ITPB2/4511-420/16/MU | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży działki o powierzchni 0.3111 ha.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2016 r. (data wpływu 25 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym w dniu 21 czerwca 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży działki o powierzchni 0.3111 ha - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży działki o powierzchni 0.3111 ha. Wniosek został uzupełniony w dniu 21 czerwca 2016 r.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca otrzymał od rodziców - akt notarialny z dnia 12 kwietnia 1988 r. – gospodarstwo rolne - grunty rolne niezabudowane o powierzchni 1,77 ha, działka nr 200. Po podziale geodezyjnym powstały działki nr 200 i nr 201. Likwidacja gospodarstwa rolnego nastąpiła w dwóch etapach, na podstawie dwóch odrębnych aktów notarialnych: dnia 16 marca 2009 r. umową zamiany i darowizny i dnia 6 czerwca 2011 r. umową darowizny. Działka rolna niezabudowana o powierzchni 1.4544 ha nr 200 stała się przedmiotem zbycia na podstawie umowy zamiany i darowizny – akt notarialny z dnia 16 marca 2009 r. Ponieważ była to zamiana między rolnikami w jej wyniku za ww. działkę rolną o powierzchni 1.4544 ha Wnioskodawca otrzymał dwie działki o powierzchni 0.3111 ha i 0.4706 ha. W akcie notarialnym z dnia 16 marca 2009 r. odnotowano ten fakt wpisem, że działki nie utraciły charakteru rolnego i na nabytych w ten sposób nieruchomościach będą prowadzone gospodarstwa rolne. Grunty rolne Wnioskodawcy były niskiej klasy (VI), generowały straty w związku z tym postanowił zlikwidować gospodarstwo. Transakcja między rolnikami – zamiana gruntów rolnych w dniu 16 marca 2009 r. - została zwolniona od podatku.

W drugim etapie, po zwolnieniu z obciążeń, umową darowizny z dnia 6 czerwca 2011 r. została przeniesiona na Wnioskodawcę i Jego małżonkę działka rolna niezabudowana, nr 199/5 o powierzchni 0.3111 ha.

Wnioskodawca wskazuje, że pomniejszone gospodarstwo rolne, niemal o połowę, po podziale geodezyjnym, składało się z dwóch działek o łącznej powierzchni 0.7817 ha: działki - nr 199/5 o powierzchni 0.3111ha i działki nr 199/2 o powierzchni 0.4706 ha.

Kontynuując likwidację gospodarstwa Wnioskodawca wraz z małżonką dokonali sprzedaży działki nr 199/5 o powierzchni 0.3111 ha w dniu 2 stycznia 2015 r.

Sprzedaż powyższej działki rolnej nastąpiła przed upływem okresu 5-ciu lat (4 lata).

Wnioskodawca na dzień 2 stycznia 2015 r. w dalszym ciągu posiadał ww. działkę rolną o powierzchni 0.4706 ha sklasyfikowaną jako użytek rolny. W akcie notarialnym nie został odnotowany fakt w jakim celu nabywca zakupił tę nieruchomość . Dla działki 0.3111 ha były ogólne warunki zabudowy dla tych terenów. Jednakże nabywca wystąpił ponownie (indywidualnie) o warunki zabudowy zgodnie z własnymi wymaganiami.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości rolnej o powierzchni 0.3111 ha przed upływem pięciu lat jest zwolniony od podatku dochodowego...

Wnioskodawca uważa, że rolnik po zamianie gruntów rolnych - tak jak w jego przypadku - ma prawo zlikwidować nierentowne gospodarstwo rolne.

