Grunt zabudowany | Interpretacje podatkowe

Grunt zabudowany | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to grunt zabudowany. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzedaży gruntu zabudowanego oraz brak obowiązku opodatkowania darowizny gruntu zabudowanego.
Fragment:
(...) gruntu zabudowanego – jest nieprawidłowe braku obowiązku opodatkowania darowizny gruntu zabudowanego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 31 października 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży gruntu zabudowanego oraz braku obowiązku opodatkowania darowizny gruntu zabudowanego. We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe. Województwo jest właścicielem nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości S. w rejonie ulic M. K., W. i G. M., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 311/2, nr 312/36, nr 312/38, nr 312/39, nr 312/40, nr 312/41, nr 312/42, nr 312/43, nr 312/44 i nr 312/45. Przedmiotowe działki (przed podziałami: nr 312/2, nr 312/17 oraz nr 311) z dniem 1 stycznia 1999 r. stały się z mocy prawa własnością Województwa, co zostało potwierdzone decyzją Wojewody z dnia 22 listopada 2000 r. Powyższa decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji i stanowiła podstawę wpisu prawa własności tych nieruchomości w księdze wieczystej.
2017
13
gru

Istota:
W zakresie sposobu opodatkowania zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2017 r. (data wpływu 23 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Na podstawie umowy z dnia 2 marca 1999 r. Wnioskodawca nabył od sprzedającego, będącego spółką akcyjną prawo użytkowania wieczystego czterech zabudowanych działek ewidencyjnych gruntu o numerach 8,9,19,20/1 oraz prawo własności budynków i budowli, posadowionych na tych działkach. Nabycie nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabywanych budynków. W chwili obecnej działki pozostają nadal działkami zabudowanymi. Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów, wszystkie cztery działki stanowią tereny przemysłowe (Ba). Przedmiotowy teren objęty jest uchwałą Rady Miasta z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych.
2017
2
cze

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży przez Wnioskodawcę części budynku:- w sytuacji, gdy dostawa części budynku nie zostanie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia,- w sytuacji, gdy dostawa części budynku zostanie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia.
Fragment:
Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę - bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata. W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.
2016
13
mar

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT zbywanej nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.
Fragment:
Jednak z uwagi na to, że przy nabyciu działek nie przysługiwało Powiatowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz Powiat nie ponosił wydatków na ulepszenie budowli, w stosunku do których miałby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, dostawa ta (grunt zabudowany budowlą – drogą) korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Jak już wskazano, grunt będący przedmiotem dostawy będzie podlegał opodatkowaniu według takiej stawki podatku VAT jaką opodatkowana będzie budowla na nim posadowiona. Oznacza to, że w rozpatrywanej sprawie, gdy budowla tj. droga korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, również dostawa gruntu będzie korzystała ze zwolnienia od podatku. W związku z możliwością korzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, analiza zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT stała się bezzasadna. Zatem, dla dostawy nieruchomości, na której posadowiona jest droga będąca budowlą powiat może zastosować zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidlowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2015
25
sie

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
W konsekwencji powyższego w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy jest grunt zabudowany częścią budynku znajdującego się na sąsiedniej działce - w świetle ustawy o podatku od towarów i usług - nie dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania częścią tego budynku jak właściciel (zarówno w sensie ekonomicznym, jak i w sensie prawnym), a zatem przedmiotem dostawy może być tylko grunt. W tym przypadku faktem pozostaje jednak to, że przedmiotem dostawy będzie grunt, którego nie można już uznać za teren niezabudowany w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Biorąc pod uwagę powyższe uznać należy, że w sytuacji gdy na działce nr 4115/2 znajduje się część werandy, to planowana sprzedaż ww. działki powinna być traktowana jako odpłatna dostawa nieruchomości zabudowanej, a Wnioskodawca będzie dokonywał zbycia nieruchomości stanowiącej grunt zabudowany budynkiem. W rozpatrywanej sprawie nie będzie miał również zastosowania art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu, ponieważ dostawa części budynku w tym przypadku nie będzie miała miejsca.
2015
5
sie

