Grunt zabudowany | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to grunt zabudowany. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
27
kwi

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Podsumowując wskazać należy, że istotą sprzedaży działki w bezprzetargowym trybie o jakim mowa w art. 37 ust. 2 pkt 6 u.g.n. na której znajdują się elementy budynku usytuowanego na odrębnej nieruchomości jest sprzedażą terenu niezabudowanego, do którego odnosi się art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy o VAT, a nie gruntu zabudowanego bez budynku (...)”. Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 marca 2015 r., sygn. akt I FSK 740/14 (LEX nr 1666060), gdzie wyjaśnił, ze sprzedaż działki w trybie art. 209a u.g.n. na której znajdują się elementy należące do budynku usytuowanego na sąsiedniej nieruchomości będzie dostawą niezabudowanej działki gruntu zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Z opisu sprawy wynika, że przedmiotowa nieruchomość niezabudowana nie spełnia warunków, o których mowa w cytowanym art. 2 pkt 33 ustawy, tj. nie jest terenem budowlanym w rozumieniu tego przepisu. Dla wskazanej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zatem sprzedaż ww. nieruchomości będzie stanowiła dostawę terenu niezabudowanego innego niż teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy. W konsekwencji przedmiotowa transakcja sprzedaży będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Podsumowując, w odpowiedzi na zadane pytanie stwierdzić należy, że sprzedaż opisanej we wniosku działki nr 45/2 będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 ustawy.

2017
13
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku sprzedaży gruntu zabudowanego oraz brak obowiązku opodatkowania darowizny gruntu zabudowanego.

Fragment:

(...) gruntu zabudowanego – jest nieprawidłowe braku obowiązku opodatkowania darowizny gruntu zabudowanego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 31 października 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży gruntu zabudowanego oraz braku obowiązku opodatkowania darowizny gruntu zabudowanego. We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe. Województwo jest właścicielem nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości S. w rejonie ulic M. K., W. i G. M., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 311/2, nr 312/36, nr 312/38, nr 312/39, nr 312/40, nr 312/41, nr 312/42, nr 312/43, nr 312/44 i nr 312/45. Przedmiotowe działki (przed podziałami: nr 312/2, nr 312/17 oraz nr 311) z dniem 1 stycznia 1999 r. stały się z mocy prawa własnością Województwa, co zostało potwierdzone decyzją Wojewody z dnia 22 listopada 2000 r. Powyższa decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji i stanowiła podstawę wpisu prawa własności tych nieruchomości w księdze wieczystej.

2017
2
cze

Istota:

W zakresie sposobu opodatkowania zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2017 r. (data wpływu 23 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Na podstawie umowy z dnia 2 marca 1999 r. Wnioskodawca nabył od sprzedającego, będącego spółką akcyjną prawo użytkowania wieczystego czterech zabudowanych działek ewidencyjnych gruntu o numerach 8,9,19,20/1 oraz prawo własności budynków i budowli, posadowionych na tych działkach. Nabycie nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabywanych budynków. W chwili obecnej działki pozostają nadal działkami zabudowanymi. Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów, wszystkie cztery działki stanowią tereny przemysłowe (Ba). Przedmiotowy teren objęty jest uchwałą Rady Miasta z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych.

2016
13
mar

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży przez Wnioskodawcę części budynku:- w sytuacji, gdy dostawa części budynku nie zostanie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia,- w sytuacji, gdy dostawa części budynku zostanie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia.

Fragment:

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę - bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata. W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

2015
25
sie

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT zbywanej nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Fragment:

Jednak z uwagi na to, że przy nabyciu działek nie przysługiwało Powiatowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz Powiat nie ponosił wydatków na ulepszenie budowli, w stosunku do których miałby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, dostawa ta (grunt zabudowany budowlą – drogą) korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Jak już wskazano, grunt będący przedmiotem dostawy będzie podlegał opodatkowaniu według takiej stawki podatku VAT jaką opodatkowana będzie budowla na nim posadowiona. Oznacza to, że w rozpatrywanej sprawie, gdy budowla tj. droga korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, również dostawa gruntu będzie korzystała ze zwolnienia od podatku. W związku z możliwością korzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, analiza zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT stała się bezzasadna. Zatem, dla dostawy nieruchomości, na której posadowiona jest droga będąca budowlą powiat może zastosować zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidlowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2015
5
sie

