0115-KDIT1-3.4012.576.2017.2.EB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zwolnienie od podatku sprzedaży gruntu zabudowanego oraz brak obowiązku opodatkowania darowizny gruntu zabudowanego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2017 r. (data wpływu 28 sierpnia 2017 r.), uzupełnionym w dniu 31 października 2017 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienia od podatku sprzedaży gruntu zabudowanego – jest nieprawidłowe
 • braku obowiązku opodatkowania darowizny gruntu zabudowanego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 31 października 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży gruntu zabudowanego oraz braku obowiązku opodatkowania darowizny gruntu zabudowanego.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Województwo jest właścicielem nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości S. w rejonie ulic M. K., W. i G. M., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 311/2, nr 312/36, nr 312/38, nr 312/39, nr 312/40, nr 312/41, nr 312/42, nr 312/43, nr 312/44 i nr 312/45.

Przedmiotowe działki (przed podziałami: nr 312/2, nr 312/17 oraz nr 311) z dniem 1 stycznia 1999 r. stały się z mocy prawa własnością Województwa, co zostało potwierdzone decyzją Wojewody z dnia 22 listopada 2000 r. Powyższa decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji i stanowiła podstawę wpisu prawa własności tych nieruchomości w księdze wieczystej. Powyższe działki (wraz z posadowionymi na nich budynkami i budowlami) zostały opuszczone przez Szpital (którego założycielem był Sejmik Województwa), w związku z przeprowadzeniem się tej jednostki do nowych obiektów. Nieruchomość została przejęta do zasobów Województwa protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 18 stycznia 2012 r. Zgodnie z oświadczeniem zastępcy Dyrektora Szpitala z dnia 29 marca 2012 r., w okresie od dnia 5 lipca 1993 r. do dnia 18 stycznia 2012 r. Szpital nie ponosił wydatków na ulepszenie nieruchomości, które by przekroczyły 30% wartości początkowej tych obiektów. Województwo od dnia przejęcia nieruchomości do dnia sporządzenia niniejszego wniosku nie poczyniło wydatków na ulepszenie przedmiotowych działek oraz posadowionych na nich budynków, które przekroczyłyby 30% wartości początkowej tych obiektów. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2014 r., nieruchomość położona jest:

 • w przeważającej części na terenie mieszkaniowym wielorodzinnym, terenie usług – w ramach tego terenu wyznaczono teren drogi wewnętrznej o modyfikowanej linii rozgraniczającej,
 • w niewielkiej części na terenie drogi publicznej głównej – teren ten obejmuje część działki nr 311/2.

Województwo zamierza zbyć prawo własności przedmiotowej nieruchomości. Dla potrzeb zbycia teren został podzielony na 5 obszarów, w tym dla 4 z nich przewiduje się również zbycie udziału w działce nr 312/41 stanowiącej drogę wewnętrzną, wydzieloną dla potrzeb obsługi komunikacyjnej tych terenów.

Zbycie prawa własności nieruchomości planowane jest poprzez:

 • przypadek a – sprzedaż w trybie przetargów publicznych lub sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz Gminy/Skarbu Państwa w tym również sprzedaż po obniżonej cenie czy z bonifikatą,
 • przypadek b – darowiznę na rzecz Gminy/Skarbu Państwa.

Na działce nr 312/41 o powierzchni 1.319 m2 znajdują się sieci uzbrojenia terenu elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, gazowa, kanalizacyjna, ciepłownicza i wodociągowa. Sieci te przebiegają przez znaczną część przedmiotowej działki. Ponadto, na działce znajdują się utwardzenia terenu (chodniki oraz jezdnie).

Obszar I. Nieruchomość gruntowa zabudowana składająca się z działek nr 311/2 i nr 312/44 wraz z udziałem w działce nr 312/41.

Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień 10 maja 2017 r., dwukrotnie aneksowanym w dniach 2 i 26 czerwca 2017 r.

