Grunty | Interpretacje podatkowe

Grunty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to grunty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Planowana sprzeda? nieruchomooci zabudowanej budynkiem biurowym z hal1 monta?ow1 bedzie zwolniona od podatku od towarów i us3ug, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i us3ug?
Fragment:
Kwestie opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zosta3y budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, w myol którego – w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem zwi1zanych albo czeoci takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrebnia sie wartooci gruntu. Z powy?szego jednoznacznie wynika, ?e – co do zasady – grunt bed1cy przedmiotem sprzeda?y podlega opodatkowaniu wed3ug takiej stawki podatku od towarów i us3ug, jak1 opodatkowane s1 budynki na nim posadowione. Oznacza to, ?e w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich czeoci korzystaj1 ze zwolnienia od podatku VAT, równie? sprzeda? gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku. Ponadto, przepis ten obejmuje swoim zakresem tak?e grunty bed1ce w wieczystym u?ytkowaniu. Z opisu sprawy wynika, ?e Wnioskodawca jest w3aocicielem nieruchomooci zabudowanej budynkiem biurowym z hal1 monta?ow1. Wnioskodawca naby3 przedmiotow1 nieruchomooa zabudowan1 w czerwcu 2014 r. Nieruchomooa ta wchodzi3a w sk3ad zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa wydzielonego z innej spó3ki kapita3owej (spó3ki z o.o.), przekazanego Wnioskodawcy w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spó3ek handlowych (w wyniku podzia3u przez wydzielenie).
2017
15
sty

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i us3ug sprzeda?y gruntu.
Fragment:
Ponadto, jak wynika z orzeczenia Trybuna3u Sprawiedliwooci Unii Europejskiej z dnia 15 wrzeonia 2011 r. w sprawach C-180/10 i C-181/10, dostawe gruntu przeznaczonego pod zabudowe nale?y uznaa za objet1 podatkiem od wartooci dodanej, pod warunkiem, ?e transakcja ta nie stanowi jedynie czynnooci zwi1zanej ze zwyk3ym wykonywaniem prawa w3asnooci. Z tezy powy?szego orzeczenia wynika m.in., ?e „ osoby fizycznej, która prowadzi3a dzia3alnooa rolnicz1 na gruncie nabytym ze zwolnieniem z podatku od wartooci dodanej i przekszta3conym wskutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego niezale?nej od woli tej osoby w grunt przeznaczony pod zabudowe, nie mo?na uznaa za podatnika podatku od wartooci dodanej w rozumieniu art. 9 ust. 1 i art. 12 ust. 1 dyrektywy 112, zmienionej dyrektyw1 2006/138/WE, kiedy dokonuje ona sprzeda?y tego gruntu, jeoli sprzeda? ta nastepuje w ramach zarz1du maj1tkiem prywatnym tej osoby ”. Trybuna3 zwróci3 uwage, ?e inaczej jest w przypadku, gdy zainteresowany podejmuje aktywne dzia3ania w zakresie obrotu nieruchomoociami, anga?uj1c orodki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i us3ugodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy 112. Przyk3adowo podane zosta3y dzia3ania polegaj1ce na uzbrojeniu terenu albo na dzia3aniach marketingowych. Dzia3ania takie nie nale?1 do zakresu zwyk3ego zarz1du maj1tkiem prywatnym.
2017
15
sty

