IPPP2/4512-343/15-2/MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT zbywanej nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT zbywanej nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2015 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT zbywanej nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

We wniosku przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny:

Wojewoda dnia 31 marca 2009 roku wydał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dwupoziomowego skrzyżowania drogi z torami kolejowymi - wiadukt drogowy w km 40,581 linii kolejowej ... w ciągu ul. ... i ul. ... (droga powiatowa) w .... Grunty działek nr 12/4, 1/4, 53/6, 6, 102/11 przeszły z mocy prawa na własność Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste S.A. z dniem, w którym decyzja Wojewody ustalająca lokalizację linii kolejowej stała się ostateczna, tj. z dniem 21 października 2010 roku.

Wobec powyższego, w myśl art. 9y ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym, Wojewoda decyzją z dnia 3 lipca 2014 r. ustalił odszkodowanie za przejętą nieruchomość w kwocie 5 085 110,00 zł. Wartość odszkodowania została ustalona na podstawie wyceny sporządzonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego. Odszkodowanie wpłynęło na konto Powiatu w dniu 25 marca 2015 roku. Odszkodowanie, o którym mowa we wniosku jest jedynym wynagrodzeniem otrzymanym przez Wnioskodawcę.

Działki, których dotyczy decyzja w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego sklasyfikowane są jako droga. Działki są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta, zatwierdzonego uchwałą z dnia 29 grudnia 2003 roku Rady Miejskiej. Zgodnie z powyższym planem, działka oznaczona jest symbolem 22.KZ - ulice i drogi zbiorcze. Zgodnie z wykazem dróg powiatowych drodze nadano numer ewidencyjny 2431W. Droga na całej długości biegnie w granicach administracyjnych miasta i stanowi łącznik między drogami wojewódzkimi nr 630 i 631. część tej drogi stanowi ulica ..., a południową, ulica .... W związku z budową wiaduktu kolejowego, środkowa część tej drogi, obejmująca przejazd od północy i od południa została objęta decyzją Wojewody o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na budowie dwupoziomowego skrzyżowania drogi z torami kolejowymi. Wiadukt został wybudowany i oddany do użytku w 2012 roku. W dniu 31 marca 2009 r. (data wydania decyzji o lokalizacji linii kolejowej), droga obejmowała:

 • jezdnię ulicy ... o szerokości 8 m, obustronny chodnik o szerokości 3 - 3,5m, obustronny pas zieleni o szerokości 2,5 m, obustronna opaska jezdni o szerokości 0,5 m oraz zatoki postojowe, średnia szerokość drogi wynosiła 22,5 - 23 m;
 • jezdnię ulicy ... szerokości zmiennej 7,5 – 8,5 m, chodnik o szerokości 4,5 m,

obustronna skarpa o szerokości 5 – 7 m, zatoki autobusowe, azyle rozgraniczające, jezdnie oraz bariery energochłonne.

Szerokość drogi zmienna 10-18 m.

Nawierzchnia jezdni wykonana z asfaltu ułożonego na podbudowie i wyposażona w kanalizację deszczową. W ciągu drogi znajduje się infrastruktura techniczna stanowiąca własność innych przedsiębiorstw.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy powiat może zastosować zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa - X. S.A. działki stanowiące drogę powiatową stanowiły budowlę i zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług podlegają zwolnieniu od podatku.

Zgodnie z art. 3 pkt 3 i 3a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409), ilekroć w ustawie jest mowa o budowli, należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Z kolei obiektem liniowym jest obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

W opisanym przypadku działki nr 12/4, 1/4, 53/6, 6, 102/11 objęte decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie dwupoziomowego skrzyżowania drogi z torami kolejowymi - wiadukt drogowy w km 40,581 linii kolejowej ... w ciągu ul. ... i ul. ... (droga powiatowa) w A. nr 12/4, 14, 53/6, 6, 102/11 stanowiły drogę powiatową będącą budowlą.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów - jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym równieżprzeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie. Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia tj. nie jest objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, jako że dostawa została dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia zgodnie z legalną definicją zawartą w art. 2 pkt 14 ustawy.

Nie mniej jednak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Do dnia 31 grudnia 2013 roku tożsamą regulację zawierał art. 29 ust. 5 ustawy.

Analiza okoliczności faktycznych sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pozwala w ocenie wnioskodawcy stwierdzić, że dostawa budowli - drogi powiatowej o asfaltowej nawierzchni - korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy, gdyż przy nabyciu tego obiektu nie mogło przysługiwać Powiatowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, Powiat nie mógł również ponosić wydatków na jej (budowli) ulepszenie, w stosunku do których miałby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wobec powyższego, zwolnieniu podlega również zbycie prawa własności gruntu związanego z tą budowlą. Jeżeli dostawa miała miejsce do dnia 31 grudnia 2013 r.- na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy, jeżeli w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. - na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl postanowień art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie.

Zatem jeśli przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel następuje za odszkodowaniem, to stanowi odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W tym przypadku odszkodowanie pełni funkcję wynagrodzenia, czyniąc tego rodzaju dostawę faktycznie odpłatną.

Należy zaznaczyć, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlega samo odszkodowanie, lecz stanowiące dostawę towarów przeniesienie własności towarów w zamian za wynagrodzenie przyjmujące formę odszkodowania.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Według regulacji art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121), rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne.

W myśl art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Jak wynika z ww. przepisów, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Należy wskazać, że zarówno w treści ustawy o VAT, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnieniem od podatku.

