Grunty rolne | Interpretacje podatkowe

Grunty rolne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to grunty rolne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT dzierżawy gruntów rolnych
Fragment:
Zainteresowany ujął również składniki majątku związane z prowadzonym gospodarstwem rolnym (w tym grunty rolne mające być przedmiotem dzierżawy) w ewidencji środków trwałych. Przy czym grunty rolne mające być przedmiotem dzierżawy nie były w jakikolwiek sposób wykorzystywane w działalności gospodarczej, ani nie były związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. W związku z planowaną dzierżawą i związanym z tym brakiem dalszego ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z tymi gruntami, przed oddaniem gruntów w dzierżawę Zainteresowany wykreśli grunty mające być przedmiotem dzierżawy z ewidencji środków trwałych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy opisana dzierżawa gruntów rolnych będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług? (oznaczone jako pytanie nr 1 we wniosku ORD-IN) Zdaniem Wnioskodawcy, opisana dzierżawa gruntów rolnych będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Zasadniczo katalog czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług został zawarty w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie jednak z art. 82 ust. 3 tej ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić inne niż określone w art. 43-81 zwolnienia od podatku, a także określić szczegółowe warunki stosowania tych zwolnień.
2017
29
lip

Istota:
Zwolnienie od podatku czynności przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowych w zamian za odszkodowanie (grunty rolne).
Fragment:
Zatem przeniesienie prawa własności gruntów rolnych, o których mowa we wniosku, w zamian za odszkodowanie, stanowi odpłatną dostawę towarów, która podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług, na podstawie powołanego art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy. Dostawa ta będzie korzystać jednak ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, gdyż dla przedmiotowych działek rolnych, podlegających wywłaszczeniu, nie obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie zostały dla nich wydane decyzje o warunkach zabudowy, zatem w momencie dostawy nie były terenem budowlanym w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy. Bez znaczenia dla niniejszej sprawy pozostaje wydanie decyzji przez Wojewodę, na podstawie której zezwolono na realizację inwestycji drogowej, gdyż – jak wskazano powyżej – zmiana przeznaczenia wywłaszczanych nieruchomości z rolnych na przeznaczone pod zabudowę odbywa się w tym samym momencie, w którym te nieruchomości stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej bądź skarbowej został określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.
2017
10
maj

Istota:
Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Czy od sprzedaży nieruchomości znajdujących się na terenie gruntów rolnych należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych za 2016 r.? Zdaniem Wnioskodawczyni – ze względu na fakt, że nieruchomości budowlane zostały posadowione na terenie gruntów rolnych gospodarstwa rolnego to podatek dochodowy od ich sprzedaży nie powinien dotyczyć sprzedającego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
2017
4
lut

Istota:
Nabycie gruntów rolnych przez Wnioskodawcę nie posiadającego żadnych użytków rolnych.
Fragment:
Tym samym nabycie gruntów rolnych będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych tylko wtedy gdy w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności nabycia nieruchomości, nabywca posiada już grunty rolne (użytki rolne). Użyte przez ustawodawcę sformułowanie „ utworzone ” wskazuje bowiem na konieczność połączenia posiadanego gruntu rolnego z nabytą nieruchomością stanowiącą gospodarstwo rolne i tym samym wyklucza możliwość skorzystania z omawianego zwolnienia przez nabywcę nieposiadającego wcześniej jakichkolwiek użytków rolnych. Powyższe oznacza, że nabywca żeby skorzystać ze zwolnienia musi być na dzień nabycia właścicielem (współwłaścicielem) użytków rolnych lub gospodarstwa rolnego (lub być w ich posiadaniu), aby został spełniony warunek utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego (w przypadku nabywania na współwłasność do spełnienia tego warunku wystarczy, gdy jeden z kupujących jest właścicielem lub posiadaczem takich gruntów). Bez znaczenia – w kontekście opisanego stanu faktycznego – w przedmiotowej sprawie pozostaje fakt, że Wnioskodawca zamierza prowadzić wspólnie z pozostałymi współwłaścicielami gospodarstwo rolne przez okres co najmniej 5 lat.
2016
17
gru

