Grunty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to grunty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania zaległej opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów

Fragment:

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że przez okres dziesięciu lat bezumownego korzystania z gruntów (po wygaśnięciu umowy dzierżawy) Urząd Miasta nie podjął żadnych działań w celu uregulowania sytuacji prawnej korzystania z gruntów. Ponadto Strony zamierzają zawrzeć ugodę co do wysokości zapłaty czynszu dzierżawnego za bezumowne korzystanie z gruntu za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2013 r. Należy zatem uznać, że w całym okresie bezumownego korzystania z gruntu, występowało przyzwolenie Urzędu Miasta na korzystanie z gruntu przez Wnioskodawcę. Należy zatem stwierdzić, że przedstawione we wniosku okoliczności, z których wynika, że Urząd Miasta tolerował sytuację, w której przy braku formalnego stosunku prawnego, były dzierżawca-Wnioskodawca korzystał z należącej do Skarbu Państwa nieruchomości i Urząd ten nie podejmował działań prowadzących do odzyskania gruntu, miało miejsce świadczenie usług (która to czynność ma charakter usługi dzierżawy), podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym opłata za bezumowne korzystanie z gruntu stanowi zapłatę za świadczenie wzajemne w postaci świadczenia usług, które - na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy - podlega opodatkowaniu.

2018
16
kwi

Istota:

Zwolnienie z podatku od towarów i usług opłaty czynszowej z tytułu dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele rolnicze oraz konieczności zbieżności zapisów o przeznaczeniu gruntu umowy dzierżawy, zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zapisów ewidencji gruntów i budynków do zastosowania przedmiotowego zwolnienia.

Fragment:

W przedstawionej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy budzą kwestie, czy Gmina powinna zwolnić z podatku od towarów i usług opłatę czynszową z tytułu dzierżawy gruntów, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, jeżeli w umowie zapisano, że wydzierżawione zostały z przeznaczeniem pod uprawę gruntów rolnych, bez względu na zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz czy podstawą zastosowania zwolnienia, zawartego w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień i w § 13 ust. 1 pkt 4 Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jest zbieżność zapisów o przeznaczeniu gruntu umowy dzierżawy, zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zapisów ewidencji gruntów i budynków. Jak wynika z powołanego przepisu, ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzysta dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek co do przedmiotu i celu takiej umowy. Ponadto należy zauważyć, że decydujące znaczenie w kwestii możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT dzierżawy gruntów jest ich faktyczne przeznaczenie przez dzierżawcę oraz wykorzystanie przez niego na cele rolnicze.

2018
16
kwi

Istota:

Opodatkowanie dostawy działki nr 4104/3 na rzecz dzierżawców, zabudowanej ogrodzeniem wzniesionym przez nabywców na ich koszt.

Fragment:

Przed dokonaniem sprzedaży gruntu na rzecz dzierżawców nie zostanie dokonane rozliczenie nakładów poniesionych przez dzierżawców na budowę ogrodzenia. Skoro nabywca nieruchomości wytworzył towar, jakim niewątpliwie jest ogrodzenie i uczynił to z własnych środków bez udziału właściciela gruntu, to nie ma podstaw do przyjęcia, że Wnioskodawca dokona dostawy przedmiotowego ogrodzenia, chociaż przeniesie jego własność – dokonując dostawy gruntu. Z punktu widzenia prawa cywilnego, na nabywcę gruntu formalnie przejdzie prawo własności ogrodzenia z wszystkimi cywilistycznymi konsekwencjami tego faktu, a jednocześnie, biorąc pod uwagę rozwiązania przyjęte w ustawie o VAT, nie wystąpi dostawa towaru, jakim jest ogrodzenie znajdujące się na zbywanym gruncie. Ponadto ogrodzenie stanowi urządzenie budowlane w stosunku do budynku znajdującego się na sąsiedniej działce należącej do dzierżawców. Cena gruntu nie obejmuje wartości ogrodzenia. Oceniając konsekwencje prawne przedstawionej przez Wnioskodawcę sytuacji w przypadku sprzedaży działki nr 4104/3, stwierdzić należy, że ekonomiczne władanie rzeczą tj. ogrodzeniem, należy do nabywcy nieruchomości, który poniósł koszty wybudowania ogrodzenia.

2018
15
kwi

Istota:

1) Czy transakcja sprzedaży nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług jako dostawa budynku?
2) Jeżeli transakcja stanowi dostawę budynku, to czy dostawa będzie zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a) ustawy VAT?