Istota:
Brak opodatkowania sprzeda?y gruntów.
Fragment:
Pierwotny akt notarialny mówi3, ?e naby3 Pan ten grunt do maj1tku osobistego, za pieni1dze pochodz1ce z Pana osobistego maj1tku w celu prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej. Od d3u?szego czasu nosi3 sie Pan z zamiarem zakonczenia dzia3alnooci gospodarczej, wiec akt ten równie? Pan sprostowa3 oowiadczaj1c notarialnie w dniu 13 wrzeonia 2010 r., i? zmienia Pan cel nabycia nieruchomooci na prywatny. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zosta3 uchwalony na Pana wniosek, ale obejmowa3 on obszar wielokrotnie wiekszy. Grunty ujete w planie to powierzchnie w sumie 73000 m2, z czego Pana grunt stanowi3 oko3o 9% udzia3u. Natomiast dzia3ka 1407 m2 zosta3a objeta miejscowym planem zagospodarowania, ale nie na Pana wniosek lecz z inicjatywy miasta G. Dla gruntów, o których mowa w treoci wniosku nigdy nie zosta3a wydana decyzja o warunkach zabudowy. Nie wystepowa3 Pan równie? z takim wnioskiem ani nie mia3 takiego zamiaru. Nie dokonywa3 Pan i nie zamierza dokonywaa ?adnych czynnooci maj1cych na celu przygotowanie gruntu do sprzeda?y. Oferte sprzeda?y gruntu z3o?y3 Pan w agencji nieruchomooci. Wskazana powy?ej dzia3alnooa gospodarcza prowadzona by3a przez Pana w zakresie badania i analiz technicznych, budowy dróg ko3owych i szynowych, (...)
2017
15
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzeda?y dzia3ek
Fragment:
Dzia3ka bed1ca przedmiotem sprzeda?y zosta3a czeociowo ogrodzona, co wymaga3o zaanga?owania w3asnych orodków finansowych i mog3o spowodowaa podniesienie wartooci gruntu, w celu przysz3ej sprzeda?y. Maj1c na uwadze korzystn1 sytuacje rynkow1 w zakresie sprzeda?y okolicznych gruntów, Wnioskodawca zamierza podj1a czynnooci skutkuj1ce sprzeda?1 posiadanych przez niego innych dzia3ek, bed1cych czeoci1 gospodarstwa. W1tpliwooci Wnioskodawcy dotycz1 kwestii, czy sprzeda? dwóch dzia3ek na rzecz firmy, z któr1 podpisa3 wraz z ?on1 umowe przedwstepn1 - bedzie stanowi3o dla Wnioskodawcy czynnooa podlegaj1c1 opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug. Maj1c na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powo3ane przepisy nale?y stwierdzia, ?e w niniejszej sprawie wyst1pi3y okolicznooci, które 31cznie wskazuj1, ?e sprzeda? dwóch dzia3ek stanowia bedzie dzia3alnooa gospodarcz1, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy i podlegaa bedzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug. Z opisu wynika, ?e Wnioskodawca wraz z ?on1 udzielili kupuj1cemu pe3nomocnictwa do wyst1pienia o podzia3 dzia3ki na trzy czeoci oraz uzyskania warunków technicznych, przebadania gruntu, uzyskania zgody na wjazd, decyzji orodowiskowej. Wnioskodawca wystepowa3 ze wspólnym wnioskiem do gminy o zmiane istniej1cego planu miejscowego. Przedmiotem wniosku by3o udoskonalenie zapisów planu oraz zmiana czeoci terenu mieszkaniowo - us3ugowego na us3ugowo - produkcyjn1.
2017
12
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzeda?y dzia3ek
Fragment:
Dzia3ka bed1ca przedmiotem sprzeda?y zosta3a czeociowo ogrodzona, co wymaga3o zaanga?owania w3asnych orodków finansowych i mog3o spowodowaa podniesienie wartooci gruntu, w celu przysz3ej sprzeda?y. Maj1c na uwadze korzystn1 sytuacje rynkow1 w zakresie sprzeda?y okolicznych gruntów, Wnioskodawczyni zamierza podj1a czynnooci skutkuj1ce sprzeda?1 posiadanych przez Wnioskodawczynie innych dzia3ek, bed1cych czeoci1 gospodarstwa. W1tpliwooci Wnioskodawczyni dotycz1 kwestii, czy sprzeda? dwóch dzia3ek na rzecz firmy, z któr1 podpisa3a wraz z me?em umowe przedwstepn1 - bedzie stanowi3o dla Wnioskodawczyni czynnooa podlegaj1c1 opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug. Maj1c na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powo3ane przepisy nale?y stwierdzia, ?e w niniejszej sprawie wyst1pi3y okolicznooci, które 31cznie wskazuj1, ?e sprzeda? dwóch dzia3ek stanowia bedzie dzia3alnooa gospodarcz1, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy i podlegaa bedzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug. Z opisu wynika, ?e Wnioskodawczyni wraz z me?em udzielili kupuj1cemu pe3nomocnictwa do wyst1pienia o podzia3 dzia3ki na trzy czeoci oraz uzyskania warunków technicznych, przebadania gruntu, uzyskania zgody na wjazd, decyzji orodowiskowej. Wnioskodawczyni wystepowa3a ze wspólnym wnioskiem do gminy o zmiane istniej1cego planu miejscowego. Przedmiotem wniosku by3o udoskonalenie zapisów planu oraz zmiana czeoci terenu mieszkaniowo - us3ugowego na us3ugowo - produkcyjn1.
2017
12
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania czynnooci dostawy dzia3ki nr 3/9 przez Klasztor na rzecz Wnioskodawcy, opodatkowania czynnooci ustanowienia przez Klasztor s3u?ebnooci gruntowej na rzecz Wnioskodawcy oraz prawa Wnioskodawcy do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentuj1cej nabycie dzia3ki.
Fragment:
W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotem odp3atnej dostawy w ramach Umowy Trójstronnej, w czeoci dotycz1cej sprzeda?y dzia3ki 3/9, bedzie sam grunt. Ujecie transakcji dla celów VAT Sprzeda? gruntu niezabudowanego podlega opodatkowaniu wed3ug stawki podstawowej VAT, chyba, ?e jest to grunt niezabudowany inny ni? teren budowlany - w takim przypadku dostawa gruntu podlega bowiem zwolnieniu z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Definicja terenów budowlanych, nieobjetych zwolnieniem, o którym mowa powy?ej, zosta3a zawarta w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Zgodnie z literalnym brzmieniem pojecia terenów budowlanych, terenem takim jest wy31cznie grunt przeznaczony pod zabudowe zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub - wy31cznie w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - grunt objety decyzj1 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. A contrario, dostawa gruntu niespe3niaj1cego powy?szych warunków, tj. gruntu nieobjetego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w stosunku do którego nie zosta3a wydana równie? decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a tak?e gruntu objetego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w sposób inny ni? pod zabudowe, nie spe3nia definicji dostawy terenów budowlanych i tym samym stanowi dostawe terenu inny ni? teren budowlany.
2017
12
sty

