Grunty | Interpretacje podatkowe

Grunty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to grunty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
Fragment:
Niemniej jednak, z uwagi na fakt, że – jak wskazał Wnioskodawca – od momentu nabycia nieruchomości gruntowych do chwili obecnej Wnioskodawca wykorzystywał grunty do świadczenia usług zwolnionych od podatku (dzierżawa na cele rolnicze), to przyszła transakcja dostawy przedmiotowych nieruchomości gruntowych może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. W niniejszej sytuacji bowiem – jak wynika z opisu sprawy – Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia opisanego gruntu (nabycie nastąpiło od osoby fizycznej bez podatku VAT), a grunt od momentu nabycia wykorzystywany był przez Wnioskodawcę wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług (dzierżawa gruntu na cele rolnicze). Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy stwierdzające, że transakcja sprzedaży nieruchomości gruntowych, jako niezwiązana z działalnością gospodarczą, oznaczająca działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania należało uznać za nieprawidłowe. Końcowo zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku okoliczności, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.
2016
5
gru

Istota:
Opodatkowanie czynności sprzedaży (zamiany) gruntu niezabudowanego i zabudowanego.
Fragment:
Z uwagi na fakt, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego istnieje możliwość wybudowania na przedmiotowym gruncie (działka nr ..., działka nr ..., działka nr ...) oznaczonym symbolem „ ... ” (grunty leśne - lasy) elementów małej architektury, należy stwierdzić, że nieruchomość ta stanowi grunt przeznaczony pod zabudowę, zatem jest terenem budowlanym. Tak więc, zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami, sprzedaż (zamiana) przez Gminę działki nr ..., działki nr ..., działki nr ... nie będzie podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług, lecz będzie opodatkowana według stawki 23%. Ad. 2. Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa działki nr ... będzie podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług. Grunt spełnia definicję towaru określoną art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż (zamiana) stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że: w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.
2016
5
gru

Istota:
W zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT dostawy gruntu niezabudowanego
Fragment:
Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że Wnioskodawca w grudniu 2010 r. zawarł przedwstępną umowę na zakup przedmiotowego gruntu z rolnikiem (Zbywcą), po czym w styczniu 2016 r. zawarł przedwstępną umowę sprzedaży tego gruntu z docelowym inwestorem. Ponadto Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że po dokonanej transakcji nabycia ww. gruntu od rolnika (Zbywcy) zamierza bez zbędnej zwłoki (jak najszybciej) sprzedać przedmiotowy grunt docelowemu inwestorowi. Zatem należy stwierdzić, że Wnioskodawca zakupi przedmiotowy grunt z zamiarem jego odsprzedaży. Charakter poczynionej czynności, tj. zakup gruntu, który nie jest przeznaczony na potrzeby osobiste wskazuje, że nabycie przedmiotowego gruntu ma formę lokaty kapitału, którego dokonano z zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowych poprzez inwestycję środków pieniężnych, tj. z zamiarem odzyskania zainwestowanych środków w przyszłości (poprzez sprzedaż). Z powyższego wynika, iż zamiar wykorzystania przedmiotowego gruntu dla celów zarobkowych Wnioskodawca podjął już w momencie jego zakupu. W związku z przedstawionymi okolicznościami sprawy, uznać należy, że rodzaj podjętego przez Wnioskodawcę działania, świadczy o zorganizowanym charakterze sprzedaży i powoduje, że planowana sprzedaż gruntu przybiera formę zawodową (profesjonalną) w zakresie obrotu nieruchomościami.
2016
3
gru

