Grunty | Interpretacje podatkowe

Grunty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to grunty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zastosowanie stawki 23% do transakcji dostawy gruntu.
Fragment:
Spółka dokonała transakcji zakupu nieruchomości położonej w miejscowości P., składającej się z niezabudowanych działek gruntu o nr: xxx/6, xxx/12, xxx/1. Wyżej wymieniona transakcja została dokonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości leżą w terenie oznaczonym teren zabudowy usługowej. W przyszłości Spółka planuje dokonać transakcji sprzedaży powyższych działek gruntu. W uzupełnieniu wniosku Spółka wskazała, że z tytułu nabycia nieruchomości położonej w miejscowości P. przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego. Powyższe grunty nie zostały wykorzystane w celu prowadzenia działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zastosowanie stawki 23% VAT będzie prawidłowe? Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) przez pojęcie terenów budowlanych rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania. Natomiast na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, z podatku zwalnia się dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego grunty leżą w terenie oznaczonym jako teren zabudowy usługowej.
2017
18
lip

Istota:
Czy Wnioskodawczyni sprzedając grunt inwestorowi obowiązana jest uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Przed sprzedażą Wnioskodawczyni nie zamierza użytkować gruntu w żaden sposób, w tym wykorzystywać go do czynności zwolnionych od podatku. Grunt Wnioskodawczyni zamierza nabyć w 1/5 części do majątku własnego, ze względu na rozdzielność majątkową, jednak nie zmienia to faktu, że transakcję Wnioskodawczyni przeprowadzi wspólnie z mężem. Przeniesienie własności gruntu na Wnioskodawczynię i Jej męża przewidziane jest w III kwartale 2017 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy zakup gruntu od rolnika oraz sprzedaż tego gruntu docelowemu inwestorowi podlegają opodatkowaniu VAT? Czy Wnioskodawczyni sprzedając grunt inwestorowi obowiązana jest uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych oznaczone we wniosku nr 2, natomiast w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 dotyczącego podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawczyni, sprzedaż gruntu docelowemu inwestorowi będzie podlegać opodatkowaniu, gdyż Wnioskodawczyni zamierza sprzedać grunt przed upływem pięciu lat od daty nabycia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
15
lip

Istota:
Opodatkowanie stawką 23% sprzedaży gruntu budowlanego niezabudowanego i prawo do odliczenia VAT;
Fragment:
A zatem, z perspektywy konsekwencji w zakresie podatku VAT, w celu określenia czy dany grunt jest terenem budowlanym istotne będą w pierwszej kolejności postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w dalszej kolejności - decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przy czym w świetle przywołanego przepisu art. 4 ust. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że przez decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu należy rozumieć zarówno decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jak i decyzję o warunkach zabudowy. Ponadto bez znaczenia, dla celów kwalifikacji VAT gruntu, pozostaje wypis z rejestru gruntów. Tym samym, w przypadku gdy dla niezabudowanej działki gruntu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego istotne będą postanowienia decyzji o warunkach zabudowy względnie równoważnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 29 września 2016 r. o nr ITPP2/4512-578/16-1/AP , w której organ stwierdził, że: „ (...) na gruncie ustawy o VAT decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego należy traktować na równi z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT ”.
2017
4
lip

Istota:
1. Czy oddawanie w użytkowanie gruntów na podstawie art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015, poz. 469 ze zm.) przez Z podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
2. Czy działalność Z w zakresie użytkowania gruntów pod wodami płynącymi na podstawie art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015, poz. 469 ze zm.) wypełnia dyspozycję przepisu art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie zadań nałożonych odrębnymi przepisami tj. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015, poz. 469 ze zm.)?
3. Czy oddanie w użytkowanie gruntów pod wodami na rzecz innych jednostek budżetowych podlega opodatkowaniu, czy jest z opodatkowania zwolnione oraz czy w związku z tym Z powinien wystawić w takiej sytuacji fakturę VAT ze stawką zwolnioną, tzn. kwota brutto opłaty jest jednocześnie kwotą netto?
Fragment:
(...) gruntów pokrytych wodami – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek uzupełniony w dniach 17 i 26 maja 2017 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad opodatkowania i dokumentowania czynności oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Z w O (zwany dalej Z) z upoważnienia Marszałka Województwa, sprawuje prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa. Z jednostkami korzystającymi z gruntu pokrytego wodami Z podpisuje umowy użytkowania gruntów zajętych pod obiekty znajdujące się na administrowanych ciekach. Umowy te regulują prawo do użytkowania gruntów pokrytych wodami. Tytułem oddania do użytkowania niniejszych gruntów Z pobiera roczne opłaty, których wysokość zależna jest od powierzchni zajętego gruntu i wynikającej z rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie opłat za oddanie do użytkowania gruntów pokrytych wodami (Dz.U. z 2006 r. Nr 13 poz. 90) stawki za metr kwadratowy. Powyższe działania wynikają z narzuconych Z przepisów prawa.
2017
28
cze

