IBPP1/443-1241/11/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy dostawa opisanej nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2011r. (data wpływu 27 lipca 2011r.), uzupełnionym pismami z dnia 24 października 2011r. (data wpływu 28 października 2011r.) oraz z dnia 3 listopada 2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienia z opodatkowania dostawy prawa wieczystego użytkowania działek nr 2160/58, 2164/7 i 2164/8 wraz z posadowionymi na tych działkach budynkami i budowlami – jest prawidłowe,
 • opodatkowania 23% stawką podatku dostawy prawa wieczystego użytkowania działki nr 2189/2 wraz z posadowioną na tej działce budowlą – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2011r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 24 października 2011r. (data wpływu 28 października 2011r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 17 października 2011r. znak IBPP1/443-1241/11/AW oraz pismem z dnia 3 listopada 2011r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Oznaczenie nieruchomości (prawa) opisanej jako prawo użytkowania wieczystego działki nr 2160/58, 2164/7, 2189/2, 2164/8 – użytkowanie wieczyste do 4 grudnia 2089r.

Działki: 2189/2 o pow. 0,0375 ha, 2160/58, 2164/7, 2164/8 – obszar 4,6094 ha.

Właściciel: Skarb państwa. Użytkownik wieczysty: Sp. z o.o.

 1. Własność budynków i użytkowanie wieczyste zostało wniesione do Spółki z o.o. aportem tytułem pokrycia udziałów w Spółce z o.o. przez Spółkę Akcyjną aktem notarialnym z dnia 6 września 1996r. Strony podały wartość przedmiotu umowy na kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych), nie podawały, czy była to kwota z VAT’em. Nieruchomości są zabudowane: budynek laboratorium o powierzchni użytkowej 213 m2, budynek piecowni o powierzchni użytkowej 298 m2, budynek wodorotlenowni o powierzchni użytkowej 777 m2, budynek piecowni o powierzchni użytkowej 722 m2, budynek produkcji doświadczalnej o powierzchni użytkowej 144 m2, budynek adm.-prod. Z-4 o kubaturze 27.593 m3, budynek socjalny o powierzchni użytkowej 1.432 m2, budynek administracyjny, budynek biżuterii o powierzchni użytkowej 736 m2, budynek przewiązki o powierzchni użytkowej 194 m2. Urządzenia: wiata na butle o pow. uż. 151 m2, wiata magazynowa o pow. uż. 510 m2, wiata na masę i oleje o pow. uż. 22 m2, wiata warsztatu mechanicznego o pow. uż. 56 m2, wiata magazynu instalacyjnego o pow. uż. 57 m2, wiata garażowa o pow. uż. 50 m2.
 2. Budynki nie były zasiedlone w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług.
 3. W momencie nabycia Spółce z o.o. nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 4. Właściciel nie poniósł wydatków na ulepszenie w rozumieniu podatku dochodowym, wydatki takie w stosunku do działki nr 2164/7 poniosła Gmina, która przystosowała budynek do potrzeb Sądu. Budynek został ulepszony na kwotę 1.008.232,47 zł w latach październik 2004r. – października 2005r. Gmina zainwestowała także w otoczenie budynku tj. ogrodzenie, parking i oświetlenie na kwotę 119.982,85 zł. Ww. kwoty nie zostały zwrócone przez Spółkę z o.o. i stanowią dla Gminy inwestycję w obcym środku trwałym, tym samym Spółka z o.o. nie miała prawa do obniżenia kwoty podatku o kwotę podatku naliczonego. Działka 2164/7 wraz z budynkiem została oszacowana w postępowaniu egzekucyjnym na kwotę: 2.025.683,00 zł netto, w tym wartość prawa użytkowania wieczystego 312.353,00 zł, wartość prawa własności do budynku administracyjnego 1.713,330,00 zł.
 5. Działki są zakwalifikowane jako tereny przemysłowe i nie były wykorzystywane do produkcji rolnej. Działki 2160/58, 2164/7, 2164/8 znajdują się na terenach oznaczonych symbolem P1 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, działka nr 2189/2 znajduje się na terenach oznaczonych symbolem ZR – tereny zieleni nieurządzonej.
 6. Przedsiębiorstwo wcześniej dokonywało sprzedaży gruntów – ostatnia sprzedaż odbyła się w 2001r., z tego tytułu został odprowadzony podatek VAT.
 7. Spółka z o.o. złożyła zgłoszenie rejestracyjne VAT-R i składa deklaracje VAT-7.
 8. Spółka z o.o. nie posiada innych nieruchomości do sprzedaży.
 9. Nieruchomość jest przedmiotem najmu i dzierżawy, z tego tytułu Spółka z o.o. czerpie zyski. Spółka z o.o. posiada umowy najmu:
  • B Sp. z o.o. umowa dzierżawy od dnia 10 września 2009r. do maja 2015r.,
  • XX umowa najmu nr 1/2007 z dnia 1 lutego 2007r. na czas nieokreślony,
  • A Sp. z o.o. umowa dzierżawy z dnia 28 stycznia 2004r. na czas nieokreślony,
  • Y umowa najmu z dnia 2 stycznia 2008r. na czas nieokreślony,
  • Z umowa dzierżawy (jak wynika z uzupełnienia wniosku) z dnia 17 lipca 2003r. zawarta do dnia 31 grudnia 2012r.,
  • Q umowa dzierżawy od dnia 5 stycznia 2004r. na czas nieokreślony,
  • Urząd Gminy umowa dzierżawy z dnia 29 czerwca 2004r. do 28 czerwca 2024r.