Istota:
W niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania zarówno zwolnienie od podatku wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 2, jak i pkt 9 ustawy, w związku z czym, sprzedaż przez Wnioskodawcę ww. gruntu podlegać będzie opodatkowaniu stawką podstawową podatku od towarów i usług.
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika, że przeznaczenie określonego gruntu należy oceniać wyłącznie w oparciu o istniejący plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy terenu. Opodatkowaniu podlegają te dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych, tylko te, które stanowią tereny budowlane w myśl art. 2 pkt 33 ustawy. Natomiast dostawa gruntów niezabudowanych, będących np. gruntami rolnymi czy leśnymi, które nie są terenami budowlanymi, jest zwolniona od podatku od towarów i usług. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że przedmiotem planowanej przez Wnioskodawcę sprzedaży jest grunt niezabudowany, który w planie zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczony jest pod zabudowę usługową obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Zatem w przedmiotowej sprawie zastosowania nie znajdzie zwolnienie od podatku wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, ponieważ jest to grunt przeznaczony pod zabudowę. Jeżeli przy zbyciu towaru wystąpią przesłanki uniemożliwiające zastosowanie opisanego zwolnienia od podatku VAT, to w przypadku nieruchomości może znaleźć zastosowanie inne zwolnienie przewidziane w art. 43 ustawy, jeżeli zostaną spełnione warunki wskazane w tym przepisie.
2016
3
gru

Istota:
Czy dokonując drugiej z kolei sprzedaży działki gruntu nr WW/21 o pow. 2304 m2 będzie Pani musiała zapłacić podatek od towarów i usług i czy przy ewentualnych kolejnych podatek ten wystąpi?
Fragment:
Analiza treści wniosku oraz przywołanych regulacji prawnych, w szczególności treści art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług prowadzi do wniosku, że trudno uznać Panią za podatnika podatku od towarów i usług, w związku z planowaną sprzedażą kolejnych działek gruntu. Pomimo, iż grunt spełnia definicję towaru, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy, nie można uznać, że dokonując sprzedaży kolejnych działek gruntu będzie Pani działać w charakterze handlowca. Nabycie gruntu - jak wskazano - nie nastąpiło w celach zarobkowych. Otrzymała Pani przedmiotowe działki gruntu w spadku po zmarłym mężu. Nie wykorzystywała ich do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym nie udostępniała innym osobom. Co prawda zakończyła Pani proces uzbrojenia działek gruntu (podzielonych na wniosek męża), w sieci kanalizacyjną i wodociągową, ale poza tym nie wykonywała żadnych czynności zmierzających do przygotowania gruntu do sprzedaży. Powyższe wyklucza handlowy cel transakcji. W konsekwencji, sprzedając w przyszłości kolejne działki gruntu będzie korzystała Pani z przysługującego Jej prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Zatem ww. czynności sprzedaży oznaczać będą działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie będą miały zastosowania. Wskazać należy, że w przedmiocie opodatkowania sprzedaży działek, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, a nabytych jako grunty rolne, wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby (C-180/10) i Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć (C-181/10).
2016
3
gru

Istota:
Opodatkowanie rekompensaty z tytułu porozumienia z inwestorem.
Fragment:
(...) gruntów, szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). Powołany art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. Z powołanego powyżej przepisu wynika, że wskazane w nim odszkodowanie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, gdy łącznie spełnione są następujące warunki: otrzymuje je posiadacz gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, odszkodowanie zostaje wypłacone z tytułu wymienionego w przepisie, podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów prowadzi na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego inwestycję związaną z budową infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz inwestycję związaną z budową urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa jest w art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, źródłem odszkodowania jest wyrok sądowy lub umowa (ugoda) zawarta między stronami.
2016
2
gru

