Grunty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to grunty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
lip

Istota:

Uznanie, czy sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Fragment:

Przedmiotowy grunt Wnioskodawca zamierza odsprzedać w takiej postaci, w jakiej go nabył. Wnioskodawca nie udostępniał i nie będzie udostępniał przedmiotowej nieruchomości osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy najmu, dzierżawy, itp. Wnioskodawca przed sprzedażą nie wystąpi do właściwych podmiotów o możliwość uzbrojenia zbywanego gruntu w przyłącza sieci wodnej, gazowej lub elektrycznej. W procesie związanym z uzyskaniem opisanego pozwolenia na budowę Wnioskodawca o takie uzgodnienia występował i wymagane do pozwolenia na budowę zgody tych podmiotów uzyskał. Formalne uzgodnienia (warunki techniczne) nie przekształciły się jednak w działanie rzeczywiste na gruncie będącym przedmiotem wniosku. Wnioskodawca do czasu sprzedaży, nie zamierza dokonywać jakichkolwiek czynności (i nie poniósł i nie zamierza ponieść nakładów) w celu przygotowania przedmiotowego gruntu do sprzedaży, oprócz tych wyszczególnionych we wniosku. Wnioskodawca nie ogłaszał i nie będzie ogłaszał zamiaru zbycia gruntu będącego przedmiotem sprzedaży w sieci internetowej, telewizji, radiu lub prasie (lokalnej lub o zasięgu krajowym). W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Zainteresowanego dotyczą kwestii ustalenia, czy dokonując sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości Wnioskodawca będzie występować w charakterze podatnika podatku VAT.

2018
7
lip

Istota:

Brak opodatkowania sprzedaży gruntu.

Fragment:

Niestety, po nabyciu Gruntu okazało się, że nabycie sąsiadującej z nim działki nie jest możliwe w najbliższym czasie, z uwagi na trwające postępowania sądowo-administracyjne dot. jego właścicieli. Z uwagi na brak możliwości rozpoczęcia inwestycji mieszkaniowej na Gruncie – niemożliwość nabycia w najbliższym czasie działki z nim sąsiadującej – Wnioskodawca wraz z małżonką planują sprzedać Grunt, w celu zakupu za środki finansowe uzyskane z jego sprzedaży, innej niezbudowanej nieruchomości i wybudowania na niej domu mieszkalnego. Grunt mający być przedmiotem planowanej sprzedaży był i jest gruntem ornym zgodnie z rejestrem gruntów. Przy czym, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren na którym położony jest Grunt, jest przeznaczony pod „ teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym ”. Decyzja o ustaleniu takiego przeznaczenia gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego była podjęta przez odpowiednie organy gminy i miała miejsce przed nabyciem Gruntu przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca i jego małżonka nie podejmowali żadnych działań związanych z ustaleniem przeznaczenia Gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

2018
7
lip

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży gruntu.

Fragment:

Ponadto Wnioskodawczyni informuje, że: nie posiada statusu rolnika ryczałtowego, grunt zakupiono w 2007 r. na własne cele mieszkaniowe, nie wykorzystywała gruntu objętego zapytaniem w działalności gospodarczej, w tym również w działalności rolniczej, nie dokonywała z przedmiotowego gruntu zbioru i sprzedaży produktów rolnych, działka ta była przedmiotem umów dzierżawy pod nośniki reklamy na podstawie umów cywilnoprawnych (zewnętrzna firma umieszczała na działce za odpłatnością swoje reklamy – z tego tytułu był odprowadzony regularnie podatek od uzyskiwanych dochodów), we wcześniejszych latach Wnioskodawczyni wraz z mężem dokonała prywatnej sprzedaży gruntu rolnego (nabycie nastąpiło w 2004 r. a sprzedaż w 2009 r.). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż przedmiotowego gruntu powinna być opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 23%? Zdaniem Wnioskodawczyni, sprzedaż przedmiotowego gruntu nie powinna być opodatkowana stawką VAT w wysokości 23%. Powinna, jako sprzedaż z majątku prywatnego – korzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Zamiarem Wnioskodawczyni nie był profesjonalny obrót tym gruntem, jak również czynności jakie wykonała z nim związane, jej zdaniem, nie wskazują na ich profesjonalny charakter.

2018
4
lip

Istota:

Wyłączenie z opodatkowania dostawy działki wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.

