Grunty leśne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to grunty leśne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy w związku ze sprzedażą działek Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

(...) jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową, grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż zbył Pan trzy działki leśne. Tym samym mając na uwadze definicję gospodarstwa rolnego podkreślić należy, że grunty oznaczone jako lasy i grunty leśne nie stanowią gospodarstwa rolnego ani też nie wchodzą w jego skład, gdyż nie są użytkami rolnymi, ani gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi na użytkach rolnych. Tym samym przychód ze sprzedaży tego rodzaju gruntów nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując, w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym zbycie przedmiotowej nieruchomości nabytej przez Pana w 2007 r. stanowi źródło (...)

2011
1
cze

Istota:

Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust.1 pkt.32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., pod warunkiem, że z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w momencie zakupu gruntu będzie wynikało, że przedmiotowy grunt znajduje się na obszarach określonych jako przeznaczone pod zabudowę budynku mieszkalnego służącą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, a nie rekreacyjnych lub w przypadku jego braku w przedmiotowej sprawie zostanie wydana przez właściwy organ gminy decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia08.04.2008 r. (data wpływu 08.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży na nabycie gruntu przeznaczonego na budowę budynku mieszkalnego w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 08.04.2008 r. został (...)

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży gruntów – tereny leśne.

Fragment:

(...) przyszłości nie planowane jest przez gminę objęcie tej działki zakresem tego planu. W chwili obecnej na działkę tę nie została także wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, co potwierdza wystawione przez Urząd Gminy WWW zaświadczenie z 14 lutego 2008r. (kopia zaświadczenia w załączeniu). W ewidencji gruntów i budynków Działka Scalona figuruje jako grunt leśny. Działki powstałe po podzieleniu Działki Scalonej nadal będą sprzedawane jako grunty leśne i nadal nie będą objęte planem zagospodarowania przestrzennego jak również decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy sprzedaż działek powstałych w wyniku podziału działki scalonej będzie objęta podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, a jeśli tak, to czy sprzedaż ta będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. (...)

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży gruntów – tereny leśne

Fragment:

(...) przestrzennego, a w najbliższej przyszłości nie planowane jest przez gminę objęcie tej działki zakresem tego planu. W chwili obecnej na działkę tę nie została także wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, co potwierdza wystawione przez Urząd Gminy W… zaświadczenie z 14 lutego 2008 r. W ewidencji gruntów i budynków Działka Scalona figuruje jako grunt leśny. Działki powstałe po podzieleniu Działki Scalonej nadal będą sprzedawane jako grunty leśne i nadal nie będą objęte planem zagospodarowania przestrzennego jak również decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż działek powstałych w wyniku podziału działki scalonej będzie objęta podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, a jeśli tak, to czy sprzedaż ta będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 (...)

2011
1
cze

Istota:

Sprzedaż działek leśnych.

Fragment:

(...) jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową, grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż zbył Pan dwie działki leśne. Tym samym mając na uwadze definicję gospodarstwa rolnego podkreślić należy, że grunty oznaczone jako lasy i grunty leśne nie stanowią gospodarstwa rolnego ani też nie wchodzą w jego skład, gdyż nie są użytkami rolnymi, ani gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi na użytkach rolnych. Tym samym przychód ze sprzedaży tego rodzaju gruntów nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu według ww. określonych zasad. Reasumując: w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jak należy opodatkowawać grunty leśne w przypadku ich wynajmu?

Fragment:

(...) staje się posiadaczem zależnym gruntu leśnego stanowiącego własność Skarbu Państwa, jest więc podatnikiem podatku leśnego na mocy art. 2 ust. 1 pkt 4. W świetle powyższego najemcy winni składać do organu podatkowego informacje o wynajmowanych gruntach leśnych w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w zakresie należnego podatku oraz opłacać go. Nadleśnictwo ... zobowiązane jest do płacenia podatku pomniejszonego o grunty leśne wynajmowane osobom fizycznym i prawnym. Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej udzielenia, traci ona swoją moc z chwilą zmiany przepisów prawa podatkowego.Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Wójta Gminy Grybów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego (...)

2011
1
mar

Istota:

Pani pytanie brzmi czy zakup działki leśno – budowlanej , lub leśnej z prawem zabudowy 20% powierzchni można uznać za zakup gruntu pod zabudowę i całą kwotę wydatkowana na zakup działki uznać za wydatkowana na cele mieszkalne.

Fragment:

(...) wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego. Przeznaczenie gruntu nie może wynikać wyłącznie z zamiaru podatnika go nabywającego. O jego przeznaczeniu decyduje bowiem miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, z którego wynikać powinno , że grunt ten znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowa służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Tymczasem w przedmiotowej sprawie podatnik zamierza nabyć grunty leśne , których przeznaczeniem jest wykorzystywanie ich w działalności leśnej a nie mieszkaniowej. Reasumując powyższe zdaniem tutejszego organu podatkowego przedstawione przez Pana stanowisko jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w przypadku zniesienia współwłasności działek niezabudowanych - rolnych i leśnych wystąpi należny podatek VAT?

Fragment:

(...) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. posiada udział w wysokości 3/4 części nieruchomości położonej w J. oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów jako działki nr x, nr y, nr z, nr a, 1/4 udziału tych działek posiada osoba fizyczna. Starostwo Powiatowe dokona zniesienia współwłasności w taki sposób, że Skarb Państwa posiadający udział w wysokości 3/4 części stałby się właścicielem działek nr x, y i nr z, natomiast osoba fizyczna posiadająca udział w wysokości 1/4 części stała by się właścicielką działki nr a. Cena powyższej nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego. Przedmiotowa nieruchomość składa się z niezabudowanych działek będących gruntami rolnymi i leśnymi. Starostwo zwraca sie z zapytaniem czy w powyższym przypadku powinien być naliczony podatek VAT. Strona stoi na stanowisku, że w przedmiotowej sprawie ma zastosowanie zwolnienie z podatku VAT na podstawie (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w przypadku sprzedaży gruntów wchodzących w skład prowadzanego przez podatnika gospodarstwa rolnego w celu dalszego użytkowania rolniczego, przychód ze sprzedaży gruntów podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy podatkowej?

Fragment:

(...) ze zwolnienia od podatku dochodowego, przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy podatkowej. Zwolnieniem tym objęty jest natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży gruntów oznaczonych jako łąki, pastwiska i grunty orne. Wobec powyższego, postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie z dnia 14 września 2005 r. znak: PDFII/415-28/2005, w którym stwierdzono, że ze zwolnienia podatkowego korzysta również przychód ze sprzedaży gruntów oznaczonych jako lasy i grunty leśne zostało wydane z oczywistym naruszeniem art. 21 ust. 1 pkt 28 przy zastosowaniu art. 2 ust. 4 ustawy podatkowej w związku z art. 1 i art. 2 ust. 1 cyt. ustawy o podatku rolnym. Wystąpienie tego rodzaju okoliczności skutkuje zmianą przedmiotowego postanowienia w trybie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, nakładającym na organ odwoławczy obowiązek zmiany z urzędu postanowienia zawierającego interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, (...)