Grunty | Interpretacje podatkowe

Grunty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to grunty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego i niezabudowanego, przeznaczonego pod zabudowę.
Fragment:
Jednocześnie należy wskazać, że zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu (działki nr 91 oraz udziałów w działce nr .../22), na którym są posadowione te budynki – z uwagi na brzmienie art. 29a ust. 8 ustawy – również będzie zwolnione od podatku od towarów i usług. Zaznaczyć należy, że dla zastosowania zwolnienia od podatku dla sprzedaży ww. nieruchomości nie ma znaczenia status nabywcy, tj. czy jest to zarejestrowany podatnik VAT czynny, czy osoba/podmiot niebędący podatnikiem. Status nabywcy miałby znaczenie w przypadku rezygnacji ze zwolnienia od podatku sprzedaży ww. budynków, przewidzianej w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy. Natomiast zbycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr .../23 – wbrew stanowisku zawartemu we wniosku – nie będzie zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Co prawda Spółdzielnia wskazała, że ww. grunt nie jest i nigdy nie był zabudowany, jednak należy uznać, że stanowi teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy, bowiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest gruntem przeznaczonym pod zabudowę. Z okoliczności faktycznych sprawy nie wynika także aby grunt był wykorzystywany przez Spółdzielnię wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku, wobec tego nie będzie miał zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.
2016
14
sie

Istota:
Opodatkowanie czynności sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu.
Fragment:
W ewidencji gruntów wchodzące w skład nieruchomości działki oznaczone są jako działki budowlane symbolami ..., ..., .... Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta jest objęta następującą funkcją: ... - Ogólnomiejskie usługi komercyjne oraz nieuciążliwy przemysł lekki oraz składy z obiektami towarzyszącymi. Zgodnie z tym planem, zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczono na cele budowlane. Intencją i celem nabywcy licytacyjnego było nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, nie zaś prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z budynkami. Znajdujące się na nieruchomości pozostałości budynków i budowli (są to komin, pomieszczenia piwniczne, gruz, pozostałości murowane płotu) nie stanowią wartości ekonomicznej ani funkcjonalnej. Intencją nabywcy licytacyjnego jest wzniesienie nowych budynków na tym terenie. Do wniosku załączono wydrukowane zdjęcia tego terenu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy przedmiotem sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości z budynkami i budowlami, czy też będzie to sprzedaż użytkowania wieczystego jako działki niezabudowanej (pytanie oznaczone we wniosku lit. a)...
2016
11
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu dostawy niezabudowanego gruntu w ramach wywłaszczenia w zamian za odszkodowanie.
Fragment:
Na pozostałych gruntach o łącznej powierzchni około 8 hektarów (nie objętych planem zagospodarowania przestrzennego), prowadzona jest działalność rolna. Grunty przeznaczone są pod uprawę zboża oraz łąki, Wnioskodawca nie zamierza sprzedawać posiadanych gruntów. Działka nr 822/1 powstała z podziału ziemi rolnej zakupionej w roku 1983 od Skarbu Państwa. Urząd Gminy przyjął plan zagospodarowania przestrzennego. Grunty objęte tym planem zostały przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne. Niniejszy plan zagospodarowania przestrzennego (bez zgody Wnioskodawcy), objął również część gruntów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny od rodziców oraz cześć gruntów zakupionych w roku 1983 od Skarbu Państwa. Po zatwierdzeniu niniejszego planu, w związku z brakiem możliwości prowadzenia działalności rolnej na niniejszych gruntach, w celu ich sprzedaży, Zainteresowany wystąpił z wnioskiem o podział gruntu. Niektóre z wyodrębnionych działek zostały sprzedane wspólnie z Gminą. Zainteresowany prowadził oraz prowadzi nadal działalność rolniczą w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W zakresie niniejszej działalności był oraz jest rolnikiem ryczałtowym, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy, korzystającym ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.
2016
7
sie

