Grunty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to grunty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Fragment:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1716) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami: mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych (art. 1 ust. 2 ww. ustawy) . Z art. 1 ust. 3 tej ustawy wynika, że ilekroć w ustawie jest mowa o przekształceniu, należy przez to rozumieć przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, zwane dalej „ zaświadczeniem ”, wydawane przez dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonuje ten podmiot.

2018
22
gru

Istota:

Opodatkowanie dostawy nieruchomości - grunty.

Fragment:

Grunty te oddane zostały nieodpłatnie do rolniczego użytkowania osobom obcym i z tego tytułu nie ma żadnych korzyści majątkowych. Działka nr 904, jest ujęta w planie zagospodarowania gminy jako działka przemysłowa, przy czym Wnioskodawca nie występował o uchwalenie tego planu. Nie poniósł i nie zamierza ponosić żadnych nakładów finansowych w celu przygotowania gruntu do sprzedaży (nie opłotował tych gruntów, nie uzbrajał). Pozostałe działki, tj. działki o numerach 557/4-557/9 oraz działka nr 557/11 stanowią ziemię rolną. Działki powyższe zostały nabyte z majątku własnego w celu prowadzenia na nich uprawy rolnej (były i są uprawiane rolniczo przez cały okres, w którym Wnioskodawca jest ich właścicielem i nie były nigdy, ani nie są wykorzystywane na cele innej działalności gospodarczej), a Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Jeśli nastąpi dalsza sprzedaż, to nastąpi do majątku własnego. Wnioskodawca nie zamierza podjąć żadnej działalności gospodarczej (nie prowadzi handlu nieruchomościami), a sprzedaż powyżej wymienionych działek stanowi wyprzedaż majątku osobistego, a uzyskane pieniądze zostaną przeznaczone na konsumpcję.

2018
21
gru

Istota:

Zasadność zastosowania zwolnienia od podatku do sprzedaży budynku i lokali (garaży) wraz z udziałem w gruncie.

Fragment:

Warto też zaznaczyć, że w umowach dzierżawy gruntu zawarto zapis, że w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, dzierżawcy nie będą domagali się od wydzierżawiającego (Gminy) zwrotu wartości nakładów poniesionych na przedmiot dzierżawy lub ich wydania w naturze. Tego rodzaju klauzula wyłącza możliwość nabycia przez Gminę wszelkich nakładów (np. w postaci naniesień budowlanych) poczynionych przez dzierżawców na dzierżawionym przez nich gruncie. Jeżeli Gmina ich nie nabędzie, nie będzie również mogła ich dostarczyć wraz z udziałem w gruncie. Wobec tego w ramach planowanych dostaw Gmina będzie mogła zadysponować jedynie prawami właścicielskimi przysługującymi jej w stosunku do gruntu. Wprawdzie z punktu widzenia prawa cywilnego w takiej sytuacji zbycie gruntów zabudowanych pociąga za sobą ex lege zbycie posadowionych na nich obiektów, to jednak w świetle przepisów z zakresu podatku od towarów i usług przedmiotem dostawy będzie wyłącznie grunt, z przyczyn już wyjaśnionych powyżej. Skoro zatem przedmiotem dostaw będzie jedynie udział w gruncie zwolnienie wskazane przez Gminę (por. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy) zastosowania mieć nie może. Jednocześnie sprzedaż tego gruntu nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9, bowiem jest on zabudowany.

2018
15
gru

Istota:

W zakresie uznania Wnioskodawczyni za podatnika podatku VAT z tytułu sprzedaży działek gruntu.

Fragment:

Jednocześnie w dacie zdarzenia przyszłego (sprzedaży działki gruntu), decyzja o warunkach zabudowy zarówno może nie być wydana, jak i może być wydana - powyższe bowiem w całości zależy od woli nabywcy nieruchomości, który zawarł ze sprzedającymi umowę przedwstępną sprzedaży działki gruntu - umowa przedwstępna zawarta z nabywcą nie przewiduje przy tym uzyskiwania takiego dokumentu przez żadną ze stron. W konsekwencji, w dacie zdarzenia przyszłego (sprzedaży działki gruntu) możliwe będzie, że do zdarzenia przyszłego dojdzie, pomimo że działka gruntu nie będzie objęta zarówno obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jak i decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W chwili obecnej - zgodnie z wypisem z rejestru gruntów - działka gruntu położona jest na terenach oznaczonych symbolem Lzr-ŁIV, Lzr-ŁV i Lzr-ŁVI, Lzr-RIVb, Lzr-RV, Lzr-RVI, Lzr-RIVz - grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, ŁIV, ŁV - łąki trwałe, N - nieużytki, RVIa, RIVb, RVI - grunty orne, W-ŁIV, W-ŁV, W-tVI, W-RIVb, W-RV, W-RVI - grunty pod rowami. Wnioskodawczyni wskazała, iż aktualnie sytuacja planistyczna w zakresie przedmiotowej działki gruntu jest następująca: w kwietniu 2017 Rada Gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla terenu, na którym położona jest działka będąca przedmiotem transakcji.