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży działki o powierzchni 0.3111 ha.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stany faktycznego wynika, że Wnioskodawca otrzymał od rodziców - akt notarialny z dnia 12 kwietnia 1988 r. – gospodarstwo rolne - grunty rolne niezabudowane o powierzchni 1,77 ha, działka nr 200. Po podziale geodezyjnym powstały działki nr 200 i nr 201. Likwidacja gospodarstwa rolnego nastąpiła w dwóch etapach, na podstawie dwóch odrębnych aktów notarialnych: dnia 16 marca 2009 r. umową zamiany i darowizny i dnia 6 czerwca 2011 r. umową darowizny. Działka rolna niezabudowana o powierzchni 1.4544 ha nr 200 stała się przedmiotem zbycia na podstawie umowy zamiany i darowizny – akt notarialny z dnia 16 marca 2009 r. Ponieważ była to zamiana między rolnikami w jej wyniku za ww. działkę rolną o powierzchni 1.4544 ha Wnioskodawca otrzymał dwie działki o powierzchni 0.3111 ha i 0.4706 ha. W akcie notarialnym z dnia 16 marca 2009 r. odnotowano ten fakt wpisem, że działki nie utraciły charakteru rolnego i na nabytych w ten sposób nieruchomościach będą prowadzone gospodarstwa rolne. Grunty rolne Wnioskodawcy były niskiej klasy (VI), generowały straty w związku z tym postanowił zlikwidować gospodarstwo. Transakcja między rolnikami – zamiana gruntów rolnych w dniu 16 marca 2009 r. - została zwolniona od podatku. W drugim etapie, po zwolnieniu z obciążeń, umową darowizny z dnia 6 czerwca 2011 r. została przeniesiona na Wnioskodawcę i Jego małżonkę działka rolna niezabudowana, nr 199/5 o powierzchni 0.3111 ha.
2016
12
sie

Istota:
Czy w tym przypadku jeśli Wnioskodawca sprzedał grunty rolne na cele rolnicze, objęte planem zagospodarowania przestrzennego o symbolu MR-ML-U, obejmujące tereny zabudowy rolniczej, siedliskowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz letniskowej na gruntach klas VI i VIz przed upływem 5 lat od jego nabycia – podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W związku z tym, że w art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy nie odwołano się do klasyfikacji gruntów, ich formalne dalsze klasyfikowanie do gruntów rolnych, jak również opłacanie podatku rolnego, nie ma istotnego znaczenia dla tej oceny (zob. wyrok WSA w Gdańsku z 19 sierpnia 2015 r., sygn. I SA/Gd 667/15). W związku z powyższym stwierdzić należy, że jeżeli w wyniku dokonanej sprzedaży przedmiotowy grunt rolny nie utraci charakteru rolnego, to wówczas spełnione zostaną przesłanki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży gruntów rolnych podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania, w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego. Natomiast dokonana zmiana przeznaczenia gruntów sklasyfikowanych jako grunty rolne polegająca na faktycznym przekształceniu sposobu jego użytkowania, łączącym się ze zmianą jego dotychczasowego charakteru, np. przeznaczenie gruntu rolnego pod działalność gospodarczą lub pod budownictwo może powodować, że nie wystąpią przesłanki do zastosowania przedmiotowego zwolnienia. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymaga, aby utrata charakteru rolnego gruntów nie nastąpiła w „ związku z tą sprzedażą ”.
2016
29
cze

