IBPP1/4512-805/15/AL | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży przez Wnioskodawcę części budynku:- w sytuacji, gdy dostawa części budynku nie zostanie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia,- w sytuacji, gdy dostawa części budynku zostanie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 września 2015 r. (data wpływu 6 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z 8 stycznia 2016 r. (data wpływu 13 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży przez Wnioskodawcę części budynku:

 • w sytuacji, gdy dostawa części budynku nie zostanie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia – jest prawidłowe,
 • w sytuacji, gdy dostawa części budynku zostanie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży przez Wnioskodawcę części budynku.

Wniosek został uzupełniony pismem z 8 stycznia 2016 r. (data wpływu 13 stycznia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 18 grudnia 2015 r. znak IBPP1/4512-805/15/AL.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest Stowarzyszeniem i Organizacją pożytku publicznego oraz podatnikiem VAT z tytułu prowadzonej, poza statutową, działalności gospodarczej.

W dniu 14 lutego 2014 r. Wnioskodawca zakupił budynek i grunt przy ul. xx dla celów działalności gospodarczej.

Wartość zakupu netto 339.520 zł + podatek VAT 78.089,60 zł, w tym:

wartość gruntu: 89.520 zł + VAT 20.589,60 zł

wartość budynku: 250.000 zł + VAT 57.500 zł.

W rozliczeniu VAT za luty 2014 r. Wnioskodawca obniżył kwotę podatku należnego o podatek naliczony w wysokości 78.090 zł.

W dniu 17 lipca 2014 r. Wnioskodawca sprzedał wyodrębnioną część tegoż budynku wraz z gruntem za kwotę 227.500 zł netto + podatek VAT 52.325 zł, w tym:

wartość gruntu: 77.500 zł + VAT 17.825 zł

wartość budynku: 150.000 zł + VAT 34.500 zł.

W rozliczeniu podatku VAT za czerwiec 2014 r. (zaliczka na zakup) i lipiec 2014 r. Wnioskodawca wykazał podatek należny od tej transakcji w kwocie 52.325 zł.

Po dokonaniu sprzedaży własnością Wnioskodawcy pozostał budynek o wartości pierwotnej 100.000 zł i grunt o wartości pierwotnej 12.020 zł.

W lipcu 2014 r. Wnioskodawca przeprowadził remont części budynku będącego jego własnością. Wartość remontu netto 26.910,57 zł + VAT 6.189,43 zł nie przekracza 30% wartości pierwotnej budynku pozostającego własnością Wnioskodawcy.

W rozliczeniu VAT za lipiec 2014 r. Wnioskodawca obniżył kwotę podatku należnego o podatek naliczony w wysokości 6.189 zł.

Dodatkowo Wnioskodawca informuje, że przed zakupem budynku w lutym 2014 r. korzystał z niego od roku 2002 na podstawie umowy dnia 19 czerwca 2002 r. o nieodpłatnym użytkowaniu budynku i gruntu.

Czerpiąc pożytki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (rozliczanej podatkiem VAT) Wnioskodawca wydzierżawiał w tym budynku pomieszczenia do końca listopada 2011 r.

W uzupełnieniu wniosku podano:

 1. Stowarzyszenie jest zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT. Budynek, o którym mowa we wniosku, został zakupiony do wykorzystania przy prowadzonej działalności gospodarczej z zamiarem wynajmu, bądź wykorzystania do innych czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z tym Wnioskodawca dokonał odliczenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.
 2. Budynek użytkowany był przez Stowarzyszenie od roku 2002 do chwili zakupu w roku 2014. Nieodpłatne wydanie nieruchomości w roku 2002 nie wiązało się z opłatą VAT ze strony Stowarzyszenia.
 3. Z zachowanych dokumentów (umów dzierżawy i faktur VAT) wynika, że od roku 2009 do czerwca 2011 budynek o którym mowa we wniosku był wydzierżawiony w całości - 128 m2, a od lipca 2011 do listopada 2011 jednemu dzierżawcy powierzchnia 48 m2, ale przeznaczeniem budynku była wyłącznie dzierżawa, ponieważ sam budynek nie nadawał się do prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia, tj. zajęć sportowych zespołów dziecięcych i młodzieżowych piłki nożnej. Pozostała powierzchnia budynku była niewynajęta wyłącznie z braku chętnych do skorzystania z oferty dzierżawy.
 4. Budynek wraz z terenem na którym jest posadowiony był poprzednio własnością zlikwidowanej Kopalni, a potem przekazany został Gminie, która z kolei w roku 2002 udostępniła go Stowarzyszeniu. Stowarzyszenie nie ma dokumentacji informującej o tym, kiedy budynek został wybudowany i do jakiej działalności był wykorzystywany przed rokiem 2002.
 5. Wydatki poniesione w lipcu 2014 r. dotyczą remontu budynku, a nie istotnych ulepszeń podnoszących jego wartość, jak np. przebudowa, rozbudowa lub modernizacja.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przy ewentualnej sprzedaży budynku w roku 2015 lub 2016 Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT w trybie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy może skorzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ponieważ, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:
 • prawidłowe w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy przez Wnioskodawcę części budynku w sytuacji gdy dostawa ta nie zostanie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia,
 • nieprawidłowe w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy przez Wnioskodawcę części budynku w sytuacji gdy dostawa ta zostanie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle przedstawionych wyżej przepisów zarówno grunt jak i budynek spełniają definicję towaru wynikającą art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, a ich sprzedaż stanowi dostawę towarów zgodnie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Na mocy art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku oraz zwolnień od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Na podstawie art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z ustawowej definicji „pierwszego zasiedlenia” wynika, że pod tym pojęciem należy rozumieć: oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po wybudowaniu lub ulepszeniu, wynoszącym co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała czy użytkowana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez dokonującego dostawy czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę - bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Dokonując analizy powyższych przepisów stwierdzić należy, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Jak już wcześniej wskazano, dla dostawy nieruchomości – budynków, budowli lub ich części, ustawodawca przewidział możliwość stosowania zwolnienia od podatku w oparciu o jedną z dwóch podstaw prawnych: art. 43 ust. 1 pkt 10 lub też pkt 10a. Jednakże, dla możliwości zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy istotne jest, czy dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, czy też nie.

