Grunty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to grunty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
gru

Istota:

W zakresie uznania Wnioskodawczyni za podatnika podatku VAT z tytułu sprzedaży działek gruntu.

Fragment:

Jednocześnie w dacie zdarzenia przyszłego (sprzedaży działki gruntu), decyzja o warunkach zabudowy zarówno może nie być wydana, jak i może być wydana - powyższe bowiem w całości zależy od woli nabywcy nieruchomości, który zawarł ze sprzedającymi umowę przedwstępną sprzedaży działki gruntu - umowa przedwstępna zawarta z nabywcą nie przewiduje przy tym uzyskiwania takiego dokumentu przez żadną ze stron. W konsekwencji, w dacie zdarzenia przyszłego (sprzedaży działki gruntu) możliwe będzie, że do zdarzenia przyszłego dojdzie, pomimo że działka gruntu nie będzie objęta zarówno obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jak i decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W chwili obecnej - zgodnie z wypisem z rejestru gruntów - działka gruntu położona jest na terenach oznaczonych symbolem Lzr-ŁIV, Lzr-ŁV i Lzr-ŁVI, Lzr-RIVb, Lzr-RV, Lzr-RVI, Lzr-RIVz - grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, ŁIV, ŁV - łąki trwałe, N - nieużytki, RVIa, RIVb, RVI - grunty orne, W-ŁIV, W-ŁV, W-tVI, W-RIVb, W-RV, W-RVI - grunty pod rowami. Wnioskodawczyni wskazała, iż aktualnie sytuacja planistyczna w zakresie przedmiotowej działki gruntu jest następująca: w kwietniu 2017 Rada Gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla terenu, na którym położona jest działka będąca przedmiotem transakcji.

2018
14
gru

Istota:

Uznanie Wnioskodawców za podatników podatku VAT z tytułu sprzedaży działek gruntu.

Fragment:

Zatem w analizowanym przypadku działka gruntu mająca być przedmiotem dostawy wykorzystywana była przez Wnioskodawców do prowadzenia działalności polegającej na dzierżawie. W konsekwencji z uwagi na treść przytoczonych przepisów oraz zawarty we wniosku opis sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawcy sprzedając działki gruntu powstałe w wyniku podziału, nie dokonają zbycia majątku osobistego, ale majątek wykorzystywany przez Nich w prowadzonej działalności gospodarczej. Mimo iż Wnioskodawcy wskazali, że nabyli działkę gruntu do celów własnych (majątku osobistego), to faktycznie wykorzystywali przedmiotową działkę w ramach działalności gospodarczej. Tak więc w przedmiotowym przypadku nie można uznać, że Wnioskodawcy sprzedając grunt rozporządzają majątkiem osobistym. Stwierdzić zatem należy, że Wnioskodawcy sprzedając opisane we wniosku działki gruntu powstałe w wyniku podziału nie będą korzystać z przysługującego im prawa do rozporządzania majątkiem osobistym. Czynność ta będzie wykonywaniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. W przedmiotowym przypadku sprzedaż przez Zainteresowanych działki gruntu (po podziale – działek gruntu) wykorzystywanej (...)

2018
7
gru

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT planowanej transakcji zbycia Nieruchomości w wysokości 23%.

Fragment:

Powyższe oznacza zdaniem Stron, że jeżeli na dzień dokonania dostawy przynajmniej rozpocznie się rozbiórka budynków i budowli, znajdujące się na nieruchomości, to nieruchomość tę należy traktować dla celów opodatkowania VAT jako grunt niezabudowany. Tym bardziej, jeżeli rozbiórka budynków i budowli na dzień dokonania dostawy zostanie zakończona grunt powinien być traktowany jako niezabudowany. Należy również zwrócić uwagę na cel ekonomiczny planowanej transakcji. Celem tym jest nabycie przez Kupującego Nieruchomości jako gruntu niezabudowanego i zrealizowanie na niej zupełnie nowej inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowo-produkcyjnego. Wobec tego, Kupujący nie jest zainteresowany nabyciem Nieruchomości z posadowionymi na niej budynkami, budowlami czy innymi obiektami. Intencją Stron jest zatem dokonanie dostawy wyłącznie Nieruchomości bez znajdujących się na niej zabudowań. Wobec powyższego, należy uznać, że dla celów opodatkowania VAT Nieruchomość posiada status gruntu niezabudowanego, pod warunkiem, że przed dniem dokonania jej dostawy (zawarcia umowy przyrzeczonej) przynajmniej rozpocznie się rozbiórka znajdujących się na niej budynków i budowli. Jeżeli, tak jak w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, rozbiórka budynków i budowli zostanie zakończona, to tym bardziej Nieruchomość powinna być traktowana dla celów VAT jako grunt niezabudowany. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

2018
1
gru

Istota:

Brak opodatkowania podatkiem VAT prac scaleniowo-wymiennych.