Fragment:

W konsekwencji pojęcie „ dostawa towarów ” oraz ekonomiczne aspekty transakcji, nie muszą wiązać się ze skutkami powstającymi na gruncie cywilistycznego prawa własności. Pozwala to na uznanie danej czynności za dostawę towarów, nawet w przypadkach nałożenia na nabywcę pewnych ograniczeń we władaniu towarem. Chwilą decydującą o przejściu na odbiorcę korzyści i ciężarów związanych z nabyciem towaru jest, co do zasady, wydanie towaru. Traktując grunt jako towar, ustawodawca nie definiuje odrębnie pojęcia gruntu. W związku z czym przyjmuje się, że należy w tym zakresie odwołać się do definicji pojęcia „ nieruchomość gruntowa ”, sformułowanej w art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U z 2017 r. poz. 459). Według tego przepisu, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Stosownie do art. 48 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

2018
15
kwi

Istota:

Czy przychód ze sprzedaży będzie zakwalifikowany jako źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust.1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Obecnie, Wnioskodawczyni zamierza ponownie przeznaczyć część posiadanego gruntu na sprzedaż, dokonując wcześniej jego podziału na mniejsze działki gruntowe, a następnie sprzedaży w ramach jednej lub więcej transakcji. Na pozostałym obszarze posiadanego gruntu w dalszym ciągu prowadzone będą prace przygotowawcze do działalności rolniczej a następnie, po uporządkowaniu i przygotowaniu terenu, działalność rolnicza. Wnioskodawczyni nie podejmuje czynności świadczących o zorganizowanym charakterze sprzedaży, cechującym profesjonalny obrót ziemią tj. nie prowadzi akcji marketingowych, nie dokonuje uzbrojenia gruntu, nie wytycza dróg dojazdowych, nie zamieszcza ogłoszeń z ofertą sprzedaży gruntu. Dotychczasowe jak i planowane zbycia dokonywane są na rzecz nabywców, którzy samodzielnie dowiedzieli się (najprawdopodobniej w ramach kontaktów towarzyskich lub z ksiąg wieczystych), że Wnioskodawczyni jest właścicielem gruntu i zgłosili chęć nabycia jego części. Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności mającej jakikolwiek związek z obrotem nieruchomościami. Prowadzi natomiast działalność zidentyfikowaną pod następującymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności: 18.12.Z - Pozostałe drukowanie (jako działalność (...)

2018
15
kwi

Istota:

Czy sprzedaż działek nr 6 i 218/1 będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Jednocześnie zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z cytowanych przepisów wynika, że nie jest terenem budowlanym grunt, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje inne przeznaczenie niż pod zabudowę. Analogicznie, w przypadku braku takiego planu, powyższą zasadę należy stosować do decyzji o warunkach zabudowy. W zależności od rodzaju inwestycji będzie to albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, albo decyzja o warunkach zabudowy. Z powyższego należy wywieść, że opodatkowaniu podlegają te dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych, tylko te, które stanowią tereny budowlane. Z kolei dostawy gruntów niezabudowanych, będących na przykład gruntami rolnymi czy leśnymi, które nie są przeznaczone pod zabudowę, są zwolnione od podatku od towarów i usług. Przyjmuje się, że pojęcie tereny budowlane obejmuje obszary, na których przewidziane są różne formy zabudowy np. mieszkaniowej, zabudowy techniczno-produkcyjnej, zabudowy zagrodowej, letniskowej.

2018
14
kwi

Istota:

Opodatkowanie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu według stawki 23% jako gruntu budowlanego. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu.

Fragment:

Zgodnie z art. 146a Ustawy VAT: „ w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f (...) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23% ”.Oznacza to, że w 2017 r. dostawa towarów (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów), co do zasady, podlega opodatkowaniu 23 proc. stawką VAT. Ani w Ustawie VAT, ani w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych nie przewidziano możliwości stosowania obniżonej stawki VAT (obecnie 8 proc.) do gruntów niezabudowanych. W pewnych przypadkach dostawa gruntów niezabudowanych (na mocy wskazanego powyżej art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy VAT, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntów jest zrównana ze sprzedażą gruntów) jest jednak zwolniona z opodatkowania. Wynika to z art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy VAT. Przepis ten stanowi, że: „ zwalnia się od podatku (...) dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane ”. Pojęcie gruntów budowlanych zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 33 Ustawy VAT. Zgodnie z tym przepisem są to: „ grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ”. W analizowanej sytuacji przedmiotem transakcji były grunty niezabudowane, które nie zostały przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ponieważ nie został przyjęty plan, który obejmowałby Nieruchomość.

