Grunty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to grunty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
wrz

Istota:

Zasady opodatkowania przy sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków (budowli lub ich części) trwale z gruntem związanych, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że zbycie prawa wieczystego użytkowania zabudowanego gruntu opodatkowane powinno być tak, jak zbycie budynku posadowionego na tym gruncie. Zatem sprzedaż prawa wieczystego użytkowania Gruntu, na którym posadowione są budynki lub budowle trwale z tym gruntem związane albo części takich budynków lub budowli: podlega opodatkowaniu stawką podstawową VAT - w sytuacji, gdy budynki te lub budowle albo ich części opodatkowane są stawką podstawową, korzysta ze zwolnienia z VAT - jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione (art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT). Dlatego też, w przypadku kiedy przy sprzedaży udziału w Budynku i Garażu Spółka będzie mogła zastosować zwolnienie z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy VAT, to tożsame zasady opodatkowania VAT znajdą zastosowanie w odniesieniu do udziału w Gruncie, z którym związane są przedmiotowe obiekty. Tak samo, jeśli Spółka w odniesieniu do Budynku i Garażu zrezygnuje ze zwolnienia, na podstawie art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT opodatkuje sprzedaż, udział w prawie wieczystego użytkowania Gruntu również będzie podlegał opodatkowaniu VAT.

2018
14
wrz

Istota:

Opodatkowanie czynności sprzedaży nieruchomości.
Uznanie za podatnika w związku z dostawą gruntu.
Rejestracja. Wystawienie faktury.

Fragment:

Strona wydzierżawiła niewielką ilość Gruntu (wąski pas o szerokości ... m, przyległy do pasa drogowego, położony w południowej części Gruntu) przedsiębiorstwu (innemu niż Deweloper), które zwróciło się z prośbą o możliwość korzystania z części Gruntu w związku z wykonywaniem prac budowlanych (kanalizacja deszczowa głęboka) na drodze przyległej do Gruntu od strony południowej. Oprócz czynszu dzierżawnego Strona otrzymała również od tego przedsiębiorstwa kwotę za bezumowne korzystanie z fragmentu Gruntu. Brak udostępnienia części Gruntu utrudniłby wykonanie przedmiotowej kanalizacji deszczowej głębokiej. Te stosunki zostały zakończone w 2017 r. Strona ani Małżonka nie odliczali podatku od towarów i usług przy zakupie nieruchomości obejmującej Grunt. Wnioskodawca ani jego małżonka nigdy nie byli zarejestrowani jako podatnicy VAT. Nie uzbrajali też Gruntu, nie zbudowali do niego dróg dojazdowych, ani wewnętrznych. Deweloper jest czynnym podatnikiem VAT. Pod koniec czerwca 2018 roku, nie mając pewności jaki podatek powinien zostać odprowadzony od sprzedaży Gruntu, Strona wraz z Małżonką zawarli z Deweloperem umowę (aneks) przesuwającą datę sprzedaży o czas niezbędny do uzyskania informacji z Krajowej Informacji Skarbowej.

2018
13
wrz

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu tego podatku w związku z realizacją operacji

Fragment:

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, uczestnik scalenia lub wymiany, z zastrzeżeniem ust. 2-3a oraz art. 17 ust. 2, otrzymuje grunty o równej wartości szacunkowej w zamian za grunty dotychczas posiadane. Na zgodny wniosek zainteresowanych uczestników scalenia można im wydzielić grunty o innej wartości szacunkowej stosując dopłaty (art. 8 ust. 3 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów). Wysokość dopłat ustala się według cen przyjętych przy szacowaniu gruntów objętych scaleniem lub wymianą (art. 8 ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów). Stosownie do art. 8 ust. 5 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, dopłaty uczestnikom scalenia są wypłacane ze środków powiatu jednorazowo, w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia. Uczestnik scalenia zobowiązany do dopłaty uiszcza ją w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia, na rachunek powiatu (art. 8 ust. 6 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów). Jak wskazano wyżej, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2018
10
sie

Istota:

Planowana dostawa wywłaszczonego gruntu będzie podlegała przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, ale będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

