Grunty | Interpretacje podatkowe

Grunty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to grunty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży gruntu
Fragment:
Potwierdza to orzeczenie NSA z 13 listopada 2012 r. (I FSK 1805/11) w którym wskazano m.in. „ Jeżeli działalność w zakresie dzierżawy gruntu cechuje się zarówno powtarzalnością, jak i długim okresem trwania, to grunt wykorzystywany jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych, a właściciel prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 u.p.t.u. ”. W analizowanej sytuacji przedmiotem sprzedaży będzie niezabudowana działka nr 2/3, która nie była nigdy wynajmowany ani wykorzystywany przez Sprzedającego do działalności gospodarczej. Skoro więc ewentualny wynajem gruntu nie czyni wynajmującego automatycznie podatnikiem VAT, lecz zależy to od okoliczności danego przypadku, to tym bardziej nie będzie podatnikiem VAT sprzedawca gruntu, który nigdy nie był wynajmowany. W doktrynie i orzecznictwie nie jest jednoznaczne, czy za podatnika VAT można uznać właściciela, gruntu który w celu sprzedaży nieruchomości lub jej części podejmuje działania obliczone na wzrost jej wartości, np. podejmuje czynności w celu zmiany klasyfikacji gruntu np. z rolnego na budowlany; z myślą o planowanej sprzedaży podejmuje czynności w celu doprowadzenia mediów (woda, prąd), etc. Wówczas nawet, jeśli te działania nie powiodą się czy nie zostały zakończone do momentu sprzedaży nieruchomości, przeważają poglądy, że właściciela gruntu należy uznać za podatnika VAT z tytułu sprzedaży takiej nieruchomości i jeśli nie zaistnieją okoliczności uprawniające do skorzystania ze zwolnienia z VAT (art. 43 ustawy o VAT), to sprzedaż takiej nieruchomości w powyższych okolicznościach będzie podlegała VAT.
2017
23
lut

Istota:
Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zbycia Nieruchomości 1 oraz opodatkowanie zbycia niezabudowanej Nieruchomości 2.
Fragment:
Przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 2 pkt 33 ustawy). Opodatkowane są zatem dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe niezabudowane, będące terenami budowlanymi (przeznaczone pod zabudowę). Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., nieprzeznaczonymi pod zabudowę – są zwolnione z VAT. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka jest przeznaczona pod budowę infrastruktury drogowej (ciągi pieszo-jezdne), co pozwala na jej kwalifikację do terenów budowlanych. Zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie „ charakter gruntu należy ustalać zasadniczo na podstawie przepisów prawa miejscowego, tj. lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego. Gruntem przeznaczonym pod zabudowę jest grunt, na którym dopuszczona i możliwa jest zabudowa tzn. posadowienie tam budynków bądź budowli. W związku z tym, że ustawa (...)
2017
18
lut

Istota:
Sprzedaż gruntów nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 21 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 9 stycznia 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania sprzedaży zabudowanych działek gruntu. We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wraz z żoną jest Pan właścicielem gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzą m.in. grunty rolne pochodzące z darowizny poczynionej w 1997 r. przez matkę żony. Powyższe grunty wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków. W stosunku do prowadzonej działalności rolniczej jako podatnik – korzystający ze zwolnienia przewidzianego dla rolników ryczałtowych – występuje Pan. W 2011 r. podjął Pan decyzję o wybudowaniu na własne potrzeby domu mieszkalnego. W związku z powyższym przeznaczył część gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na prywatne potrzeby mieszkalno-bytowe. W celu realizacji inwestycji uzyskał Pan w 2011 r. decyzję o warunkach zabudowy dotyczącą budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego w ramach utworzenia siedliska – gospodarstwa rolnego. Planowane inwestycje zlokalizowane zostały na działce pochodzącej ze wskazanej darowizny gruntów. Po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy rozpoczął Pan prace przygotowawcze do budowy, w szczególności zaczął gromadzić niezbędne materiały budowlane. W 2014 r. podjął Pan decyzję o wybudowaniu dwóch budynków mieszkalnych – pierwszego na własne potrzeby (zamierza Pan przeprowadzić się wraz z żoną do nowego domu), a drugiego na potrzeby córki.
2017
18
lut