Istota:
Czy sprzedaż udziału w prawie wieczystego użytkowania działki, na której posadowione są baraki pod rozbiórkę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Tym samym, aby zastosować prawidłową stawkę VAT dla sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu należy w pierwszej kolejności ustalić, czy przedmiotem zbycia jest grunt zabudowany czy niezabudowany. Następnie trzeba określić, jaka jest stawka właściwa dla budynku/budowli (w przypadku gruntu zabudowanego) oraz ustalić przeznaczenie zbywanego gruntu (w przypadku gruntu niezabudowanego). Użytkownik wieczysty, dokonujący zbycia prawa wieczystego użytkowania tego gruntu, nie powinien wyodrębniać z podstawy opodatkowania wartości gruntu, a do całości transakcji powinna zostać zastosowana stawka właściwa dla posadowionych na gruncie budowli. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT). W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie (...)
2015
24
cze

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania dostawy lokalu
Fragment:
Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT. Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. W świetle przytoczonego przepisu kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części jest ustalenie, czy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki okres upłynął od tego momentu. Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 powołanej ustawy. Stosownie do tego przepisu, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.
2015
20
mar

Istota:
Opodatkowanie dostawy nieruchomości zabudowanej
Fragment:
Jak wynika z opisu sprawy w odniesieniu do wskazanego gruntu zabudowanego budynkiem hydroforni Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT oraz nie ponosił wydatków na ulepszenie przekraczających 30% jego wartości początkowej. Zatem dostawa opisanego gruntu zabudowanego będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. W odniesieniu do sprzedaży nieruchomości, na której znajduje się plac składowy zabudowany ogrodzeniem oraz utwardzony płytami betonowymi należy wskazać, że zwolnienie zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy nie będzie mieć zastosowania, gdyż sprzedaż opisanej nieruchomości będzie wykonywana w ramach pierwszego zasiedlenia. Nabycie wskazanej nieruchomości nie uprawniało Zainteresowanego do odliczenia podatku VAT, ponadto nie była przedmiotem umów sprzedaży, najmu. Jednakże znajdzie zastosowanie norma prawna wskazana w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Zainteresowany co prawda ponosił w roku 2004 wydatki na ulepszenie przekraczające 30% wartości początkowej w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, ale nieruchomość w stanie ulepszonym do dnia dzisiejszego jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych.
2014
25
gru

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego
Fragment:
(...) gruntu zabudowanego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 sierpnia 2013 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Sp. z o.o. (dalej: „ Spółka ”), która jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług, zamierza dokonać sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej gruntu wraz z prawem własności naniesień znajdujących się na działce. Przedmiotowa działka ewidencyjna gruntu położona jest w obrębie administracyjnym miasta C. Dla wskazanej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta o numerze ........... Właścicielem działki jest Skarb Państwa, Spółka jest natomiast użytkownikiem wieczystym. Działka ewidencyjna gruntu zabudowana jest następującymi budynkami i budowlami, będącymi własnością Spółki, które to budynki i budowle Spółka nabyła od spółki S.A.: (...)
2014
25
kwi

Istota:
Czy w przedstawionej sytuacji dostawa udziału prawa użytkowania wieczystego działki, będącej drogą, stanowi dostawę odrębną od sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego.
Fragment:
(...) gruntu zabudowanego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 listopada 2012r. złożono w tut. organie ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy w przedstawionej sytuacji dostawa udziału prawa użytkowania wieczystego działki, będącej drogą, stanowi dostawę odrębną od sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21 lutego 2013r. (data wpływu 25 lutego 2013r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-1214/12/ES z dnia 13 lutego 2013r. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: (...) S.A. (dalej „ Spółka ”) jest właścicielem licznych nieruchomości. W związku z restrukturyzacją obszaru C. w ramach Grupy Kapitałowej, w najbliższym czasie planowana jest sprzedaż wybranych nieruchomości należących do Spółki, w szczególności mających charakter nieprodukcyjny. W najbliższym czasie Spółka zamierza dokonać sprzedaży m.in.: prawa użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym, wraz z udziałem wynoszącym 1/10 części prawa użytkowania wieczystego działki gruntu, stanowiącego drogę dojazdową.
2013
25
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.