Fragment:

Intencją Wnioskodawcy jest, aby z przedmiotowej nieruchomości dokonać wydzielenia odrębnej, niezabudowanej działki gruntu o powierzchni nieprzekraczającej 3.000 m 2 celem dokonania jej sprzedaży na rzecz podmiotu będącego właścicielem gruntu sąsiedniego, tj. Spółki. Planowana cena sprzedaży gruntu będzie wynosiła 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych). Opisana powyżej czynność, jeżeli faktycznie do jej dokonania pomiędzy stronami dojdzie, będzie to pierwsza sprzedaż gruntu dokonana przez Wnioskodawcę w związku z tą nieruchomością. Wnioskodawca nie dokonywał w przeszłości wydzielenia z tej nieruchomości żadnych działek gruntu oraz ich sprzedaży na rzecz podmiotów trzecich. W związku z tą czynnością nie podejmował we własnym zakresie żadnych działań marketingowych mających na celu aktywne poszukiwanie osób zainteresowanych kupnem nieruchomości (np. nie reklamował się w internecie, nie wywieszał tablic ogłoszeniowych, nie dawał ogłoszeń do prasy). Z intencją dokonania tej czynności oraz propozycją dokonania zakupu działki przystąpił do niego przyszły nabywca. Nabywcą wydzielonej, niezabudowanej działki gruntu będzie podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Do nabycia tego gruntu przez kupującego dojdzie w celach związanych z jego działalnością. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Grunt, którego dotyczy przedmiotowa sprawa nigdy nie był wydzierżawiany ani wynajmowany.

2018
28
cze

Istota:

Czy środki uzyskane ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nabytym po zmarłym ojcu będą podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2018 r., poz. 200), w związku z wydatkowaniem ich na zakup udziału w działce budowlanej stanowiącej własność syna Wnioskodawcy i planowanym wybudowaniem wspólnego domu?

Fragment:

(...) gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Z ust. 28 ww. przepisu wynika, że za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na: nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części - przeznaczonych na cele rekreacyjne.

2018
23
cze

Istota:

Zwolnienie od podatku zbycia prawa użytkowania wieczystego działek niezabudowanych.

Fragment:

Jak stanowi art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również: oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste oraz zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6. W wyniku ustanowienia prawa użytkowania wieczystego dochodzi do ekonomicznego przeniesienia władztwa nad gruntem (towarem – w rozumieniu ww. przepisu) na rzecz użytkownika wieczystego, co sprawia, że może on rozporządzać nim jak właściciel. Znajduje to wyraz zarówno w swobodzie korzystania z gruntu i czerpania z niego pożytków w sposób niemalże taki jak w przypadku właściciela tego gruntu, jak i w możliwości przeniesienia takiego władztwa na inny podmiot jak przy dokonywaniu sprzedaży gruntu przez właściciela. Zatem w świetle powołanego wyżej art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług odpłatne przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowi dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

2018
20
cze

Istota:

Opodatkowanie dzierżawy gruntów rolnych oraz budynków i budowli posadowionych na tych gruntach.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 maja 2018 r. (data wpływu 18 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w kwestii opodatkowania dzierżawy gruntów rolnych oraz budynków i budowli posadowionych na tych gruntach - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 maja 2018r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w kwestii opodatkowania dzierżawy gruntów rolnych oraz budynków i budowli posadowionych na tych gruntach. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest wraz z żoną właścicielem (na zasadzie wspólnoty małżeńskiej) nieruchomości rolnych/gruntów ornych. Część z tych nieruchomości jest zabudowane budynkami i budowlami. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. W 2018 roku wydzierżawił te nieruchomości do spółki komandytowej, która to spółka użytkuje je z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej - działów specjalnych produkcji rolnej. W umowie dzierżawy jest jednoznacznie określone jaka część czynszu jest zawiązana z gruntami, a jaka z budynkami, budowlami lub wolnostojącymi na nich namiotami. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy właściwym jest rozbicie stawek za czynsz dzierżawny osobno: dla gruntów przeznaczonych na cele rolnicze - zgodne § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MF z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień - stawka zwolnione; dla budynków, budowli i wolnostojących namiotów (art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług) - stawka podstawowa 23%? Stanowisko Wnioskodawcy: Stawka podatku od towarów i usług wynosi 23%.

2018
20
cze

Istota:

Braku opodatkowania sprzedaży gruntu niezabudowanego.

