Grunty rolne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to grunty rolne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
gru

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży gruntu rolnego.

Fragment:

W związku z tym, że w art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy nie odwołano się do klasyfikacji gruntów, ich formalne dalsze klasyfikowanie do gruntów rolnych, jak również opłacanie podatku rolnego, nie ma istotnego znaczenia dla tej oceny (zob. wyrok WSA w Gdańsku z 19 sierpnia 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 667/15). Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, że przyjmując za Wnioskodawcą, że przedmiotem transakcji sprzedaży będzie grunt rolny, powyższa czynność będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile w istocie przedmiotowe grunty rolne stanowiące część lub całość gospodarstwa rolnego w wyniku sprzedaży nie utracą charakteru rolnego i nabywca nadal będzie je wykorzystywać do działalności rolniczej. Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Należy wskazać, że okoliczność czy dana nieruchomość w wyniku sprzedaży nie utraciła charakteru rolnego, czy też nie utraci w przyszłości charakteru rolnego podlega weryfikacji przez właściwy organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania podatkowego. Może się zatem okazać, że organy podatkowe na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalą inny stan faktyczny sprawy niż ten, który podał we wniosku o interpretację indywidualną Wnioskodawca.

2018
23
wrz

Istota:

Brak opodatkowania czynności zbycia gruntu rolnego wywłaszczonego na cele związane z budową drogi w zamian za odszkodowanie.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 27 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności zbycia gruntu rolnego wywłaszczonego na cele związane z budową drogi w zamian za odszkodowanie. Wniosek został uzupełniony w dniu 31 lipca 2018 r. i 4 września 2018 r. o należną opłatę oraz o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca, złożył wniosek o wydanie decyzji w sprawie rozliczenia odszkodowania otrzymanego w związku z wywłaszczeniem gruntów rolnych, zabranych mu pod budowę drogi ekspresowej. Grunty, które zabrano pod budowę drogi Wnioskodawca otrzymał w drodze darowizny, odebrano je wbrew woli Wnioskodawcy, nigdy nie myślał on o sprzedaży tej ziemi. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą – usługi transportowe, jednak grunty rolne opisane we wniosku nie były dopisane oraz wykorzystywane do prowadzonej działalności. W uzupełnieniu do wniosku z dnia 3 września 2018 r. Wnioskodawca wskazał, że: Był współwłaścicielem gruntu rolnego wraz z żoną. Grunt został przekazany przez rodziców żony. Grunty rolne, opisane we wniosku, nigdy nie były udostępniane innym osobom oraz nie były dzierżawione przez kogokolwiek. Grunt był wykorzystywany rolniczo i nie były ponoszone żadne nakłady w celu zwiększenia jego wartości.

2018
15
kwi

Istota:

Dzierżawa gruntu rolnego.

Fragment:

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca posiada grunty rolne. W styczniu 2017 r. przeszedł na emeryturę, a posiadane grunty rolne wydzierżawił. Z tytułu dzierżawy gruntów rolnych raz w roku będzie osiągał określoną kwotę przychodu. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, sklep spożywczy, nie prowadził nigdy działalności w zakresie rolnictwa, w związku z tym przedmiotowe grunty rolne nie wykorzystywał w tego typu działalności. Przedmiotowe grunty wchodziły w skład gospodarstwa rolnego, po sprzedaży i darowiźnie zostały tylko te grunty rolne, które z chwilą przejścia na emeryturę zostały wydzierżawione tylko i wyłącznie na cele rolnicze. Ponadto Wnioskodawca podkreśla, że grunty rolne będą wykorzystywane przez dzierżawcę tylko do celów rolniczych. Odnosząc przeanalizowane uprzednio przepisy do przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że jeżeli w istocie przedmiotem dzierżawy są grunty rolne spełniające ustawowe kryteria definicji gospodarstwa rolnego lub wchodzące w skład takiego gospodarstwa, to – w związku z tym, że grunty te wydzierżawiane są na cele rolnicze – uzyskiwane wynagrodzenie tytułem czynszu dzierżawnego nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
21
lut

Istota:

Czy Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży w 2014 r. części gruntu rolnego przed upływem 5 lat?