2018
6
kwi

Istota:

Otrzymując zadośćuczynienie (rekompensatę finansową) od firmy P. spółka z o.o. za zrezygnowanie ze starania się o zwrot gruntu, niewątpliwie wystąpiło u Zainteresowanych przysporzenie majątkowe, skutkujące powstaniem przychodu z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponieważ przychód ten nie korzysta z żadnego ze zwolnień określonych w art. 21 ust. 1 ww. ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Czy w związku z przelaną na konto rekompensatą za rezygnację z ubiegania się o zwrot wywłaszczonego przez Skarb Państwa w 1976 roku gruntu należny jest podatek dochodowy od przelanej kwoty? Zdaniem Zainteresowanych, o zwrot gruntu Zainteresowani walczą od 1997 roku, od momentu kiedy można było się o to starać. Wnioskodawczyni miała wtedy 54 lata, teraz ma 74 i do czerwca 2017 roku nadal nie wiedziała, czy uda się odzyskać zabraną ziemię i jak długo jeszcze będzie czekała na sprawiedliwość. Dlatego w zaistniałej sytuacji i nie mając już sił zgodziła się na zrzeczenie się prawa do gruntu w zamian za rekompensatę. Grunt należał przed 1976 rokiem do rodziny Wnioskodawczyni. Gdyby nie został wywłaszczony, to w spadku zostałby przekazany spadkobiercom i nie byłoby obowiązku podatkowego. A jeśli grunt ten byłby we własności spadkobierców i nie zostałby sprzedany przed upływem 5 lat od sądowego postanowienia spadkowego, to również nie byłby należny podatek spadkowy. W przypadku spadkobierców ostatnie postanowienie spadkowe było stwierdzone dnia 18 sierpnia 2010 roku. Zainteresowana uważa, że taki podatek dochodowy nie jest należny, czyli nie powinna go płacić. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

2018
4
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania dostawy gruntu oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia tego gruntu lub zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym na rachunek bankowy Nabywcy.

Fragment:

Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania związane z Gruntem nie są ewidencjonowane za pomocą wydzielonych odrębnych kont (możliwe jest tylko przypisanie tych pozycji do Gruntu poprzez wybranie odpowiedniego kodu MPK -„ miejsca powstawania kosztów ”). Niemniej jednak, Grunt stanowi największy i, oprócz związanych z nim należności i zobowiązań Sprzedającego, jedyny materialny składnik majątkowy Sprzedającego. W chwili obecnej Grunt nie generuje żadnych przychodów (nie jest przedmiotem wynajmu ani dzierżawy itp.). Ponieważ pytania zadane w ramach niniejszego wniosku dotyczą klasyfikacji zakładanej Transakcji na gruncie podatku od towarów i usług (dalej: „ VAT ”), w tym prawa Kupującego do odliczenia podatku naliczonego (a także klasyfikacji zakładanej Transakcji na gruncie podatku do czynności cywilnoprawnych - dalej: „ PCC ”), w dalszych punktach Wnioskodawcy opisują: (ii) historię nabycia/wytworzenia przedmiotu Transakcji oraz (iii) zakres Transakcji. ii) Historia nabycia/wytworzenia przedmiotu Transakcji Sprzedający nabył prawo własności Gruntu na podstawie warunkowej umowy sprzedaży zawartej między DBC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie a Sprzedającym w dniu 16 listopada 2017 r. w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusz oraz zawartej w wykonaniu tej umowy - umowy przeniesienia własności nieruchomości zawartej między D. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Sprzedającym w dniu 22 grudnia 2017 r. w formie aktu notarialnego.

2018
30
mar

Istota:

W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości i udokumentowania tej czynności

Fragment:

Dodatkowo wskazać należy, że zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Wobec powyższego, przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Powyższy przepis obejmuje swoim zakresem także grunty będące w użytkowaniu wieczystym. Jednocześnie należy wskazać, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „ budynku ”. W tym zakresie należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.). W myśl art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

2018
29
mar

Istota:

W zakresie podstawy opodatkowania z tytułu ustalonej w porozumieniu opłaty za użytkowanie gruntu.

Fragment:

Decyzje te wydawane były na podstawie wskazanej ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami (Dz. U. z 1985 r. Nr 47, poz. 239 z późn. zm ), jak również w świetle przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad i trybu ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu i użytkowania gruntów (Dz. U. z 1985 r. Nr 47, poz. 241 z późn. zm ). Ustalano w nich cenę 1m2 gruntu, zgodnie z brzmieniem art. 44 i art. 45 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości oraz roczną opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, w wysokości 1% lub 3% ceny tegoż gruntu, w zależności od jego przeznaczenia. W przypadku zmiany ceny 1m2 gruntu, wysokość opłaty rocznej odpowiednio podlegała zmianie. Sytuacje, w których doszło do ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu na podstawie decyzji administracyjnych Miasto traktuje, jako czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z wydaną dla Miasta decyzją Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 lutego 2006 r.