2018
14
gru

Istota:

Uznanie Wnioskodawców za podatników podatku VAT z tytułu sprzedaży działek gruntu.

Fragment:

Zatem w analizowanym przypadku działka gruntu mająca być przedmiotem dostawy wykorzystywana była przez Wnioskodawców do prowadzenia działalności polegającej na dzierżawie. W konsekwencji z uwagi na treść przytoczonych przepisów oraz zawarty we wniosku opis sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawcy sprzedając działki gruntu powstałe w wyniku podziału, nie dokonają zbycia majątku osobistego, ale majątek wykorzystywany przez Nich w prowadzonej działalności gospodarczej. Mimo iż Wnioskodawcy wskazali, że nabyli działkę gruntu do celów własnych (majątku osobistego), to faktycznie wykorzystywali przedmiotową działkę w ramach działalności gospodarczej. Tak więc w przedmiotowym przypadku nie można uznać, że Wnioskodawcy sprzedając grunt rozporządzają majątkiem osobistym. Stwierdzić zatem należy, że Wnioskodawcy sprzedając opisane we wniosku działki gruntu powstałe w wyniku podziału nie będą korzystać z przysługującego im prawa do rozporządzania majątkiem osobistym. Czynność ta będzie wykonywaniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. W przedmiotowym przypadku sprzedaż przez Zainteresowanych działki gruntu (po podziale – działek gruntu) wykorzystywanej (...)

2018
7
gru

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT planowanej transakcji zbycia Nieruchomości w wysokości 23%.

Fragment:

Powyższe oznacza zdaniem Stron, że jeżeli na dzień dokonania dostawy przynajmniej rozpocznie się rozbiórka budynków i budowli, znajdujące się na nieruchomości, to nieruchomość tę należy traktować dla celów opodatkowania VAT jako grunt niezabudowany. Tym bardziej, jeżeli rozbiórka budynków i budowli na dzień dokonania dostawy zostanie zakończona grunt powinien być traktowany jako niezabudowany. Należy również zwrócić uwagę na cel ekonomiczny planowanej transakcji. Celem tym jest nabycie przez Kupującego Nieruchomości jako gruntu niezabudowanego i zrealizowanie na niej zupełnie nowej inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowo-produkcyjnego. Wobec tego, Kupujący nie jest zainteresowany nabyciem Nieruchomości z posadowionymi na niej budynkami, budowlami czy innymi obiektami. Intencją Stron jest zatem dokonanie dostawy wyłącznie Nieruchomości bez znajdujących się na niej zabudowań. Wobec powyższego, należy uznać, że dla celów opodatkowania VAT Nieruchomość posiada status gruntu niezabudowanego, pod warunkiem, że przed dniem dokonania jej dostawy (zawarcia umowy przyrzeczonej) przynajmniej rozpocznie się rozbiórka znajdujących się na niej budynków i budowli. Jeżeli, tak jak w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, rozbiórka budynków i budowli zostanie zakończona, to tym bardziej Nieruchomość powinna być traktowana dla celów VAT jako grunt niezabudowany. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

2018
1
gru

Istota:

Brak opodatkowania podatkiem VAT prac scaleniowo-wymiennych.

Fragment:

Wykonanie tego opracowania jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, a podstawą takiej kwalifikacji jest art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów oraz art. 3 ust. 4 cytowanej ustawy. W związku z powyższym, województwo będące osobą prawną, nieposiadającą własnych struktur może, nałożone na nie zadania wykonać za pośrednictwem odpowiedniego urzędu bądź samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym przypadku (...). Zapis, zawarty w porozumieniu, o treści: „ Niniejsze Porozumienie zawarte jest w trybie artykułu 3 ust. 4 ustawy z 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 908, ze zm.) ”, co skutkuje w tym przypadku niepodleganiem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług pomiędzy jednostkami samorządowymi. Wątpliwości Wnioskodawcy – Województwa – dotyczą tego, czy czynności wykonywane w jego imieniu przez (...) na rzecz powiatu (...), które są objęte porozumieniem administracyjnym i polegać będą na wykonaniu opracowania pod nazwą: „ (...) ”, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Odnosząc przywołane przepisy do zagadnienia opodatkowania podatkiem od towarów i usług prac scaleniowo-wymiennych gruntów, świadczonych przez Wnioskodawcę przy pomocy jednostki budżetowej, tj. (...), należy w pierwszej kolejności ustalić, w jakim charakterze działa Zainteresowany wykonując te zadania.

