IPPP3/443-1453/11-2/JF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Dostawa budynków i budowli korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, natomiast zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia, zwolnieniem od podatku objęte jest prawo użytkowania wieczystego gruntu, na którym znajdują się budynki i budowle.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 02.11.2011 r. (data wpływu 07.10.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dla sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionymi budynkami i budowlami - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07.11.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dla sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionymi budynkami i budowlami.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka zamierza dokonać odpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 5.756 m2 (dalej „Nieruchomość”) wraz z jej zabudową (dalej. „Obiekty”):

 1. murowanym budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 2.354 m2 wybudowanym w 1952 r.,
 2. placem z kostki klinkierowej wybudowanym w 1950 r.,
 3. ulicą wybudowaną w 1951 r.,
 4. ogrodzeniem z kraty żelaznej wybudowanym w 1959 r.,
 5. instalacją kanalizacyjną wybudowaną w 1950 r.,
 6. zbiornikiem przeciwpożarowym z niewielkim murowanym budynkiem stanowiącym wejście do zbiornika wybudowanym w 1974 r.,
 7. wiatą stalową o wymiarach 17,6 mx 5,9 m i wysokości 3,7 m z lat 80-tych,
 8. ogrodzeniem z siatki handlowej długości 72,2 m z lat 80-tych.

Obiekty opisane w punktach od 1) do 6) zostały wybudowane przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Dom Słowa Polskiego” (dalej „Przedsiębiorstwo”), natomiast Obiekty opisane w punktach od 7) do 8) zostały ujawnione w latach 80-tych w wyniku inwentaryzacji majątku.

Przedsiębiorstwu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w stosunku do tych Obiektów (z uwagi na brak przepisów o VAT w okresie budowy). Przedsiębiorstwo nie ponosiło na ww. Obiekty nakładów inwestycyjnych, względem których miało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Obiekty były wykorzystywane przez Przedsiębiorstwo do prowadzenia działalności poligraficznej, nie były one wynajmowane przez Przedsiębiorstwo innym podmiotom.

W dniu 23.03.2007 r. Przedsiębiorstwo zostało przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa – Zakłady...” Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”). Spółka została wpisana w dniu 26.07.2007 roku pod numerem KRS 0000285139 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy w Krajowym Rejestrze Sądowym. W wyniku komercjalizacji Spółka przejęła cały majątek trwały i obrotowy Przedsiębiorstwa (w tym ww. Nieruchomość i Obiekty), który został wprowadzony do ewidencji Spółki według wartości ewidencyjnej.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, tj. działalność poligraficzną (do 22.04.2010 roku) oraz najem nieruchomości (do dnia dzisiejszego). Wszystkie środki trwałe posiadane przez Spółkę, w tym ww. Nieruchomość i Obiekty, służą do prowadzenia powyższej działalności. Przy czym Nieruchomość oraz znajdujące się na niej Obiekty nigdy nie były oddane do odpłatnego korzystania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, tj. nie były one przedmiotem najmu.

W stosunku do wymienionych powyżej budynków i budowli Spółka nie ponosiła nakładów inwestycyjnych, względem których miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z dokonaną przez rzeczoznawcę wyceną nieruchomości wyżej wymienione budynki i budowle nadają się do rozbiórki z uwagi na brak wartości użytkowej. W wycenie policzono koszty likwidacji budynków. Spółka przed sprzedażą nie będzie dokonywać rozbiórki tych obiektów.

Dla wyżej wymienionej Nieruchomości nie został określony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, brak również decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Według wypisu z rejestru gruntów Nieruchomość jest zaliczana do innych terenów zabudowanych. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego przez Radę miasta uchwałą z dnia 10 października 2006 r. teren, na którym znajduje się Nieruchomość, położony jest na obszarze w strefie centrum miasta o oznaczeniu C/UH > 30 - tereny wielofunkcyjne z dopuszczenie funkcji sprzedaży o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 i o maksymalnej wysokości zabudowy powyżej 30m.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego opisanej powyżej nieruchomości wraz ze znajdującymi się na niej budynkami i budowlami będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też będzie zwolniona od tego podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż opisanej nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011 r. Dz. U. nr 177, poz. 1054 ze zm.), w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Natomiast zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 73, poz. 392 ze zm.) wolne od podatku jest „zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku”.

Z powyższego wynika, że w przypadku dostawy prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz ze znajdującymi się na nim budynkami lub budowlami, sposób opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy prawa użytkowania wieczystego gruntu będzie uzależniony od sposobu opodatkowania dostawy takich obiektów, tzn. jeśli ich dostawa będzie opodatkowana, to opodatkowana będzie również dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu; jeśli natomiast ich dostawa będzie korzystać ze zwolnienia z VAT, to również dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu będzie zwolniona od podatku.

W sprawie kluczowe znaczenie ma zatem rozstrzygniecie, czy dostawa poszczególnych obiektów zabudowujących Nieruchomość będzie korzystała ze zwolnienia z VAT, czy też nie. W tym zakresie należy odwołać się do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku „dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata”.

Z kolei zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku „dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.”

Zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT może zatem znaleźć zastosowanie dopiero wówczas, gdy nie ma zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT odnoszący się do dostawy budynku/budowli dokonywanej w ramach „pierwszego zasiedlenia” lub przed nim albo w okresie dwóch lat od „pierwszego zasiedlenia”.

Pojęcie „pierwszego zasiedlenia” zdefiniowane jest w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT jako „oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej”.

Odnosząc to do analizowanego stanu faktycznego, należy stwierdzić, że z punktu widzenia art. 2 pkt 14 ustawy o VAT Obiekty nigdy nie były oddane do odpłatnego korzystania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi. W szczególności należy bowiem podkreślić, że nabycie własności tych budynków i budowli przez Spółkę, w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa, nie nastąpiło w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Było to nabycie własności wskutek sukcesji uniwersalnej - stanowiące zdarzenie pozostające poza zakresem zastosowania przepisów ustawy o VAT.

Planowana przez Spółkę dostawa Obiektów będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. W konsekwencji w stosunku do niej nie będzie możliwe zastosowanie zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, który to przepis nie może mieć zastosowania do dostawy w takich warunkach.

Natomiast w stosunku do dostawy powyższych budynków i budowli spełnione będą przesłanki zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, ponieważ dostawa:

 • nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT,
 • w stosunku do Obiektów będących przedmiotem dostawy Spółce, ani jej poprzednikowi prawnemu tj. Przedsiębiorstwu, nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 • Spółka, ani jej poprzednik prawny nie ponosili wydatków na ulepszenie przedmiotowych budynków i budowli, w stosunku do których mieli prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Reasumując: zwolnienie od podatku dostawy budynków, budowli lub ich części skutkuje, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia, automatycznym zwolnieniem od podatku prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym znajdują się te budynki i budowle.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.