Grunty | Interpretacje podatkowe

Grunty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to grunty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe, gdyż Wnioskodawca wskazał, że sprzedaż gruntu przedstawionego we wniosku będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, ponieważ brak aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jak również brak decyzji o warunkach zabudowy nie pozwala na uznanie danego terenu za teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Jak wskazano w ww. interpretacji dostawa gruntu niezabudowanego nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ Wnioskodawca dokonując sprzedaży gruntu nie działa jako podatnik podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.
Fragment:
Wnioskodawca wraz z małżonką jest właścicielem gruntu o powierzchni 1.0857 ha. Wnioskodawca jest rolnikiem emerytowanym posiadającym emeryturę z KRUS. Posiadana nieruchomość stanowi majątek osobisty Wnioskodawcy od 1978 r. Wnioskodawca zamierza sprzedać grunt rolny niezabudowany o powierzchni 1.0857 ha mieszczący się w obrębie Miasta. W odniesieniu do sprzedawanego gruntu nie ma ustalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W okolicy powstaje szereg zabudowań wielorodzinnych. Przyszły nabywca przedmiotowego gruntu nosi się z zamiarem ubiegania się o warunki zabudowy pod zabudowę wielorodzinną. Ponadto w uzupełnieniu do złożonego wniosku Wnioskodawca wskazał, że: Grunt będący przedmiotem przyszłej sprzedaży był i jest wykorzystywany wyłącznie na cele rolnicze. Uprawiane są na nim zboża oraz ziemniaki lub kukurydza, Przedmiotowy grunt nie był przedmiotem najmu ani dzierżawy, W stosunku do przedmiotowej nieruchomości nie były prowadzone działania marketingowe celem zachęcania potencjalnego nabywcy. Teren nie był grodzony ani uzbrajany, W 2003 r. Wnioskodawca sprzedał córce 0.6846 ha. Sprzedana nieruchomość stanowiła samodzielną całość i nie graniczyła z innymi nieruchomościami będącymi przedmiotem jego własności.
2017
19
wrz

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży gruntu niezabudowanego.
Fragment:
Od zasady opodatkowania dostawy gruntu według stawki podstawowej przewidziano jednak pewne wyjątki. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług ujęte zostały między innymi w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Jednocześnie zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z powyższego należy wywieść, że opodatkowaniu podlegają te dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych, tylko te, które stanowią tereny budowlane. Z kolei dostawy gruntów niezabudowanych, będących na przykład gruntami rolnymi czy leśnymi, które nie są przeznaczone pod zabudowę, są zwolnione od podatku od towarów i usług. Przyjmuje się, że pojęcie tereny budowlane obejmuje obszary, na których przewidziane są różne formy zabudowy np. mieszkaniowej, zabudowy techniczno-produkcyjnej, zabudowy zagrodowej.
2017
19
wrz

Istota:
Czy dostawa (sprzedaż) wskazanej w stanie faktycznym nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu(art. 29a ust. 8 ustawy). Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów jak również tez wynikających z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego pozwala na stwierdzenie, że sprzedaż pawilonu handlowego będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Dostawa nastąpi bowiem po upływie okresu dłuższego niż dwa lata od pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Z uwagi na uregulowanie wynikające z art. 29a ust. 8 ustawy, ze zwolnienia będzie również korzystać sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki na C/10, na której obiekt ten jest posadowiony Zwolnieniu od podatku podlegać będzie również zbycie prawa wieczystego użytkowania działek gruntu nr X/1 i B/9. Grunty te – jak wynika z treści wniosku – nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jak również nie została wydana dla nich decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, tym samym nie są to tereny budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy.
2017
12
wrz

Istota:
Czy dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości jest wolny od podatku dochodowego z uwagi na fakt, że został on wydatkowany na nabycie gruntu pod budowę domu w sytuacji, gdy grunt ten w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest na teren zabudowy zagrodowej?
Fragment:
Zgodnie z pkt 1 tego przepisu za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie (...)
2017
10
wrz