Wywłaszczony grunt stanowił majątek rodzinny, który był dla Pana bezcenny, i którego nie zbyłby, gdyby Pana do tego nie zmuszono. Ponadto w przedstawionym stanie faktycznym nigdy nie podejmował Pan i przyszłym dążeniem nie było podejmowanie żadnych działań w celu zmiany przeznaczenia działek (z rolnych na budowlane). Grunt będący przedmiotem wywłaszczenia stanowił teren niezabudowany. Z tytułu posiadania gruntu, będącego przedmiotem wywłaszczenia płacił Pan podatek rolny i korzystał z dopłat unijnych. Dla tego gruntu do czasu wywłaszczenia nie istniał plan zagospodarowania przestrzennego. Grunt był wykorzystywany do działalności rolniczej, ale jedynie na potrzeby gospodarstwa domowego (na gruncie tym naprzemiennie siał Pan gorczycę jako poplon przed pszenicą, którą to wykorzystywał jako paszę dla kur (w ilości 80 szt.), również i jajka wykorzystywane były na potrzeby gospodarstwa domowego). Użytkując ten grunt, nie dokonywał Pan żadnych czynności opodatkowanych związanych z produkcją rolniczą prowadzoną na tym gruncie. W związku z powyższym nigdy jako podatnik VAT nie korzystał z gruntu stanowiącego przedmiot wywłaszczenia. Grunt cały czas był użytkowany przeze Pana i tylko w zakresie zaspokojenia potrzeb gospodarstwa domowego.

2018
3
sie

Istota:

W zakresie opodatkowania sprzedaży terminala przeładunkowo-magazynowego oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przez jego nabywcę.

Fragment:

Dlatego też powyższe zwolnienie nie znajdzie w tej sytuacji zastosowania i dostawa gruntu objętego działką 439/3 będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ponieważ wszystkie pozostałe działki podlegające sprzedaży stanowią grunty zabudowane, istotny jest status budynków i budowli położonych na każdej z działek, który wyznacza sposób opodatkowania każdej z nich. Wynika to z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części, dokonywane wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny tych obiektów w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że w razie ustalenia, iż budynki lub budowle korzystają ze zwolnienia z opodatkowania zwolniona będzie również dostawa gruntu, na którym znajdują się te obiekty. Z tego względu, dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy gruntu zabudowanego należy zbadać, czy dostawa znajdujących się na takim gruncie budynków, budowli lub ich części podlega opodatkowaniu, czy też jest zwolniona z VAT.

2018
29
lip

Istota:

Opodatkowanie działek gruntu w ramach porozumienia o ich zamianie oraz rozliczenie roszczeń przysługujących Gminie z tytułu szkód górniczych wynikających z działalności Kopalni.

Fragment:

Odnosząc powyższe do transakcji zamiany Działki 1, w przypadku której Kopalnia „wytworzyła towar jakim jest budowla obejmująca drogę oraz most, zlokalizowane na jej powierzchni oraz stanowiące aktywa trwałe Kopalni i uczyniła to z własnych środków bez udziału Gminy – jako właściciela gruntu, jej dostawa na gruncie uptu – w sytuacji gdy cena transakcji zostanie skalkulowana w taki sposób, że nie będzie obejmowała wartości posadowionych na gruncie budowli – obejmie w istocie ekonomicznej jedynie wartość gruntu bez posadowionych na nim budowli. Z punktu widzenia VAT w takim przypadku nie wystąpi dostawa towaru, jakim są budowle, gdyż już wcześniej Kopalnia mogła dysponować wybudowanym przez siebie budowlą jak właściciel. Ekonomiczne władanie rzeczą (budowlą) należało do Kopalni z chwilą wybudowania budowli, chociaż nie należało do niej prawo własności nieruchomości. (Dla potrzeb VAT wskazuje się, że można uznać, że przedmiotem dostawy, o której mowa w art. 7 ust. l uptu, będzie budowla nierozerwalnie związana gruntem, jeżeli została zbudowana przez nabywcę z własnych środków bez udziału właściciela gruntu, a cena zbycia została tak skalkulowana, że nie obejmuje wartości tego budynku). Tym samym – z uwagi na status Działki 1 (grunt zabudowany, zbywany ekonomicznie bez posadowionych na nim budowli) – jej dostawa zostanie objęta podstawową stawką VAT (podobnie wyrok NSA z 10.01 2013 r. w sprawie I FSK 310/12 oraz interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 19.06 2015 r. nr IPTPP4/4512-164/15-4/UNR ).

2018
25
lip

Istota:

Uznanie, że Powiat wykonując zadania w zakresie realizacji operacji „Scalenie gruntów położonych na obszarze ....” działa jako organ administracji publicznej i może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku VAT oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania „Scalenie gruntów położonych na obszarze ....”

Fragment:

Ostateczny katalog prac planowanych do wykonania w ramach zagospodarowania poscaleniowego zostanie sformułowany po opracowaniu projektu scalenia gruntów. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, grunty wydzielone w ramach postępowania scaleniowego na cele miejscowej użyteczności publicznej oraz pod ulice i drogi przechodzą na własność gminy. Prace scaleniowe i zagospodarowanie poscaleniowe na obiekcie S., gmina S. będą wykonywane na gruntach będących własnością osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych. Powierzchnia gruntów będących własnością Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta (grunty zlokalizowane pod drogami i rowami) wynosi: 5,29 ha. Powierzchnia gruntów będących własnością Powiatu, pozostających w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w B. (grunty pod drogami) wynosi: 1,84 ha. Powierzchnia gruntów których Powiat jest władającym (na zasadach samoistnego posiadania), pozostających w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych (grunty pod drogami), wynosi: 4,39 ha. W miejscach gdzie mowa jest o nazwie operacji, na którą Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie, przez nazwę operacji należy rozumieć: „ Scalenie gruntów położonych na obszarze ... ” w ramach poddziałania „ Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2018
25
lip