Cel jaki zamierzył ustawodawca to zwiększenie areału gospodarstw rolnych. Grunty w drodze zamiany nabył rolnik, którego gospodarstwo wynosi ponad 20 ha. Natomiast – zdaniem Wnioskodawcy - nie jest istotne kto i w jakim celu nabył pozostałą nieruchomość w klasie VI o powierzchni 0.3111 ha. Taki fakt nie został odnotowany z uwagi na ustawę o ochronie danych. Ponadto uzyskane środki finansowe ze sprzedaży działki rolnej o powierzchni 0.3111 ha, w kwocie 50.000 zł zainwestowane zostały w kupno mieszkania deweloperskiego. Środki te stanowiły udział w kupnie mieszkania dla niepełnosprawnej córki. Obecnie są darowizną, ponieważ Bank XXX wycofał się z wcześniej zawartej umowy z uwagi na wiek Wnioskodawcy i Jego małżonki oraz duże obciążenie finansowe. Wnioskodawca wraz z małżonka nie mogą być współkredytobiorcami, zgodnie z wymaganiami banku.

Zdaniem Wnioskodawcy, już z tego tytułu, środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości rolnej o powierzchni 0.3111 ha przed upływem pięciu lat powinny być zwolnione od podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonywaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku stany faktycznego wynika, że Wnioskodawca otrzymał od rodziców - akt notarialny z dnia 12 kwietnia 1988 r. – gospodarstwo rolne - grunty rolne niezabudowane o powierzchni 1,77 ha, działka nr 200. Po podziale geodezyjnym powstały działki nr 200 i nr 201. Likwidacja gospodarstwa rolnego nastąpiła w dwóch etapach, na podstawie dwóch odrębnych aktów notarialnych: dnia 16 marca 2009 r. umową zamiany i darowizny i dnia 6 czerwca 2011 r. umową darowizny. Działka rolna niezabudowana o powierzchni 1.4544 ha nr 200 stała się przedmiotem zbycia na podstawie umowy zamiany i darowizny – akt notarialny z dnia 16 marca 2009 r. Ponieważ była to zamiana między rolnikami w jej wyniku za ww. działkę rolną o powierzchni 1.4544 ha Wnioskodawca otrzymał dwie działki o powierzchni 0.3111 ha i 0.4706 ha. W akcie notarialnym z dnia 16 marca 2009 r. odnotowano ten fakt wpisem, że działki nie utraciły charakteru rolnego i na nabytych w ten sposób nieruchomościach będą prowadzone gospodarstwa rolne. Grunty rolne Wnioskodawcy były niskiej klasy (VI), generowały straty w związku z tym postanowił zlikwidować gospodarstwo. Transakcja między rolnikami – zamiana gruntów rolnych w dniu 16 marca 2009 r. - została zwolniona od podatku.

W drugim etapie, po zwolnieniu z obciążeń, umową darowizny z dnia 6 czerwca 2011 r. została przeniesiona na Wnioskodawcę i Jego małżonkę działka rolna niezabudowana, nr 199/5 o powierzchni 0.3111 ha.

Wnioskodawca wskazuje, że pomniejszone gospodarstwo rolne, niemal o połowę, po podziale geodezyjnym, składało się z dwóch działek o łącznej powierzchni 0.7817 ha: działki - nr 199/5 o powierzchni 0.3111ha i działki nr 199/2 o powierzchni 0.4706 ha.

Kontynuując likwidację gospodarstwa Wnioskodawca wraz z małżonką dokonali sprzedaży działki nr 199/5 o powierzchni 0.3111 ha w dniu 2 stycznia 2015 r.

Sprzedaż powyższej działki rolnej nastąpiła przed upływem okresu 5-ciu lat (4 lata).

Wnioskodawca na dzień 2 stycznia 2015 r. w dalszym ciągu posiadał ww. działkę rolną o powierzchni 0.4706 ha sklasyfikowaną jako użytek rolny. W akcie notarialnym nie został odnotowany fakt w jakim celu nabywca zakupił tę nieruchomość . Dla działki 0.3111 ha były ogólne warunki zabudowy dla tych terenów. Jednakże nabywca wystąpił ponownie (indywidualnie) o warunki zabudowy zgodnie z własnymi wymaganiami.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że sprzedaż przez Wnioskodawcę w dniu 2 stycznia 2015 r. działki nr 199/5 o powierzchni 0.3111 ha, nabytej w dniu 6 czerwca 2011 r. w drodze darowizny stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 i 5 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł.

Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 ustawy).

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, co wynika z treści art. 19 ust. 1 ustawy, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej, którą zgodnie z ust. 3 tegoż artykułu określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Natomiast w myśl art. 22 ust. 6d ww. ustawy, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Nadto, stosownie do art. 22 ust. 6e ww. ustawy wysokość nakładów, o których mowa powyżej, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Jak wynika z art. 30e ust. 4 ustawy – po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Należny podatek wynikający z tego zeznania jest płatny w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 4 pkt 4 w zw. z art. 45 ust. 1a ww. ustawy). Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł stosownie do art. 30e ust. 5 ww. ustawy.

Jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji pojęcia „gospodarstwo rolne”. W celu wyjaśnienia tej kwestii odsyła - zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4 ww. ustawy - do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.) Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy – w brzmieniu obowiązującym w 2015 r. - za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Z powyższych uregulowań wynika zatem, że zwolnienie o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uwarunkowane jest następującymi przesłankami:

 • sprzedawane grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
 • muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością lub współwłasnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową,
 • grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru.

Przy czym należy podkreślić, że wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy - o tym, czy dane grunty utraciły w wyniku ich sprzedaży charakter rolny decyduje cel ich nabycia, faktyczny zamiar nabywcy, co do przeznaczenia nieruchomości, bądź inne okoliczności związane z daną transakcją. Niemniej jednak, w przedmiotowej sprawie, kwestia zachowania charakteru rolnego gruntu pozostaje bez znaczenia dla objęcia uzyskanego przychodu analizowanym zwolnieniem, ponieważ z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego nie wynika aby sprzedana nieruchomość stanowiła gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub też stanowiła część składową posiadanego przez Wnioskodawcę gospodarstwa rolnego.

Podkreślenia wymaga fakt, że Wnioskodawca w dniu sprzedaży, tj. 2 stycznia 2015 r., posiadał jedynie działkę rolną o powierzchni 0.4706 ha. Zatem sprzedana przez Wnioskodawcę nieruchomość, z uwagi na zbyt małą powierzchnię, wynoszącą 0.3111 ha, nie mogła w momencie zbycia stanowić gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Oznacza to, iż warunki zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zostały spełnione. Sam fakt, iż sprzedaż przez Wnioskodawcę nieruchomości była kontynuacją likwidacji gospodarstwa rolnego jest w tej sytuacji niewystarczający.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie przychód ze sprzedaży w 2015 r. działki nr 199/5 o powierzchni 0.3111 ha nabytej w 2011 r. w drodze darowizny, nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochód uzyskany ze sprzedaży ww. działki o powierzchni 0.3111 ha nie jest objęty również dyspozycją art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowi on, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Zauważyć należy, że ustawodawca uzależnia skorzystanie z uregulowanego w nim zwolnienia przedmiotowego od wydatkowania przez podatnika w ściśle określonym czasie środków uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) na własne cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zawarte w tym przepisie wyliczenie tzw. wydatków mieszkaniowych, których realizacja powoduje zwolnienie z opodatkowania, ma charakter wyczerpujący (enumeratywny).

Stosownie do art. 21 ust. 25 ww. ustawy – za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się m. in.:

1.wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

–położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

2.wydatki poniesione na:

 1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
 2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
 3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)

–w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

W niniejszej sprawie – jak wynika z wniosku –środki finansowe uzyskane ze sprzedaży działki rolnej o powierzchni 0.3111 ha, w kwocie 50.000 zł nie zostały przeznaczone na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawcy ale na kupno mieszkania deweloperskiego dla niepełnosprawnej córki. Takiego przeznaczenia środków nie przewiduje natomiast art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.