Istota:
Przyjmując za Wnioskodawczynią, że w wyniku sprzedaży grunty rolne nie utracą charakteru rolnego, a nabywcy grunty te włączą grunty te do własnego gospodarstwa rolnego, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, przychód ze sprzedaży gruntów rolnych korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zatem Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłacenia 19% podatku dochodowego i złożenia zeznania PIT-39 z tego tytułu.
Fragment:
W związku z tym, że w art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy nie odwołano się do klasyfikacji gruntów, ich formalne dalsze klasyfikowanie do gruntów rolnych, jak również opłacanie podatku rolnego, nie ma istotnego znaczenia dla tej oceny (zob. wyrok WSA w Gdańsku z 19 sierpnia 2015 r., sygn. I SA/Gd 667/15). W związku z powyższym stwierdzić należy, że jeżeli w wyniku dokonanej sprzedaży przedmiotowy grunt rolny nie utraci charakteru rolnego, to wówczas spełnione zostaną przesłanki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży gruntów rolnych podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania, w konsekwencji Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego. Natomiast dokonana zmiana przeznaczenia gruntów sklasyfikowanych jako grunty rolne polegająca na faktycznym przekształceniu sposobu jego użytkowania, łączącym się ze zmianą jego dotychczasowego charakteru, np. przeznaczenie gruntu rolnego pod działalność gospodarczą lub pod budownictwo może powodować, że nie wystąpią przesłanki do zastosowania przedmiotowego zwolnienia. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymaga, aby utrata charakteru rolnego gruntów nie nastąpiła w „ związku z tą sprzedażą ”.
2016
14
cze

Istota:
1. Czy przychody pochodzące z czynszu dzierżawnego wydzierżawionych gruntów rolnych (własnych) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2016 r. (data wpływu 7 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dzierżawy gruntów rolnych na cele rolnicze – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dzierżawy gruntów rolnych na cele rolnicze. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest właścicielem gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne o łącznej powierzchni około 35 ha, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej innej niż rolnicza. W 2016 roku Wnioskodawca oddał w dzierżawę działkę o powierzchni 8,16 ha osobie fizycznej w zamian za umówiony czynsz. W umowie jest wyraźnie zaznaczone, że wydzierżawiony grunt jest wykorzystywany wyłącznie na cele rolnicze. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy przychody pochodzące z czynszu dzierżawnego wydzierżawionych gruntów rolnych (własnych) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc powyższe pod uwagę uważam, że grunt będący przedmiotem dzierżawy spełnia definicję gospodarstwa rolnego, określoną zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984. o podatku rolnym (Dz.
2016
10
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży gruntów rolnych.
Fragment:
W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca planuje sprzedać grunty rolne nabyte w latach 1981-1982. Zważywszy na to, że grunty rolne objęte niniejszym wnioskiem nie są ani nigdy nie były związane z działalnością gospodarczą, a od ich nabycia upłynęło ponad trzydzieści lat, zdaniem Wnioskodawcy przychód z odpłatnego zbycia opisanych w stanie faktycznym działek rolnych nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ze względu na to, iż nie stanowi on źródła przychodu w rozumieniu przepisów ww. ustawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie natomiast z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, (...)
2016
2
cze

Istota:
W zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji sprzedaży gruntu rolnego
Fragment:
(...) gruntu rolnego - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 lutego 2016 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji sprzedaży gruntu rolnego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Renata M. jest współwłaścicielem nieruchomości stanowiącej grunt rolny, oznaczonej numerem ewidencyjnym 380, o powierzchni 2 ha 96 arów, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw, którą nabyła w dniu 4 lipca 2003 roku na podstawie umowy darowizny, udokumentowanej aktem notarialnym Repertorium A, sporządzonym przez notariusza. Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki cywilnej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą J. SC, ponadto ma przychody ze stosunku pracy. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Organem podatkowym właściwym w niniejszej sprawie jest Naczelnik Urzędu Skarbowego. Grunt nie jest i nie był oddawany w użytkowanie osobom trzecim tytułem darmym ani płatnym. Grunt rolny nie jest przeznaczony pod zabudowę.
2016
5
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Grunty rolne
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.