W ostatecznej wersji uzupełnienia z dnia 3 listopada 2011r. podano ponadto, że:

 1. Wnioskodawca będący organem egzekucyjnym nie może ustalić, czy umowa przeniesienia własności aportem do Spółki z o.o. z dnia 6 września 1996r. była obciążona podatkiem VAT. Z treści aktu notarialnego wynika, że przedmiotowe nieruchomości nie wchodziły w chwili zawierania umowy w skład przedsiębiorstwa ani nie stanowiły nieruchomości fabrycznych spółki wnoszącej tj. Spółki Akcyjnej. Spółka ta przeniosła własność budynków wraz z prawem użytkowania wieczystego jako aport tytułem pokrycia udziałów na rzecz Spółki z o.o. W akcie tym wymienionych było szereg budowli i tą listą posłużono się przy składaniu wniosku o interpretację. Jednak z uwagi na trudności we wskazaniu jak ma się to do dzisiejszego stanu, Wnioskodawca wskazał nowy podział zgodny z opinią biegłego sporządzoną w 2008r. na potrzeby oszacowania nieruchomości:Działka ewidencyjna nr 2164/7 – zabudowana, trzykondygancyjny budynek biurowy nr VIII – użytkowany, obecnie wynajmowany przez Sąd – szczegółowo opisano stan nieruchomości pkt 4 zapytania. Budynek jest wynajmowany przez Spółkę z o.o. od sierpnia 2004r. na rzecz Gminy.
  Działka ewidencyjna nr 2164/8 – zabudowana parterowym budynkiem biurowym nr VI oraz budynkiem produkcyjno magazynowym VII – obydwa te budynki są wynajmowane przez A Sp. z o.o. od dnia 28 stycznia 2004r.
  Ponadto na działce tej znajduje się parterowa blaszana hala magazynowa V, jednak budowla ta znajduje się na granicy działek nr 2167/7 i 2160/58, budynek ten wynajmowany jest przez Z od dnia 17 lipca 2003r.
  Działka ewidencyjna nr 2160/58 – kwartał zabudowy administracyjno-produkcyjno-magazynowy składający się z czterech budynków sąsiadujących ze sobą I-IV:
  Budynek I – parterowy budynek biurowy, funkcja zaplecza biurowego,
  budynek ten wynajmowany jest przez B Sp. z o.o. od dnia 10 września 2009r.
  Budynek II – piętrowy o funkcji produkcyjno-magazynowej,
  budynek ten wynajmowany jest przez XX od dnia 1 lutego 2007r.
  Budynek III – niewielki, parterowy, obecnie znajduje się tu stolarnia,
  budynek ten wynajmowany jest przez Q od dnia 5 stycznia 2004r.
  Budynek IV – parterowy budynek administracyjny,
  budynek ten wynajmowany jest przez B Sp. z o.o. od dnia 10 września 2009r. – zajmuje się mediami i bieżącą administracją.
  Ponadto na działce tej znajduje się parterowa blaszana hala magazynowa V, jednak budowla ta znajduje się na granicy działek nr 2167/7 i 2160/58,
  budynek ten wynajmowany jest przez Z od dnia 17 lipca 2003r.
  Budynek IX – budynek dawnej wodorotlenowni, obecnie mieści się w nim wytwórnia rozpuszczalników,