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

W konsekwencji powyższego w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy jest grunt zabudowany częścią budynku znajdującego się na sąsiedniej działce - w świetle ustawy o podatku od towarów i usług - nie dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania częścią tego budynku jak właściciel (zarówno w sensie ekonomicznym, jak i w sensie prawnym), a zatem przedmiotem dostawy może być tylko grunt. W tym przypadku faktem pozostaje jednak to, że przedmiotem dostawy będzie grunt, którego nie można już uznać za teren niezabudowany w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Biorąc pod uwagę powyższe uznać należy, że w sytuacji gdy na działce nr 4115/2 znajduje się część werandy, to planowana sprzedaż ww. działki powinna być traktowana jako odpłatna dostawa nieruchomości zabudowanej, a Wnioskodawca będzie dokonywał zbycia nieruchomości stanowiącej grunt zabudowany budynkiem. W rozpatrywanej sprawie nie będzie miał również zastosowania art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu, ponieważ dostawa części budynku w tym przypadku nie będzie miała miejsca.

2015
24
cze

Istota:

Czy sprzedaż udziału w prawie wieczystego użytkowania działki, na której posadowione są baraki pod rozbiórkę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Tym samym, aby zastosować prawidłową stawkę VAT dla sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu należy w pierwszej kolejności ustalić, czy przedmiotem zbycia jest grunt zabudowany czy niezabudowany. Następnie trzeba określić, jaka jest stawka właściwa dla budynku/budowli (w przypadku gruntu zabudowanego) oraz ustalić przeznaczenie zbywanego gruntu (w przypadku gruntu niezabudowanego). Użytkownik wieczysty, dokonujący zbycia prawa wieczystego użytkowania tego gruntu, nie powinien wyodrębniać z podstawy opodatkowania wartości gruntu, a do całości transakcji powinna zostać zastosowana stawka właściwa dla posadowionych na gruncie budowli. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT). W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie (...)

2015
20
mar

Istota:

W zakresie zwolnienia z opodatkowania dostawy lokalu

Fragment:

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT. Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. W świetle przytoczonego przepisu kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części jest ustalenie, czy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki okres upłynął od tego momentu. Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 powołanej ustawy. Stosownie do tego przepisu, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

2014
25
gru

Istota:

Opodatkowanie dostawy nieruchomości zabudowanej

Fragment:

Jak wynika z opisu sprawy w odniesieniu do wskazanego gruntu zabudowanego budynkiem hydroforni Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT oraz nie ponosił wydatków na ulepszenie przekraczających 30% jego wartości początkowej. Zatem dostawa opisanego gruntu zabudowanego będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. W odniesieniu do sprzedaży nieruchomości, na której znajduje się plac składowy zabudowany ogrodzeniem oraz utwardzony płytami betonowymi należy wskazać, że zwolnienie zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy nie będzie mieć zastosowania, gdyż sprzedaż opisanej nieruchomości będzie wykonywana w ramach pierwszego zasiedlenia. Nabycie wskazanej nieruchomości nie uprawniało Zainteresowanego do odliczenia podatku VAT, ponadto nie była przedmiotem umów sprzedaży, najmu. Jednakże znajdzie zastosowanie norma prawna wskazana w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Zainteresowany co prawda ponosił w roku 2004 wydatki na ulepszenie przekraczające 30% wartości początkowej w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, ale nieruchomość w stanie ulepszonym do dnia dzisiejszego jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych.

2014
25
kwi

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego

Fragment:

(...) gruntu zabudowanego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 sierpnia 2013 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Sp. z o.o. (dalej: „ Spółka ”), która jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług, zamierza dokonać sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej gruntu wraz z prawem własności naniesień znajdujących się na działce. Przedmiotowa działka ewidencyjna gruntu położona jest w obrębie administracyjnym miasta C. Dla wskazanej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta o numerze ........... Właścicielem działki jest Skarb Państwa, Spółka jest natomiast użytkownikiem wieczystym. Działka ewidencyjna gruntu zabudowana jest następującymi budynkami i budowlami, będącymi własnością Spółki, które to budynki i budowle Spółka nabyła od spółki S.A.: (...)