Istota:
Zwolnienie od podatku zbycia gruntu zabudowanego.
Fragment:
Nale?y przy tym zaznaczya, ?e w myol art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale zwi1zanych z gruntem z podstawy opodatkowania nie wyodrebnia sie wartooci gruntu. Grunt zatem bedzie dzielia los prawny budynków i budowli w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i us3ug. Oznacza to w rezultacie, ?e jeoli dostawa budynków i budowli korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta równie? dostawa gruntu, na którym one s1 posadowione. Zdaniem Wnioskodawcy w analizowanym zdarzeniu przysz3ym w czeoci nale?y przeanalizowaa mo?liwooa zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, który stanowi, ?e od opodatkowania zwalnia sie dostawe budynków, budowli lub ich czeoci nieobjet1 zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, pod warunkiem ?e: w stosunku do tych obiektów nie przys3ugiwa3o dokonuj1cemu ich dostawy prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego, dokonuj1cy ich dostawy nie ponosi3 wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których mia3 prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego, a je?eli ponosi3 takie wydatki, to by3y one ni?sze ni? 30% wartooci pocz1tkowej tych obiektów. W zakresie przedmiotowej dzia3ki zabudowanej nr 506/4 nale?y stwierdzia, i? dostawa budynku w czeoci bed1cej przedmiotami najmu nie bedzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia poniewa? pomiedzy pierwszym zasiedleniem a dostaw1 budynku up3yn13 okres d3u?szy ni? 2 lata.
2017
12
sty