2018
30
lis

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „Scalenie gruntów rolnych we wsi ...”

Fragment:

W analizowanej sprawie wskazać także należy, że ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 908) wprowadza do katalogu zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat postępowanie scaleniowe lub wymienne. Jak wynika z art. 3 ust. 1 cyt. ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 5-7 oraz art. 4 ust. 2 i 3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do starosty w sprawach z tego zakresu jest wojewoda. Dodatkowo, zgodnie z art. 3 ust. 4 ww. ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, prace scaleniowo-wymienne koordynuje i wykonuje samorząd województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych przekazanych mu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. poz. 872 ze zm.) lub jednostek utworzonych przez ten samorząd do realizacji tych zadań. Art. 3 ust. 5 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów stanowi, że w finansowanie prac, o których mowa w ust. 4, oraz w finansowanie zagospodarowania poscaleniowego mogą być włączone: publiczne środki wspólnotowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.

2018
29
lis

Istota:

Stawka podatku przy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawo do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem prawa użytkowania wieczystego gruntu.

Fragment:

Z ww. przepisów prawa cywilnego wynika, że przedmiotem sprzedaży co do zasady jest grunt wraz ze wszystkimi budynkami i urządzeniami trwale z tym gruntem związanymi. Jednakże, jak wynika z treści art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Z powyższego przepisu wynika, że sieć kanalizacyjna, wodociągowa, energetyczna, telekomunikacyjna oraz gazowa przebiegające przez działkę nie muszą być częściami składowymi sprzedawanego gruntu i mogą być przedmiotem odrębnej własności. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca – Komornik Sądowy – prowadzi postępowanie egzekucyjne skierowane do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu. Działka gruntu posiada kształt zbliżony do kwadratu (szerokość działki 76 m). Na działce, w jej południowej części znajdują się słupki betonowe, stanowiące fragment (pozostałości) ogrodzenia. Działka gruntu porośnięta jest roślinnością ruderalną oraz pojedynczymi drzewami i krzewami, pochodzącymi przede wszystkim z samosiewu. Przez działkę w odległości około 17 metrów, od północnej granicy działki, przebiega kanalizacja ogólnospławna (przekrój 400 mm).

2018
24
lis

Istota:

Uzyskanie statusu podatnika VAT w związku ze sprzedażą działek gruntu przeznaczonych pod zabudowę.

Fragment:

Po nabyciu nieruchomości w 2002 r. z przeznaczeniem na własne cele mieszkaniowe, z zamiarem wybudowania na gruncie domu, jedyną czynnością jaką podjęli Wnioskodawcy w związku z tą nieruchomością było złożenie wniosku o podział działki na mniejsze. Powodem rezygnacji z zamiaru wybudowania domu na ww. gruncie jest zmiana planów życiowych wynikająca z sytuacji rodzinnej i finansowej. Grunt stanowi majątek prywatny. Od momentu nabycia do chwili podziału, jak również po podziale, nie był wykorzystywany do działalności gospodarczej, jak również do działalności rolniczej. Wnioskodawcy nie są i nie byli zarejestrowani jako czynny podatnicy VAT. Nie byli i nie są rolnikami. Nie dokonywali, ani nie zamierzają dokonywać innych nakładów finansowych związanych z tym gruntem, np. na uzbrojenie terenu w media. Grunt nie był wykorzystywany do żadnej działalności. Działki powstałe z podziału działki nr 3 stanowią wspólność majątkową Wnioskodawców, a grunty te nie były wynajmowane na podstawie umów cywilno-prawnych innym podmiotom. Wnioskodawcy planują sprzedać działki o nr od 3/1 do 3/16 (działki są i będą niezabudowane). Dla zapewnienia bezpieczeństwa transakcji sprzedaży, przy poszukiwaniu nabywców i przeprowadzeniu transakcji sprzedaży Wnioskodawcy skorzystają z pomocy biura nieruchomości.