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie gruntu.
Fragment:
W związku z powyższym możliwe jest, że grunt zostanie kupiony przez Kupującego bądź też przez Dzierżawcę. W przypadku zakupu gruntu przez Kupującego grunt będzie dalej przedmiotem dzierżawy na rzecz Dzierżawcy (świadczenia usług opodatkowanych VAT). W przypadku zakupu gruntu przez Dzierżawcę grunt będzie wykorzystywany do obecnej działalności gospodarczej Dzierżawcy (opodatkowanej VAT), a umowa dzierżawy wygaśnie z mocy prawa z uwagi na zlanie się w rękach Dzierżawcy praw i obowiązków wydzierżawiającego i dzierżawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy sprzedaż gruntu podlega opodatkowaniu VAT z zastosowaniem 23% stawki podatku? Czy w związku z zakupem gruntu Kupujący lub Dzierżawca (zależnie, który z tych podmiotów będzie stroną umowy sprzedaży) będą mieć prawo do odliczenia VAT naliczonego? Zdaniem Zainteresowanych: Ad. 1 Sprzedaż gruntu podlega opodatkowaniu VAT z zastosowaniem 23% stawki podatku. Ad. 2 Kupujący oraz Dzierżawca (zależnie od tego który z tych podmiotów dokona zakupu Gruntu) będą mieć prawo do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie gruntu. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawców Ad 1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy VAT opodatkowaniu podlega odpłatna odstawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2017
9
wrz

Istota:
W zakresie rozpoznania czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nie jest właścicielem gruntu na którym znajduje się wybudowany przez Spółdzielnię budynek (lokal handlowy) a właścicielem gruntu jest Gmina. Jak wynika z cyt. przepisów ustawy Kodeks cywilny co do zasady grunt jest zawsze odrębnym przedmiotem własności, natomiast budynki trwale z gruntem związane, co do zasady, stanowią części składowe takich gruntów. Jeżeli zatem podmiot wybuduje trwale związany z gruntem budynek na cudzym gruncie, budynek staje się własnością właściciela gruntu, a podmiot który wybudował budynek będzie tylko właścicielem nakładów poniesionych na wzniesienie obiektu. Tak samo jeśli podmiot dokona nakładów w istniejącym cudzym budynku. Zatem z punktu widzenia prawa cywilnego nakłady na nieruchomość (np. wybudowanie budynku lub budowli na cudzym gruncie) stanowią część składową gruntu i tym samym własność właściciela gruntu. W konsekwencji podmiot, który wybudował obiekt posadowiony na cudzym gruncie, nie może go sprzedać, ponieważ nie ma do niego tytułu prawnego. Niemniej jednak podmiot ten dysponuje pewnym prawem do poniesionych nakładów i może to prawo przenieść na rzecz innego podmiotu. Jednakże zbycie nakładów poniesionych na nieruchomości, nie będącej własnością podmiotu ponoszącego nakłady, nie może zostać uznane za odpłatną dostawę towarów, gdyż nie mamy tu do czynienia z odrębną rzeczą (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT), która mogłaby stanowić towar.
2017
7
wrz

Istota:
Obowiązek opodatkowania sprzedaży nieruchomości niezabudowanej dokonywanej w ramach komorniczego postępowania egzekucyjnego.
Fragment:
Czy sprzedaż opisanej nieruchomości w drodze licytacji komorniczej będzie obciążona podatkiem od towarów i usług i w jakiej stawce? Zdaniem Komornika: Od 1 kwietnia 2013 r. klasyfikacja gruntu w ewidencji gruntów i budynków nie jest istotna dla możliwości korzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Zgodnie z treścią wyżej tego artykułu ze zwolnienia od VAT korzysta dostawa gruntów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Pojęcie teren budowlany oznacza bowiem grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wskazaną interpretację potwierdził również Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 14 czerwca 2013 r. nr PT10/033/12/207/WLI/13/RD58639 . Jak już wspomniano powyżej, w dniu ... 2012 r. na przedmiotową działkę wydana została przez Wójta Gminy ... decyzja o warunkach zabudowy na budowę trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami dwustanowiskowymi – decyzja nr .... Tym samym nieruchomość ta nie korzysta ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Sprzedaż nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
7
wrz

Istota:
Stawka podatku VAT dla dzierżawy gruntów
Fragment:
Należy zauważyć, iż o przeznaczeniu gruntów decyduje nie tylko plan miejscowy, ale także ewidencja gruntów, co znalazło potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (III SA/Wa 1185/10), wedle którego w przepisach o VAT nie ma sprecyzowanych kryteriów pozwalających określić rodzaj gruntów, a zatem powinno się go ustalać w odniesieniu do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ewidencji gruntów i budynków sporządzonej zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym. Rozumując a contrario, w niniejszej sprawie nieruchomości gruntowe objęte przedmiotowym wnioskiem zostały ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako grunty przeznaczone do prowadzenia działalności usługowej, a zatem może na nich być wykonywana tego rodzaju działalność. Co więcej, Naczelny Sąd Administracyjny w swym wyroku z dnia 22 lipca 2008 r. (sygn. akt I FSK 868/07) uznał, iż okolicznością wystarczającą do zakwalifikowania gruntu do określonej kategorii jest plan zagospodarowania przestrzennego. Istotne jest przeznaczenie gruntu, a to określają przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy o gruntach rolnych odnoszą się zaś do sposobu użytkowania gruntu. Ponadto, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji z dnia 21 stycznia 2013 r.
2017
2
wrz