 1. działka oznaczona nr 311/2 o powierzchni 1 057 m2, zabudowana jest:
  1. budynkiem portierni o pow. użytkowej 15 m2, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wyposażonym w instalacje: elektryczną i wodną,
  2. częścią budynku apteki, centrali telefonicznej i statystyki, o pow. użytkowej 272 m2, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, wyposażonym w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i gazową (pozostała część budynku znajduje się na działce nr 312/44).
  Ponadto, na działce znajdują się: ogrodzenie terenu byłego szpitala wpisane do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków wraz z bramami i furtkami, utwardzenia terenu (chodniki oraz jezdnia) oraz sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, gazowa, kanalizacyjna, ciepłownicza i wodociągowa.
 2. działka oznaczona nr 312/44 o powierzchni 4.878 m2, zabudowana jest:
  1. budynkiem głównym o pow. użytkowej 4.128 m2, czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym, wyposażonym w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ciepłej wody użytkowej, c.o., gazową i tlenową (obiekt wpisany do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków),
  2. częścią budynku apteki, centrali telefonicznej i statystyki wyżej opisanym (pozostała część budynku leży na działce nr 311/2).

Ponadto, na działce znajdują się utwardzenia terenu (jezdnie asfaltowe i place o nawierzchni asfaltowej wraz z krawężnikami betonowymi) oraz sieci uzbrojenia terenu: ciepłownicza, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, gazowa, kanalizacyjna, wodociągowa.

Dla budynku apteki, centrali telefonicznej i statystyki zawarta została przez Szpital ze spółką umowa najmu pomieszczeń o powierzchni użytkowej 125 m2 – w celu prowadzenia apteki – od 1 grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 14 lutego 2012 r. spółka korzystała z tych pomieszczeń bez tytułu prawnego, następnie Województwo zawarło umowę najmu tych pomieszczeń z powyższym podmiotem na okres od 15 lutego 2012 r. do 31 stycznia 2015 r., jednak nie dłużej niż do dnia zbycia nieruchomości – w celu prowadzenia apteki. W dalszej kolejności, z tym samym podmiotem, zawarto kolejną umowę najmu tych pomieszczeń z terminem obowiązywania od 1 lutego 2015 r. do 31 stycznia 2020 r., jednak nie dłużej niż do dnia zbycia nieruchomości – w celu prowadzenia apteki.

Obszar II. Nieruchomość gruntowa zabudowana składająca się z działek nr 312/36 i nr 312/43 wraz z udziałem w działce nr 312/41.

Na działce nr 312/36 o powierzchni 132 m2, znajdują się sieci uzbrojenia terenu: ciepłownicza, kanalizacyjna, wodociągowa. Sieci te przebiegają przez znaczną część przedmiotowej działki. Dodatkowo, z analizy mapy zasadniczej wynika, że wzdłuż zachodniej oraz częściowo wzdłuż południowej granicy działki, posadowione jest ogrodzenie wraz z przejazdem bramnym.

Działka oznaczona nr 312/43 o powierzchni 4.279 m2, zabudowana jest:

 • budynkiem kotłowni (wraz z kominem), o powierzchni użytkowej 390 m2, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wyposażonym w instalację elektryczną, wodociągową i ciepłowniczą,
 • budynkiem byłej tlenowni, o powierzchni użytkowej 51 m2, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wyposażonym w instalację elektryczną, ciepłowniczą i technologiczną (tlenową),
 • budynkiem byłego baru – kiosku o powierzchni zabudowy 56 m2, jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, o dużym zużyciu techniczno-funkcjonalnym.

Ponadto, na znacznej części powierzchni działki znajdują się: utwardzenia terenu (chodniki betonowe, place utwardzone betonem oraz asfaltem oraz jezdnie asfaltowe wraz z krawężnikami betonowymi), ogrodzenie – wzdłuż zachodniej granicy. Dodatkowo, na działce znajdują się sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczne, kanalizacyjne, wodociągowe, ciepłownicze.

Na działce oznaczonej nr 312/43 zawarto następujące umowy:

 • umowa dzierżawy gruntu o powierzchni 55 m2 zawarta na okres od 1 lipca 1999 r. do 31 stycznia 2004 r.,
 • umowa najmu powierzchni komina, zawarta na zamontowanie stacji bazowej telefonii komórkowej od 1 grudnia 1999 r. na okres 3 lat: aneksem nr 1 do ww. umowy przedłużono okres trwania umowy na okres od 1 stycznia 2002 r. do 30 listopada 2005 r.; aneksem nr 3 do ww. umowy przedłużono okres trwania umowy na okres od 1 grudnia 2005 r. do 30 kwietnia 2007 r.; aneksem nr 4 do ww. umowy przedłużono okres trwania umowy na okres od 1 maja 2007 r. na okres 3 lat; aneksem nr 5 do ww. umowy przedłużono okres trwania umowy na okres od 1 maja 2010 r. do 30 kwietnia 2013 r.