Istota:
Opodatkowanie czynności sprzedaży gruntu zabudowanego domkiem letniskowym wzniesionym przez dzierżawcę gruntu.
Fragment:
(...) gruntu zabudowanego przez dzierżawcę gruntu – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 30 sierpnia 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży gruntu zabudowanego przez dzierżawcę gruntu. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest właścicielem działki nr ..., obszaru ... ha, położonej w obrębie ..., gmina ..., KW ..., zabudowanej domkiem letniskowym trwale związanym z gruntem. Domek został pobudowany przez dzierżawcę na podstawie pozwolenia na budowę nr ... z dnia ... września 1975 r. Wyżej opisana działka jest użytkowana przez dzierżawcę – właściciela nakładów poniesionych na wybudowanie domku, na podstawie umowy dzierżawy. Gmina żadnych nakładów na budowę domku ani na jego ulepszenie nie ponosiła. Dla terenu, na którym znajduje się działka objęta wnioskiem, obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą Rady Gminy ... nr ... z dnia ... czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania części obrębu geodezyjnego ..., gmina ... (Dziennik Urzędowy ... z dnia ... lipca 2014 r., poz. ...), zgodnie z którym obszar działki objętej wnioskiem stanowi teren zabudowy rekreacyjnej – oznaczony symbolem ...
2016
1
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT przy sprzedaży gruntu oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
Nr 131, poz. 1092) do charakterystycznych cech gruntów zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę, a także gruntów przeznaczonych na inne cele niż rolne i leśne, wpływających na wartość katastralną zalicza się: położenie; przeznaczenie ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu sposób użytkowania; stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej; stan zagospodarowania; klasę gleboznawczą gruntu, jeżeli została określona w katastrze nieruchomości, natomiast do charakterystycznych cech gruntów rolnych i leśnych wpływających na wartość katastralną zalicza się: położenie; rodzaj użytku gruntowego; stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej służące produkcji rolnej lub leśnej; klasę gleboznawczą gruntu. Powyższe oznacza, że obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej są jednoznacznie związane z budowlanym charakterem gruntu, tj. bezpośrednio wpływają na jego charakter i stanowią cechę takich gruntów (zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę). Zdaniem Spółki, nie ulega wątpliwości, że prawidłowe spełnianie potrzeb rolnictwa, może i powinno być wykonywane z wykorzystaniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.
2016
29
lis

Istota:
Zakresie dostawy działki w części oznaczonej symbolem „RIVa” oraz w części oznaczonej symbolem „B” ogrodzonej siatką umocowaną na metalowych słupkach zabetonowanych w gruncie.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Jaką stawkę VAT należy zastosować dla dostawy działki niezabudowanej ogrodzonej siatką, która w części składa się z terenów mieszkaniowych i gruntów ornych? Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w pasmie z 27 października 2016 r.): Do transakcji sprzedaży gruntów mieszanych zgodnie z przeznaczeniem gruntów czyli jak w tym przypadku (zgodnie z wpisem z rejestru gruntów) działka budowlano rolna należy stosować stawkę 23% VAT do tej części gruntu, która przeznaczona jest do celów budowlanych (0,0185ha) i zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwolnieni od podatku od pozostałej części gruntu 0,0415ha). Ogrodzenie z siatki nie jest zakwalifikowane do budowli, jak również zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, nie jest urządzeniem budowlanym. Sensem sprzedaży jest sprzedaż gruntu nie ogrodzenia. Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 17 kwietnia 2012 r, sygn. akt I FSK 918/11 sprzedaż działki ogrodzonej siatką nie można traktować jako dostawy budowli w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. W konsekwencji, również przepis art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, który mówi o dostawie budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, nie będzie miał zastosowania do tej dostawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.
2016
29
lis

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży gruntów.
Fragment:
Jeśli natomiast osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego (np. działek gruntu), a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że nie można uznać Pana za podatnika podatku od towarów i usług w związku z planowaną sprzedażą przedmiotowych działek. Pomimo, że grunty spełniają definicję towarów, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, nie można uznać, że przy dokonywaniu ich sprzedaży będzie działał Pan w charakterze handlowca. W treści wniosku wskazał Pan bowiem, że nabycie przedmiotowego gruntu nastąpiło w 1998 r., w drodze spadku – nie było zatem dokonane w celu dalszej odsprzedaży. Ponadto stwierdził, że na gruncie przeznaczonym do sprzedaży nie podejmował żadnych czynności mających na celu przygotowanie działek do sprzedaży (tzn.: nie uzbrojono terenu, nie uzyskano decyzji o warunkach zabudowy, nie ogrodzono terenu). Plan zagospodarowania przestrzennego został uchwalony uchwałą Rady Miasta – nie zaś na Pana wniosek lub innego właściciela.
2016
29
lis