Analizując powołaną wcześniej definicję pierwszego zasiedlenia stwierdzić należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu.

Aby zatem dostawa wskazanego w opisie sprawy budynku mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tego budynku nie może upłynąć okres krótszy niż 2 lata.

Jak wynika z wniosku przedmiotem dostawy będzie część budynku będącego własnością Wnioskodawcy. Wnioskodawca w dniu 14 lutego 2014 r. zakupił budynek i grunt dla celów działalności gospodarczej. Budynek, o którym mowa we wniosku, został zakupiony do wykorzystania przy prowadzonej działalności gospodarczej z zamiarem wynajmu, bądź wykorzystania do innych czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z tym Wnioskodawca dokonał odliczenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. W dniu 17 lipca 2014 r. Wnioskodawca sprzedał część budynku wraz z gruntem. Wnioskodawca wskazał, że przed zakupem budynku w lutym 2014 r. korzystał z niego od roku 2002 na podstawie umowy z dnia 19 czerwca 2002 r. o nieodpłatnym użytkowaniu budynku i gruntu. Nieodpłatne wydanie nieruchomości nie wiązało się z opłatą VAT ze strony Wnioskodawcy. Wnioskodawca wskazał, że w lipcu 2014 r. przeprowadził remont części budynku. Wartość remontu nie przekroczyła 30% wartości pierwotnej budynku. Ponadto Wnioskodawca podaje, że wydatki poniesione w lipcu 2014 r. dotyczą remontu budynku, a nie istotnych ulepszeń podnoszących jego wartość, jak np. przebudowa, rozbudowa lub modernizacja. Wnioskodawca planuje sprzedaż budynku w 2015 lub 2016 roku.

Odnosząc przedstawiony wyżej opis spawy do powołanych przepisów prawa stwierdzić należy, że do pierwszego zasiedlenia części budynku mającej być przedmiotem sprzedaży doszło w momencie zakupu budynku przez Wnioskodawcę w ramach czynności opodatkowanej podatkiem VAT. Wcześniej w odniesieniu do tego budynku nie doszło do jego pierwszego zasiedlenia, gdyż jak wynika z wniosku, od 2002 r. budynek został wydany przez poprzedniego właściciela na podstawie umowy z dnia 19 czerwca 2002 r. o nieodpłatnym użytkowaniu budynku i gruntu, która to czynność, jak wskazał Wnioskodawca we wniosku, nie wiązała się z opłatą VAT oraz Wnioskodawca nie ma dokumentacji informującej o tym, do jakiej działalności budynek był wykorzystywany przed rokiem 2002.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że do pierwszego zasiedlenia budynku (w tym również części budynku mającej być przedmiotem sprzedaży) doszło 14 lutego 2014 r. w momencie jego zakupu przez Wnioskodawcę.

Jeżeli zatem planowana przez Wnioskodawcę dostawa budynku nie zostanie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia (licząc od dnia 14 lutego 2014 r.), jego dostawa będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Jeżeli natomiast planowana przez Wnioskodawcę dostawa budynku zostanie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia, to dostawa ta nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W tej sytuacji konieczne jest zbadanie przesłanek dla zastosowania zwolnienia od podatku dostawy części budynku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że budynek, o którym mowa we wniosku został zakupiony do wykorzystania przy prowadzonej działalności gospodarczej z zamiarem wynajmu, bądź wykorzystania do innych czynności opodatkowanych podatkiem VAT, w związku z czym Wnioskodawca dokonał odliczenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Jednocześnie Wnioskodawca nie dokonał ulepszenia budynku.

W związku z powyższym został spełniony warunek określony w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o VAT, ale nie został spełniony warunek określony w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT, gdyż jak wynika z wniosku, przy nabyciu budynku Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Jeżeli zatem dostawa części budynku zostanie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia, dostawa ta nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Ponieważ z wniosku wynika, że Wnioskodawca zakupił budynek do wykorzystania w prowadzonej działalności gospodarczej z zamiarem wynajmu bądź do wykorzystania do innych czynności opodatkowanych podatkiem VAT i w związku z tym dokonał odliczenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, dostawa części budynku nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Jeżeli zatem dostawa części budynku zakupionego 14 lutego 2014 r. zostanie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia, dostawa ta będzie opodatkowana 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że dostawa części budynku może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT w trybie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT należało uznać za prawidłowe, w sytuacji gdy dostawa ta nie zostanie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia.

Natomiast stanowisko Wnioskodawcy, że dostawa części budynku może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT w trybie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT należało uznać za nieprawidłowe, jeżeli dostawa budynku zostanie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.

Przedmiotem niniejszej interpretacji nie była kwestia opodatkowania sprzedaży przez Wnioskodawcę części budynku dokonanej 17 lipca 2014 r., gdyż w tym zakresie Wnioskodawca nie zadał pytania i nie przedstawił własnego stanowiska.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała