IPPP2/4512-343/15-2/MT | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT zbywanej nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.
IPPP2/4512-343/15-2/MTinterpretacja indywidualna
 1. grunt zabudowany
 2. zbycie nieruchomości
 3. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT zbywanej nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2015 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT zbywanej nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

We wniosku przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny:

Wojewoda dnia 31 marca 2009 roku wydał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dwupoziomowego skrzyżowania drogi z torami kolejowymi - wiadukt drogowy w km 40,581 linii kolejowej ... w ciągu ul. ... i ul. ... (droga powiatowa) w .... Grunty działek nr 12/4, 1/4, 53/6, 6, 102/11 przeszły z mocy prawa na własność Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste S.A. z dniem, w którym decyzja Wojewody ustalająca lokalizację linii kolejowej stała się ostateczna, tj. z dniem 21 października 2010 roku.

Wobec powyższego, w myśl art. 9y ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym, Wojewoda decyzją z dnia 3 lipca 2014 r. ustalił odszkodowanie za przejętą nieruchomość w kwocie 5 085 110,00 zł. Wartość odszkodowania została ustalona na podstawie wyceny sporządzonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego. Odszkodowanie wpłynęło na konto Powiatu w dniu 25 marca 2015 roku. Odszkodowanie, o którym mowa we wniosku jest jedynym wynagrodzeniem otrzymanym przez Wnioskodawcę.

Działki, których dotyczy decyzja w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego sklasyfikowane są jako droga. Działki są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta, zatwierdzonego uchwałą z dnia 29 grudnia 2003 roku Rady Miejskiej. Zgodnie z powyższym planem, działka oznaczona jest symbolem 22.KZ - ulice i drogi zbiorcze. Zgodnie z wykazem dróg powiatowych drodze nadano numer ewidencyjny 2431W. Droga na całej długości biegnie w granicach administracyjnych miasta i stanowi łącznik między drogami wojewódzkimi nr 630 i 631. część tej drogi stanowi ulica ..., a południową, ulica .... W związku z budową wiaduktu kolejowego, środkowa część tej drogi, obejmująca przejazd od północy i od południa została objęta decyzją Wojewody o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na budowie dwupoziomowego skrzyżowania drogi z torami kolejowymi. Wiadukt został wybudowany i oddany do użytku w 2012 roku. W dniu 31 marca 2009 r. (data wydania decyzji o lokalizacji linii kolejowej), droga obejmowała:

 • jezdnię ulicy ... o szerokości 8 m, obustronny chodnik o szerokości 3 - 3,5m, obustronny pas zieleni o szerokości 2,5 m, obustronna opaska jezdni o szerokości 0,5 m oraz zatoki postojowe, średnia szerokość drogi wynosiła 22,5 - 23 m;
 • jezdnię ulicy ... szerokości zmiennej 7,5 – 8,5 m, chodnik o szerokości 4,5 m,

obustronna skarpa o szerokości 5 – 7 m, zatoki autobusowe, azyle rozgraniczające, jezdnie oraz bariery energochłonne.

Szerokość drogi zmienna 10-18 m.

Nawierzchnia jezdni wykonana z asfaltu ułożonego na podbudowie i wyposażona w kanalizację deszczową. W ciągu drogi znajduje się infrastruktura techniczna stanowiąca własność innych przedsiębiorstw.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy powiat może zastosować zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa - X. S.A. działki stanowiące drogę powiatową stanowiły budowlę i zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług podlegają zwolnieniu od podatku.

Zgodnie z art. 3 pkt 3 i 3a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409), ilekroć w ustawie jest mowa o budowli, należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Z kolei obiektem liniowym jest obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

W opisanym przypadku działki nr 12/4, 1/4, 53/6, 6, 102/11 objęte decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie dwupoziomowego skrzyżowania drogi z torami kolejowymi - wiadukt drogowy w km 40,581 linii kolejowej ... w ciągu ul. ... i ul. ... (droga powiatowa) w A. nr 12/4, 14, 53/6, 6, 102/11 stanowiły drogę powiatową będącą budowlą.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów - jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym równieżprzeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie. Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia tj. nie jest objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, jako że dostawa została dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia zgodnie z legalną definicją zawartą w art. 2 pkt 14 ustawy.

Nie mniej jednak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Do dnia 31 grudnia 2013 roku tożsamą regulację zawierał art. 29 ust. 5 ustawy.

Analiza okoliczności faktycznych sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pozwala w ocenie wnioskodawcy stwierdzić, że dostawa budowli - drogi powiatowej o asfaltowej nawierzchni - korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy, gdyż przy nabyciu tego obiektu nie mogło przysługiwać Powiatowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, Powiat nie mógł również ponosić wydatków na jej (budowli) ulepszenie, w stosunku do których miałby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wobec powyższego, zwolnieniu podlega również zbycie prawa własności gruntu związanego z tą budowlą. Jeżeli dostawa miała miejsce do dnia 31 grudnia 2013 r.- na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy, jeżeli w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. - na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl postanowień art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie.

Zatem jeśli przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel następuje za odszkodowaniem, to stanowi odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W tym przypadku odszkodowanie pełni funkcję wynagrodzenia, czyniąc tego rodzaju dostawę faktycznie odpłatną.

Należy zaznaczyć, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlega samo odszkodowanie, lecz stanowiące dostawę towarów przeniesienie własności towarów w zamian za wynagrodzenie przyjmujące formę odszkodowania.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Według regulacji art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121), rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne.

W myśl art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Jak wynika z ww. przepisów, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Należy wskazać, że zarówno w treści ustawy o VAT, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnieniem od podatku.

Według regulacji art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Definicję terenów budowlanych ustawodawca zawarł w art. 2 pkt 33, zgodnie z którym przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przyjmuje się, że pojęcie tereny przeznaczone pod zabudowę obejmuje obszary, na których przewidziane są różne formy zabudowy np. mieszkaniowej, zabudowy techniczno-produkcyjnej, zabudowy zagrodowej, letniskowej, drogowej itp.

W tym miejscu należy wskazać, że ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), reguluje zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej.

Przepis art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań. Natomiast art. 4 ust. 1 tej ustawy stanowi, iż ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zatem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. Tak więc charakter danego terenu wyznacza plan miejscowy. Tam należy szukać wyjaśnienia, czy przedmiotem transakcji jest teren budowlany, czy też szerzej – przeznaczony pod zabudowę.

Zwolnienia od podatku ustawodawca przewidział również do dostawy budynków i budowli lub ich części.

I tak stosownie do zapisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem, gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie, zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zatem, aby nastąpiło pierwsze zasiedlenie, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części, do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie zatem miało miejsce, gdy nowowybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub oddany w dzierżawę, czy najem, gdyż nastąpi wówczas wykonanie czynności podlegających opodatkowaniu.

Jak wynika z powyższych uregulowań zwolnienie od podatku od towarów i usług stosuje się w odniesieniu do sprzedaży całości lub części budynków i budowli, jeżeli w momencie dostawy są już zasiedlone i okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

Z kolei w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Natomiast zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku lub zwolnienie, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z tym gruntem. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, bądź też jest opodatkowana stawką VAT w wysokości 8% lub 23%, na takich samych zasadach opodatkowana jest dostawa gruntu, na którym posadowione są budynki/budowle.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wojewoda .dnia 31 marca 2009 roku wydał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dwupoziomowego skrzyżowania drogi z torami kolejowymi. Grunty działek nr 12/4, 1/4, 53/6, 6, 102/11 przeszły z mocy prawa na własność Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste S.A. z dniem, w którym decyzja Wojewody ustalająca lokalizację linii kolejowej stała się ostateczna, tj. z dniem 21 października 2010 roku. Wojewoda decyzją z dnia 3 lipca 2014 r. ustalił odszkodowanie za przejętą nieruchomość w kwocie 5 085 110,00 zł. Wartość odszkodowania została ustalona na podstawie wyceny sporządzonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego. Odszkodowanie, o którym mowa we wniosku jest jedynym wynagrodzeniem otrzymanym przez Wnioskodawcę. Działki, których dotyczy decyzja w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego sklasyfikowane są jako droga. Działki są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą z dnia 29 grudnia 2003 roku Rady Miejskiej. Zgodnie z powyższym planem, działka oznaczona jest symbolem 22.KZ - ulice i drogi zbiorcze. Zgodnie z wykazem dróg powiatowych drodze nadano numer ewidencyjny 2431W. Droga na całej długości biegnie w granicach administracyjnych miasta i stanowi łącznik między drogami wojewódzkimi nr 630 i 631. W związku z budową wiaduktu kolejowego, środkowa część tej drogi, obejmująca przejazd od północy i od południa została objęta decyzją Wojewody o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na budowie dwupoziomowego skrzyżowania drogi z torami kolejowymi. Wiadukt został wybudowany i oddany do użytku w 2012 roku. Nawierzchnia jedni wykonana z asfaltu ułożonego na podbudowie i wyposażona w kanalizację deszczową. W ciągu drogi znajduje się infrastruktura techniczna stanowiąca własność innych przedsiębiorstw. Ponadto z okoliczności sprawy wynika, że dostawa została dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Wnioskodawca wskazał również, że przy nabyciu sprzedawanego obiektu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i Powiat nie ponosił wydatków na ulepszenie budowli w stosunku, do których miałby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z uwagi na przedstawiony opis sprawy oraz przytoczone przepisy prawa należy stwierdzić, że przedmiotem dostawy jest grunt zabudowany drogą powiatową o asfaltowej powierzchni, będącą budowlą w rozumieniu Prawa budowlanego. Jak wynika z opisu sprawy działki, których dotyczy decyzja w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego sklasyfikowane są jako droga. Działki są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym działka oznaczona jest jako ulice i drogi zbiorcze. Dlatego też dla sposobu opodatkowania tej dostawy zastosowanie znajdą zasady opodatkowania właściwe dla obiektu (budowli), znajdującego się na tej nieruchomości. Dostawa ww. działek w zamian za odszkodowanie dokonana była w ramach pierwszego zasiedlenia zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Zatem biorąc pod uwagę brzmienie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, dostawa ta nie może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w tym przepisie. Jednak z uwagi na to, że przy nabyciu działek nie przysługiwało Powiatowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz Powiat nie ponosił wydatków na ulepszenie budowli, w stosunku do których miałby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, dostawa ta (grunt zabudowany budowlą – drogą) korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Jak już wskazano, grunt będący przedmiotem dostawy będzie podlegał opodatkowaniu według takiej stawki podatku VAT jaką opodatkowana będzie budowla na nim posadowiona. Oznacza to, że w rozpatrywanej sprawie, gdy budowla tj. droga korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, również dostawa gruntu będzie korzystała ze zwolnienia od podatku.

W związku z możliwością korzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, analiza zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT stała się bezzasadna.

Zatem, dla dostawy nieruchomości, na której posadowiona jest droga będąca budowlą powiat może zastosować zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidlowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

grunt zabudowany
ILPP1/443-1055/14-2/TK | Interpretacja indywidualna

zbycie nieruchomości
IPPP1/4512-484/15-2/MP | Interpretacja indywidualna

zwolnienia podatkowe
ITPP1/443-983/14/BK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.