Fragment:

Z tego powodu uznać należy, że w przypadku planowanej sprzedaży gruntu Wnioskodawca nie będzie działał jak profesjonalny handlowiec, zajmujący się obrotem gruntami. Z okoliczności sprawy nie wynika również aby Wnioskodawca miał zamiar dokonywać sprzedaży w sposób częstotliwy, ani że nieruchomość była wykorzystywana w działalności gospodarczej. W konsekwencji należy stwierdzić, że w tej konkretnej sytuacji Wnioskodawca będzie korzystać z przysługującego prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Stąd też ww. transakcja stanowić będzie działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie będą miały zastosowania. Tym samym planowana sprzedaż gruntu – w okolicznościach przedstawionych we wniosku – nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Końcowo zastrzega się, iż w niniejszej interpretacji nie rozstrzygano spełnienia przez Wnioskodawcę uwarunkowań prawnych umożliwiających zastosowanie zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy do planowanej transakcji sprzedaży gruntu, gdyż sprzedaż ta nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.

2018
14
cze

Istota:

Brak zwolnienia z opodatkowania dostawy gruntu zabudowane-go drogą powiatową.

Fragment:

U. z 2017 r. poz. 459) - dalej: K.c. nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Stosownie natomiast do art. 48 K.c. z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Zgodnie z wyrażoną w powołanym art. 48 K.c. zasadą superficies solo cedit - co jest z gruntem trwale związane (w tym budynek) jest własnością właściciela gruntu. Od tej zasady są jednak wyjątki. Zgodnie z art. 235 § 1 K.c. budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie Skarbu Państwa lub gruncie należącym do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków przez wieczystego użytkownika stanowią jego własność. To samo dotyczy budynków i innych urządzeń, które wieczysty użytkownik nabył zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Co do zasady prawo wieczystego użytkowania gruntu, będące przedmiotem zbycia podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku VAT, jaką opodatkowane są budynki, budowle lub ich części posadowione na tym gruncie.

2018
14
cze

Istota:

Reasumując, należy stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega przychód z tytułu dokonanego w 2017 r. zbycia działki nr 999/42 jak i związanym z tym gruntem garażem, nabytych w 2012 r., tj. w dacie nabycia użytkowania wieczystego do ww. działki, z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste przez Wnioskodawczynię, nie upłynął pięcioletni okres czasu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, na Wnioskodawczyni ciąży obowiązek rozliczenia tego przychodu w zeznaniu rocznym PIT-39 o wysokości osiągniętego w 2017 r. dochodu (przychodu).

Fragment:

Zgodnie z art. 46 § 1 ustawy nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Stosownie do 47 § 1 Kodeksu cywilnego część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Natomiast w myśl art. 48 Kodeksu, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane. Z powyższego zatem w sposób jednoznaczny wynika, że grunty stanowiące odrębny przedmiot własności są z natury swej nieruchomościami, budynki natomiast trwale z gruntem związane są częścią składową nieruchomości zgodnie z zasadą superficies solo cedit, w myśl której własność nieruchomości gruntowej rozciąga się na budynki, które stały się częścią składową nieruchomości. Budynek trwale związany z gruntem, jako część składowa gruntu, nie może być przedmiotem odrębnej własności. Zgodnie z art. 232 § 1 ustawy Kodeks cywilny, grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym.

2018
13
cze

Istota:

Czy Kupujący będzie mógł korzystać z wyłączenia Transakcji z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Fragment:

(...) Grunt 3 ”). Sprzedający jest właścicielem Gruntu 1 oraz użytkownikiem wieczystym Gruntu 2 i Gruntu 3. W dacie złożenia niniejszego wniosku, Grunt 2 stanowi część większej nieruchomości, składającej się ponadto z działek o numerach ewidencyjnych 28/5 i 22/2. W dniu 12 grudnia 2017 r. Sprzedający oraz Gmina W. zawarły umowę sprzedaży, potwierdzoną aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza, na podstawie której Sprzedający sprzedał Gminie W. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek 28/5 i 22/2. W tej samej dacie, do księgi wieczystej został złożony wniosek o odłączenie z niej działek 28/5 i 22/2 i założenie dla nich nowej księgi wieczystej. Z chwilą odłączenia działek 28/5 i 22/2 z księgi wieczystej, Sprzedający przestanie być (ze skutkiem wstecznym) użytkownikiem wieczystym działek 28/5 i 22/2, a Grunt 2 stanie się samodzielną nieruchomością, której użytkownikiem wieczystym pozostanie Sprzedający. W żadnej sytuacji przedmiotem Transakcji, nie będą, jednak, działki o numerach 28/5 i 2/2 (winno być: 22/2). Grunt 1, Grunt 2 i Grunt 3 dalej łącznie zwane są „ Gruntem ”. Grunt jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i został, zgodnie z nim, oznaczony symbolem 1U i przeznaczony pod zabudowę: usługową, handlu detalicznego wielkopowierzchniowego, obiektów hotelowych, telekomunikacji, urządzeniami infrastruktury technicznej i infrastruktury drogowej.