Grunty | Interpretacje podatkowe

Grunty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to grunty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, dostawy części Nieruchomości nr 1 i nr 2, tj. powierzchni wykorzystywanych w działalności gospodarczej lub wynajętych, oraz prawa do rezygnacji z tego zwolnienia i wyboru opodatkowania takiej transakcji oraz w zakresie zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, dostawy części Nieruchomości nr 1 i nr 2, tj. powierzchni niewykorzystywanych w działalności gospodarczej lub niewynajętych.
Fragment:
Należy ponadto wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu, przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Powyższy przepis obejmuje swoim zakresem także grunty będące w użytkowaniu wieczystym. Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT prowadzącym działalności gospodarczą w zakresie świadczenia kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Wnioskodawca nabył niezabudowane działki o numerach: 64/24 o obszarze 3.541 m 2 , 64/25 o obszarze 76 m 2 , 64/26 o obszarze 153 m 2 , 64/27 o obszarze 304 m 2 , 64/28 o obszarze 6,500 m 2 oraz 64/29 o obszarze 13.088 m 2 .
2017
16
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy budynku wraz z działką gruntu.
Fragment:
Należy ponadto wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu, przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków lub budowli w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Powyższy przepis obejmuje swoim zakresem także grunty będące w użytkowaniu wieczystym. Z opisu sprawy wynika, że rozpatrywany budynek sklepowy zbudowany został jeszcze w XIX wieku jako remiza strażacka i był zbudowany w całości z białego kamienia o grubości murów od 80 cm do 1 m na zaprawie glinianej.
2017
14
lis

Istota:
Zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nakładów inwestycyjnych dokonanych na cudzym gruncie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca planuje dokonać sprzedaży budynku, tj. w istocie sprzedaży nakładów inwestycyjnych dokonanych na cudzym gruncie, na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, będących czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług VAT. Gminna Spółdzielnia w latach 1965-1974 wybudowała budynek Rozlewni Wód Gazowanych. Obiekt powstał na gruncie, którego władającym była spółka Y.... W wyniku połączenia, budynek wzniesiony na przedmiotowym gruncie stał się własnością Wnioskodawcy. Wnioskodawca płaci czynsz właścicielowi gruntu, na którym przedmiotowy budynek został wzniesiony. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że z punktu widzenia prawa cywilnego, nakłady poniesione na nieruchomość (np. wybudowanie budynku lub budowli oraz ulepszenie i modernizacja istniejących budynków lub budowli), stanowią część składową gruntu i tym samym własność właściciela (użytkownika wieczystego) gruntu. Wszystko to, co zostało trwale z gruntem złączone, stanowi bowiem jego część składową. W związku z tym, podmiot który wybudował taki budynek posadowiony na cudzym gruncie, ponosząc nakłady na jego wybudowanie, nie może go sprzedać, ponieważ nie ma do niego tytułu prawnego. A zatem w sytuacji, gdy Wnioskodawca poniósł nakłady na nieruchomość (budynek Rozlewni Wód Gazowanych), która nie stanowi jego własności, nakłady te stają się częścią nieruchomości i przypadają właścicielowi (wydzierżawiającemu).
2017
31
paź

Istota:
Czy Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi mieszkaniowej, kiedy dochód ze sprzedaży odziedziczonego udziału przeznaczyła na:
 • wykupienie gruntu, na którym położony jest zamieszkany przez Wnioskodawczynię dom, poprzez przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • spłatę rat kredytu hipotecznego udzielonego na zakup domu, w którym Wnioskodawczyni mieszka, zaciągniętego przez Jej mamę i przepisanego na Wnioskodawczynię w formie aneksu w 2012 r., w którym zostaje formalnym kredytobiorcą (kredyt udzielony był na kupno domu, w którym Wnioskodawczyni mieszka i w tym celu)?
 • Fragment:
  Ustawodawca w treści art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) i c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazał, że wydatkiem poniesionym na własny cel mieszkaniowy jest nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem czy też nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego. Podkreślić należy, że wśród celów mieszkaniowych określonych w ustawie (art. 21 ust. 25 ww. ustawy), nie ma przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntu. Zgodnie z zasadą, że normy prawa podatkowego, a w szczególności normy wprowadzające ulgi i zwolnienia podatkowe, czyli stanowiące odstępstwo od reguły powszechności i równości opodatkowania, należy interpretować zgodnie z literalnym brzmieniem. Z przepisu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ww. ustawy należy wywieść, że własnym celem mieszkaniowym są np. wydatki poniesione na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, a także nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem, a nie zaś (jak w sytuacji Wnioskodawczyni), wydatki poniesione na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu, w prawo własności gruntu.
  2017
  27
  paź

  Istota:
  Brak prawa do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących realizację zadania pn.: „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym”.
  Fragment:
  Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. Prace scaleniowe to prace i czynności niezbędne do: wszczęcia postępowania scaleniowego, prowadzenia postępowania scaleniowego, ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia. Zagospodarowanie poscaleniowe to określone w decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów prace umożliwiające objęcie w posiadanie przez uczestników scalenia wydzielonych im w ramach postępowania scaleniowego gruntów, polegające na: budowie lub przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia, korekcie przebiegu oraz poprawie parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych, likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz wykonywaniu zabiegów rekultywacyjnych umożliwiających uprawę mechaniczną gruntów. Powiat będzie występować na fakturach jako nabywca nabywanych na potrzeby zadania towarów i usług.
  2017
  20
  paź

