0112-KDIL3-1.4011.313.2017.1.IM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2017 r. (data wpływu 27 października 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Dnia 3 października 2013 r. Wnioskodawca otrzymał na mocy aktu notarialnego od rodziców darowiznę obejmującą nieruchomości gruntowe rolne o powierzchni 8,94 ha wraz z budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi. Grunty rolne występują w kilku kawałkach obejmując kilka numerów ewidencji geodezyjnej.

W akcie notarialnym stawający (Wnioskodawca i rodzice) oświadczyli, że: są w stosunku do siebie osobami bliskimi określonymi w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku o spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768). Obdarowany jest synem małżonków (rodziców), a ponadto stawający są w stosunku do siebie osobami bliskimi w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592 ze zm.).

Ponadto w zawartym akcie widnieje zapis: „Podatku od spadków i darowizn nie pobrano zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768)”.

Powyższy zapis został potwierdzony otrzymanym przez obdarowanego Zaświadczeniem wydanym 15 września 2017 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

We wrześniu i październiku 2017 roku Wnioskodawca sprzedał część gruntów rolnych w ilości 0,42 ha dla jednego rolnika oraz 5,66 ha dla drugiego rolnika.

Wnioskodawca nadmienia, że po dokonanych transakcjach sprzedaży w dalszym ciągu pozostaje właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 2,8424 ha.

Od Wójta Gminy przed obydwiema transakcjami Wnioskodawca otrzymał z datą 28 września 2017 r. Zaświadczenie, że: „figuruje w ewidencji podatkowej nieruchomości prowadzonej do celów wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego przez tutejszy organ podatkowy:

 • dane dotyczące podatników: (...) właściciel,
 • dane dotyczące podatku rolnego:
  • gospodarstwo rolne: 8,9424 ha
  • powierzchnia użytków rolnych: 8,9424 ha.”

W Zaświadczeniach wydanych przez Wójta Gminy na potrzeby sprzedawanych nieruchomości gruntowych, widnieją zapisy że: „w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sporządzonym dla obszaru obrębu (...) zatwierdzonego uchwałą Rady gminy z dnia 29 grudnia 2006 r., opublikowanym w Dz. Urz. Woj. z dnia 14 lutego 2007 r. Nr 40 poz. 390, przedmiotowe działki gruntu położone są w obrębie (...) oznaczone są jako: R - tereny rolnicze, rada Gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do gminnego Programu Rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777). W związku z powyższym w/w nieruchomości nie są położone na obszarze rewitalizacji oraz na obszarze Specjalnej strefy rewitalizacji.

Na wydanych Zaświadczeniach przez Starostę Powiatu: „na przedmiotowych działkach gruntu nie ma lasu i nie są one objęte uproszczonym planem urządzenia lasu ani decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

W obu zawartych aktach notarialnych widnieją zapisy, że nabywca:

 1. „spełnia warunki określone w art. 5 i 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592 ze zm.), na dowód czego okazuje do niniejszego aktu wymienione w § 2 dokumenty, z których wynika, że jest rolnikiem indywidualnym tj. łączna powierzchnia użytków rolnych będących jego własnością, w użytkowaniu wieczystym, w samoistnym posiadaniu lub dzierżawie nie przekracza 300 ha, posiada kwalifikacje rolnicze oraz jest zamieszkały co najmniej od 5 (pięciu) lat w gminie, na obszarze której jest położona nabywana nieruchomość i prowadzi przez okres co najmniej 5 (pięciu) lat osobiście to gospodarstwo.
 2. nabycia dokona w celu powiększenia prowadzonego gospodarstwa rolnego, położonego w gminie, to jest w gminie w której położona jest nieruchomość objęta tym aktem oraz, że w wyniku nabycia przedmiotowej nieruchomości, łączna powierzchnia użytków rolnych będących jego własnością nie będzie mniejsza niż 11 ha (jedenaście hektarów) i nie przekroczy 300 ha (trzysta hektarów), to jest powierzchni określonej w art. 5 ust. 1 pkt 2 wyżej powołanej ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, jak również oświadcza, że od dnia nabycia będzie prowadzić gospodarstwo rolne przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) lat, a ponadto, że spełnione zostały warunki określone w art. 3 ust. 7 wyżej wymienionej ustawy.
 3. jest zamieszkały w gminie, na obszarze której jest położona nabywana nieruchomość i prowadzi gospodarstwo rolne na obszarze gminy, w której położona jest nabywana nieruchomość”.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wyżej opisana transakcja sprzedaży gruntów rolnych dla rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z art. 21 ust. 1 pkt 28 w kontekście art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana transakcja sprzedaży gruntów rolnych dla rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zgodnie z tym punktem: „wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny”.