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży gruntu niezabudowanego.
Fragment:
Pomimo, iż grunt spełnia definicję towaru, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy, to nie można uznać, że dokonując sprzedaży przedmiotowego gruntu działać będzie Pan w charakterze handlowca. Grunt nie stanowił składnika majątku związanego z działalnością gospodarczą i nigdy nie był do takiej działalności wykorzystywany, pomimo pierwotnych planów budowy na tym gruncie motelu i wynajmu nieruchomości lub świadczenia usług hotelarskich. Plany te jednak, jak Pan podkreślił, nie zostały nigdy zrealizowane. Ponadto oświadczył Pan, iż nie podejmował żadnych zorganizowanych działań mających na celu przygotowanie przedmiotowych gruntów do sprzedaży. Poza tym do wykonania ewentualnego podziału nieruchomości zobowiązał się przyszły nabywca. Powyższe wyklucza zatem handlowy cel transakcji. W konsekwencji sprzedając nieruchomość gruntową, korzystać będzie Pan z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Zatem ww. czynności sprzedaży oznaczają działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania. Dokonywać będzie Pan zbycia gruntu należącego do majątku prywatnego. Reasumując (...)
2016
7
sie

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży (zamiany) gruntu oznaczonego symbolem Y. (zieleń urządzona – ogród zabaw dla dzieci) oraz gruntu zabudowanego budowlą w postaci drogi asfaltowej.
Fragment:
Należy ponadto wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki, budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny tych obiektów w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Wskazany przepis obejmuje swoim zakresem także grunty będące w użytkowaniu wieczystym. Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zawarł z Miastem przedwstępną umowę zamiany nieruchomości gruntowych, na podstawie której Wnioskodawca zobowiązał się do przeniesienia na rzecz Miasta m.in. nieruchomości stanowiących działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi 69/10 oraz 69/11. Działka o numerze ewidencyjnym 69/10 jest działką niezabudowaną, zaś działka oznaczona numerem ewidencyjnym 69/11 jest zabudowana budowlą w postaci drogi asfaltowej.
2016
5
sie

Istota:
Skoro Kupujący będzie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i planowana transakcja nabycia przedmiotowego Gruntu spełnia warunki dla uznania jej za czynność opodatkowaną podatkiem VAT, niekorzystającą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, Kupującemu po nabyciu Gruntu i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury dokumentującej faktyczne jego nabycie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wnikającego z faktury z tytułu zakupu Gruntu w zakresie w jakim Kupujący będzie wykorzystywał go do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT.
Fragment:
Tym samym, przedmiotem sprzedaży na rzecz Kupującego jest jedynie Grunt, bez przebiegających prze ten Grunt przyłączy i rurociągów ciepłowniczych, tj. teren niezabudowany. Wobec powyższego, sposób opodatkowania sprzedaży Gruntu uzależniony jest od możliwości zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 9 UPTU, tj. od tego, czy przedmiotem dostawy są tereny niezabudowane inne niż tereny budowlane. Jak wynika z powyższej analizy oraz przedstawionego zdarzenia przyszłego, Grunt będący przedmiotem dostawy stanowi teren niezabudowany, jednak - zgodnie z Planem - przeznaczeniem podstawowym Gruntu są usługi biurowe i usługi hotelowe, wobec czego Grunt spełnia definicję terenów budowlanych o których stanowi art. 2 pkt 33 UPTU. Wyżej wskazane przeznaczenie podstawowe dotyczy wszystkich działek składających się na Grunt, zarówno tych, przez które przechodzą przyłącza i rurociągi ciepłownicze (działki o i nr 30/3 i 28/10), jak i tych, przez które niniejsze urządzenia nie zostały poprowadzone (działka o nr 31/3). Tym samym, dostawa Gruntu dokonana przez Sprzedającego na rzecz Kupującego będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%. ODNOŚNIE PYTANIA 2: Zgodnie z art. 15 ust. 1 UPTU podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 UPTU, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2016
4
sie