  budynek ten wynajmowany jest przez Z od dnia 17 lipca 2003r.
  Budynek X – największy budynek położony na działce, można w nim wyróżnić część północną i południową:
  cześć północna jest piętrowa i pełni funkcje produkcyjno-magazynowe, mieści się tu wytwórnia kleju i drukarnia,
  część północna budynku wynajmowana jest przez Z od dnia 17 lipca 2003r.;
  część południowa jest wyższa i znacznie większa o funkcji produkcyjno-magazynowej, używana jest do procesu przeróbki surowców wtórnych i produkcji komponentów do paliw;
  część południowa budynku wynajmowana jest przez Y od 2 stycznia 2008r.
  Budynek XI – niewielki parterowy budynek magazynowy wynajmowany przez Z od dnia 17 lipca 2003r.
  Ponadto na działce tej znajduje się budynek portierni wzniesiony w latach 90-tych, nadal jest własnością Spółki z o.o. i nie jest wynajmowany, jest to budynek w świetle prawa budowlanego; dwa stalowe zbiorniki na gazy techniczne – zbiorniki są budowlą w świetle prawa budowlanego, obecnie nieużytkowane i nie są wynajmowane. Zarówno portiernia, jak również zbiorniki nie były i nie są wynajmowane.
  Działka nr 2189/2 – działka porośnięta roślinnością i krzewami według treści mapy zasadniczej oraz informacji zawartych w załączniku numer 1 opinii biegłego, pod powierzchnią gruntu znajduje się stary, nieużytkowany od lat podziemny zbiornik o konstrukcji żelbetonowej pełniący dawniej funkcję osadnika na chemikalia – zbiorniki są budowlą w świetle prawa budowlanego, obecnie nieużytkowane i nie są wynajmowane. Działka nie była i nie jest wynajmowana.
 2. Spółka jest podatnikiem podatku VAT i podatku akcyzowego od 7 października 1996r., składa deklaracje VAT - VAT-R, VAT-7.
 3. Klasyfikacja wynika z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy.
 4. Są to budynki i budowle trwale związane z gruntem w świetle prawa budowlanego, jednak Wnioskodawca nie posiada informacji PKOB i w tak krótkim czasie jej nie uzyska.
 5. Pierwsze zasiedlenie nastąpiło w datach zawartych umów najmu i dzierżawy podanych wyżej, upłynął okres ponad dwa lata.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie obciążenia podatkiem od towarów i usług VAT w zakresie sprzedaży licytacyjnej działek.

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż winna być obciążona podatkiem VAT 23%.

W uzupełnieniu wniosku podano ponadto, że w ocenie Wnioskodawcy, na działkach 2160/58, 2164/7, 2164/8 doszło do pierwszego zasiedlenia i działka podlega podatkowi VAT 23%, jednak ze względu na upływ czasu (2 1ata), korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.

