Grunty własne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to grunty własne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy planowaną sprzedaż gruntu ( również w postaci pojedynczych działek ) zakupionego w celu realizowania działalności rolniczej, a nie w celu jego dalszej odsprzedaży, można uznać w świetle art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług za działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a§1, 3 i 4 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce po zapoznaniu się z wnioskiem Pana X, z dnia 30.12.2005 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 04.01.2006 r. ) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, postanawia uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy wyrażające się w twierdzeniu, iż planowanej sprzedaży stanowiącego majątek osobisty podatnika gruntu ( również w postaci pojedynczych działek ) zakupionego w celu realizowania działalności rolniczej, a nie w celu jego dalszej odsprzedaży, nie można uznać w świetle art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm. ) za działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. U Z A (...)

2011
1
sty

Istota:


W jaki sposób należy udokumentować refundację należności wypłaconych osobom fizycznym z tytułu prawa użytkowania ich gruntów?
Jaka stawka obowiązuje na fakturze z tyt. poddzierżawienia gruntów?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl art. 4 pkt 2 cyt. wyżej ustawy przez usługi rozumie się usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej (...). Zgodnie z § 67 ust. 1 pkt 1 lit. j) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze. Samo zawarcie umów najmu i dzierżawy nie podlega podatkowi natomiast stan jaki z nich wynika - odpłatne udostępnienie innemu podmiotowi własnej rzeczy jest zakwalifikowane jako świadczenie usług objęte VAT-em. Dla celów podatku (...)