Istota:
Zbycie gruntu niezabudowanego opodatkowane stawką 23% podatku.
Fragment:
Zatem grunt ten stanowił teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług przed wydaniem decyzji o przejęciu działki na cele inwestycji drogowej (w wyniku wydania ww. decyzji nie doszło do zmiany przeznaczenia działki gruntu). Ze wskazanego przepisu wynika, że przeznaczenie określonego gruntu należy oceniać wyłącznie na podstawie istniejącego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzji o warunkach zabudowy nieruchomości. Przy dokonywaniu oceny, czy dany grunt jest przeznaczony pod zabudowę należy kierować się jego przeznaczeniem określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie należy wskazać, że –wbrew Pani stanowisku – zastosowanie zwolnienia od podatku do zbycia przedmiotowej działki gruntu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy nie jest uzależnione od okoliczności przedstawionych we wniosku, tj. że nastąpiło ono na podstawie decyzji administracyjnej w zamian za odszkodowanie. W konsekwencji, zbycie ww. działki gruntu stanowiącej teren budowlany nie korzystało ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, lecz było opodatkowane 23% stawką podatku. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.
2017
18
lut

Istota:
Opodatkowanie czynności przeniesienia własności nieruchomości w związku z jej przejęciem przez Skarb Państwa w zamian za odszkodowanie.
Fragment:
Niektóre grunty należą do Wnioskodawcy, niektóre są wspólne z małżonką. Część gruntów Wnioskodawca dzierżawi (około ... ha). Z małżonką Wnioskodawca ma majątkową wspólność małżeńską. Przedmiotem działalności rolniczej jest produkcja roślinna. Działkę nr ... Wnioskodawca nabył w drodze umowy kupna-sprzedaży w 2002 roku od osoby fizycznej i należała ona wyłącznie do Niego. Działkę nr ... Wnioskodawca nabył z małżonką w 2008 roku też od osób fizycznych. Oba grunty nabyto na powiększenie gospodarstwa rolnego. Przy nabyciu tych działek nie występował podatek od towarów i usług, wobec czego nie nastąpiło jego odliczenie. Grunty te były wykorzystywane wyłącznie rolniczo w ramach prowadzonej rolniczej działalności gospodarczej. Wnioskodawca od 2015 roku jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT w związku z prowadzoną działalnością rolniczą. Poza rolniczą działalnością gospodarczą małżonka nie prowadzi żadnej pozarolniczej działalności gospodarczej. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, polegająca na odśnieżaniu dróg gminnych i świadczeniu pracy na budowie (zbrojaż-cieśla). Nie nabywano i nie sprzedawano żadnych nieruchomości w związku z pozarolniczą działalnością gospodarczą.
2017
11
lut

Istota:
Sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz udziału we współwłasności budynków będzie zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Wobec powyższego, uwzględniając szerokie, ekonomiczne, a nie cywilistyczne rozumienie pojęcia „ przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel ”, ustawodawca uznał, że oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste stanowi dostawę towarów, wymieniając tę czynność w art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy. W wyniku ustanowienia prawa użytkowania wieczystego dochodzi do ekonomicznego przeniesienia władztwa nad gruntem na rzecz użytkownika wieczystego, co sprawia, że może on rozporządzać nim jak właściciel. Znajduje to wyraz zarówno w swobodzie korzystania z gruntu i czerpania z niego pożytków w sposób niemalże taki, jak w przypadku właściciela tego gruntu, jak i w możliwości przeniesienia takiego władztwa na inny podmiot, jak przy dokonywaniu sprzedaży gruntu przez właściciela. Jak wynika z powyższego, zarówno sprzedaż prawa użytkowania wieczystego, jak również oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy i na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zaznaczenia wymaga, że na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług również zbycie udziału w towarze (np. współwłasności nieruchomości) stanowi odpłatną dostawę towarów. Powyższe potwierdził NSA w uchwale 7 sędziów z dnia 24 października 2011 r., sygn. akt I FPS 2/11.
2017
10
lut

