zmianę samego pojęcia „pierwszego zasiedlenia” w swoich przepisach krajowych, gdyż mogłoby to podważać skuteczność wskazanego zwolnienia.

Zdaniem TSUE przedstawionym w ww. wyroku literalna wykładnia art. 12 i art. 135 ust. 1 lit. j) dyrektywy VAT, jak również analiza kontekstu i celów założonych w tej dyrektywie prowadzi do jednoznacznej konkluzji – dyrektywa nie przyznaje państwom członkowskim uprawnienia do wprowadzenia warunków w odniesieniu do przewidzianych tam zwolnień czy też ograniczenia ich. Państwa członkowskie nie są w szczególności upoważnione do uzależnienia zwolnienia z VAT w zakresie dostaw budynków następujących po ich pierwszym zasiedleniu od warunku, który nie został przewidziany w dyrektywie VAT, a zgodnie z którym takie pierwsze zasiedlenie ma nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu. Określenie w ustawie o VAT, że koszty przebudowy muszą osiągnąć określoną procentową wielkość początkowej wartości odnośnego budynku, w niniejszym przypadku, co najmniej 30% tej wartości, aby miało miejsce opodatkowanie VAT, stanowi wyraz skorzystania z tej możliwości.

W konsekwencji, TSUE w ww. wyroku orzekł, że „Artykuł 12 ust. 1 i 2 oraz art. 135 ust. 1 lit. j) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom krajowym, takim jak będące przedmiotem postępowania głównego, które uzależniają zwolnienie z podatku od wartości dodanej w związku z dostawą budynków od spełnienia warunku, zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie tych budynków następuje w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu. Wskazane przepisy tejże dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one, aby takie przepisy krajowe uzależniały owo zwolnienie od warunku, zgodnie z którym w wypadku „ulepszenia” istniejącego budynku poniesione wydatki nie mogą przekroczyć 30% początkowej wartości tego budynku, o ile rzeczone pojęcie „ulepszenia” jest interpretowane w taki sam sposób jak pojęcie „przebudowy” zawarte w art. 12 ust. 2 dyrektywy 2006/112, to znaczy tak, że odnośny budynek powinien być przedmiotem istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany jego wykorzystania lub w celu znaczącej zmiany warunków jego zasiedlenia”.

Zatem Trybunał potwierdził, że pierwszym zasiedleniem jest pierwsze zajęcie nieruchomości do używania. „Pierwsze zasiedlenie” budynku, budowli lub jego części ma więc miejsce zarówno w sytuacji, w której po wybudowaniu budynku oddano go w najem, jak i w przypadku wykorzystywania budynku na potrzeby własnej działalności gospodarczej podatnika – ponieważ w obydwu przypadkach doszło do korzystania z budynku. Przy czym, TSUE jednakowo traktuje pierwsze zasiedlenie po wybudowaniu obiektu, jak i po jego ulepszeniu. W obu przypadkach Trybunał twierdzi, że do pierwszego zasiedlenia wystarczy rozpoczęcie jego użytkowania.

W świetle przedstawionych we wniosku okoliczności i przywołanych przepisów, z uwzględnieniem przepisów Dyrektywy i wskazanego wyżej orzecznictwa należy stwierdzić, że dostawa opisanej Nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak wynika z opisu sprawy, poza rozdzielnią elektryczną na pozostałe budynki i budowle nie ponoszono wydatków na ulepszenie przekraczających 30% ich wartości początkowej. Wnioskodawca wskazał, że budynek rozdzielni po ulepszeniu przekraczającym 30% jego wartości początkowej w 2014 r. był wykorzystywany do prowadzonej działalności przez ponad 2 lata. Ponadto, z okoliczności sprawy wynika, że pozostałe obiekty wybudowane na przedmiotowej Nieruchomości były wykorzystywane przez Wnioskodawcę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Tym samym, w odniesieniu do całej Nieruchomości doszło do pierwszego zasiedlenia, które nastąpiło ponad 2 lata przed terminem planowanej sprzedaży.

Ponadto, w odniesieniu do urządzeń budowlanych należy wskazać, że urządzenia nie stanowią samodzielnej budowli zdefiniowanej w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.), którą uznaje się za towar na gruncie podatku od towarów i usług. Zatem urządzenia budowlane należy traktować jako element przynależny do budynków oraz budowli i opodatkować według stawek właściwych dla tych budynków i budowli.

W związku z powyższym, czynność sprzedaży wskazanych Nieruchomości może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy będzie miało więc zastosowanie również dla dostawy gruntu, na którym zostały posadowione naniesienia, ponieważ zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Dodatkowo w myśl art. 43 ust. 10 w związku z art. 43 ust. 11 ustawy Wnioskodawca może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn.zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.