Istota:
Czy sprzedaż działek (oznaczonych jako grunty orne) nabytych w drodze spadku, niebędących własnością przedsiębiorstwa i niewykorzystywanych do działalności gospodarczej ani rolniczej, i nieobjętych decyzją o warunkach zabudowy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Należy ponadto wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków lub budowli trwale z gruntem związanych, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Powyższy przepis obejmuje swoim zakresem także grunty będące w użytkowaniu wieczystym. W myśl art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r, poz. 380), nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Ponadto zgodnie z art. 47 § 1 ustawy Kodeks cywilny część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.
2017
2
wrz

Istota:
Możliwość uznania za wydatki na cel mieszkaniowy wydatków poniesionych na instalację paneli fotowoltaicznych oraz na zakup gruntu na ich instalację.
Fragment:
Jednym z takich celów, zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c) ustawy jest nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego. Tak więc jednym z podstawowych warunków uprawniających do skorzystania ze zwolnienia jest nabycie gruntu przeznaczonego pod budowę budynku mieszkalnego w okresie dwóch lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym podatnik sprzedał nieruchomość (udział w nieruchomości), jednak wydatki mają być poniesione nie wcześniej niż w dniu sprzedaży nieruchomości, z której dochód ma podlegać zwolnieniu. Innymi słowy zwolnienie związane jest z konkretnym zdarzeniem, tj. nabyciem określonego gruntu w określonym celu i w określonym czasie. O charakterze nabytego gruntu decyduje nie tylko zamiar podatnika wybudowania na nim budynku mieszkalnego, ale charakter gruntu musi być oceniony także w kontekście rzeczywistej i realnej możliwości jego zabudowy.
2017
30
sie

Istota:
W zakresie uznania bezumownego wynagrodzenia z tytułu dzierżawy gruntu za czynność niepodlegającą opodatkowaniu
Fragment:
W przedmiotowej sytuacji, Wnioskodawca korzystał z terenuj, mimo rozwiązania umowy najmu przez właściciela, który jednocześnie dopuszczał przebywanie Wnioskodawcy na tym gruncie oraz pobierał wynagrodzenie, które określał jako odszkodowanie, naliczając jednocześnie podatek VAT. Wnioskodawca, pomimo faktu, że umowa została rozwiązana, pozostawał na przedmiotowym gruncie, a właściciel nieruchomości obciążył Wnioskodawcę za to przebywanie fakturą, mimo braku tytułu prawnego do nieruchomości. Zatem takie działania nie wskazują jednoznacznie na definitywny brak zgody właściciela gruntu na korzystanie z przedmiotu dzierżawy i tym samym należy uznać, że właściciel gruntu świadczył usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, która ze względu na swój odpłatny charakter podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Otrzymywane od Wnioskodawcy świadczenie pieniężne jest w rzeczywistości wynagrodzeniem za świadczoną przez właściciela gruntu usługę a nie typowym odszkodowaniem. Taka sytuacja daje Wnioskodawcy wyraźne i bezpośrednie korzyści w postaci możliwości korzystania w oznaczonym zakresie z nieruchomości. W konsekwencji, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu bez podstawy prawnej od momentu rozwiązania umowy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.
2017
24
sie

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy części gruntu.
Fragment:
Grunt, który nabył podatnik nie jest zabudowany. Wcześniej na tym terenie nie stał żaden budynek. Pomimo to nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego została zaklasyfikowana jako grunt przeznaczony pod zabudowę. Zwolnienie wymienione w ustawie dotyczy tylko gruntów niebudowlanych. Oznacza to, że zwolnieniu podlega dostawa gruntów, które mają status innych niż budowlane (a zatem np.: gruntów rolnych, leśnych, rekreacyjnych). Zwolnienie to oparte jest na regulacji art. 135 ust. 1 lit. k) Dyrektywy 2006/112/WE, zgodnie z którą państwa członkowskie zwolnią od podatku dostawy terenów niezabudowanych inne niż dostawy terenów budowlanych, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. b (zgodnie z art. 12 ust. 3 Dyrektywy 2006/112/WE terenem budowlanym, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. b), jest każdy grunt nieuzbrojony lub uzbrojony, uznawany za teren budowlany przez państwa członkowskie). Nowelizacja ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r., która weszła w życie 1 kwietnia 2013 r., wprowadziła w art. 2 pkt 33 definicję terenów budowlanych. Zgodnie z tą definicją terenami budowlanymi są grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2017
24
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Grunty
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.