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży gruntów.
Fragment:
Pomimo, że grunty te spełniają definicję towarów, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, nie można uznać, że przy dokonywaniu ich sprzedaży, Wnioskodawca będzie działał w charakterze handlowca. Z treści wniosku wynika bowiem, że nabycie przedmiotowych gruntów nastąpiło w drodze darowizny w 1994 r. i nie było dokonane w celu dalszej odsprzedaży. Ponadto przez cały okres posiadania Wnioskodawca nie podejmował żadnych czynności mających na celu przygotowanie działek gruntu do sprzedaży (nie uzbrajał gruntów, nie dokonywał żadnych czynności profesjonalnych zmierzających do pozyskania klientów, nie inwestował w działki celem podniesienia ich wartości – tj. nie budował uzbrojenia ani dróg, nie uzyskiwał warunków zabudowy). Żadna z przedmiotowych działek nie była przedmiotem najmu, dzierżawy ani użyczenia. Plany zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych działek nie były uchwalane z inicjatywy Wnioskodawcy – są planami wielkoobszarowymi, sporządzonymi dla obszaru całej wsi. Intencją podziału była chęć zabezpieczenia przyszłych potrzeb mieszkaniowych i finansowych bliskich Wnioskodawcy. Przy sprzedaży ww. działek nie podejmowano działań marketingowych wykraczających poza zwykłe formy ogłoszenia.
2016
4
sie

Istota:
Opodatkowanie czynności sprzedaży gruntu zabudowanego.
Fragment:
Traktując grunt jako towar, ustawodawca nie definiuje odrębnie pojęcia gruntu. W związku z czym przyjmuje się, że należy w tym zakresie odwołać się do definicji pojęcia „ nieruchomość gruntowa ”, sformułowanej w art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2016 r., poz. 380). Według tego przepisu, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Stosownie do art. 48 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Zgodnie z brzmieniem art. 47 § 1 Kodeksu cywilnego, część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Zgodnie z art. 693 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.
2016
31
lip

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości rolnych (gruntów).
Fragment:
E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R, (uchylony), grunty pod wodami, tereny różne oznaczone symbolem -Tr. Stosownie do treści § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia, użytki rolne dzielą się na: grunty orne, oznaczone symbolem - R, sady, oznaczone symbolem - S, łąki trwałe, oznaczone symbolem - Ł, pastwiska trwałe, oznaczone symbolem - Ps, grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem - Br, grunty pod stawami, oznaczone symbolem - Wsr, grunty pod rowami, oznaczone symbolem – W, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem – Lzr. Zgodnie z treścią przywołanych przepisów, zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od wystąpienia następujących przesłanek: zbywane grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych i nie mogą być zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową, grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru.
2016
28
lip

Istota:
Opodatkowanie transakcji nabycia Nieruchomości.
Fragment:
Nieruchomość położona jest w Warszawie i obejmuje prawo użytkowania wieczystego następujących działek gruntu: działki gruntu o numerze ewidencyjnym 2/1, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą, działki gruntu o numerze ewidencyjnym 2/6 dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą, działki gruntu o numerze ewidencyjnym 2/2 dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą, działki gruntu o numerze ewidencyjnym 1/1 dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. (dalej: „ Grunt ”). Obszar, na którym zlokalizowany jest Grunt, jest zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Towarowej (Uchwała Rady Miasta z dnia 6 listopada 2014 r.) przeznaczony pod zabudowę biurowo-usługową i mieszkaniowo-usługową. Prawo wieczystego użytkowania działek o numerach 2/1, 2/6, oraz 2/2 zostało nabyte przez Zbywcę (wówczas działającego pod nazwą B. Sp. z o.o.) na mocy warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz innych praw udokumentowanej aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem w dniu 5 stycznia 2015 roku oraz umowy przenoszącej udokumentowanej aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem w dniu 14 stycznia 2015.
2016
27
lip

