0112-KDIL2-1.4012.577.2018.1.AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak opodatkowania podatkiem VAT prac scaleniowo-wymiennych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2018 r. (data wpływu 8 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT prac scaleniowo-wymiennych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w powyższym w zakresie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Województwo jest czynnym podatnikiem VAT oraz podatnikiem VAT UE.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. Województwo rozlicza podatek od towarów i usług łącznie z jednostkami budżetowymi, które podlegają tej centralizacji, m.in. z Zarządem (...).

Uchwałą Nr Y Sejmiku Województwa z dnia (...) została utworzona jednostka budżetowa pn.: (...), który zgodnie z ww. uchwałą, działa w imieniu Województwa. Do zadań (...) należy m.in. wykonywanie prac geodezyjnych, kartograficznych, scaleniowo-wymiennych i projektowych.

Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, prace scaleniowo-wymienne koordynuje i wykonuje samorząd województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych przekazanych mu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) lub jednostek utworzonych przez ten samorząd do realizacji tych zadań.

(...), zgodnie z zapisem powyższego artykułu, jest samorządową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, utworzoną do wykonywania odrębnych zadań w imieniu Samorządu Województwa.

Do zakresu działań (...) należy m.in. wykonywanie prac scaleniowo-wymiennych. Przedmiotowe prace zostały zdefiniowane w art. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Postępowanie to prowadzi Starosta, jako zadanie z zakresu administracji rządowej ze środków budżetu państwa, tj. ze środków publicznych. Wykonawcą prac jest, zgodnie z treścią ww. ustawy, wojewódzka jednostka organizacyjna, tj. (...), działająca w formie jednostki budżetowej Województwa. Starosta może prowadzić ww. zadania korzystając z funduszy unijnych jako beneficjent. Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, wykonawcą prac będzie wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna, tj. (...), któremu zlecono wykonanie prac scaleniowo-wymiennych. Przedmiotowe prace będą polegać na przygotowaniu stosownej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i formalno-prawnej oraz przygotowaniu wniosków do uporządkowania stanu prawnego w księgach wieczystych.

Województwo zawarło porozumienie administracyjne z powiatem Y na ww. opracowanie, które ma być wykonane przy pomocy (...). Porozumienie to nie ma charakteru cywilnoprawnego, ponieważ opiera się na przepisach ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Wykonanie tego opracowania jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, a podstawą takiej kwalifikacji jest art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 908, ze zm.) oraz art. 3 ust. 4 cytowanej ustawy.

W związku z powyższym, województwo będące osobą prawną, nieposiadającą własnych struktur może, nałożone na nie zadania wykonać za pośrednictwem odpowiedniego urzędu bądź samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym przypadku (...).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 6 wyżej przywołanej ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zapis zawarty w porozumieniu o treści: „Niniejsze Porozumienie zawarte jest w trybie artykułu 3 ust. 4 ustawy z 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 908, ze zm.)”, co skutkuje w tym przypadku niepodleganiem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług pomiędzy jednostkami samorządowymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy czynności wykonywane w imieniu Województwa przez (...) na rzecz powiatu Y , które są objęte porozumieniem administracyjnym i polegać będą na wykonaniu opracowania pod nazwą: „(...)”, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przytoczonych regulacji prawnych, Wnioskodawca, wykonując prace scaleniowo-wymienne, nie działa w charakterze podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym, przedmiotowe prace z zakresu scalania i wymiany gruntów nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Należy nadmienić, że w ww. sprawie Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał trzy interpretacje indywidualne oraz Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej dwie interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania prac scaleniowo-wymiennych:

  • ILPP1/443-853/12/14-S/AW z dnia 30 stycznia 2014 r.;
  • ILPP2/443-623/14-2/JK z dnia 03 września 2014 r.;
  • ILPP2/4512-1-364/16-6/MR z dnia 10 sierpnia 2016 r.;
  • 0112-KDIL2-1.4012.180.2017.1.DS z dnia 20 lipca 2017 r.;
  • 0112-KDIL2-2.4012.240.2018.2.MŁ. z dnia 26 lipca 2018 r.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 11.12.2006 r., Nr 347, str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Wskazać należy, że skoro ustawa nie definiuje pojęcia „organ władzy publicznej”, pojęciem tym należy objąć wszelkie organy państwowe, jak również organy samorządu terytorialnego. Należy także przyjąć, jak słusznie zauważa J. Zubrzycki (J. Zubrzycki, Leksykon VAT 2009, Wrocław 2009), że pojęciem tym objęte są wszelkie organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej (por. Tomasz Michalik, VAT, Komentarz, Wydanie 9, Warszawa 2013 r., s. 230 -234).

