ITPP3/4512-555/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż gruntu rolnego.
ITPP3/4512-555/15/BJinterpretacja indywidualna
  1. dostawa
  2. grunty rolne
  3. rolnicy
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2015 r. (data wpływu 14 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dla czynności dostawy gruntu rolnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dla czynności dostawy gruntu rolnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Od 1986 r. prowadzi Pan wraz z żoną gospodarstwo rolne o powierzchni 54 hektarów. Obecnie jako rolnik jest Pan również podatnikiem podatku VAT czynnym - składa deklaracje i rozlicza podatek VAT. Status czynnego podatnika podatku od towarów i usług uzyskał Pan z dniem 1 kwietnia 2007 roku. Nie prowadzi Pan pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z zamiarem zbycia części swojego gospodarstwa rolnego w postaci niezabudowanej działki o powierzchni 1,03 ha, pojawiła się wątpliwość czy sprzedaż tej działki będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, czy też będzie z niego zwolniona. Sprzedawany grunt jest częścią działki rolnej o powierzchni 18,08 ha figurującej w rejestrze gruntów pod numerem ... i składającej się z gruntów rolnych zabudowanych, lasów, nieużytków, pastwisk trwałych oraz gruntów ornych. Przedmiotem planowanej sprzedaży będzie działka zalesiona, niezabudowana i będzie ona sprzedana jednorazowo jednemu nabywcy. Będzie to pierwsza sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego i raczej jednorazowa. Planowana transakcja będzie transakcją sporadyczną. Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na cele osobiste. Przedmiotowa działka położona jest na terenie gminy X i objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który ustanowiono na podstawie uchwały nr ... Rady Gminy X z dnia 30 maja 2005 r. Zgodnie z niniejszym planem sprzedawana nieruchomość leży na terenie przeznaczonym na cele rekreacyjne, przedmiotowa działka nie jest przeznaczona pod zabudowę.

W celu sprzedaży działki skorzystał Pan z biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, natomiast nie zamieszczał ogłoszeń w Internecie czy też prasie. Nie poczynił żadnych nakładów mających na celu przygotowanie działki do sprzedaży. Przedmiotowa działka jest nieuzbrojona, nie ma wydzielonej drogi wewnętrznej, nie posiada przyłącza prądu, gazu, wody czy też kanalizacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy jednorazowa sprzedaż niezabudowanej działki rolnej nie przeznaczonej pod zabudowę jednemu nabywcy przez rolnika będącego czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT ...

W Pana ocenie planowana jednorazowa sprzedaż niezabudowanej działki rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego będzie zwolniona z podatku VAT, ponieważ na gruncie obowiązującej ustawy o VAT należy ją zakwalifikować jako dostawę terenów niezabudowanych innych niż budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę (art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. W tej definicji mieszczą się budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, w tym także grunty. Uregulowania art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT definiują pojęcie dostawy towarów i świadczenia usług. Stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Należy podkreślić, że nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika. Ponieważ jest Pan czynnym podatnikiem podatku VAT, uważa Pan, że rozważania na temat spełniania przesłanek określonych w art. 15 ustawy o VAT są bezprzedmiotowe, gdyż nie ma wątpliwości co do tego, iż jest Pan podatnikiem podatku od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę powyższe uważa Pan, że dostawa powyższej działki co do zasady powinna podlegać opodatkowaniu według stawki podatkowej określonej w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT. Jednakże w myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 zwolniona została z opodatkowania podatkiem VAT dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Wynika z tego, że opodatkowaniu podlegają, dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe, zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych tylko te, których przedmiotem są tereny budowlane. Natomiast dostawa gruntów niezabudowanych, będących np. gruntami rolnymi czy leśnymi, które nie są terenami budowlanymi, są zwolnione z podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy za teren budowlany uważa się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenie przeznaczenia terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Uważa Pan, że przepisy tej ustawy określają zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań. Zgodnie z tym, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, a więc charakter danego terenu wyznacza plan miejscowy. Analiza tego dokumentu umożliwia wyjaśnienie, czy przedmiotem transakcji jest teren budowlany. W przypadku jego braku na podstawie art. 4 ust. 2 tej ustawy określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

  1. lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  2. sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

W Pana ocenie, o charakterze danego gruntu winien rozstrzygać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jako dokument prawa miejscowego, decyduje o kwalifikacji gruntu. Na terenie gminy X, gdzie położona jest nieruchomość gruntowa będąca przedmiotem niniejszego wniosku, obowiązuje uchwała nr ... z dnia 30 maja 2005r. uchwalająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Brzozie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość (działka rolna), która zgodnie z ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy X , zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy znajduje się na terenie przeznaczonym pod sport i rekreację. Należy wskazać, że przedmiotowe działki nie są zabudowane oraz nie są przeznaczone pod zabudowę. Pana zdaniem, prawidłowa ocena zagadnienia przedstawionego we wniosku oparta będzie w głównej mierze na analizie pojęcia obszaru przeznaczonego pod rekreację, a konkretnie tego, czy pojęcie to wchodzi w zakres definicji przewidzianej dla terenu budowlanego. W Pana ocenie zapis widniejący w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego mówiący o gruncie przeznaczonym pod rekreację nie spełnia przesłanek do tego by uznać go za teren budowlany. Należy uznać, że skoro działka nie jest terenem budowlanym to bez względu na to, na jaki cel jest przeznaczana (rolny, leśny, rekreacyjny) - będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

W efekcie w przedmiotowej sprawie w Pana zdaniem zachodzi przesłanka zawarta w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, pozwalająca na zastosowanie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży niezabudowanej nieruchomości sklasyfikowanej jako tereny przeznaczone pod rekreację, a zewidencjonowanych w rejestrze gruntów jako grunty rolne.

Reasumując Pana zdaniem, że przedmiotowa dostawa działki rolnej będzie, co do zasady, podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, ale na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Zatem, niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, przy założeniu, że grunt będący przedmiotem dostawy nie jest gruntem przeznaczonym pod zabudowę, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określone odmienne zdarzenie, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.