Istota:
Opodatkowanie czynnooci sprzeda?y nieruchomooci w drodze zamiany.
Fragment:
W ramach zamiany Gmina otrzyma od Parafii ... inny grunt, tj. dzia3ke o numerze ewid. ... (...ha), którego wartooa przewy?sza wartooa gruntu gminnego. W wyniku transakcji Gmina bedzie zobowi1zana dop3acia Parafii ró?nice. Wartooa gruntów zosta3a okreolona przez rzeczoznawce maj1tkowego. Teren przedmiotowych dzia3ek nale?1cych do Gminy nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie zosta3a wydana decyzja o warunkach zabudowy. W rejestrze gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe, dzia3ki: ..., ..., ... stanowi1 grunty zadrzewione i zakrzewione na u?ytkach rolnych (Lzr-RVI). Dzia3ki stanowi1 czeoa cmentarza i znajduj1 sie na nim nagrobki. Gmina otrzyma3a dzia3ke w drodze komunalizacji w 1994 r., nie odliczy3a podatku VAT naliczonego z tytu3u dostawy gruntu oraz nie ponosi3a wydatków na jego ulepszenie. Parafia nie jest podatnikiem VAT. W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie. Czy dostawa dzia3ek bed1cych w3asnooci1 Gminy, bedzie opodatkowana stawk1 podstawow1 23%, czy bedzie podlega3a zwolnieniu VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9, b1dY art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i us3ug z dnia 11 marca 2004 r. „ (Dz. U.2016.710. z dnia 2016.05.25). ”? Zdaniem (...)
2017
12
sty

Istota:
Czy podlega zwolnieniu od podatku VAT dzierżawa gruntów na cele rolnicze?
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy można uznać, że gruntem przeznaczonym na cele rolnicze jest grunt, który może być wykorzystywany do ww. działalności rolniczej, a więc także grunt wydzierżawiony na cele rolnicze z przeznaczeniem na powiększenie swojego ogródka przydomowego. Wnioskodawca dalej wskazał, iż jednocześnie, przepisy nie precyzują, czy za grunt przeznaczony na „ cele rolnicze ” należy uznać te, które w planie zagospodarowania przestrzennego figurują jako przeznaczone na cele rolnicze czy też decydują tutaj faktyczne przeznaczenie gruntu określone w umowie dzierżawy (bez względu na zapisy MPZP). Wątpliwość powstaje także, czy ewentualnie należy brać pod uwagę zapisy nieobowiązującego MPZP lub zapisy w studium uwarunkowań i kierunków w zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. W uzupełnieniu oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego, Wnioskodawca uważa, że jeżeli zapisy umowy dzierżawy właśnie tak określają przeznaczenie wydzierżawianego gruntu, a ponadto z umów wynika, że wszelkie zmiany sposobu użytkowania wydzierżawianego gruntu powinny być uzgodnione z wydzierżawiającym, wówczas taka dzierżawa gruntu podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
2016
23
gru