Natomiast na działce nr 2189/2 nie doszło do pierwszego zasiedlenia i winna być ona obciążona podatkiem VAT 23%, działka nie korzysta ze zwolnienia od podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:

 • zwolnienia z opodatkowania dostawy prawa wieczystego użytkowania działek nr 2160/58, 2164/7 i 2164/8 wraz z posadowionymi na tych działkach budynkami i budowlami – uznaje się za prawidłowe,
 • opodatkowania 23% stawką podatku dostawy prawa wieczystego użytkowania działki nr 2189/2 wraz z posadowioną na tej działce budowlą – uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 powołanej ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Według art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 tej ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak stanowi art. 43 ust. 1 pkt 10 powołanej ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Jak wynika z art. 43 ust. 1 pkt 10a, zwalnia się dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

W myśl art. 43 ust. 7a powyższej ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT wynika natomiast, że ilekroć w jej przepisach mowa jest o pierwszym zasiedleniu – rozumie się przez to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Jak wynika z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), zwalnia się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będący organem egzekucyjnym, zamierza dokonać zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek nr 2160/58, 2164/7 (Wnioskodawca wprawdzie posługuje się również numerem 2167/7, jednakże z opisu sprawy wynika, że chodzi o tę samą działkę), 2189/2, 2164/8 – użytkowanie wieczyste do 4 grudnia 2089r. – których właścicielem jest Skarb Państwa, zaś użytkownikiem wieczystym Spółka z o.o. Własność budynków i użytkowanie wieczyste zostało wniesione do Spółki z o.o. aportem tytułem pokrycia udziałów w Spółce z o.o. przez Spółkę Akcyjną aktem notarialnym z dnia 6 września 1996r.

W momencie nabycia Spółce z o.o. nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Właściciel nie poniósł wydatków na ulepszenie w rozumieniu podatku dochodowym, wydatki takie w stosunku do działki nr 2164/7 poniosła Gmina, która przystosowała budynek do potrzeb Sądu. Budynek został ulepszony na kwotę 1.008.232,47 zł w latach październik 2004r. – października 2005r. Gmina zainwestowała także w otoczenie budynku tj. ogrodzenie, parking i oświetlenie na kwotę 119.982,85 zł. Ww. kwoty nie zostały zwrócone przez Spółkę z o.o. i stanowią dla Gminy inwestycję w obcym środku trwałym, tym samym Spółka z o.o. nie miała prawa do obniżenia kwoty podatku o kwotę podatku naliczonego.

Działki są zakwalifikowane jako tereny przemysłowe i nie były wykorzystywane do produkcji rolnej. Działki 2160/58, 2164/7, 2164/8 znajdują się na terenach oznaczonych symbolem P1 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, działka nr 2189/2 znajduje się na terenach oznaczonych symbolem ZR – tereny zieleni nieurządzonej.

Przedsiębiorstwo wcześniej dokonywało sprzedaży gruntów – ostatnia sprzedaż odbyła się w 2001r., z tego tytułu został odprowadzony podatek VAT.

Spółka z o.o. złożyła zgłoszenie rejestracyjne VAT-R i składa deklaracje VAT-7.

Działka ewidencyjna nr 2164/7 – zabudowana, trzykondygancyjny budynek biurowy nr VIII – użytkowany, obecnie wynajmowany przez Sąd. Budynek jest wynajmowany przez Spółkę z o.o. od sierpnia 2004r. na rzecz Gminy.

Działka ewidencyjna nr 2164/8 – zabudowana parterowym budynkiem biurowym nr VI oraz budynkiem produkcyjno magazynowym VII – obydwa te budynki są wynajmowane przez A Sp. z o.o. od dnia 28 stycznia 2004r.

Ponadto na działce tej znajduje się parterowa blaszana hala magazynowa V, jednak budowla ta znajduje się na granicy działek nr 2164/7 i 2160/58, budynek ten wynajmowany jest przez Z od dnia 17 lipca 2003r.

Działka ewidencyjna nr 2160/58 – kwartał zabudowy administracyjno-produkcyjno-magazynowy składający się z czterech budynków sąsiadujących ze sobą I-IV:

Budynek I wynajmowany jest przez B Sp. z o.o. od dnia 10 września 2009r.

Budynek II wynajmowany jest przez XX od dnia 1 lutego 2007r.

Budynek III wynajmowany jest przez Q od dnia 5 stycznia 2004r.

Budynek IV wynajmowany jest przez B Sp. z o.o. od dnia 10 września 2009r.

Ponadto na granicy działek 2164/7 i 2160/58 znajduje się hala magazynowa V, która wynajmowana jest przez Z od dnia 17 lipca 2003r.