Według regulacji art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Definicję terenów budowlanych ustawodawca zawarł w art. 2 pkt 33, zgodnie z którym przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przyjmuje się, że pojęcie tereny przeznaczone pod zabudowę obejmuje obszary, na których przewidziane są różne formy zabudowy np. mieszkaniowej, zabudowy techniczno-produkcyjnej, zabudowy zagrodowej, letniskowej, drogowej itp.

W tym miejscu należy wskazać, że ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), reguluje zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej.

Przepis art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań. Natomiast art. 4 ust. 1 tej ustawy stanowi, iż ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zatem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. Tak więc charakter danego terenu wyznacza plan miejscowy. Tam należy szukać wyjaśnienia, czy przedmiotem transakcji jest teren budowlany, czy też szerzej – przeznaczony pod zabudowę.

Zwolnienia od podatku ustawodawca przewidział również do dostawy budynków i budowli lub ich części.

I tak stosownie do zapisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem, gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie, zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zatem, aby nastąpiło pierwsze zasiedlenie, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części, do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie zatem miało miejsce, gdy nowowybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub oddany w dzierżawę, czy najem, gdyż nastąpi wówczas wykonanie czynności podlegających opodatkowaniu.

Jak wynika z powyższych uregulowań zwolnienie od podatku od towarów i usług stosuje się w odniesieniu do sprzedaży całości lub części budynków i budowli, jeżeli w momencie dostawy są już zasiedlone i okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

Z kolei w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Natomiast zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku lub zwolnienie, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z tym gruntem. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, bądź też jest opodatkowana stawką VAT w wysokości 8% lub 23%, na takich samych zasadach opodatkowana jest dostawa gruntu, na którym posadowione są budynki/budowle.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wojewoda .dnia 31 marca 2009 roku wydał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dwupoziomowego skrzyżowania drogi z torami kolejowymi. Grunty działek nr 12/4, 1/4, 53/6, 6, 102/11 przeszły z mocy prawa na własność Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste S.A. z dniem, w którym decyzja Wojewody ustalająca lokalizację linii kolejowej stała się ostateczna, tj. z dniem 21 października 2010 roku. Wojewoda decyzją z dnia 3 lipca 2014 r. ustalił odszkodowanie za przejętą nieruchomość w kwocie 5 085 110,00 zł. Wartość odszkodowania została ustalona na podstawie wyceny sporządzonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego. Odszkodowanie, o którym mowa we wniosku jest jedynym wynagrodzeniem otrzymanym przez Wnioskodawcę. Działki, których dotyczy decyzja w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego sklasyfikowane są jako droga. Działki są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą z dnia 29 grudnia 2003 roku Rady Miejskiej. Zgodnie z powyższym planem, działka oznaczona jest symbolem 22.KZ - ulice i drogi zbiorcze. Zgodnie z wykazem dróg powiatowych drodze nadano numer ewidencyjny 2431W. Droga na całej długości biegnie w granicach administracyjnych miasta i stanowi łącznik między drogami wojewódzkimi nr 630 i 631. W związku z budową wiaduktu kolejowego, środkowa część tej drogi, obejmująca przejazd od północy i od południa została objęta decyzją Wojewody o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na budowie dwupoziomowego skrzyżowania drogi z torami kolejowymi. Wiadukt został wybudowany i oddany do użytku w 2012 roku. Nawierzchnia jedni wykonana z asfaltu ułożonego na podbudowie i wyposażona w kanalizację deszczową. W ciągu drogi znajduje się infrastruktura techniczna stanowiąca własność innych przedsiębiorstw. Ponadto z okoliczności sprawy wynika, że dostawa została dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Wnioskodawca wskazał również, że przy nabyciu sprzedawanego obiektu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i Powiat nie ponosił wydatków na ulepszenie budowli w stosunku, do których miałby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z uwagi na przedstawiony opis sprawy oraz przytoczone przepisy prawa należy stwierdzić, że przedmiotem dostawy jest grunt zabudowany drogą powiatową o asfaltowej powierzchni, będącą budowlą w rozumieniu Prawa budowlanego. Jak wynika z opisu sprawy działki, których dotyczy decyzja w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego sklasyfikowane są jako droga. Działki są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym działka oznaczona jest jako ulice i drogi zbiorcze. Dlatego też dla sposobu opodatkowania tej dostawy zastosowanie znajdą zasady opodatkowania właściwe dla obiektu (budowli), znajdującego się na tej nieruchomości. Dostawa ww. działek w zamian za odszkodowanie dokonana była w ramach pierwszego zasiedlenia zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Zatem biorąc pod uwagę brzmienie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, dostawa ta nie może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w tym przepisie. Jednak z uwagi na to, że przy nabyciu działek nie przysługiwało Powiatowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz Powiat nie ponosił wydatków na ulepszenie budowli, w stosunku do których miałby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, dostawa ta (grunt zabudowany budowlą – drogą) korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Jak już wskazano, grunt będący przedmiotem dostawy będzie podlegał opodatkowaniu według takiej stawki podatku VAT jaką opodatkowana będzie budowla na nim posadowiona. Oznacza to, że w rozpatrywanej sprawie, gdy budowla tj. droga korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, również dostawa gruntu będzie korzystała ze zwolnienia od podatku.

W związku z możliwością korzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, analiza zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT stała się bezzasadna.

Zatem, dla dostawy nieruchomości, na której posadowiona jest droga będąca budowlą powiat może zastosować zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidlowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.