Istota:

W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

Fragment:

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, działkę nr 33 stanowią grunty orne RIVb o powierzchni 1,00 ha, grunty orne RV o powierzchni 0,11 ha, pastwiska trwałe PsIV o powierzchni 0,51 ha. Działkę nr 31 stanowią grunty orne RIVb o powierzchni 3,03 ha, grunty orne RV o powierzchni 0,35 ha, grunty rolne zabudowane Br-PsIV o powierzchni 0,43 ha, grunty zadrzewione Iz o powierzchni 0,10 ha. W skład działki nr 17/2 wchodzą grunty orne RIVb o powierzchni 1,53 ha, grunty orne RV o powierzchni 0,28 ha, pastwiska trwałe PsV o powierzchni 0,04 ha, działka nr 1388, położona w miejscowości ..., Gmina ..., obręb ... nr .... Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, działkę nr 1388 stanowią grunty orne RIVb o powierzchni 0,88 ha. Ponadto, w skład ww. gospodarstwa rolnego wchodzą: rowy o powierzchni 0,04 ha położone na obszarze działek nr 33 i nr 31, nieużytki o powierzchni 0,25 ha, położone na działce nr 1388. Zgodnie z wypisami i wyrysami z rejestru gruntów działki te stanowią grunty orne, pastwiska trwałe, łąki trwałe, grunty rolne zabudowane, rowy oraz grunty zadrzewione. Nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż stracił moc prawną z dniem 31 grudnia 2003 r.

2018
12
lip

Istota:

Uznanie, czy sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Fragment:

Przedmiotowy grunt Wnioskodawca zamierza odsprzedać w takiej postaci, w jakiej go nabył. Wnioskodawca nie udostępniał i nie będzie udostępniał przedmiotowej nieruchomości osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy najmu, dzierżawy, itp. Wnioskodawca przed sprzedażą nie wystąpi do właściwych podmiotów o możliwość uzbrojenia zbywanego gruntu w przyłącza sieci wodnej, gazowej lub elektrycznej. W procesie związanym z uzyskaniem opisanego pozwolenia na budowę Wnioskodawca o takie uzgodnienia występował i wymagane do pozwolenia na budowę zgody tych podmiotów uzyskał. Formalne uzgodnienia (warunki techniczne) nie przekształciły się jednak w działanie rzeczywiste na gruncie będącym przedmiotem wniosku. Wnioskodawca do czasu sprzedaży, nie zamierza dokonywać jakichkolwiek czynności (i nie poniósł i nie zamierza ponieść nakładów) w celu przygotowania przedmiotowego gruntu do sprzedaży, oprócz tych wyszczególnionych we wniosku. Wnioskodawca nie ogłaszał i nie będzie ogłaszał zamiaru zbycia gruntu będącego przedmiotem sprzedaży w sieci internetowej, telewizji, radiu lub prasie (lokalnej lub o zasięgu krajowym). W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Zainteresowanego dotyczą kwestii ustalenia, czy dokonując sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości Wnioskodawca będzie występować w charakterze podatnika podatku VAT.

2018
7
lip

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży gruntu.

Fragment:

Ponadto Wnioskodawczyni informuje, że: nie posiada statusu rolnika ryczałtowego, grunt zakupiono w 2007 r. na własne cele mieszkaniowe, nie wykorzystywała gruntu objętego zapytaniem w działalności gospodarczej, w tym również w działalności rolniczej, nie dokonywała z przedmiotowego gruntu zbioru i sprzedaży produktów rolnych, działka ta była przedmiotem umów dzierżawy pod nośniki reklamy na podstawie umów cywilnoprawnych (zewnętrzna firma umieszczała na działce za odpłatnością swoje reklamy – z tego tytułu był odprowadzony regularnie podatek od uzyskiwanych dochodów), we wcześniejszych latach Wnioskodawczyni wraz z mężem dokonała prywatnej sprzedaży gruntu rolnego (nabycie nastąpiło w 2004 r. a sprzedaż w 2009 r.). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż przedmiotowego gruntu powinna być opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 23%? Zdaniem Wnioskodawczyni, sprzedaż przedmiotowego gruntu nie powinna być opodatkowana stawką VAT w wysokości 23%. Powinna, jako sprzedaż z majątku prywatnego – korzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Zamiarem Wnioskodawczyni nie był profesjonalny obrót tym gruntem, jak również czynności jakie wykonała z nim związane, jej zdaniem, nie wskazują na ich profesjonalny charakter.