Istota:
Opodatkowanie przeniesienia własności działek
Fragment:
Prawo to jest bowiem po stronie podmiotu, który ten grunt zabudował, tj. użytkownika wieczystego. W rozpatrywanej sprawie Gmina nie dokonuje na rzecz użytkownika wieczystego żadnych dopłat. Planowana przez Wnioskodawcę transakcja będzie obejmowała w rozumieniu ustawy o VAT tylko dostawę gruntu. Należy zwrócić uwagę, że przeniesienie własności działek o numerach 6/1 i 6/2 w zamian za odszkodowanie nie będzie korzystało ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, gdyż jak wynika z opisu sprawy, te nieruchomości nie były wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku. Ponadto z opisu sprawy wynika, że na działkach o numerach 6/1 i 6/2 był utwardzony plac i ogrodzenie. Wnioskodawca wskazał, że na działce nr 6 przed podziałem ustalono lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch linii kablowych wraz z kanalizacją teletechniczną i światłowodem. Zatem działki nr 6/1 oraz 6/2 stanowią grunty budowlane. W konsekwencji, w świetle powołanych powyżej przepisów sprzedaż tego gruntu będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej 23%, jako terenu budowlanego – zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.
2017
22
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że działki gruntu rolnego nr 80, 82, 66, 17, w tym działka nr 81 – pow. 0,68 ha zostały przekazane Wnioskodawcy w 2003 r. w darowiźnie przez ojca, nie z zamiarem sprzedaży (działki nie mają charakteru handlowego podlegającego opodatkowaniu). Nabywając w darowiźnie te grunty, Zainteresowany stał się rolnikiem ryczałtowym w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy. Od 2003 r. działki były i są nadal obsiewane, mają charakter rolny. Wnioskodawca dokonuje na nich zbioru płodów rolnych i ich sprzedaży. Grunt ten nigdy nie był udostępniany innym osobom na podstawie umowy najmu, dzierżawy itp. Na wniosek Gminy w 2005 r. mocą uchwały Rady Gminy dokonano przekształcenia działki nr 81 gruntu rolnego na działkę przeznaczoną pod zabudowę jednorodzinną i zagrodową. W dalszym ciągu działka nr 81 jest wykorzystywana do działalności rolniczej, jest obsiewana. Wnioskodawca opłaca od tych gruntów podatek rolny. W 2012 r. na wniosek Zainteresowanego, mocą decyzji ostatecznej działka nr 80 została podzielona na działki mniejsze. W okresie od 13 lipca 2012 r. do 25 września 2012 r. Wnioskodawca dokonał sprzedaży 9 działek powstałych z podzielenia działki nr 80. Działka 80/2 została przekazana jako droga dojazdowa do powstałych działek, udział w drodze wewnętrznej został odsprzedany w równych częściach nabywcom pozostałych działek 80/3-80/11.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży działki
Fragment:
W powyższym wyroku Trybunał stwierdził również, że osoby fizycznej, która prowadziła działalność rolniczą na gruncie nabytym ze zwolnieniem z podatku od wartości dodanej i przekształconym wskutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego niezależnej od woli tej osoby w grunt przeznaczony pod zabudowę, nie można uznać za podatnika podatku od wartości dodanej w rozumieniu art. 9 ust. 1 i art. 12 ust. 1 Dyrektywy 2006/112, zmienionej Dyrektywą 2006/138, kiedy dokonuje ona sprzedaży tego gruntu, jeżeli sprzedaż ta następuje w ramach zarządu majątkiem prywatnym tej osoby. Okoliczność, że osoba ta jest „ rolnikiem ryczałtowym ” w rozumieniu art. 295 ust. 1 pkt 3 Dyrektywy 2006/112, zmienionej Dyrektywą 2006/138, jest w tym zakresie bez znaczenia. W tym miejscu podkreślić należy, że pojęcie „ majątku prywatnego ” nie występuje na gruncie analizowanych przepisów ustawy, jednakże wynika z wykładni art. 15 ust. 2 ustawy, w której zasadnym jest odwołanie się do treści orzeczenia TSUE w sprawie C-291/92 (Finanzamt Uelzen v. Dieter Armbrecht), które dotyczyło kwestii opodatkowania sprzedaży przez osobę, będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, części majątku niewykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, a służącej jej do celów prywatnych. „ Majątek prywatny ” to zatem taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest przez nią przeznaczona ani wykorzystywana dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.
2017
22
cze