Istota:
Czy podlega zwolnieniu od podatku VAT dzierżawa gruntów na cele rolnicze?
Fragment:
Ponadto w umowach zawarty został § , który mówi, że wszelkie zmiany sposoby użytkowania wydzierżawionego gruntu winny być uzgodnione z Wydzierżawiającym. Osoba wykorzystuje grunt z przeznaczeniem jako użytki zielone, łąki zielone. Wnioskodawca wyjaśnia, że w jego ocenie wydzierżawienie nieruchomości na cele rolne oznacza wydzierżawienie gruntu na jedną z działalności opisanych w art. 2 ust 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.). Wnioskodawca nie wnika, czy dzierżawca ma uprawnienia rolnika - jeśli osoba podpisuje umowę dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na cele rolne jest zobowiązany tak daną nieruchomość wykorzystywać. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przywołane przepisy prawa, w ocenie Ministra Rozwoju i Finansów decydujące o zastosowaniu zwolnienia z podatku VAT będzie faktyczne przeznaczenie przez dzierżawcę oraz wykorzystanie przez niego na cele rolnicze dzierżawionych gruntów, a zatem ten element stanu faktycznego, który mówi o tym, że grunty są wydzierżawiane z przeznaczeniem na wykorzystanie do celów rolnych, w tym przypadku na cel ogrodniczy – na powiększenie swojego ogródka przydomowego, z przeznaczeniem gruntu na łąki zielone, użytki zielone, czyli w konsekwencji na cel, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT.
2016
23
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu zabudowanego oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
Należy ponadto wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Powyższy przepis obejmuje swoim zakresem także grunty będące w użytkowaniu wieczystym. Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Gmina od dnia 22 października 1991 r. była właścicielem działki gruntu nr 20/5. Zgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji gruntów budynków prowadzonej przez Starostę, grunt ten był w całości sklasyfikowany jako Bi – inne tereny zabudowane. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy grunt ten jest przeznaczony na „ przemysł, bazy i składy ” (D32PS). Grunt ten do dnia 31 sierpnia 2011 r. był dzierżawiony dla osoby fizycznej na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
2016
22
gru

Istota:
Czy sprzedaż nieruchomości wymienionej we wniosku będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (stawką podstawową)?
Fragment:
Należy również podkreślić, że Wnioskodawca przed dokonaniem transakcji zbycia przedmiotowej działki upoważnił nabywcę do podjęcia działań w imieniu własnym i Wnioskodawcy zmierzających do przygotowania przedmiotowego gruntu do realizacji planowanej przez kupującego inwestycji. Zauważenia wymaga także fakt, że przedmiotowa działka gruntu znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przewidującym jej przeznaczenie pod zabudowę. Zatem jest to teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy, który nie jest objęty zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. W konsekwencji transakcja zbycia ww. gruntu podlegać będzie – stosownie do treści art. 41 ust. 1, w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług – opodatkowaniu 23% stawką podatku. Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Ponadto tut. organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n (...)
2016
22
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży gruntu.
Fragment:
Z kolei z brzmienia art. 16c pkt 1 ww. ustawy wynika, że amortyzacji nie podlegają grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów. W świetle powyższego, stwierdzić należy, że wydatki na nabycie gruntu, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, są jednak kosztem uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia tego gruntu (art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Oznacza to, że wydatki te zrealizują się jako koszt podatkowy dopiero w momencie uzyskania przychodu z tytułu zbycia gruntu. Odnosząc się natomiast do możliwości zaktualizowania obecnie wyceny gruntu w celu urealnienia wartości gruntu w momencie jego sprzedaży, należy powołać treść art. 15 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z którego wynika, że minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy aktualizacji wyceny środków trwałych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i 2 pkt 1-3, wartości początkowej składników majątku, o której mowa w art. 16d ust. 1, jednostkowej ceny nabycia części składowych i peryferyjnych, o których mowa w art. 16g ust. 13, oraz wartości początkowej środków trwałych, o której mowa w art. 16j ust. 1 pkt 1 lit. a i b, jeżeli wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych w okresie trzech kwartałów w roku poprzedzającym rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przekroczy 10%.
2016
21
gru

Istota:
Brak obowiązku opodatkowania czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w formie sprzedaży.
Fragment:
Według tego przepisu, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Według art. 233 Kodeksu cywilnego, w granicach, określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste, użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać. Przepis ten, a także następne przepisy Kodeksu cywilnego (art. 234, art. 235, art. 237) kształtujące uprawnienia użytkownika wieczystego na wzór uprawnień właściciela, jak również długi czas trwania użytkowania wieczystego (art. 236 § 1 i 2 K.c.) wskazują, że oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste stanowi przeniesienie prawa do rozporządzania tym gruntem jak właściciel. W myśl art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, z późn. zm.), z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów niniejszej ustawy oraz odrębnych ustaw, organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, a organami reprezentującymi jednostki samorządu terytorialnego są ich organy wykonawcze.
2016
21
gru