Budynek IX wynajmowany jest przez Z od dnia 17 lipca 2003r.

Budynek X, w którym można wyróżnić część północną i południową:

cześć północna wynajmowana jest przez Z od dnia 17 lipca 2003r.;

część południowa wynajmowana jest przez Y od 2 stycznia 2008r.

Budynek XI wynajmowany jest przez Z od dnia 17 lipca 2003r.

Ponadto na działce tej znajduje się budynek portierni wzniesiony w latach 90-tych, nadal jest własnością Spółki z o.o., jest to budynek w świetle prawa budowlanego; dwa stalowe zbiorniki na gazy techniczne – zbiorniki są budowlą w świetle prawa budowlanego, obecnie nieużytkowane. Zarówno portiernia, jak również zbiorniki nie były i nie są wynajmowane.

Działka nr 2189/2 – działka porośnięta roślinnością i krzewami według treści mapy zasadniczej oraz informacji zawartych w załączniku numer 1 opinii biegłego, pod powierzchnią gruntu znajduje się stary, nieużytkowany od lat podziemny zbiornik o konstrukcji żelbetonowej pełniący dawniej funkcję osadnika na chemikalia – zbiorniki są budowlą w świetle prawa budowlanego, obecnie nieużytkowane i nie są wynajmowane. Działka nie była i nie jest wynajmowana.

Klasyfikacja wynika z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy.

Są to budynki i budowle trwale związane z gruntem w świetle prawa budowlanego.

Ponadto Wnioskodawca stanął na stanowisku, że na działkach 2160/58, 2164/7, 2164/8 doszło do pierwszego zasiedlenia i działka podlega podatkowi VAT 23%, jednak ze względu na upływ czasu (2 1ata), korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.

Natomiast na działce nr 2189/2 nie doszło do pierwszego zasiedlenia i winna być ona obciążona podatkiem VAT 23%, działka nie korzysta ze zwolnienia od podatku.

W rozpatrywanym stanie faktycznym należy wziąć pod uwagę, iż wyżej opisana dostawa działek nr 2164/7 i 2164/8, korzystać będzie ze zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż w stosunku do wszystkich trwale z gruntem związanych obiektów budowlanych posadowionych na tych działkach doszło do pierwszego zasiedlenia w datach ich wynajęcia i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tych obiektów upłynął okres dłuższy niż dwa lata. Oznacza to, iż warunki sprzeciwiające się zastosowaniu zwolnienia od podatku zostały wykluczone w przypadku tej dostawy.

Podobnie należy zastosować zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT wobec dostawy prawa wieczystego użytkowania gruntu w części, w jakiej grunt ten jest trwale związany z budynkami oznaczonymi przez Wnioskodawcę numerami I, II, III, IV, IX, X i XI posadowionymi na działce nr 2160/58.

Natomiast w stosunku do posadowionych na działce nr 2160/58 obiektów oznaczonych przez Wnioskodawcę jako portiernia oraz dwa stalowe zbiorniki na gazy techniczne należy stwierdzić, że wobec faktu, iż nie były one i nie są wynajmowane (tj. nie były i nie są przedmiotem czynności podlegającej opodatkowaniu), nie doszło wobec nich do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (...).

Zatem pierwszą czynnością podlegającą opodatkowaniu będzie planowana dostawa tych obiektów wraz z gruntem, z którym są trwale związane, co nie pozwala na zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie cytowanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b ustawy o VAT, gdyż dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W takim jednak przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Jak wynika ze złożonego wniosku, przedmiotowe nieruchomości spełniają oba wymienione w powyższym przepisie warunki, gdyż w stosunku do wymienionych obiektów nie przysługiwało nabywcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz nie ponosił on wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wobec powyższego, dostawa prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z trwale z nim związanym budynkiem portierni oraz budowlą w postaci dwóch stalowych zbiorników na gazy techniczne, jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż na działkach 2160/58, 2164/7 i 2164/8 doszło do pierwszego zasiedlenia i dostawa tych działek podlega VAT 23%, jednak ze względu na upływ czasu (2 lata) korzysta ze zwolnienia od podatku VAT – należało uznać za prawidłowe w odniesieniu do działek 2164/7 i 2164/8 oraz działki 2160/58 w części dotyczącej budynków oznaczonych we wniosku numerami I, II, III, IV, IX, X i XI.