Istota:
Opodatkowanie sprzedazy nieruchomosci niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowe.
Fragment:
(...) gruntem w sposob trwaly, wykonane z materialow budowlanych i elementow skladowych, bedace wynikiem prac budowlanych. Natomiast w pismie z dnia 9 czerwca 2015 r., Zainteresowany uzupelnil opis sprawy o nastepujace informacje: przy nabyciu przedmiotowego gruntu Gminie nie przyslugiwalo prawo do odliczenia podatku naliczonego, grunt ten nie byl wykorzystywany do prowadzenia jakiejkolwiek dzialalnosci. W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytanie. Czy Gmina zbywajac przedmiotowa nieruchomosc powinna te dostawe opodatkowac podatkiem VAT - stawka podstawowa 23%, czy powinna zastosowac zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarow i uslug traktujac to jako dostawe terenow niezabudowanych innych niz tereny budowlane... Zdaniem Wnioskodawcy, dokonujac zbycia przedmiotowej nieruchomosci Gmina bedzie mogla zastosowac zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarow i uslug traktujac to jako dostawe terenow niezabudowanych innych niz tereny budowlane. W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszlego jest nieprawidlowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (Dz.
2016
28
lis

Istota:
Czy w przypadku sprzeda?y lokalu mieszkalnego piecioletni okres, po którym nastepuje zwolnienie z podatku dochodowego (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) nale?y liczya od daty nabycia udzia3u w prawie wspó3u?ytkowania wieczystego gruntu, czy zniesienia wspó3w3asnooci i ustanowienia odrebnej w3asnooci lokali?
Fragment:
Budynek trwale zwi1zany z gruntem, jako czeoa sk3adowa gruntu, nie mo?e bya przedmiotem odrebnej w3asnooci. Dlatego sprzeda? nieruchomooci obejmuje zarówno zbycie gruntu, jak i znajduj1cego sie na nim budynku, trwale z nim zwi1zanego. Odmiennie nale?y natomiast traktowaa budynki wzniesione na gruntach oddanych w u?ytkowanie wieczyste. Traktowane one bya bowiem powinny jako odrebne nieruchomooci i chocia? ociole zwi1zane z gruntem, stanowi1ce oddzielny przedmiot w3adania. Zwi1zek nieruchomooci gruntowej z budynkow1 wyra?a sie natomiast wy31cznie w tym, ?e ?adna z nich nie mo?e stanowia samodzielnego przedmiotu obrotu prawnego. By stwierdzia, czy odp3atne zbycie prawa wieczystego u?ytkowania gruntu i budynku usytuowanego na tym gruncie stanowi Yród3o przychodu wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 oraz wed3ug jakich zasad nale?y opodatkowaa przychód z tego tytu3u, nale?y okreolia dwie daty: date nabycia prawa wieczystego u?ytkowania gruntu i date nabycia b1dY wybudowania budynku. W przypadku sprzeda?y prawa u?ytkowania wieczystego gruntu i budynku trwale z tym gruntem zwi1zanego, Yród3em przychodu jest bowiem odrebnie sprzeda? prawa do gruntu i sprzeda? budynku, dokonana przed up3ywem pieciu lat, licz1c od konca roku kalendarzowego, w którym nast1pi3o nabycie prawa, oraz nabycie lub wybudowanie budynku.
2016
28
lis