Jak wynika z przywołanych przepisów, organy władzy publicznej w zakresie swojej działalności podstawowej nie są podatnikami, natomiast są podatnikami tak jak każdy inny podmiot w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych wykraczających poza zadania nałożone odrębnymi przepisami. Podział czynności wykonywanych przez te organy na wynikające z realizacji nałożonych stosownymi przepisami zadań oraz tych wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powoduje, że poza regulacją pozostają czynności, które nie wynikają z realizacji zadań nałożonych stosownymi przepisami, ale także nie wynikają z zawartych umów cywilnoprawnych. Poza zakresem ustawy pozostają więc czynności wykonywane przez jednostkę organizacyjną w ramach jej statutowych działań, za które nie pobiera żadnej odpłatności.

W kwestii wyłączenia organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników, konieczne jest spełnienie równocześnie dwóch przesłanek: działalność musi być wykonywana przez podmiot prawa publicznego i musi być wykonywana w celu sprawowania władzy publicznej (np.: wyrok TSUE z dnia 12 września 2000 r. w sprawie C-408/97). Jest to wyłączenie o charakterze podmiotowo-przedmiotowym; wyłączenie następuje, gdy spełniona jest przesłanka podmiotowa – czynności dokonuje organ władzy publicznej i przedmiotowa – czynność mieści się w zakresie władztwa publicznego.

Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE, nawet wystąpienie opłat czy innego rodzaju płatności należnej przedmiotowemu organowi, nie może wpłynąć na uznanie go za podatnika, jeżeli organ ten występuje w charakterze organu publicznego (np. wyrok TSUE z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie C-408/06).

Na mocy art. 4 ust. 1 pkt 9 i pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, m.in. w zakresie geodezji, kartografii i katastru oraz gospodarki nieruchomościami.

Z art. 4 ust. 4 ww. ustawy o samorządzie powiatowym wynika, że ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.

W analizowanej sprawie wskazać należy, że ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 908), wprowadza do katalogu zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat postępowanie scaleniowe lub wymienne.

Jak wynika z art. 3 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów – postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta, jako zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 5-7 oraz art. 4 ust. 2 i 3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do starosty w sprawach z tego zakresu jest wojewoda.

Dodatkowo, zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, prace scaleniowo-wymienne koordynuje i wykonuje samorząd województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych przekazanych mu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. poz. 872, z późn. zm.) lub jednostek utworzonych przez ten samorząd do realizacji tych zadań.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz podatnikiem VAT UE. Od dnia 1 stycznia 2017 r. Województwo rozlicza podatek od towarów i usług łącznie z jednostkami budżetowymi, które podlegają tej centralizacji, m.in. z (...). Uchwałą Sejmiku Województwa została utworzona jednostka budżetowa pn.: (...), który zgodnie z ww. uchwałą, działa w imieniu Województwa. Do zadań (...) należy m.in. wykonywanie prac geodezyjnych, kartograficznych, scaleniowo-wymiennych i projektowych. Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, prace scaleniowo-wymienne koordynuje i wykonuje samorząd województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych przekazanych mu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną lub jednostek utworzonych przez ten samorząd do realizacji tych zadań. (...), zgodnie z zapisem powyższego artykułu, jest samorządową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, utworzoną do wykonywania odrębnych zadań w imieniu Samorządu Województwa. Przedmiotowe prace zostały zdefiniowane w art. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Postępowanie to prowadzi Starosta, jako zadanie z zakresu administracji rządowej ze środków budżetu państwa, tj. ze środków publicznych. Wykonawcą prac jest, zgodnie z treścią ww. ustawy, wojewódzka jednostka organizacyjna, tj. (...), Starosta może prowadzić ww. zadania korzystając z funduszy unijnych jako beneficjent. Przedmiotowe prace będą polegać na przygotowaniu stosownej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i formalno-prawnej oraz przygotowaniu wniosków do uporządkowania stanu prawnego w księgach wieczystych. Województwo zawarło porozumienie administracyjne z powiatem Y na ww. opracowanie, które ma być wykonane przy pomocy (...). Porozumienie to nie ma charakteru cywilnoprawnego, ponieważ opiera się na przepisach ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Wykonanie tego opracowania jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, a podstawą takiej kwalifikacji jest art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów oraz art. 3 ust. 4 cytowanej ustawy. W związku z powyższym, województwo będące osobą prawną, nieposiadającą własnych struktur może, nałożone na nie zadania wykonać za pośrednictwem odpowiedniego urzędu bądź samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym przypadku (...). Zapis, zawarty w porozumieniu, o treści: „Niniejsze Porozumienie zawarte jest w trybie artykułu 3 ust. 4 ustawy z 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 908, ze zm.)”, co skutkuje w tym przypadku niepodleganiem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług pomiędzy jednostkami samorządowymi.