Województwo zawarło z ZOZ, dla którego organem założycielskim był Sejmik Województwa, umowę użyczenia części nieruchomości oznaczonej ówcześnie jako działka nr 312/37, na której zlokalizowany jest budynek kotłowni o pow. użytkowej 390 m2 (posadowiony na działce oznaczonej obecnie nr 312/43) i budynek hydroforni (posadowiony na działce oznaczonej obecnie nr 312/45) o pow. użytkowej 96 m2 w celu zasilania w wodę i energię cieplną budynku ZOZ, położonego na działce sąsiedniej. Umowa użyczenia kotłowni i hydroforni została zawarta na okres trzech lat licząc od 18 stycznia 2012 r. ZOZ zawarł z dotychczasowym najemcą nową umowę najmu części dachu budynku oraz komina o łącznej powierzchni 53 m2 na okres od 1 października 2012 r. do 30 września 2015 r. Powyższa umowa została rozwiązana przed terminem z dniem 13 marca 2015 r. W okresie od 14 marca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. dotychczasowy najemca korzystał z tej powierzchni bez tytułu prawnego.

Następnie, Województwo zawarło z tym samym podmiotem umowę najmu powyższej powierzchni części dachu i komina z terminem obowiązywania od 1 września 2015 r. do 28 lutego 2018 r., jednak nie dłużej niż do dnia zbycia nieruchomości dla celów świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Obszar III. Nieruchomość gruntowa zabudowana składająca się z działki nr 312/45 wraz z udziałem w działce nr 312/41.

Działka oznaczona nr 312/45 o powierzchni 6.769 m2, zabudowana jest:

 • budynkiem hydroforni, o pow. użytkowej 96 m2, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wyposażonym w instalację elektryczną i wodociągową,
 • budynkiem oddziału chorób płuc i chemioterapii, o pow. użytkowej 1.463 m2, składającym się z dwóch segmentów, wyposażonym w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ciepłej wody użytkowej i c.o.,
 • budynkiem przychodni wielospecjalistycznej, o pow. użytkowej 496 m2, w części jedno- i dwukondygnacyjnym, wyposażonym w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ciepłej wody użytkowej, c.o.

Ponadto, na znacznej części powierzchni działki znajdują się utwardzenia terenu (chodniki betonowe, place utwardzone betonem oraz asfaltem oraz jezdnie asfaltowe wraz z krawężnikami betonowymi), ogrodzenie – wzdłuż północnej i zachodniej granicy działki. Dodatkowo, na działce znajdują się sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, kanalizacyjne, wodociągowe, ciepłownicze.

Na działce oznaczonej nr 312/45 zawarto następujące umowy:

 • Województwo zawarło z ZOZ, dla którego organem założycielskim był Sejmik Województwa, umowę użyczenia części nieruchomości oznaczonej ówcześnie jako działka nr 312/37, na której zlokalizowany jest budynek kotłowni o pow. użytkowej 390 m2 (posadowiony na działce oznaczonej obecnie nr 312/43) i budynek hydroforni (posadowiony na działce oznaczonej obecnie nr 312/45) o pow. użytkowej 96 m2, w celu zasilania w wodę i energię cieplną budynku ZOZ położonego na działce sąsiedniej. Umowa użyczenia kotłowni i hydroforni została zawarta na okres trzech lat licząc od dnia 18 stycznia 2012 r.,
 • umowa najmu budynku przychodni specjalistycznej o pow. użytkowej 496 m2, zawarta na czas oznaczony od 2 czerwca 2014 r. do 31 maja 2018 r., jednak nie dłużej niż do dnia zbycia nieruchomości – w celu prowadzania usług w zakresie noclegów,
 • oddziału chorób płuc i chemioterapii o pow. użytkowej 1.463 m2 wraz z przynależnym gruntem o powierzchni 1.880 m2 (część działki oznaczonej obecnie nr 312/45) zawarta na czas oznaczony od 16 grudnia 2016 r. do 15 grudnia 2021 r., jednak nie dłużej niż do dnia zbycia nieruchomości – w celu prowadzania usług w zakresie noclegów.