Istota:
Czy w przedstawionym zaistniałym stanie faktycznym dostawa (sprzedaż) - w drodze zamiany - nieruchomości gruntowej (zabudowanej obiektami budowlanymi własności Gminy) będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., nieprzeznaczonych pod zabudowę – są zwolnione od podatku VAT. Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca dokonał zamiany swojego gruntu na grunt należący do Gminy. Umowa zamiany nastąpiła od xx grudnia 20xx r. aktem notarialnym. Nieruchomość gruntowa Wnioskodawcy będąca przedmiotem transakcji była przekazana 9x listopada 19xx r. Gminie na czas nieokreślony w użytkowanie. Przedmiotem wyceny oraz sprzedaży był wyłącznie grunt bez składników budowlanych stanowiących własność Gminy. Powyższa nieruchomość sklasyfikowana została w ewidencji gruntów i budynków jako: Bi - inne tereny zabudowane 0,6830 ha i Dr - droga 0,0176ha. Leży na obszarze nie posiadającym aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego gminy xx obszar przeznaczony był na ośrodek wypoczynkowy sportu i rekreacji, natomiast w aktualnym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy xx przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w xx Nr xx z dn. x września 20xx r. zmienionym Uchwałą Rady Nr xx Rady Miejskiej w xx z dn. xx września 20xx r. w sprawie uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy xx ww. działka oznaczona jest jako usługi komercyjne, strefa rekreacyjno-turystyczna, obszar chronionego krajobrazu „ Okolice xx ”.
2016
28
lis

Istota:
Czy dokonując drugiej z kolei sprzedaży działki gruntu nr WW/21 o pow. 2304 m2 będzie Pani musiała zapłacić podatek od towarów i usług i czy przy ewentualnych kolejnych podatek ten wystąpi?
Fragment:
Analiza treści wniosku oraz przywołanych regulacji prawnych, w szczególności treści art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług prowadzi do wniosku, że trudno uznać Panią za podatnika podatku od towarów i usług, w związku z planowaną sprzedażą kolejnych działek gruntu. Pomimo, iż grunt spełnia definicję towaru, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy, nie można uznać, że dokonując sprzedaży kolejnych działek gruntu będzie Pani działać w charakterze handlowca. Nabycie gruntu - jak wskazano - nie nastąpiło w celach zarobkowych. Otrzymała Pani przedmiotowe działki gruntu w spadku po zmarłym mężu. Nie wykorzystywała ich do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym nie udostępniała innym osobom. Co prawda zakończyła Pani proces uzbrojenia działek gruntu (podzielonych na wniosek męża), w sieci kanalizacyjną i wodociągową, ale poza tym nie wykonywała żadnych czynności zmierzających do przygotowania gruntu do sprzedaży. Powyższe wyklucza handlowy cel transakcji. W konsekwencji, sprzedając w przyszłości kolejne działki gruntu będzie korzystała Pani z przysługującego Jej prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Zatem ww. czynności sprzedaży oznaczać będą działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie będą miały zastosowania. Wskazać należy, że w przedmiocie opodatkowania sprzedaży działek, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, a nabytych jako grunty rolne, wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby (C-180/10) i Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć (C-181/10).
2016
28
lis

Istota:
Czy do ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej Wnioskodawca powinien doliczyć 23% VAT?
Fragment:
Od zasady opodatkowania dostawy gruntu według stawki podstawowej przewidziano jednak pewne wyjątki. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług ujęte zostały między innymi w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Jednocześnie zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z powyższego należy wywieść, że opodatkowaniu podlegają te dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych, tylko te, które stanowią tereny budowlane. Z kolei dostawy gruntów niezabudowanych, będących na przykład gruntami rolnymi czy leśnymi, które nie są przeznaczone pod zabudowę, są zwolnione od podatku od towarów i usług. Przyjmuje się, że pojęcie tereny budowlane obejmuje obszary, na których przewidziane są różne formy zabudowy np. mieszkaniowej, zabudowy techniczno-produkcyjnej, zabudowy zagrodowej.
2016
28
lis