Istota:
W zakresie dotyczącym własności gruntów oraz użytkowania wieczystego gruntów, uznania za świadczenie usług w zakresie dotyczącym budynków i budowli oraz opodatkowania dostawy gruntu i prawa użytkowania wieczystego gruntu
Fragment:
(...) gruntów oraz użytkowania wieczystego gruntów, uznania za świadczenie usług w zakresie dotyczącym budynków i budowli oraz opodatkowania dostawy gruntu i prawa użytkowania wieczystego gruntu - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 września 2016 r. za pośrednictwem platformy ePUAP wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania umowy leasingu Nieruchomości za dostawę towarów w zakresie dotyczącym własności gruntów oraz użytkowania wieczystego gruntów, uznania za świadczenie usług w zakresie dotyczącym budynków i budowli oraz opodatkowania dostawy gruntu i prawa użytkowania wieczystego gruntu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi indywidualnie działalność gospodarczą. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca m.in. wynajmuje nieruchomości, oddaje je w dzierżawę lub leasing. Wnioskodawca posiada w swoim majątku prawo własności gruntów niezabudowanych oraz prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych i prawo własności budynków i budowli znajdujących się na nieruchomości objętej użytkowaniem wieczystym („ Nieruchomość ”).
2017
9
lut

Istota:
Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży działki gruntu.
Fragment:
O ile rzeczywiście przedmiotowa działka została nabyta w celach prywatnych, nie była wykorzystywana w działalności gospodarczej, nie występował Pan o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, do sprzedaży tego gruntu przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie będą miały zastosowania. W konsekwencji, sprzedając grunt, o którym mowa we wniosku, będzie korzystać Pan z przysługującego prawa do rozporządzania majątkiem osobistym. Taka czynność oznacza działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania. Reasumując należy stwierdzić - mając również na uwadze aktualne orzecznictwo sądowe, w tym wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby (C-180/10) i Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć (C-181/10) - że sprzedaż przedmiotowej działki gruntu nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż brak jest normatywnych przesłanek, aby uznać Pana za podatnika tego podatku. Podkreślić należy, że przywołane orzeczenie TSUE wyznacza aktualnie kierunki interpretacyjne i stanowi podstawę orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjny, np. NSA z dnia 3 marca 2015 r. (sygn. I FSK 1859/13), z dnia 23 stycznia 2014 r. (sygn. akt I FSK 143/13), z dnia 17 grudnia 2013 r. (sygn. akt I FSK 114/13), z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt.
2017
2
lut

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży gruntu niezabudowanego.
Fragment:
Od zasady opodatkowania dostawy gruntu według stawki podstawowej przewidziano jednak pewne wyjątki. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług ujęte zostały między innymi w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Jednocześnie zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z powyższego należy wywieść, że opodatkowaniu podlegają te dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych, tylko te, które stanowią tereny budowlane. Z kolei dostawy gruntów niezabudowanych, będących na przykład gruntami rolnymi czy leśnymi, które nie są przeznaczone pod zabudowę, są zwolnione od podatku od towarów i usług. Przyjmuje się, że pojęcie tereny budowlane obejmuje obszary, na których przewidziane są różne formy zabudowy np. mieszkaniowej, zabudowy techniczno-produkcyjnej, zabudowy zagrodowej.
2017
1
lut

Istota:
Sposób ustalenia dochodu ze sprzedaży nieruchomości
Fragment:
Nieruchomość przy ul. ... była i jest wykorzystywana w następujący sposób: od czerwca 2000 r., Wnioskodawca wynajmował lokal użytkowy znajdujący się na parterze budynku posadowionym na gruncie przy ul. ..., od 10 stycznia 2016 r., Wnioskodawca wynajmował lokal magazynowy znajdujący się na gruncie przy ul. ..., od 20 listopada 2001 r., Wnioskodawca wynajmuje pomieszczenia stacji transformatorowo-rozdzielczej na rzecz zakładu energetycznego, od 1 lipca 2016 r., Wnioskodawca wynajmuje grunt przy ul. .... W dniu 1 lipca 2016 r. Wnioskodawca wprowadził grunt oraz stację transformatorowo-rozdzielczą przy ul. ... do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Od tego czasu wynajem nieruchomości (gruntu oraz stacji transformatorowo-rozdzielczej) rozliczany jest w ramach prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej. Grunt będzie wykorzystywany w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż rok. Do końca czerwca 2016 r. istniejące na nieruchomości przy ul. ... naniesienia budowlane (za wyjątkiem stacji transformatorowo-rozdzielczej) zostały wyburzone. Do czasu złożenia wniosku na nieruchomości prowadzone są przez Wnioskodawcę prace budowlane, polegające na budowie budynku mieszkaniowo-użytkowego. Po ukończeniu budowy i oddaniu budynku do użytkowania Wnioskodawca zamierza część lokali sprzedać, a część wynająć. Lokale sprzedawane będą wraz z udziałem w gruncie, na którym wniesiony będzie budynek.
2017
31
sty