Obszar IV. Nieruchomość gruntowa zabudowana składająca się z działki nr 312/42 wraz z udziałem w działce nr 312/41.

Zgodnie z ww. operatem szacunkowym działka oznaczona nr 312/42 o pow. 4.253 m2, zabudowana jest:

 • budynkiem oddziału laryngologii i okulistyki o pow. użytkowej 1.621 m2 wraz z podjazdem, trzykondygnacyjnym, wyposażonym w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i gazową (obiekt wpisany do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków),
 • budynkiem byłej drukarni o pow. użytkowej 96 m2, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, ze strychem, wyposażonym w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ciepłej wody użytkowej, gazową, c.o.

Ponadto, na znacznej części powierzchni działki znajdują się: utwardzenia terenu (chodniki, place utwardzone asfaltem oraz jezdnie asfaltowe wraz z krawężnikami betonowymi), ogrodzenie – częściowo wzdłuż północnej granicy działki. Dodatkowo, na działce znajdują się sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, kanalizacyjne, wodociągowe, ciepłownicze, gazowe. Na działce oznaczonej nr 312/42 zawarto następujące umowy:

 • umowa dzierżawy gruntu o pow. 42 m2 zawarta na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.,
 • umowa dzierżawy gruntu o pow. 32,50 m2, zawarta na okres od 29 lipca 2005 r. do 30 kwietnia 2011 r. – pod działalność handlową,
 • umowa najmu powierzchni użytkowej 37 m2 w budynku byłej drukarni, zawarta na okres od 28 lutego 2006 r. do 31 grudnia 2011 r. W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 14 lutego 2012 r. dotychczasowy najemca korzystał z tych pomieszczeń bez tytułu prawnego. Następnie, Województwo zawarło umowę najmu tych pomieszczeń na okres od 15 lutego 2012 r. do 31 stycznia 2015 r., z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej. Następnie zawarto kolejną umowę najmu tych pomieszczeń z tym samym najemcą, na okres od 17 lutego 2015 r. do 31 stycznia 2020 r.

Z tym samym najemcą zawarta została również umowa najmu dodatkowej powierzchni 59 m2 (w tym samym budynku) na okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2017 r.

 • umowa dzierżawy części przedmiotowej nieruchomości zawarta na czas oznaczony od 1 października 2013 r. do 30 września 2016 r. jednak nie dłużej niż do dnia podjęcia decyzji o innym sposobie zagospodarowania lub w przypadku zbycia przedmiotowej nieruchomości do dnia jej zbycia w celu umieszczenia stalowego nośnika reklamowego o powierzchni ekspozycji 11,50 m2.

Obszar V. Nieruchomość gruntowa zabudowana składająca się z działek nr 312/38, nr 312/39 i nr 312/40.

Zgodnie z ww. operatem szacunkowym:

Działka oznaczona nr 312/40 o powierzchni 3 533 m2, zabudowana jest:

 • budynkiem agregatorowni o pow. użytkowej 113 m2, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wyposażonym w instalację elektryczną i wodociągową,
 • budynkiem magazynu o pow. użytkowej 326 m2, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wyposażonym w instalację elektryczną, wodociągową i grzewczą,
 • budynkiem administracyjno-magazynowym o pow. użytkowej 293 m2, jednokondygnacyjnym ze strychem, niepodpiwniczonym, wyposażonym w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ciepłej wody użytkowej i grzewczą.

Ponadto, na znacznej części powierzchni działki znajdują się: utwardzenia terenu – jezdnia asfaltowa, chodniki i place betonowe, ogrodzenia. Dodatkowo, na działce znajdują się sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczne, kanalizacyjne, wodociągowe, ciepłownicze.

Na działce oznaczonej nr 312/40 zawarto następujące umowy:

 • umowa najmu budynku magazynowego zawarta na okres od 15 kwietnia 2015 r. do 14 kwietnia 2019 r. dla celów magazynowych, handlowych i świadczenia usług. Umowa najmu została wypowiedziana ze skutkiem na dzień 18 marca 2016 r.,
 • umowa najmu budynku administracyjno-magazynowego zawarta na okres od 5 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2013 r. dla potrzeb stworzenia miejsca rozrywki. Umowa najmu została rozwiązana z dniem 29 lutego 2016 r.