W wyniku sprzedaży grunty te nie utraciły charakteru rolnego i zostały nabyte na powiększenie istniejących gospodarstw rolnych, co w całości wypełnia przesłanki pkt 28.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Jednocześnie, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że w dniu 3 października 2013 r. Wnioskodawca otrzymał od rodziców darowiznę obejmującą nieruchomości gruntowe rolne o powierzchni 8,94 ha wraz z budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi. Grunty rolne występują w kilku kawałkach obejmując kilka numerów ewidencji geodezyjnej. We wrześniu i październiku 2017 roku Wnioskodawca sprzedał część gruntów rolnych w ilości 0,42 ha dla jednego rolnika oraz 5,66 ha dla drugiego rolnika. Po dokonanych transakcjach sprzedaży w dalszym ciągu Wnioskodawca pozostaje właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 2,8424 ha. W obu zawartych aktach notarialnych: nabywcy byli rolnikami indywidualnymi, nabycia dokonano w celu powiększenia prowadzonych gospodarstw rolnych, gospodarstwa rolne będą prowadzone przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia ww. nieruchomości, nabywcy zamieszkują w gminie, na obszarze której są położone nabywane nieruchomości i prowadzą gospodarstwa rolne na obszarze gminy, w której położone są nabywane nieruchomości.

W związku z powyższym opisem sprawy, po stronie Wnioskodawcy powstała wątpliwość, czy uzyskany ze sprzedaży przychód będzie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego określonego w ww. art. 21 ust. 1 pkt 28 cytowanej ustawy.

Mając na uwadze treść wniosku, należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, iż od momentu nabycia przez Wnioskodawcę przedmiotowego gospodarstwa rolnego do momentu sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego nie upłynęło 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – przedmiotowa sprzedaż będzie dla Wnioskodawcy stanowiła źródło przychodu w rozumieniu ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże wobec ww. przychodu znajdzie zastosowanie wspomniane wcześniej zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 cytowanej ustawy.

Powyższy przepis zwalnia przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, jeśli grunty stanowiące to gospodarstwo rolne w związku z tą sprzedażą nie utraciły charakteru rolnego.

W tym miejscu podkreślenia wymaga, że zgodnie z treścią art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie tej mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617, z późn. zm.), za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Szczegółowe określenie, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego – co w konsekwencji decyduje o zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu ze sprzedaży takich gruntów – wymaga odniesienia się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034, z późn. zm.) oraz załącznika nr 6 do tego rozporządzenia.

Zgodnie z treścią § 67 ww. rozporządzenia użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:

 1. grunty rolne;
 2. grunty leśne;
 3. grunty zabudowane i zurbanizowane;
 4. użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery "E" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R;
 5. (uchylony);
 6. grunty pod wodami;
 7. tereny różne oznaczone symbolem - Tr.

Stosownie natomiast do treści § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia - grunty rolne dzielą się na:

 1. użytki rolne, do których zalicza się:
  1. grunty orne, oznaczone symbolem - R,
  2. sady, oznaczone symbolem - S,
  3. łąki trwałe, oznaczone symbolem - Ł,
  4. pastwiska trwałe, oznaczone symbolem - Ps,
  5. grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem - Br,
  6. grunty pod stawami, oznaczone symbolem - Wsr,
  7. grunty pod rowami, oznaczone symbolem - W,
  8. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem - Lzr;
 2. nieużytki, oznaczone symbolem - N.

Powyższe uregulowania prawne wskazują, że zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnione zostało od wystąpienia następujących przesłanek:

 • sprzedane grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne, na których prowadzona jest działalność rolnicza,
 • muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy) ewentualnie jego część składową,
 • grunty nie mogą utracić związku ze sprzedażą rolnego charakteru.

Jak wynika z przedstawionych we wniosku informacji sprzedaży podlegały użytki rolne stanowiące część składową gospodarstwa rolnego.

Utrata charakteru rolnego gruntu następuje przez wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania łączącym się ze zmianą ich dotychczasowego przeznaczenia. Dla oceny, czy dokonana transakcja skutkuje utratą charakteru rolnego gruntu decydujące znaczenie ma cel jego nabycia, faktyczny zamiar nabywcy co do przeznaczenia nieruchomości, bądź inne okoliczności związane z daną transakcją. Faktyczne przekształcenie sposobu użytkowania gruntów może wynikać bezpośrednio z aktu notarialnego, z charakteru nabywcy lub innych okoliczności związanych z daną transakcją. Całokształt tych okoliczności może wskazywać na utratę charakteru rolnego nabywanego gruntu. Okoliczność, czy dana nieruchomość w wyniku sprzedaży nie utraciła charakteru rolnego podlega weryfikacji przez organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania podatkowego. Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania leży w interesie podatnika, więc po jego stronie spoczywa obowiązek wykazania, że spełnia przesłanki do ww. zwolnienia przedmiotowego.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że wyżej opisana transakcja sprzedaży gruntów rolnych dla rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z art. 21 ust. 1 pkt 28 w kontekście art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od ww. transakcji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.