Fragment:

Wykonanie tego opracowania jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, a podstawą takiej kwalifikacji jest art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów oraz art. 3 ust. 4 cytowanej ustawy. W związku z powyższym, województwo będące osobą prawną, nieposiadającą własnych struktur może, nałożone na nie zadania wykonać za pośrednictwem odpowiedniego urzędu bądź samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym przypadku (...). Zapis, zawarty w porozumieniu, o treści: „ Niniejsze Porozumienie zawarte jest w trybie artykułu 3 ust. 4 ustawy z 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 908, ze zm.) ”, co skutkuje w tym przypadku niepodleganiem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług pomiędzy jednostkami samorządowymi. Wątpliwości Wnioskodawcy – Województwa – dotyczą tego, czy czynności wykonywane w jego imieniu przez (...) na rzecz powiatu (...), które są objęte porozumieniem administracyjnym i polegać będą na wykonaniu opracowania pod nazwą: „ (...) ”, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Odnosząc przywołane przepisy do zagadnienia opodatkowania podatkiem od towarów i usług prac scaleniowo-wymiennych gruntów, świadczonych przez Wnioskodawcę przy pomocy jednostki budżetowej, tj. (...), należy w pierwszej kolejności ustalić, w jakim charakterze działa Zainteresowany wykonując te zadania.

2018
30
lis

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „Scalenie gruntów rolnych we wsi ...”

Fragment:

W analizowanej sprawie wskazać także należy, że ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 908) wprowadza do katalogu zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat postępowanie scaleniowe lub wymienne. Jak wynika z art. 3 ust. 1 cyt. ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 5-7 oraz art. 4 ust. 2 i 3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do starosty w sprawach z tego zakresu jest wojewoda. Dodatkowo, zgodnie z art. 3 ust. 4 ww. ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, prace scaleniowo-wymienne koordynuje i wykonuje samorząd województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych przekazanych mu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. poz. 872 ze zm.) lub jednostek utworzonych przez ten samorząd do realizacji tych zadań. Art. 3 ust. 5 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów stanowi, że w finansowanie prac, o których mowa w ust. 4, oraz w finansowanie zagospodarowania poscaleniowego mogą być włączone: publiczne środki wspólnotowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.

2018
29
lis

Istota:

Stawka podatku przy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawo do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem prawa użytkowania wieczystego gruntu.

Fragment:

Z ww. przepisów prawa cywilnego wynika, że przedmiotem sprzedaży co do zasady jest grunt wraz ze wszystkimi budynkami i urządzeniami trwale z tym gruntem związanymi. Jednakże, jak wynika z treści art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Z powyższego przepisu wynika, że sieć kanalizacyjna, wodociągowa, energetyczna, telekomunikacyjna oraz gazowa przebiegające przez działkę nie muszą być częściami składowymi sprzedawanego gruntu i mogą być przedmiotem odrębnej własności. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca – Komornik Sądowy – prowadzi postępowanie egzekucyjne skierowane do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu. Działka gruntu posiada kształt zbliżony do kwadratu (szerokość działki 76 m). Na działce, w jej południowej części znajdują się słupki betonowe, stanowiące fragment (pozostałości) ogrodzenia. Działka gruntu porośnięta jest roślinnością ruderalną oraz pojedynczymi drzewami i krzewami, pochodzącymi przede wszystkim z samosiewu. Przez działkę w odległości około 17 metrów, od północnej granicy działki, przebiega kanalizacja ogólnospławna (przekrój 400 mm).

2018
24
lis

Istota:

Uzyskanie statusu podatnika VAT w związku ze sprzedażą działek gruntu przeznaczonych pod zabudowę.

Fragment:

Po nabyciu nieruchomości w 2002 r. z przeznaczeniem na własne cele mieszkaniowe, z zamiarem wybudowania na gruncie domu, jedyną czynnością jaką podjęli Wnioskodawcy w związku z tą nieruchomością było złożenie wniosku o podział działki na mniejsze. Powodem rezygnacji z zamiaru wybudowania domu na ww. gruncie jest zmiana planów życiowych wynikająca z sytuacji rodzinnej i finansowej. Grunt stanowi majątek prywatny. Od momentu nabycia do chwili podziału, jak również po podziale, nie był wykorzystywany do działalności gospodarczej, jak również do działalności rolniczej. Wnioskodawcy nie są i nie byli zarejestrowani jako czynny podatnicy VAT. Nie byli i nie są rolnikami. Nie dokonywali, ani nie zamierzają dokonywać innych nakładów finansowych związanych z tym gruntem, np. na uzbrojenie terenu w media. Grunt nie był wykorzystywany do żadnej działalności. Działki powstałe z podziału działki nr 3 stanowią wspólność majątkową Wnioskodawców, a grunty te nie były wynajmowane na podstawie umów cywilno-prawnych innym podmiotom. Wnioskodawcy planują sprzedać działki o nr od 3/1 do 3/16 (działki są i będą niezabudowane). Dla zapewnienia bezpieczeństwa transakcji sprzedaży, przy poszukiwaniu nabywców i przeprowadzeniu transakcji sprzedaży Wnioskodawcy skorzystają z pomocy biura nieruchomości.