Istota:
Jak prawidłowo ustalić wartość początkową gruntu otrzymanego w formie darowizny i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, jeżeli w akcie notarialnym nie została określona jego wartość, ani nie sporządzono wyceny rzeczoznawcy na dzień otrzymania darowizny?
Fragment:
Wartość darowizny w akcie notarialnym została określona łącznie na 280.000 zł (bez odrębnego wykazania wartości gruntu i budynku usługowego). Ponieważ nieruchomość nie była przydatna w prowadzonej działalności, uznał ją Pan za majątek prywatny niewykorzystywany w działalności. Z dniem 30 czerwca 2016 r. wprowadził Pan nieruchomość do działalności gospodarczej, aby zakończyć budowę budynku usługowego w celu wynajmu oraz przeniesienia prowadzonej działalności gospodarczej do własnego budynku. Z dniem 30 czerwca 2016 r. wprowadził Pan grunt do ewidencji środków trwałych. W świetle przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego stwierdzić należy, że wartość początkową wskazanego we wniosku gruntu nabytego w drodze darowizny, ustalić należy zgodnie z generalną zasadą określoną w art. 22g ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, tj. w wartości rynkowej z dnia jego nabycia. Przy czym, z uwagi na określenie łącznej wartości nabytego w drodze darowizny budynku usługowego oraz gruntu, wartość początkową gruntu winien Pan określić we własnym zakresie mając na uwadze wartość rynkową z dnia darowizny. Nie jest możliwe ustalenie wartości początkowej wskazanego we wniosku gruntu w drodze wyceny dokonanej przez podatnika tj. zgodnie z art. 22g ust. 8 ww. ustawy.
2016
21
gru

Istota:
Dokonana na rzecz Wnioskodawcy – sprzedaż prawa własności gruntów o powierzchni użytków rolnych większych niż 1 ha w ramach Umowy w nr 1 oraz sprzedaż prawa własności gruntów o powierzchni użytków rolnych mniejszych niż 1 ha w ramach Umów nr 2, 3 podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podstawę opodatkowania – zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ww. ustawy – należało określić w oparciu o wartość rynkową tych gruntów na dzień podpisania umowy sprzedaży. Stosownie do art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych na Wnioskodawcy (kupującym) z tytułu nabycia gruntów ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Chodzi tutaj o działania faktyczne na gruncie polegające na ingerencji w grunt w taki sposób, aby powodowały one zmiany w gruncie uniemożliwiające jego wykorzystanie jako grunt rolny, tj. rozpoczęcie działań na gruncie lub jego wyłączenie z produkcji rolnej. ” Taka ingerencja w grunty nie była dokonywana ani przed, ani w dniu zawarcia przedmiotowych Umów, dlatego nie może być mowy o ich fizycznym zajęciu na prowadzenie działalności gospodarczej w dniu zakupu. Ponadto, w tym samym wyroku WSA w Warszawie mówi o ingerencji na gruncie uniemożliwiającej wykorzystanie tegoż gruntu jako grunt rolny. Na przedmiotowych działkach możliwe było faktyczne wykorzystanie gruntów jako rolne. W rzeczywistości przedmiotowy grunt porastała i porasta głównie trawa, krzewy i drzewa. W tym miejscu można dodatkowo przytoczyć argumentację Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z wyroku z dnia 24 października 2007 r. (sygn. I SA/Lu 327/07), który mówi o gruntach zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej jako o gruncie, „ na którym przedsiębiorca faktycznie prowadzi działalność gospodarczą, na którym przedsiębiorca w rzeczywistości wykonuje czynności wchodzące w zakres prowadzonej działalności gospodarczej ”.
2016
17
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Grunty
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.