  Istota:
  Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy nieruchomości gruntowej w trybie licytacji komorniczej.
  Fragment:
  Dokonana wyżej analiza przepisów jednoznacznie wskazuje, że zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych (gruntów) wyłącznie w sytuacji, gdy nie są one przeznaczone pod zabudowę. Elementem, który determinuje możliwość skorzystania z ww. zwolnienia od podatku VAT przy zbyciu gruntów jest przeznaczenie gruntu na cele inne niż budowlane. Przy czym – jak wyjaśniono wyżej – o tym, że dany teren jest terenem budowlanym przesądzają zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Z opisu sprawy wynika, że dla przedmiotowych działek gruntu, które Wnioskodawca ma zamiar sprzedać, wydana została decyzja o warunkach zabudowy, w myśl której na działkach miała być zrealizowana inwestycja polegająca na budowie trzech domów jednorodzinnych. Zatem, w analizowanym przypadku przedmiotem sprzedaży będzie teren budowlany zdefiniowany w art. 2 pkt 33 ustawy. W konsekwencji dla sprzedaży ww. działek gruntu nie będą spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Z uwagi na powyższe należy przeanalizować warunki do zastosowania w rozpatrywanej sprawie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jak wskazano wyżej, aby zastosować zwolnienie (...)
  2017
  19
  paź

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących realizację zadania pn.: „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym (...)”.
  Fragment:
  Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. Prace scaleniowe to prace i czynności niezbędne do: wszczęcia postępowania scaleniowego, prowadzenia postępowania scaleniowego, ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia. Zagospodarowanie poscaleniowe to określone w decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów prace umożliwiające objęcie w posiadanie przez uczestników scalenia wydzielonych im w ramach postępowania scaleniowego gruntów, polegające na: budowie lub przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia, korekcie przebiegu oraz poprawie parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych, likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz wykonywaniu zabiegów rekultywacyjnych umożliwiających uprawę mechaniczną gruntów. Powiat będzie występować na fakturach jako nabywca nabywanych na potrzeby zadania towarów i usług.
  2017
  14
  paź

  Istota:
  Opodatkowanie dostawy niezabudowanych działek gruntu.
  Fragment:
  Utworzona spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług i zamierza nabyć przedmiotowe grunty budowlane w celu prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT (deweloperskiej). Spółka zamierza zaprojektować i wybudować budynki mieszkalne wielorodzinne w celu sprzedaży lokali mieszkalnych i niemieszkalnych (miejsc postojowych lub garaży). Czynność dzierżawy gruntu rolnikowi nie była dokumentowana poprzez wystawienie faktury ani rachunku. Czynność dzierżawy była udokumentowana umową dzierżawy, dodatkowym potwierdzeniem jej zawarcia mogą być potwierdzenia zapłaty pieniędzy (gotówki) oraz potwierdzenie otrzymania przelewu. Obszar gruntu będący przedmiotem dzierżawy stanowił gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Gospodarstwo rolne było wydzierżawione na cele rolne. Usługa dzierżawy była świadczona przez Panią oraz przez męża. Wynika to z faktu, że przedmiotowy grunt stanowi przedmiot małżeńskiej współwłasności. Przychody z tytułu dzierżawy były przedmiotem współwłasności Pani i męża. Przychód uzyskiwany przez Panią oraz męża z tytułu dzierżawy gospodarstwa rolnego nie stanowił źródła przychodów dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.
  2017
  14
  paź

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dzierżawy gruntu przeznaczonego na cele rolnicze wraz z prawem do korzystania z budynków i budowli oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele rolnicze w części dotyczącej posadowionych na nich budynków i budowli.
  Fragment:
  Posiłkując się zapisem powyższej definicji uznać należy, że gruntem przeznaczonym na cele rolnicze jest grunt, który wydzierżawiający przekazał na cele działalności, o której mowa w art. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem gruntów rolnych. Przedmiotowe grunty są wykorzystywane przez niego w ramach prowadzonej działalności rolniczej (hodowla bydła) lub wydzierżawiane na rzecz pozostałych podmiotów prowadzących działalność rolniczą na cele tej działalności. Na części dzierżawionych działek usytuowane są budynki i budowle (obora, budynek magazynowo warsztatowy, budynek mieszkalno-biurowy i owczarnia), które również są wykorzystywane przez dzierżawcę na cele prowadzonej działalności rolnej. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii sposobu opodatkowania dzierżawy gruntu wraz z prawem do korzystania z gruntów i budynków. Skoro z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca wydzierżawia grunty na cele rolnicze spełnione są warunki do zastosowania zwolnienia w tym zakresie. Biorąc pod uwagę wskazane przepisy oraz przedstawione okoliczności sprawy należy zatem stwierdzić, że dzierżawa przedmiotowych gruntów na cele rolnicze korzysta/będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.
  2017
  4
  paź

  Istota:
  Czy sprzedaż działek (oznaczonych jako grunty orne) nabytych w drodze spadku, niebędących własnością przedsiębiorstwa i niewykorzystywanych do działalności gospodarczej ani rolniczej, i nieobjętych decyzją o warunkach zabudowy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
  Fragment:
  Należy ponadto wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków lub budowli trwale z gruntem związanych, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Powyższy przepis obejmuje swoim zakresem także grunty będące w użytkowaniu wieczystym. W myśl art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r, poz. 380), nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Ponadto zgodnie z art. 47 § 1 ustawy Kodeks cywilny część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.
  2017
  4
  paź
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Grunty
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.