Fragment:

Okoliczności te mogą dotyczyć zarówno podatnika, jak i nabywcy, którego zakres działalności bądź czynności faktyczne podejmowane przez niego przed zawarciem umowy, czy też w związku z zawartą umową, wskazują na to, że kupuje on nieruchomość z zamiarem wykorzystania jej w sposób odbiegający od sposobu wykorzystywania gruntów rolnych. Cel nabycia może wynikać bezpośrednio z aktu notarialnego, statusu nabywcy, jak również z okoliczności związanych z daną transakcją. Jednocześnie, skoro warunkiem zwolnienia jest, aby „ przychód nie został uzyskany ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny ” (a contrario – przychód ma zostać uzyskany w związku ze sprzedażą gruntów, które w związku z tą sprzedażą zachowały charakter rolny), podatnik korzystający z omawianego zwolnienia musi mieć wiedzę w zakresie spełnienia analizowanej przesłanki – tj. braku utraty charakteru rolnego gruntów w związku ze sprzedażą. Brak jakiejkolwiek wiedzy zbywającego grunt rolny o zamiarach nabywcy co do faktycznego sposobu wykorzystywania tego gruntu wprost eliminuje możliwość zastosowania przez zbywającego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy. W opisanym stanie faktycznym w 2014 r. Wnioskodawczyni razem z mężem sprzedała część gruntu rolnego, tj. 0,31 ha. Wnioskodawczyni nie wie, w jakim celu nabywcy zakupili nieruchomość i czy posiadali gospodarstwo rolne. Nie wie czy cel zakupu przez nabywców został zrealizowany. Jak wskazała Wnioskodawczyni, po zakupie nowi nabywcy po pewnym okresie prawdopodobnie odrolnili część lub całość działki.

2018
11
sty

Istota:

W zakresie obowiązków podatkowych po stronie Wnioskodawczyni w sytuacji dzierżawy gruntu rolnego od krewnych.

Fragment:

(...) gruntu rolnego nieodpłatnie od krewnych zaliczanych do III grupy podatkowej - jest nieprawidłowe, w pozostałym zakresie – jest prawidłowe. (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2). UZASADNIENIE W dniu 26 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków podatkowych po stronie Wnioskodawczyni w sytuacji dzierżawy gruntu rolnego od krewnych. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 15 listopada 2017 r. Znak: 0111-KDIB2-3.4011.233.2017.1.SK, 0111-KDIB2-3.4011.248.2017.1.SK wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano pismem z 22 listopada 2017 r. (data wpływu 29 listopada 2017 r.). W dniu 23 listopada 2017 r. uiszczono stosowną opłatę od wniosku. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni jest współwłaścicielką w ¼ niezabudowanego i zalesionego w części gruntu rolnego o powierzchni 1,02 ha w okolicach miasta X. Grunt ten Wnioskodawczyni chce wydzierżawić od trzech współwłaścicieli (krewnych) w celu wykorzystywania drewna z drzew na opał oraz posadzenia drzew na opał oraz posadzenia drzew owocowych, których owoce w przyszłości Wnioskodawczyni najprawdopodobniej wykorzysta na własne potrzeby.

2017
11
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

Fragment:

Zgodnie z treścią § 67 ww. rozporządzenia użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy: grunty rolne; grunty leśne; grunty zabudowane i zurbanizowane; użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery "E" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R; (uchylony); grunty pod wodami; tereny różne oznaczone symbolem - Tr. Stosownie natomiast do treści § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia - grunty rolne dzielą się na: użytki rolne, do których zalicza się: grunty orne, oznaczone symbolem - R, sady, oznaczone symbolem - S, łąki trwałe, oznaczone symbolem - Ł, pastwiska trwałe, oznaczone symbolem - Ps, grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem - Br, grunty pod stawami, oznaczone symbolem - Wsr, grunty pod rowami, oznaczone symbolem - W, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem - Lzr; nieużytki, oznaczone symbolem - N. Powyższe uregulowania prawne wskazują, że zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnione zostało od wystąpienia następujących przesłanek: sprzedane grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne, na których prowadzona jest działalność rolnicza, muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy) ewentualnie jego część składową, grunty nie mogą utracić związku ze sprzedażą rolnego charakteru.