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży działki wraz z budynkiem.
Fragment:
Zgodnie z tym przepisem nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Stosownie do art. 47 § 1 Kodeksu cywilnego część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Zgodnie z art. 48 ww. Kodeksu z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Grunty stanowiące odrębny przedmiot własności są więc z natury swej nieruchomościami, budynki natomiast trwale z gruntem związane są częścią składową nieruchomości, oznacza to, że własność nieruchomości gruntowej rozciąga się na budynki, które stały się częścią składową nieruchomości. Budynek trwale związany z gruntem, jako część składowa gruntu, nie może być przedmiotem odrębnej własności. Dlatego sprzedaż nieruchomości obejmuje zarówno zbycie gruntu, jak i znajdującego się na nim budynku, trwale z nim związanego. Biorąc pod uwagę zacytowany wyżej art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli na nieruchomości gruntowej znajduje się jako jej część składowa budynek, który na mocy przepisów szczególnych nie stanowi odrębnego od gruntu przedmiotu własności, to sprzedaż nieruchomości obejmuje zarówno zbycie gruntu, jak i znajdującego się na nim budynku, trwale z nim związanego.
2017
28
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzeda?y nieruchomooci gruntowej na rzecz dotychczasowego u?ytkownika wieczystego
Fragment:
Znajduje to wyraz zarówno w swobodzie korzystania z gruntu i czerpania z niego po?ytków w sposób niemal?e taki jak w przypadku w3aociciela tego gruntu, jak i w mo?liwooci przeniesienia takiego w3adztwa na inny podmiot, jak przy dokonywaniu sprzeda?y gruntu przez w3aociciela. Kwestie dotycz1ce prawa wieczystego u?ytkowania uregulowane zosta3y w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.). W owietle art. 233 ww. ustawy u?ytkownik wieczysty (osoba fizyczna lub prawna) mo?e - w granicach, okreolonych przez ustawy i zasady wspó3?ycia spo3ecznego oraz przez umowe o oddanie gruntu Skarbu Panstwa lub gruntu nale?1cego do jednostek samorz1du terytorialnego b1dY ich zwi1zków w u?ytkowanie wieczyste - korzystaa z gruntu z wy31czeniem innych osób. W tych samych granicach u?ytkownik wieczysty mo?e swoim prawem rozporz1dzaa. Ten przepis, a tak?e nastepne przepisy Kodeksu cywilnego (art. 234, art. 235, art. 237) kszta3tuj1 uprawnienia u?ytkownika wieczystego na wzór uprawnien w3aociciela, jak równie? d3ugi czas trwania u?ytkowania wieczystego (art. 236 § 1 i 2 K.c.) wskazuj1, ?e oddanie gruntu w u?ytkowanie wieczyste stanowi przeniesienie prawa do rozporz1dzania tym gruntem jak w3aociciel. Zgodnie (...)
2017
27
sty

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie opodatkowania sprzeda?y biurowca wraz z prawem wieczystego u?ytkowania gruntu.
Fragment:
Nale?y ponadto wskazaa, ?e kwestie opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zosta3y budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem zwi1zanych albo czeoci takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrebnia sie wartooci gruntu. W owietle tego przepisu, przy sprzeda?y budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostaw1 gruntu, na którym s1 one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków lub budowli w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i us3ug. Oznacza to, ?e do dostawy gruntu stosuje sie analogiczn1 stawke podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich czeoci trwale z gruntem zwi1zanych. Je?eli dostawa budynków albo budowli lub ich czeoci korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta równie? dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Powy?szy przepis obejmuje swoim zakresem tak?e grunty bed1ce w u?ytkowaniu wieczystym. Z opisu sprawy wynika, ?e Wnioskodawca jest osob1 fizyczn1 prowadz1c1 od roku 2003 dzia3alnooa gospodarcz1, obejmuj1c1: doradztwo w zakresie prowadzenia dzia3alnooci gospodarczej, wynajem nieruchomooci na w3asny rachunek, kupno i sprzeda? nieruchomooci na w3asny rachunek, dzia3alnooa pozosta3a zwi1zana ze sportem.
2017
26
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Grunty
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.