IPPP1/443-1058/14-4/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowanie dostawy nieruchomości zabudowanej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 września 2014 r. (data wpływu 1 października 2014 r.) nadesłanym w odpowiedzi na wezwanie z dnia 22 września 2014 r. (doręczone w dniu 25 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania sprzedaży nieruchomości niezabudowanej - jest prawidłowe;
 • opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 września 2014 r. (data wpływu 1 października 2014 r.) nadesłanym jako odpowiedź na wezwanie z dnia 22 września 2014 r. - doręczone Spółce w 25 września 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką działającą od 1991 roku, jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej niezabudowanej: działki gruntu 5/103, 5/105, 5/97, 5/102, 5/117, 5/118 o łącznej powierzchni 7000 m2. W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, teren na którym położona jest baza X. Spółka z o.o. przeznaczony jest pod budownictwo przemysłowo usługowe dla rolnictwa .

Natomiast nieruchomość gruntowa będąca w użytkowaniu wieczystym zabudowana jest budynkiem biurowo-warsztatowym oraz wiatą stalową - działki gruntu 5/91, 5/23 o łącznej powierzchni 2575 m2 nabyte umową sprzedaży z dnia 6 listopada 1996 r. za cenę zawierającą podatek VAT - Spółka skorzystała z prawa odliczenia podatku od towarów i usług.

Na działce o numerze 5/17 o powierzchni 1000 m2 nabytej umową sprzedaży prawa użytkowania wieczystego (z dnia 11 stycznia 2002 r.) usytuowany jest budynek hydroforni. Transakcja niepodlegająca VAT.

Działki zabudowane o numerach 5/65 i 5/66 o powierzchni 1813 m2 - nabyte umową przeniesienia własności nieruchomości (z dnia 8 czerwca 2004 r.) - bez prawa do obniżenia podatku naliczonego.

Na przedmiotowej nieruchomości w okresie użytkowania zostały poniesione wydatki na ulepszenie położonych na niej obiektów, w stosunku do których Spółka miała prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów i z prawa tego skorzystała.

Spółka planuje zbycie opisanej nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz niezabudowanej.

W nadesłanym uzupełnieniu do wniosku Spółka wskazała:

Na działkach o numerach 5/65, 5/66 o łącznej powierzchni 1813 m2 nabytych 8 czerwca 2004 r. - umowa przeniesienia własności nieruchomości – nie ma budynków. Jest to plac składowy o nawierzchni utwardzonej płytami betonowymi, na którym składowane są konstrukcje stalowe (dźwigary dwuteowe i most składany typu Mabey), płyty żelbetowe drogowe oraz kontenery mieszkalne i magazynowe stanowiące zaplecza tymczasowe budów.

Na działkach będących częścią składową bazy przemysłowej od 1996 r. prowadzona jest działalność gospodarcza tj. produkcja betonu towarowego oraz budowa i remonty obiektów mostowych, podlegające opodatkowaniu VAT.

W 2004 r. Spółka poniosła nakłady na ogrodzenie i utwardzenie placu składowego przekraczające 30% wartości początkowej nabytej nieruchomości. Plac składowy w stanie ulepszonym jest użytkowany do dnia dzisiejszego i wykorzystywany do czynności opodatkowanych tj. przez okres ponad 5 lat.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Spółka ma w stosunku do tej dostawy prawo do zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9, 10 i 10a ustawy o VAT...
 2. Czy dokonując sprzedaży gruntu, prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z budynkami Spółka powinna opodatkować dostawę stawką 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W świetle obowiązującego stanu prawnego, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 z dnia 11 marca 2011 roku o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stawka podatku zgodnie z art. 41 ustawy wynosi 22 % i stosownie do treści art. 146 a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2016 r z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 23 %.

Przepisy ustawy oraz rozporządzeń wykonawczych przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

W opisanym stanie faktycznym planowana sprzedaż nieruchomości gruntowej, zdaniem Spółki powinna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług - stawka 23%.