2017
29
lip

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT dzierżawy gruntów rolnych

Fragment:

Zainteresowany ujął również składniki majątku związane z prowadzonym gospodarstwem rolnym (w tym grunty rolne mające być przedmiotem dzierżawy) w ewidencji środków trwałych. Przy czym grunty rolne mające być przedmiotem dzierżawy nie były w jakikolwiek sposób wykorzystywane w działalności gospodarczej, ani nie były związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. W związku z planowaną dzierżawą i związanym z tym brakiem dalszego ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z tymi gruntami, przed oddaniem gruntów w dzierżawę Zainteresowany wykreśli grunty mające być przedmiotem dzierżawy z ewidencji środków trwałych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy opisana dzierżawa gruntów rolnych będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług? (oznaczone jako pytanie nr 1 we wniosku ORD-IN) Zdaniem Wnioskodawcy, opisana dzierżawa gruntów rolnych będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Zasadniczo katalog czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług został zawarty w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie jednak z art. 82 ust. 3 tej ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić inne niż określone w art. 43-81 zwolnienia od podatku, a także określić szczegółowe warunki stosowania tych zwolnień.

2017
10
maj

Istota:

Zwolnienie od podatku czynności przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowych w zamian za odszkodowanie (grunty rolne).

Fragment:

Zatem przeniesienie prawa własności gruntów rolnych, o których mowa we wniosku, w zamian za odszkodowanie, stanowi odpłatną dostawę towarów, która podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług, na podstawie powołanego art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy. Dostawa ta będzie korzystać jednak ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, gdyż dla przedmiotowych działek rolnych, podlegających wywłaszczeniu, nie obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie zostały dla nich wydane decyzje o warunkach zabudowy, zatem w momencie dostawy nie były terenem budowlanym w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy. Bez znaczenia dla niniejszej sprawy pozostaje wydanie decyzji przez Wojewodę, na podstawie której zezwolono na realizację inwestycji drogowej, gdyż – jak wskazano powyżej – zmiana przeznaczenia wywłaszczanych nieruchomości z rolnych na przeznaczone pod zabudowę odbywa się w tym samym momencie, w którym te nieruchomości stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej bądź skarbowej został określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

2017
4
lut

Istota:

Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Czy od sprzedaży nieruchomości znajdujących się na terenie gruntów rolnych należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych za 2016 r.? Zdaniem Wnioskodawczyni – ze względu na fakt, że nieruchomości budowlane zostały posadowione na terenie gruntów rolnych gospodarstwa rolnego to podatek dochodowy od ich sprzedaży nie powinien dotyczyć sprzedającego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

2016
17
gru

Istota:

Nabycie gruntów rolnych przez Wnioskodawcę nie posiadającego żadnych użytków rolnych.

Fragment:

Tym samym nabycie gruntów rolnych będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych tylko wtedy gdy w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności nabycia nieruchomości, nabywca posiada już grunty rolne (użytki rolne). Użyte przez ustawodawcę sformułowanie „ utworzone ” wskazuje bowiem na konieczność połączenia posiadanego gruntu rolnego z nabytą nieruchomością stanowiącą gospodarstwo rolne i tym samym wyklucza możliwość skorzystania z omawianego zwolnienia przez nabywcę nieposiadającego wcześniej jakichkolwiek użytków rolnych. Powyższe oznacza, że nabywca żeby skorzystać ze zwolnienia musi być na dzień nabycia właścicielem (współwłaścicielem) użytków rolnych lub gospodarstwa rolnego (lub być w ich posiadaniu), aby został spełniony warunek utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego (w przypadku nabywania na współwłasność do spełnienia tego warunku wystarczy, gdy jeden z kupujących jest właścicielem lub posiadaczem takich gruntów). Bez znaczenia – w kontekście opisanego stanu faktycznego – w przedmiotowej sprawie pozostaje fakt, że Wnioskodawca zamierza prowadzić wspólnie z pozostałymi współwłaścicielami gospodarstwo rolne przez okres co najmniej 5 lat.