Istota:
Czy do ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej Wnioskodawca powinien doliczyć 23% VAT?
Fragment:
Od zasady opodatkowania dostawy gruntu według stawki podstawowej przewidziano jednak pewne wyjątki. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług ujęte zostały między innymi w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Jednocześnie zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z powyższego należy wywieść, że opodatkowaniu podlegają te dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych, tylko te, które stanowią tereny budowlane. Z kolei dostawy gruntów niezabudowanych, będących na przykład gruntami rolnymi czy leśnymi, które nie są przeznaczone pod zabudowę, są zwolnione od podatku od towarów i usług. Przyjmuje się, że pojęcie tereny budowlane obejmuje obszary, na których przewidziane są różne formy zabudowy np. mieszkaniowej, zabudowy techniczno-produkcyjnej, zabudowy zagrodowej.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie czynności sprzedaży gruntu niezabudowanego.
Fragment:
Z uwagi na fakt, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego istnieje możliwość wybudowania na przedmiotowym gruncie (działka nr ... oraz działka nr ...) oznaczonym symbolem „ Ls ” oraz „ LsVI ” (grunty leśne - lasy) elementów małej architektury, należy stwierdzić, że nieruchomość ta stanowi grunt przeznaczony pod zabudowę, zatem jest terenem budowlanym. Tak więc, zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami, nieruchomość, która ma być przedmiotem planowanej przez Gminę sprzedaży (zamiany) nie będzie podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług, lecz będzie opodatkowana według stawki 23%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
28
lis

Istota:
Zbycie własności gruntu będącego wcześniej przedmiotem użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego zobowiązuje do jednorazowej (bądź w ratach) zapłaty pozostałej kwoty należnej. Opodatkowaniu podatkiem VAT będzie podlegać kwota stanowiąca resztę ceny za użytkowanie wieczyste.
Fragment:
Znajduje to wyraz zarówno w swobodzie korzystania z gruntu i czerpania z niego pożytków w sposób niemalże taki, jak w przypadku właściciela tego gruntu, jak i w możliwości przeniesienia takiego władztwa na inny podmiot, jak przy dokonywaniu sprzedaży gruntu przez właściciela. Według art. 233 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380) w granicach, określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste, użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać. Przepis ten, a także następne przepisy Kodeksu cywilnego (art. 234, art. 235, art. 237) kształtujące uprawnienia użytkownika wieczystego na wzór uprawnień właściciela, jak również długi czas trwania użytkowania wieczystego (art. 236 § 1 i 2 K.c.) wskazują, że oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste stanowi przeniesienie prawa do rozporządzania tym gruntem jak właściciel. W myśl art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774) z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów niniejszej ustawy oraz odrębnych ustaw, organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, a organami reprezentującymi jednostki samorządu terytorialnego są ich organy wykonawcze.
2016
27
lis

Istota:
Czy sprzedaż powyższej działki podzielonej na mniejsze będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT ?
Fragment:
Pomimo, że grunt spełnia definicję towaru, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, to nie można uznać, iż przy dokonywaniu sprzedaży nieruchomości gruntowych, będzie Pan działał w charakterze handlowca. Grunt nabyty został do prowadzenia działalności rolniczej, bez zamiaru dalszej odsprzedaży. Z wniosku wynika, że poza podziałem działek wraz z wydzieleniem dróg wewnętrznych nie podejmował Pan żadnej innej aktywności w celu przygotowania gruntu do sprzedaży, ani nie zostały wykonywane jakichkolwiek działania zmierzające do zwiększenia wartości bądź atrakcyjności tych działek, tj. czynności charakterystycznych dla wykonywania działalności gospodarczej. W konsekwencji, przy uwzględnieniu braku z Pana strony działań marketingowych, należy stwierdzić, że dokonując planowanej sprzedaży będzie Pan korzystał z przysługującego prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Taka sprzedaż będzie oznaczała działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie znajdą zastosowania. Będzie Pan dokonywał zbycia gruntu należącego do majątku prywatnego, wykorzystywanego wcześniej w działalności rolniczej.
2016
27
lis