Natomiast nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że na całości działki 2160/58 doszło do pierwszego zasiedlenia i w związku z tym korzysta ona ze zwolnienia od podatku, gdyż – jak wykazano powyżej – do pierwszego zasiedlenia nie doszło w stosunku do części tej działki dotyczącej portierni oraz dwóch stalowych zbiorników na gazy techniczne, jednak możliwe jest zwolnienie z podatku również tych obiektów wraz z gruntem, z którym są one trwale związane, w świetle brzmienia przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Odnośnie dostawy prawa wieczystego użytkowania gruntu oznaczonego we wniosku jako działka nr 2189/2 wraz z podziemnym zbiornikiem o konstrukcji żelbetonowej należy stwierdzić, że biorąc pod uwagę treść przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, również w stosunku do tego obiektu wraz z gruntem, z którym jest on trwale związany, możliwe jest zastosowanie zwolnienia z podatku VAT.

Jak wynika z wniosku, działka nr 2189/2 to działka porośnięta roślinnością i krzewami znajdująca się na terenach oznaczonych symbolem ZR – tereny zieleni nieurządzonej, jednakże z uwagi na fakt, iż na działce tej znajduje się podziemny zbiornik o konstrukcji żelbetonowej pełniący dawniej funkcję osadnika na chemikalia będący budowlą w świetle prawa budowlanego, należy uznać, że działka ta jest terenem zabudowanym, zatem nie można do jej dostawy zastosować zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

Ponieważ – jak wynika z wniosku – zbiorniki są budowlą w świetle prawa budowlanego obecnie nieużytkowane i nie są wynajmowane, działka nie była i nie jest wynajmowana, również w stosunku do niej nie doszło do pierwszego zasiedlenia, którym będzie mająca nastąpić dostawa.

Jednakże również w stosunku do tego obiektu nie przysługiwało nabywcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz nie ponosił on wydatków na jego ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wobec powyższego, dostawa prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z trwale z nim związaną budowlą w postaci podziemnego zbiornika o konstrukcji żelbetonowej, jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że na działce nr 2189/2 nie doszło do pierwszego zasiedlenia należało uznać za prawidłowe, natomiast stanowisko, że w związku z tym dostawa tej działki winna być obciążona podatkiem VAT 23% bo działka nie korzysta ze zwolnienia od podatku należało uznać za nieprawidłowe, gdyż ww. dostawa korzysta ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Należy również podkreślić, że zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, grunt będący przedmiotem dostawy (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego) podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowana jest dostawa budynków, budowli lub ich części na nim posadowionych.

Oznacza to, że w sytuacji, gdy dostawa budynków, budowli lub ich części jest opodatkowana, to również dostawa gruntu (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu), z którym te obiekty są trwale związane, jest opodatkowana, jeśli natomiast dostawa budynków, budowli lub ich części jest zwolniona z opodatkowania, to zwolnieniem objęta jest również dostawa gruntu, z którym te obiekty są trwale związane.

W przedmiotowej sprawie, do czynności zbycia prawa użytkowania wieczystego zastosowanie znajduje powołany wyżej przepis § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r., zgodnie z którym zwalnia się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego bądź zmiany stanu prawnego.

Na marginesie należy dodać, że w przypadku gdyby sprzedaż opisanej nieruchomości nastąpiła po dniu złożenia wniosku o przedmiotową interpretację a przed dniem 10 września 2011r. (jako zdarzenie przyszłe opisane we wniosku), to dostawa budynków oznaczonych numerami I i IV oraz przynależnej im części gruntu (prawa użytkowania wieczystego), na której są posadowione, objęta byłaby zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, jako dostawa mająca miejsce w okresie do 2 lat od pierwszego zasiedlenia (tj. najem trwający od 10 września 2009r.). Jeśli natomiast dostawa miała miejsce po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia to zastosowanie ma zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, jak opisano w interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.