IPPP3/443-1087/14-3/RD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie zwolnienia z opodatkowania dostawy lokalu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2014 r. (data wpływu 30 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania dostawy lokalu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania dostawy lokalu.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 20 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Grupa Marketingowa T. Sp. z o.o. zamierza sprzedać środek trwały - lokal użytkowy, położony w W., przy ul. Ł.. Spółce przysługuje prawo własności ww. lokalu, uzyskane w wyniku umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności na rzecz członka spółdzielni w dniu 29 listopada 2011 r. zgodnie z aktem notarialnym.

Lokal ten został nabyty przez Spółkę T. aportem w postaci Przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego, wniesionego przez Panią Marię S., prowadzącą działalność gospodarczą po zmarłym mężu Sławomirze S. pod nazwą „T.” (wpis do ewidencji Burmistrza Gminy) w zamian za udziały o wartości 1.906.000 zł, zgodnie z Aktem założycielskim spółki z o.o., sporządzonym w dniu 17 grudnia 2002 r. w Kancelarii Notariusza.

Wartość lokalu, wniesionego w ramach aportu, wyniosła 837.629,00 zł.

Wniesienie przedsiębiorstwa do Spółki z o.o. T. w zamian za udziały nie podlegało podatkowi od towarów i usług, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Wniesiony do Spółki lokal został ujęty w ewidencji środków trwałych, służył (i nadal służy) jako siedziba Spółki T. i był (i jest nadal) wykorzystywany w ramach działalności Spółki.

Przedmiotowy lokal został pierwotnie nabyty w 1996 r. jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego przez Pana Sławomira S. i wykorzystywany był do jego 1-osobowej działalności gospodarczej. Kwota nabycia wyniosła 682.088,00 zł, lokal został nabyty jako nowo wybudowany od spółdzielni mieszkaniowej.

W 1997 r. lokal, jak i całe przedsiębiorstwo, został odziedziczony przez żonę Marię S., kontynuującą działalność gospodarczą po zmarłym mężu Sławomirze S..

W 1997 r. dokonano adaptacji lokalu, której wydatki wyniosły 287.038,00 zł netto, podatek VAT od wydatków został odliczony od podatku należnego.

W 2001 r. została dokonana modernizacja lokalu (sali konferencyjnej), której koszt wyniósł 24.240,00 zł. O powyższe kwoty zwiększono wartość początkową lokalu.

Lokal od momentu wniesienia aportem do Spółki T. w 2002 r. nie był modernizowany, nie były dokonywane wydatki na jego adaptację lub modernizację.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że lokal który ma być przedmiotem sprzedaży był i jest nadal używany na cele działalności opodatkowanej i nie był przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż ww. lokalu Grupy Marketingowej T. Sp. z o.o., położonego w W., przy ul. Ł., będącego siedzibą ww. Spółki, a także środkiem trwałym, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Przedmiotowa przyszła sprzedaż ww. lokalu będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. l pkt 10 ustawy o VAT, ewentualnie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku:

10) dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata;

10a) dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Art. 43 ust. 7a warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt l0a) lit. b), nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zatem mamy do czynienia ze zwolnieniem „dwustopniowym” - jeśli dostawa budynku/lokalu nie mieści się w zwolnieniu punktu 10), należy przejść do punktu 10a):

I. Przepis art. 43 ust. 1 pkt 10) odsyła do pierwszego zasiedlenia, przez które - zgodnie z art. 2 pkt 14) ustawy o VAT - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Inaczej mówiąc, pierwsze zasiedlenie ma miejsce w momencie oddania do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi:

 • nowo wybudowanego budynku (budowli lub jego części) lub
 • gruntownie odnowionego (nakłady na odnowienie stanowią co najmniej 30% jego wartości początkowej) budynku (budowli lub jego części),

w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu VAT (np. sprzedaż, najem, dzierżawa, leasing).

Czyli pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce, gdy podatnik nabył budynek lub lokal (część budynku), po czym:

 1. dokonał jego adaptacji w kwocie ponad 30% wartości początkowej budynku/lokalu oraz
 2. oddał budynek/lokal do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi.

W badanym przypadku, przyszła dostawa (sprzedaż) lokalu nie będzie następować w ramach pierwszego zasiedlenia, albowiem zasiedlenie to już nastąpiło - lokal został nabyty przez Sławomira S. i faktycznie użytkowany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, zaś wniesienie aportem lokalu do Spółki T. w 2002 r, nastąpiło po upływie 2 lat od jego adaptacji, przewyższającej 30% wartości początkowej (w 1997 r.).

Zatem, pierwsze zasiedlenie przedmiotowego lokalu miało miejsce w 1996 r. w wyniku nabycia lokalu przez zmarłego Sławomira S., zaś adaptacja lokalu w 1997 r., o wartości przewyższającej 30% wartość początkową lokalu nie jest „odnowieniem” pierwszego zasiedlenia, albowiem po tej adaptacji nie nastąpiło „oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części”, jak stanowi wyżej cyt. art. 2 pkt 14) lit. b) ustawy o VAT.

Reasumując, Spółce będzie przysługiwało zwolnienie od podatku VAT z tytułu dostawy przedmiotowego lokalu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10) ustawy o VAT, albowiem przyszła dostawa nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, ani w ciągu 2 lat od pierwszego zasiedlenia.

II. Jednakże, jeśli powyższa argumentacja Wnioskodawcy dotycząca zwolnienia przyszłej dostawy lokalu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10) ustawy o VAT nie zostanie podzielona przez Organ interpretacyjny, to Wnioskodawca pragnie podnieść, iż z pewnością zwolnienie to przysługiwać będzie z mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a) ustawy o VAT, albowiem:

 1. w stosunku do lokalu nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy (czyli Spółce T.) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - albowiem przedmiotowy lokal został nabyty przez Spółkę T. (Spółka nabyła przedsiębiorstwo, w tym lokal, od Marii S. - w zamian za udziały) bez możliwości odliczenia podatku VAT, ponieważ transakcja ta w ogóle ustawie o podatku od towarów i usług nie podlegała (co wskazano wyżej we Wniosku), oraz
 2. dokonujący ich dostawy (czyli Spółka T.) nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - Spółka od czasu nabycia lokalu aportem w 2002 r. nie dokonywała żadnych modernizacji, ani adaptacji przedmiotowego lokalu.

Zatem, i na podstawie art. 43 ust. 1 pkt l0a) ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawcy w stosunku do zamierzonej sprzedaży przedmiotowego lokalu użytkowego, przysługuje zwolnienie do podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak wynika z art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii.

Dostawa towarów mieści się w definicji sprzedaży, określonej w art. 2 pkt 22 ustawy, według której sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Podstawowa stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle przytoczonego przepisu kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części jest ustalenie, czy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki okres upłynął od tego momentu.

Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 powołanej ustawy. Stosownie do tego przepisu, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Żeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik (bądź podmiot trzeci) wybuduje obiekt, lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekroczą 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony, ponieważ oddanie do użytkowania nie nastąpiło w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało natomiast miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, najem, które to czynności będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zauważyć należy, że zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa, czy najem, wykonywane przez podatników podatku VAT są bowiem czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

W tym miejscu należy podkreślić, że pojęcie „oddanie do użytkowania”, o którym mowa w powołanym art. 2 pkt 14 ustawy należy rozumieć jako objęcie faktycznego władztwa nad budynkami, budowlami lub ich częściami, możliwość dysponowania nimi, używania ich jak właściciel.