Istota:
Czy sprzedaż powyższej działki podzielonej na mniejsze będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT ?
Fragment:
Pomimo, że grunt spełnia definicję towaru, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, to nie można uznać, iż przy dokonywaniu sprzedaży nieruchomości gruntowych, będzie Pani działała w charakterze handlowca. Grunt nabyty został do prowadzenia działalności rolniczej, bez zamiaru dalszej odsprzedaży. Z wniosku wynika, że poza podziałem działek wraz z wydzieleniem dróg wewnętrznych nie podejmowała Pani żadnej innej aktywności w celu przygotowania gruntu do sprzedaży, ani nie zostały wykonywane jakichkolwiek działania zmierzające do zwiększenia wartości bądź atrakcyjności tych działek, tj. czynności charakterystycznych dla wykonywania działalności gospodarczej. W konsekwencji, przy uwzględnieniu braku z Pani strony działań marketingowych, należy stwierdzić, że dokonując planowanej sprzedaży będzie Pani korzystała z przysługującego prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Taka sprzedaż będzie oznaczała działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie znajdą zastosowania. Będzie Pani dokonywała zbycia gruntu należącego do majątku prywatnego, wykorzystywanego wcześniej w działalności rolniczej.
2016
27
lis

Istota:
Dostawa terenu zabudowanego budynkami szpitali nie będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub pkt 10a, ponieważ dostawa budynku miała miejsce wcześniej, a skoro grunt jest zabudowany, to planowana dostawa będzie opodatkowana 23% stawką podatku.
Fragment:
W przypadku dostawy budynku lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu (art. 29 ust. 8 ustawy). Zasada ustalenia podstawy opodatkowania określona w art. 29a ust. 8 ustawy nie ma zastosowanie w przypadku, gdy przedmiotem dostawy są tylko grunty bez znajdujących się na nich budynków, co może być podyktowane różnymi okolicznościami (np. budynki zostały wybudowane i należą do innego podmiotu niż dokonujący dostawy gruntu). Przepis ten dotyczy tylko sytuacji, gdzie dostawa obejmuje budynki, budowle lub ich części wraz z gruntem, na którym są one posadowione. Wynika to z faktu, że na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w takiej sytuacji nie ma zastosowania zasada superficies solo cedti (wszystko co jest częścią składową gruntu dzieli jego los prawny). Oznacza to, że zarówno grunty jak i posadowione na nich budynki mogą być przedmiotem oddzielnych czynności opodatkowanych np. dostawy. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że przedmiotem planowanej dostawy będzie jedynie grunt, a nie - na co wskazuje stanowisko zawarte we wniosku - część budynków szpitali wraz z gruntem, na którym są one posadowione. Powyższe wynika z faktu, że co prawda Województwo jest podmiotem, który utworzył Szpitale Wojewódzkie sp. z o.o., w skład którego wchodzi m.in.
2016
27
lis

Istota:
Czy powiat ... w zakresie realizacji zadania „...”, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym art. 4, jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, a w związku z tym, czy przysługuje mu prawo do odliczenia VAT naliczonego w fakturach za wykonane scalenie gruntów?
Fragment:
W analizowanej sprawie wskazać także należy, że ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2014 r. poz. 700, z późn. zm.) wprowadza do katalogu zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat postępowanie scaleniowe lub wymienne. Jak wynika z art. 3 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 5-7 oraz art. 4 ust. 2 i 3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do starosty w sprawach z tego zakresu jest wojewoda. Dodatkowo, zgodnie z art. 3 ust. 4 ww. ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, prace scaleniowo-wymienne koordynuje i wykonuje samorząd województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych przekazanych mu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) lub jednostek utworzonych przez ten samorząd do realizacji tych zadań. Ust. 5 powołanego artykułu stanowi, że w finansowanie prac, o których mowa w ust. 4, oraz w finansowanie zagospodarowania poscaleniowego mogą być włączone: publiczne środki wspólnotowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U.
2016
26
lis