Na działce nr 312/38 o powierzchni 839 m2, znajdują się sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa. Sieci te przebiegają przez znaczną część przedmiotowej działki.

Na działce nr 312/39 o powierzchni 242 m2, znajdują się sieci uzbrojenia terenu: kanalizacyjna, elektroenergetyczna. Sieci te przebiegają przez znaczną część przedmiotowej działki.

Wymienione w powyższym wniosku naniesienia na opisywanych działkach [za wyjątkiem utwardzeń terenu oraz ogrodzeń (wraz z bramami, przejazdami i furtkami)] są budynkami lub budowlami w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Utwardzenia terenu oraz ogrodzenia (wraz z bramami, przejazdami i furtkami) stanowią urządzenia budowlane, o których mowa w art. 3 ust. 9 cytowanej ustawy.

Z analizy mapy zasadniczej oraz zebranych przez rzeczoznawcę majątkowego informacji wynika, że zasadnicza część opisanego uzbrojenia technicznego stanowi własność Województwa – poza niektórymi odcinkami sieci stanowiącymi własność przedsiębiorstw przesyłowych, z tym zastrzeżeniem, że sieci uzbrojenia technicznego zlokalizowane na działkach niezabudowanych budynkami, tj. nr 312/36, nr 312/38 i nr 312/39 stanowią w całości własność Województwa, na działce nr 312/41 część infrastruktury elektroenergetycznej (ok. 46%) stanowi własność przedsiębiorstwa przesyłowego (wszystkie pozostałe sieci stanowią własność Województwa).

Budynki posadowione na działkach nr: 311/2, 312/44, 312/36, 312/43, 312/45, 312/42 i 312/40 stały się własnością Województwa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r., co zostało potwierdzone ostateczną decyzją Wojewody z dnia 22 listopada 2000 r. Z tytułu nabycia opisanych w treści wniosku gruntów, budynków i budowli Województwu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Województwo nie ponosiło wydatków na ulepszenia poszczególnych budynków, budowli, od których przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 • Czy planowana sprzedaż [przypadek a)] działek szczegółowo opisanych w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ze stawką podstawową?
 • Czy planowana darowizna [przypadek b)] działek szczegółowo opisanych w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku stanowi dostawę towarów i tym samym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanym zdarzeniu przyszłym sprzedaż przedmiotowych działek [przypadek a)] podlegać będzie zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: „ustawa”).

Stosownie do dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zaś przez dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, przez towar należy rozumieć rzeczy lub ich części, czyli również grunt.

Jak stanowi art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z nowym nurtem orzeczniczym krajowych sądów administracyjnych, powstałym na podstawie wykładni prounijnej „pierwsze zasiedlenie” powinno być rozumiane szeroko, jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 maja 2015 roku o sygn. 1 FSK 382/14).

Mając powyższe na uwadze, w stanie faktycznym przedstawionym w niniejszym wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług, planowana sprzedaż (dostawa) budynków i budowli posadowionych na działkach nr 311/2, nr 312/40, nr 312/42, nr 312/43, nr 312/44, nr 312/45 oraz budowli na działkach nr 312/36, nr 312/38, nr 312/39 i nr 312/41 zwolniona będzie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, bowiem rozumiejąc pojęcie pierwszego zasiedlenia szerzej, jako każde wykorzystywanie na potrzeby własnej działalności gospodarczej należy uznać, że miało już miejsce pierwsze zasiedlenie przedmiotowych budynków i budowli oraz upłynęły od niego co najmniej dwa lata. Należy jednocześnie zaznaczyć, że w myśl art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Grunt zatem będzie dzielić los prawny budynków i budowli w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, co oznacza, że jeśli dostawa budynków i budowli korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym są one posadowione.

Odnośnie drugiego pytania [przypadek b)], Województwo stoi na stanowisku, że darowizna przedmiotowych działek nie stanowi dostawy towarów i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z uwagi na fakt, że przy nabywaniu przedmiotowej nieruchomości nie przysługiwało Województwu (w całości lub w części) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego:
 • jest nieprawidłowe – w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży gruntu zabudowanego,
 • jest prawidłowe – w zakresie braku obowiązku opodatkowania darowizny gruntu zabudowanego.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny
 • jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a 30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Jak stanowi art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Według art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Należy zwrócić uwagę, że przepisy Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 str. 1 z późn. zm.), posługują się pojęciem „pierwszego zasiedlenia”, jednakże nie definiują tego pojęcia oraz nie wprowadzają dodatkowych warunków go określających.

W kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 14 maja 2015 r. o sygn. I FSK 382/14. Sąd w wyroku tym stwierdził, że „Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”. Zatem w taki sposób powinna być odczytywana definicja przewidziana w treści art. 2 pkt 14 ustawy o VAT”.

W konsekwencji zarówno zgodnie z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz w świetle utrwalonego w tej materii orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pierwsze zasiedlenie budynku należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”. W efekcie, aby w tej sytuacji można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do zajęcia budynku, jego używania, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10 pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Analiza treści wniosku oraz przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że planowana sprzedaż

 1. Wymienionych w ramach Obszaru I
  1. budynku apteki, centrali telefonicznej, statystyki (w tej części, która była przedmiotem najmu) – będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż z dniem oddania ich w najem nastąpiło pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy i od tego czasu minęły co najmniej 2 lata.
  2. w pozostałym zakresie (w tym części budynku apteki, centrali telefonicznej, statystyki, które nie były przedmiotem najmu) – sprzedaż nie będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż z treści wniosku nie wynika aby doszło do ich pierwszego zasiedlenia. Jednocześnie Województwo wskazało, że przy nabyciu nieruchomości nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz nie ponosiło wydatków na ulepszenia budynków i budowli posadowionych na ww. gruntach, zatem sprzedaż tych obiektów będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.
 2. Wymienionego w ramach Obszaru II
  1. budynku kotłowni (wraz z kominem) – będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż z dniem oddania w najem (najem powierzchni komina) nastąpiło pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy i od tego czasu minęły co najmniej 2 lata,
  2. w pozostałym zakresie – sprzedaż nie będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż nie doszło do ich pierwszego zasiedlenia. Sprzedaż tych obiektów będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.
 3. Wymienionych w ramach Obszaru III
  1. budynku oddziału chorób płuc i przychodni specjalistycznej – będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż z dniem oddania w najem nastąpiło pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, o ile do dnia sprzedaży upłynie okres co najmniej dwóch lat (umowa najmu oddziału chorób płuc została zawarta 16 grudnia 2016 r.),
  2. w pozostałym zakresie – sprzedaż nie będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż nie doszło do pierwszego zasiedlenia. Sprzedaż tych obiektów będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.
 4. Wymienionych w ramach Obszaru IV
  1. budynku drukarni – będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż z dniem oddania w najem nastąpiło pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy i od tego czasu minęły co najmniej 2 lata,
  2. w pozostałym zakresie – sprzedaż nie będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż nie doszło do pierwszego zasiedlenia. Sprzedaż tych obiektów będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.
 5. Wymienionych w ramach Obszaru V
  1. budynku magazynowego i administracyjno-magazynowego – będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż z dniem oddania w najem nastąpiło pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy i od tego czasu minęły co najmniej 2 lata,
  2. w pozostałym zakresie – sprzedaż nie będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż nie doszło do pierwszego zasiedlenia. Sprzedaż tych obiektów będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Podkreślić należy, że grunt podlega opodatkowaniu według stawki właściwej dla obiektu budowlanego, który się na nim znajduje. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynku lub budowli trwale z nim związanych. Zatem do opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży gruntu zastosowanie znajdą odpowiednio te same zasady opodatkowania, jak do budynków i budowli będących przedmiotem zbycia, w myśl przywołanego art. 29a ust. 8 ustawy.

W sytuacji natomiast, gdy Województwo dokona darowizny nieruchomości, o których mowa we wniosku, z uwagi na fakt, że nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, czynność ta nie będzie stanowić odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Zatem nieodpłatne przekazanie niniejszej nieruchomości, w myśl art. 7 ust. 2 ustawy, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Należy zauważyć, że co prawda Województwo prawidłowo wskazało, że sprzedaż opisanej we wniosku nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia od podatku, jednakże ze względu na błędną argumentację (wskazanie jako podstawy prawnej wyłącznie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy), stanowisko należało uznać w tej części za nieprawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.