Tym samym należy stwierdzić, że zwolnienie od podatku od towarów i usług przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do sprzedaży budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie dostawy są one zasiedlone w rozumieniu art. 2 pkt 14 cyt. ustawy i okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwił podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto – jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy – warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z powyższych przepisów wynika, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a jest bezzasadne.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ww. ustawy, w myśl którego w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki/budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedać środek trwały - lokal użytkowy, który został nabyty przez Spółkę aportem w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego. Wniesienie przedsiębiorstwa do Spółki w zamian za udziały nie podlegało podatkowi od towarów i usług, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Wniesiony do Spółki lokal został ujęty w ewidencji środków trwałych, służył (i nadal służy) jako siedziba Spółki T. i był (i jest nadal) wykorzystywany w ramach działalności Spółki. Przedmiotowy lokal został pierwotnie nabyty w 1996 r. jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego przez Pana Sławomira S. i wykorzystywany był do jego 1-osobowej działalności gospodarczej. Kwota nabycia wyniosła 682.088,00 zł, lokal został nabyty jako nowo wybudowany od spółdzielni mieszkaniowej. W 1997 r. lokal, jak i całe przedsiębiorstwo, został odziedziczony przez żonę Marię S., kontynuującą działalność gospodarczą po zmarłym mężu Sławomirze S.. W 1997 r. dokonano adaptacji lokalu, której wydatki wyniosły 287.038,00 zł netto, podatek VAT od wydatków został odliczony od podatku należnego. W 2001 r. została dokonana modernizacja lokalu (sali konferencyjnej), której koszt wyniósł 24.240,00 zł. O powyższe kwoty zwiększono wartość początkową lokalu. Lokal od momentu wniesienia aportem do Spółki T. w 2002 r. nie był modernizowany, nie były dokonywane wydatki na jego adaptację lub modernizację.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, od dnia 1 stycznia 2014 r., dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

W niniejszej sprawie zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy nie znajdzie zastosowania, ze względu na fakt, że lokal nie był używany wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Jeżeli przy zbyciu towaru wystąpią przesłanki uniemożliwiające zastosowanie opisanego zwolnienia od podatku VAT, to w przypadku nieruchomości lub ich części może znaleźć zastosowanie inne zwolnienie przewidziane w art. 43 ustawy, jeżeli zostaną spełnione warunki wskazane w tych przepisach.

W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że transakcja nabycia lokalu przez Spółkę w 2002 r. pozostawała poza zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, zaś w 1997 r. zostały poniesione wydatki na ulepszenie lokalu, które przekroczyły 30% jego wartości początkowej i do momentu wniesienia aportem przedmiotowy lokal użytkowany był do prowadzonej działalności gospodarczej.

Odnosząc zatem powołane przepisy prawa do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że ze względu na fakt poniesienia nakładów przekraczających 30% wartości początkowej lokalu, który wykorzystywany był do celów prowadzonej działalności gospodarczej, a nie był oddany do korzystania innemu podmiotowi na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, to nie będzie możliwe zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Jak wynika bowiem z wniosku, w odniesieniu do tego lokalu nie nastąpiło jeszcze pierwsze zasiedlenie w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 14 ustawy, gdyż po ulepszeniu lokal ten nie został wydany do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Dopiero planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż spowoduje, że dojdzie do pierwszego zasiedlenia tego lokalu co oznacza, że dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Okoliczność ta wyklucza możliwość zastosowania zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Niemniej jednak, ze sprawy wynika, że w stosunku do lokalu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jak również Spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenie lokalu będącego przedmiotem zapytania. Zatem po spełnieniu ww. przesłanek, należy wskazać, że transakcja sprzedaży lokalu podlegać będzie zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Tym samym transakcja dostawy lokalu, będącego siedzibą Spółki a także środkiem trwałym będzie korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

W związku z tym, że Wnioskodawca w przedstawionym stanowisku stwierdza, że Spółce będzie przysługiwało zwolnienie od podatku z tytułu dostawy przedmiotowego lokalu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, albowiem przyszła dostawa nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, ani w ciągu 2 lat od pierwszego zasiedlenia stanowisko należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.