Istota:
Sprzedaż części nieruchomości tj. połowy działki wraz z połową domu, nastąpi po upływie terminu pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do nabycia w drodze darowizny gruntu zabudowanego następnie domem jednorodzinnym dwulokalowym, w związku z tym nie będzie stanowić ona źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym nie będzie rodzić obowiązku zapłaty podatku dochodowego.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.) nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej przedmiotu odłączonego (art. 47 § 1 i 2 Kodeksu) W myśl art. 48 cyt. ustawy, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że dyspozycja art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi wyłącznie o sprzedaży nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości. Przepis ten nie rozdziela sprzedaży gruntu od sprzedaży jego części składowych. Nie wymienia ponadto sprzedaży jego części składowych jako odrębnego źródła przychodu. W rezultacie bieg pięcioletniego terminu, o którym mowa w ww. przepisie należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano nabycia gruntu na własność.
2016
26
lis

Istota:
Zbycie gruntu niezabudowanego – dopuszczalna zabudowa małej architektury.
Fragment:
(...) gruntu - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 czerwca 2016 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 25 lipca 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży (zamiany) gruntu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest podmiotem zarejestrowanym jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Składa do Urzędu Skarbowego comiesięczne deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7. Gmina zamierza dokonać zamiany swojej nieruchomości na nieruchomość będącą własnością Skarbu Państwa - Lasów Państwowych Nadleśnictwa. Nieruchomość stanowiąca własność Gminy, dla której prowadzona jest księga wieczysta .., składająca się z działki nr 23/1 o pow. 5330 m 2 , jest przedmiotem planowanej zamiany pomiędzy Gminą a Skarbem Państwa - Lasami Państwowymi Nadleśnictwa. Zgodnie z danymi z rejestru gruntów i budynków prowadzonymi przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej, działka nr 23/1 jest niezabudowana. Ponadto, posiada symbol klasoużytku „ Ls ” (grunty leśne - lasy) oraz „ Ł ” (grunty rolne, użytki rolne - łąki trwałe). Działka nr 23/1 znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, Rady Miasta z dnia ... 2003 r.
2016
26
lis

Istota:
Zbycie gruntu niezabudowanego – dopuszczalna zabudowa małej architektury.
Fragment:
U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 czerwca 2016 r. (data wpływu 21 czerwca 2016 r.), uzupełnionym w dniu 25 lipca 2016 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu niezabudowanego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 25 lipca 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu niezabudowanego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe. Gmina Miasto jest podmiotem zarejestrowanym jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Składa do Urzędu Skarbowego comiesięczne deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7. Gmina zamierza dokonać zamiany swojej nieruchomości na nieruchomość będącą własnością Skarbu Państwa – Lasów Państwowych Nadleśnictwa M. Nieruchomość stanowiąca własność Gminy, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr .../2, składająca się z działki nr ... o pow. 714 m 2 , położonej w obrębie ... miasta X., jest przedmiotem planowanej zamiany pomiędzy Gminą, a Skarbem Państwa – Lasami Państwowymi Nadleśnictwa M. Zgodnie z danymi z rejestru gruntów i budynków prowadzonymi przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej, działka nr ... jest niezabudowana. Ponadto posiada symbol klasoużytku „ Ls ” (grunt leśny – las).
2016
26
lis

Istota:
Zbycie gruntu niezabudowanego – dopuszczalna zabudowa małej architektury.
Fragment:
(...) gruntu - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 czerwca 2016 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 25 lipca 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży (zamiany) gruntu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest podmiotem zarejestrowanym jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Składa do Urzędu Skarbowego comiesięczne deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7. Gmina zamierza dokonać zamiany swojej nieruchomości na nieruchomość będącą własnością Skarbu Państwa - Lasów Państwowych Nadleśnictwa. Nieruchomość stanowiąca własność Gminy, dla której prowadzona jest księga wieczysta, składająca się z działki nr 316/3 o pow. 82 282 m2, położonej w obrębie 12 m., jest przedmiotem planowanej zamiany pomiędzy Gminą, a Skarbem Państwa - Lasami Państwowymi Nadleśnictwa. Zgodnie z danymi z rejestru gruntów i budynków prowadzonymi przez M., działka nr 316/3 jest niezabudowana. Ponadto posiada symbol klasoużytku „ Ls ” (grunty leśne - las). Działka nr 316/3 znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta z dnia 19 lutego ... r.
2016
26
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Grunty
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.