 1. Dostawa niezabudowanego terenu - nie może skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT przewidujące zwolnienie w przypadku dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane - ponieważ w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy jest to teren przeznaczony pod budownictwo przemysłowo usługowe.
 2. Na podstawie art. 29 ust. 5 w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Zbywając nieruchomość gruntową zabudowaną podatnik może skorzystać ze zwolnienia od podatku gdy w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty należnego o kwotę podatku naliczonego oraz nie ponosił wydatków na ich ulepszenie przekraczających 30% wartości początkowej tych obiektów - w stosunku do których miał prawo do odliczenia VAT.

Jak opisano w stanie faktycznym - przy nabyciu części nieruchomości Spółka miała prawo do odliczenia podatku od towarów i usług i z tego prawa skorzystała. Poniosła również nakłady na ulepszenie tych obiektów przekraczające 30 % wartości początkowej - obniżając podatek należny o podatek naliczony.

W myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy Spółka wystawi fakturę dokumentującą sprzedaż nieruchomości gruntowej opodatkowaną stawką 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w części dotyczącej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oraz nieprawidłowe w zakresie sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przy czym towarami – w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Podstawowa stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Przez tereny budowlane w myśl art. 2 pkt 33 ustawy rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Opodatkowaniu podlegają zatem dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe, zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych – tylko te, których przedmiotem są tereny budowlane. Natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących np. gruntami rolnymi czy leśnymi, które nie są przeznaczone pod zabudowę, są zwolnione z podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle przytoczonego przepisu kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części jest ustalenie, czy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki okres upłynął od tego momentu.

Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 powołanej ustawy. Stosownie do tego przepisu, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Żeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik (bądź podmiot trzeci) wybuduje obiekt, lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekroczą 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony, ponieważ oddanie do użytkowania nie nastąpiło w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało natomiast miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, najem, które to czynności będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zauważyć należy, że zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa, czy najem, wykonywane przez podatników podatku VAT są bowiem czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

W tym miejscu należy podkreślić, że pojęcie „oddanie do użytkowania”, o którym mowa w powołanym art. 2 pkt 14 ustawy należy rozumieć jako objęcie faktycznego władztwa nad budynkami, budowlami lub ich częściami, możliwość dysponowania nimi, używania ich jak właściciel.

Tym samym należy stwierdzić, że zwolnienie od podatku od towarów i usług przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do sprzedaży budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie dostawy są one zasiedlone w rozumieniu art. 2 pkt 14 cyt. ustawy i okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwił podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto – jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy – warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z powyższych przepisów wynika, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a jest bezzasadne.

Wskazać również należy, że zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Z art. 43 ust. 11 ustawy o VAT wynika, że, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ww. ustawy, w myśl którego w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki/budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku. Ponadto, przepis ten obejmuje swoim zakresem także grunty będące w wieczystym użytkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej zabudowanej. Na wskazanym terenach znajduje się baza Wnioskodawcy, która jest wykorzystywana do prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, od dnia 1 stycznia 2014 r., dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

W niniejszej sprawie zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 nie znajdzie zastosowania, ze względu, że sprzedawane nieruchomości zabudowane oraz niezabudowane są wykorzystywanie przez Spółkę do czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli przy zbyciu towaru wystąpią przesłanki uniemożliwiające zastosowanie opisanego zwolnienia od podatku VAT, to w przypadku nieruchomości może znaleźć zastosowanie inne zwolnienie przewidziane w art. 43 ustawy, jeżeli zostaną spełnione warunki wskazane w tych przepisach.

Z opisu sprawy wynika ponadto, że nieruchomości niezabudowane zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod budownictwo przemysłowo – usługowe dla rolnictwa. Zatem w odniesieniu do wskazanych gruntów niezabudowanych nie znajdzie zastosowanie zwolnienie od podatku od towarów i usług przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, gdyż wskazane tereny są przeznaczone pod zabudowę, co powoduje, że sprzedaż ww. gruntów będzie opodatkowana podstawową stawką podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Tym samym w odniesieniu do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej Zainteresowany zaprezentował prawidłowe stanowisko w sprawie

W opisie sprawy Zainteresowany wskazał, że pozostałe nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym są zabudowane odpowiednio:

 • działki 5/91 i 5/23 – budynkiem biurowo-warsztatowym oraz wiatą stalową, wskazany teren Zainteresowany nabył 6 listopada 1996 r. w ramach czynności podlegających opodatkowaniu, Zainteresowany odliczył podatek naliczony od wskazanej transakcji;
 • działka 5/17 – budynkiem hydroforni, wskazany teren Zainteresowany nabył 11 stycznia 2002 r. w ramach transakcji niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT;
 • działki 5/65 i 5/66 na których zlokalizowany jest plac składowy o nawierzchni utwardzonej

Jak wynika z nadesłanego uzupełnienia do wniosku wskazane nieruchomości zabudowane Zainteresowany wykorzystywał w prowadzonej działalności gospodarczej – produkcja betonu towarowego oraz budowa i remonty obiektów mostowych.

Analiza powołanych przepisów w kontekście wskazanego opisu sprawy pozwala na uznanie, że w odniesieniu do nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowo-warsztatowym oraz wiatą stalową (działki 5/91 i 5/23) znajdzie zastosowanie zwolnienie od podatku VAT wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Wskazana nieruchomość została nabyta przez Wnioskodawcę 6 listopada 1996 r. w ramach czynności podlegających opodatkowaniu, zatem w chwili nabycia wskazanej nieruchomości doszło do pierwszego zasiedlenia a Zainteresowany nie ponosił wydatków na ulepszenie opisanych budynków. Tym samym od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres dłuższy niż dwa lata.

Ponadto, należy wskazać, że w stosunku do nieruchomości objętych zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy Wnioskodawca oraz nabywca będą mogli skorzystać z opcji opodatkowania przewidzianej w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy pod warunkiem spełnienia warunków przewidzianych w tych przepisach. Tym samym w odniesieniu do tych nieruchomości (działki 5/91 i 5/23) znajdzie zastosowanie podstawowa stawka podatku VAT wskazana w art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

W odniesieniu do nieruchomości zabudowanej budynkiem hydroforni (działka 5/17), której nabycie nie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, planowana sprzedaż będzie wykonywana w ramach pierwszego zasiedlenia. Opisana nieruchomość nie była przedmiotem umów najmu, sprzedaży. Zatem nie znajdzie zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Dlatego też w stosunku do wskazanej nieruchomości należy rozważyć możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Jak wynika z opisu sprawy w odniesieniu do wskazanego gruntu zabudowanego budynkiem hydroforni Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT oraz nie ponosił wydatków na ulepszenie przekraczających 30% jego wartości początkowej. Zatem dostawa opisanego gruntu zabudowanego będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

W odniesieniu do sprzedaży nieruchomości, na której znajduje się plac składowy zabudowany ogrodzeniem oraz utwardzony płytami betonowymi należy wskazać, że zwolnienie zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy nie będzie mieć zastosowania, gdyż sprzedaż opisanej nieruchomości będzie wykonywana w ramach pierwszego zasiedlenia. Nabycie wskazanej nieruchomości nie uprawniało Zainteresowanego do odliczenia podatku VAT, ponadto nie była przedmiotem umów sprzedaży, najmu. Jednakże znajdzie zastosowanie norma prawna wskazana w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Zainteresowany co prawda ponosił w roku 2004 wydatki na ulepszenie przekraczające 30% wartości początkowej w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, ale nieruchomość w stanie ulepszonym do dnia dzisiejszego jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych. Zatem znajdzie zastosowanie art. 43 ust. 7a ustawy o VAT wskazujący, że warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

W związku z tym, że przy nabyciu nieruchomości 5/65 i 5/66 Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, zaś ograniczenie przewidziane a w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy nie znajdzie zastosowania, sprzedaż wskazanej nieruchomości ogrodzonej, na której znajduje się plac składowy utwardzony płytami betonowymi będzie podlegała zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Tym samym w odniesieniu do sprzedaży nieruchomości zabudowanej Zainteresowany zaprezentował nieprawidłowe stanowisko w sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Przedmiotowa interpretacja rozstrzyga w zakresie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W części odnoszącej się do przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.