Wątpliwości Wnioskodawcy – Województwa – dotyczą tego, czy czynności wykonywane w jego imieniu przez (...) na rzecz powiatu (...), które są objęte porozumieniem administracyjnym i polegać będą na wykonaniu opracowania pod nazwą: „(...)”, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Odnosząc przywołane przepisy do zagadnienia opodatkowania podatkiem od towarów i usług prac scaleniowo-wymiennych gruntów, świadczonych przez Wnioskodawcę przy pomocy jednostki budżetowej, tj. (...), należy w pierwszej kolejności ustalić, w jakim charakterze działa Zainteresowany wykonując te zadania.

Wskazać należy, że z zakresu pojęciowego podmiotów uznanych za podatników z art. 15 ust. 1 ustawy, ustawodawca wyłączył (w art. 15 ust. 6 ustawy) organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyjątkiem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Parafrazując treść art. 15 ust. 6 ustawy, należy stwierdzić, że aby podmiot mógł być uznany za „nie podatnika” tego podatku, musi działać jako organ władzy publicznej albo urząd obsługujący organ władzy publicznej i wykonywać czynności nałożone na niego odrębnymi przepisami prawa, do realizacji których został powołany, z wyjątkiem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zarówno powiat, jak i województwo, jako jednostki samorządu terytorialnego mieszczą się w pojęciu organów władzy publicznej.

W orzecznictwie dominuje stanowisko, że organy samorządu terytorialnego należy kwalifikować jako organy władzy publicznej, bez względu na to, czy wykonują zadania własne, czy z zakresu administracji rządowej (por. wyrok z dnia 25 listopada 2011 r., sygn. akt I FSK 145/11, wyrok z dnia 21 czerwca 2012 r., sygn. akt I FSK 1594/11, wyrok z dnia 13 grudnia 2011 r., sygn. akt I FSK 491/11, wyrok z dnia 11 października 2011 r., sygn. akt I FSK 965/11).

Nadto, należy wskazać, że w dniu 1 października 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 280) i zgodnie z art. 3 tej ustawy, jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r.

W myśl art. 4 ustawy z dnia 5 września 2016 r., jednostka samorządu terytorialnego, której jednostki organizacyjne rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi we wszystkie przewidziane w przepisach dotyczących podatku prawa i obowiązki jednostek organizacyjnych.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że w związku z centralizacją rozliczeń VAT, (...), wykonując prace scaleniowo-wymienne, nie będzie działał w charakterze odrębnego od Województwa podatnika.

W rozpatrywanej sprawie, przedmiot porozumienia zawartego pomiędzy Województwem, a Powiatem pozostaje w obszarze zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych ze środków budżetu państwa. Tym samym, powyższe porozumienie jest porozumieniem administracyjnym zawartym pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w celu realizacji zadań publicznych. Nie ulega wątpliwości, że Wnioskodawca został powołany dla realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, a realizowane przez niego zadania, wskazane we wniosku o interpretację, nie mają charakteru cywilnoprawnego.

Zatem, w oparciu o uregulowanie zawarte w przepisie art. 3 ust. 1 i ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, należy stwierdzić, że wykonywanie przez Zainteresowanego przy pomocy jednostki budżetowej, tj. (...) zadań publicznych, jednoznacznie uzasadnia wyłączenie Wnioskodawcy od opodatkowania jego działań podatkiem od towarów i usług. Ww. czynności bowiem mają charakter publicznoprawny, a nie cywilnoprawny, a sposób i zakres ich realizacji jest ściśle określony w przepisach prawa.

W rezultacie należy stwierdzić, że realizowane przez Wnioskodawcę ustawowo określone zadania, są formą sprawowania władztwa publicznego. W konsekwencji, z uwagi na powyższe, Wnioskodawca będzie podlegał wyłączeniu spod opodatkowania na mocy art. 15 ust. 6 ustawy.

Wobec tego, Wnioskodawca wykonując ww. prace scaleniowo-wymienne, nie będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. Tym samym, przedmiotowe prace z zakresu scalania i wymiany gruntów nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując, wykonywane przez Województwo (działające przy pomocy samorządowej jednostki organizacyjnej, tj. (...)) na rzecz Powiatu czynności objęte porozumieniem administracyjnym zawartym pomiędzy Wnioskodawcą a Powiatem, które polegają na wykonaniu opracowania pn.: „(...)”, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.