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej.
Fragment:
Gmina C.; jest to grunt rolny, ale nie wykorzystywany przez Pana; w 2008 r. o pow. 0,5037 ha położonej w P.; jest to grunt rolny ale nie wykorzystywany przez Pana; grunt ten został zakupiony wspólnie z drugą osobą (obcą) na zasadzie współwłasności; w 2009 r. o pow. 2,1896 ha położonej w M.; jest to grunt rolny grunt + nieużytki. Grunt rolny nie jest wykorzystywany przez Pana. w latach 2007 - 2011 sąsiadujące ze sobą działki o powierzchni 4,1175 ha położone w Ł.; są to grunty rolnicze, ale nie wykorzystywane przez Pana. Grunt ten został zakupiony wspólnie z Pana bratem 3 aktami notarialnymi; w 2010 r. 2/3 gruntu o pow. 0,3983 ha położone obok nieruchomości opisanej w pkt 2; są to grunty rolne, klasyfikowane jako pastwiska. Nie są one wykorzystywane przez Pana; w 2013 r. o powierzchni 0,7578 ha wraz z położoną tam stodołą znajdujące się w S.; jest to grunt rolniczy; grunt ten został zakupiony wspólnie z Pana bratem. Nie są one wykorzystywane na żadne potrzeby; w 2013 r. o powierzchni 0,3628 ha położonej w T. przy ul. W.; jest to grunt rolniczy; Grunt ten został zakupiony wspólnie z Pana bratem; nie jest on wykorzystywany na żadne Pana potrzeby. Te zakupy gruntów traktuje Pan jako lokatę kapitału, gdyż kupuje je, jeżeli posiada wolne środki pieniężne i nie chce, aby straciły one na wartości przez inflację.
2017
22
cze

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej.
Fragment:
Gmina Ł.; jest to grunt rolny, ale nie wykorzystywany przez Pana. Zakupu tego dokonał Pan wspólnie z małżonką z którą ma rozdzielność majątkową w 2010 r. o powierzchni 0,9043 ha położonej w Z. Gmina Ł.; jest to grunt rolny ale nie wykorzystywany przez Pana; w latach 2007 - 2011 sąsiadujące ze sobą działki o powierzchni 4,1175 ha położone w Łysomicach; są to grunty rolnicze, ale nie wykorzystywane przez Pana; grunt ten został zakupiony wspólnie z Pana bratem 3 aktami notarialnymi. w 2013 r. o powierzchni 0,7578 ha wraz z położoną tam stodołą znajdujące się w S.; jest to grunt rolniczy; grunt ten został zakupiony wspólnie z Pana bratem, nie są one wykorzystywane na żadne potrzeby; w 2013 r. o powierzchni 0,3628 ha położonej w T. przy ul. W.; jest to grunt rolniczy; Grunt ten został zakupiony wspólnie z Pana bratem; nie jest on wykorzystywany na żadne Pana potrzeby. Te zakupy gruntów traktuje Pan jako lokatę kapitału, gdyż kupuje je jeżeli posiada wolne środki pieniężne i nie chce, aby straciły one na wartości przez inflację. Nie wie czy je sprzeda (tym bardziej nie wie kiedy by je sprzedał), czy też zostawi spadkobiercom. Wskazał Pan, że utrzymuje się z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej, prowadzonej wspólnie z bratem, gdzie ma prawo do udziału w zyskach na poziomie 50%.
2017
20
cze

Istota:
Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży działek gruntu niezabudowanego.
Fragment:
(...) grunt nieuzbrojony lub uzbrojony, uznawany za teren budowlany przez państwa członkowskie. I tak w myśl art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług, za teren budowlany uznaje się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Fakt, że w planie zagospodarowania przestrzennego S. działki powstałe z podziału działki nr 225/2, z których jedna została sprzedana w 2010 r., następna w 2016 r., a kolejne zamierza Pan sprzedać w przyszłości stanowią grunty przeznaczone pod zabudowę – nie oznacza, że automatycznie stanie się Pan podatnikiem podatku VAT tylko z tego powodu, że grunt ten stanowi teren budowlany w rozumieniu ww. ustawy. Aby stał się Pan podatnikiem podatku VAT, a czynności sprzedaży były opodatkowane tym podatkiem musi być spełniony przede wszystkim warunek uznania Pana za podatnika podatku VAT. Jak wskazano powyżej, nie spełniał Pan i nie spełnia, przesłanek do uznania go za podatnika podatku VAT. Tym samym zarówno sprzedaż dokonana w 2016 r., jak i późniejsze odpłatne zbycie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
9
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Grunty
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.