Istota:
Zbycie nieruchomości dłużnika w trybie licytacji publicznej.
Fragment:
Tym samym, mając na uwadze treść art. 29a ust. 8 ustawy, również zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr .../67, na której jest posadowione ww. budynek, będzie zwolnione od podatku od towarów i usług. Natomiast sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr .../54, która – jak wynika z treści wniosku – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenie „ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wielorodzinnej i usługowej ”, jako sprzedaż terenów budowlanych, nie będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Treść wniosku nie wskazuje także, aby ww. nieruchomość dłużnika wykorzystywana była wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku, zatem jej sprzedaż nie będzie także objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. W konsekwencji – wbrew stanowisku wyrażonemu we wniosku – sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr .../54 będzie opodatkowana 23% stawką podatku od towarów i usług. Nadmienić jednocześnie należy, że przywołany przez Pana art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy nie będzie miał zastosowania do sprzedaży ww. działki niezabudowanej, gdyż dotyczy budynków, budowli lub ich części. Jednocześnie podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.
2016
27
lip

Istota:
Czy dostawa działki nr 114/3 będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania VAT? Grunt zabudowany nieruchomością sąsiednią. Budynki dzierżawcy. Grunt własność Gminy, budynki własnością Parafii.
Fragment:
Tak więc co do zasady budynek wzniesiony na gruncie stanowił będzie część składową gruntu, a co za tym idzie będzie on własnością właściciela gruntu. Zasada ta nie ma jednakże zastosowania w sytuacji, gdy budynek został wzniesiony z przekroczeniem granic gruntu, wówczas budynek stanowi własność właściciela gruntu, na którym znajduje się większa jego część (postanowienie SN z dnia 9 lutego 2007 r., sygn. akt III CZP 159/06). Należy także podkreślić, że przedmiotem zbycia będzie jedynie grunt, bez części zabudowań, które stanowią własność nabywcy. W związku z czym przedmiotem dostawy, a więc przeniesienia prawa do rozporządzenia jak właściciel będzie jedynie grunt. W ocenie Gminy fakt, że na nieruchomości znajdują się zabudowania sąsiedniej parafii nie może oznaczać, że przedmiotem sprzedaży będzie grunt zabudowany ponieważ taka interpretacja nie byłaby zgodna z rzeczywistym przebiegiem transakcji gospodarczej. Skoro bowiem przedmiotem dostawy nie będzie część zabudowań, fakt, że są one posadowione na gruncie nie może wpływać na zakres opodatkowania podatkiem VAT. Należy zwrócić również uwagę na to, że celem transakcji jest dokonanie dostawy gruntu tak, aby polepszyć warunki zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.
2016
24
lip

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży gruntów.
Fragment:
O warunki zabudowy dla powyższej działki wystąpiła Pani w celu planowanej budowy domu zaniechanej z przyczyn zdrowotnych, oprócz tego nie wykazywała Pani jakiejkolwiek innej aktywności z zamiarem przygotowania wydzielonych gruntów do sprzedaży (tzn.: nie ogrodzono i nie uzbrojono terenu). Ponadto żadna z działek objętych zakresem pytania nie była przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Grunty nie są też objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wcześniej nie podejmowała Pani tego typu transakcji. Przy sprzedaży ww. działek nie podjęto żadnych działań marketingowych wykraczających poza zwykłe formy ogłoszenia. W konsekwencji, należy stwierdzić, że dokonując sprzedaży będzie korzystała Pani z przysługującego jej prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Taka sprzedaż oznacza działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie znajdują zastosowania. Dokona Pani zbycia gruntów należących do majątku prywatnego, dlatego ich sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podsumowując należy stwierdzić – przy uwzględnieniu aktualnego orzecznictwa sądowego, w tym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby (C-180/10) i Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć (C-181/10) – że planowana przez Panią sprzedaż nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż brak jest normatywnych przesłanek, aby uznać Pana za podatnika tego podatku.
2016
15
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Grunty
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.