2018
23
lis

Istota:

Opodatkowanie dzierżawy gruntów z przeznaczeniem na ogródki przydomowe.

Fragment:

Gmina posiada w swoim zasobie grunty, które zamierza wydzierżawić na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczych. Jako grunty przeznaczone na ogródki przydomowe, tj. grunty z przeznaczeniem na uprawę ogrodową, w tym rośliny i warzywa, jak również wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Na dzierżawionych gruntach nie będzie prowadzona działalność rolnicza w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Grunty będą dzierżawione na cele ogródków przydomowych, na których mogą występować uprawy roślin i warzyw, jednakże pożytki z uprawy przeznaczone będą na cele prywatne osób dzierżawiących grunty. Ponadto dzierżawcami gruntów nie będą rolnicy dokonujący dostaw produktów rolnych pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego, działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze. Gmina zamierza wydzierżawić grunty wyłącznie na rzecz osób fizycznych na ich cele prywatne, a nie do wykorzystywania gruntów do wykonywania działalności gospodarczej. W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii stwierdzenia, czy w przypadku zawarcia umowy dzierżawy gruntów z przeznaczeniem na ogródki przydomowe, czynność ta podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy, wg stawki podatku VAT w wysokości 23%.

2018
15
lis

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży gruntu. Nakłady na cudzym gruncie.

Fragment:

W obecnym stanie prawnym w zasadzie nie budzi wątpliwości, że czynności, które są nieważne na gruncie prawa cywilnego z powodu niezachowania wymaganej formy, mogą podlegać opodatkowaniu. Czynności opodatkowane na gruncie VAT zostały bowiem oderwane od ważności i skuteczności tych czynności na gruncie prawa cywilnego. Decydujące znaczenie ma bowiem nie prawny (na gruncie prawa cywilnego), lecz ekonomiczny aspekt transakcji. Tym samym czynność nieważna na gruncie prawa cywilnego (na przykład z powodu niezachowania wymaganej formy czynności) może być uznana za wykonaną skutecznie na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Uwagi powyższe wskazują jednoznacznie, że rozważając skutki podatkowe planowanej przez Wnioskodawcę transakcji należy mieć na uwadze nie jej aspekty cywilnoprawne, lecz te, które mają znaczenie z punktu widzenia ustawy. O ile jest oczywiste, że przeniesienie własności gruntu spowoduje przeniesienie na nowego właściciela także własności posadowionych na nim budynków i budowli, jako części składowych gruntu, to bynajmniej nie jest oczywiste, że tym samym dojdzie do dostawy towarów, jakimi są niewątpliwie budynki i budowle w rozumieniu ustawy. Jak wynika z opisu sprawy, Spółka z o.o. zabudowała grunt należący do Wnioskodawcy zespołem budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych, wraz z infrastrukturą towarzysząca w postaci placów, parkingów i chodników.

2018
9
lis

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości

Fragment:

Działki nr 42 i nr 43 – powierzchniowa eksploatacja piasku, działka nr 55 – grunty rolne (na wszystkich działkach nie prowadzi się działalności gospodarczej, choć wszystkie objęte są koncesją na wydobywanie piasku). W ewidencji gruntów działki zostały sklasyfikowane w następujący sposób: działka nr 42 o powierzchni 3,35 ha – użytki kopalniane 2,3186 ha, grunty orne RV 0,3349 ha, grunty orne RVI 0,6965 ha, działka nr 43 o powierzchni 1,59 ha – użytki kopalniane 0,3635 ha, grunty orne RV 0,3428 ha, grunty orne RVI 0,8837 ha, działka nr 55 o powierzchni 1,65 ha – lasy 0,22 ha, grunty orne RVI 1,43 ha. W zakresie działalności gospodarczej jest zapisana sprzedaż piasku, jednak mąż Wnioskodawczyni nie prowadził działalności na wyżej wymienionej nieruchomości. Od kilku lat mąż Wnioskodawczyni nie zajmuje się sprzedażą piasku, chociaż ma zarejestrowaną działalność gospodarczą. Nie były zawierane umowy majątkowe dotyczące ww. nieruchomości poza wydzierżawieniem synowi Wnioskodawczyni w celu prowadzenia działalności rolniczej. W momencie ubiegania się o emeryturę rolniczą Wnioskodawczyni nie mogła posiadać żadnych gruntów, w związku z tym wydzierżawiła synowi wyżej wymienione nieruchomości jako część majątku osobistego w celu prowadzenia działalności rolniczej.