ITPP3/4512-149/16/EB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Zbycie gruntu niezbudowanego, który nie jest terenem budowlanym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2016 r. (data wpływu 22 marca 2016 r.), uzupełnionym w dniu 19 kwietnia 2016 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką 23% sprzedaży działki gruntu niezabudowanego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 19 kwietnia 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką 23% sprzedaży działki gruntu niezabudowanego.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Urząd Miejski w miejscowości S. jest podatnikiem VAT czynnym. Działka o numerze geodezyjnym ... o powierzchni 0,0093 ha położona we wsi O. stanowi własność Gminy S. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów wsi O. ww. działka posiada zapis Ls V – (las). Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy, zatwierdzony uchwałą Nr ... Rady Miasta z dnia 25 maja 1988 r, ogłoszoną w Dz. U. z 1988 r., utracił moc prawną z dniem 31 grudnia 2003 r. W planie tym działka o numerze geodezyjnym ..., przeznaczona była: pod lasy i tereny leśne (symbol w planie 8,14). Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania Gminy – Uchwała Rady Miasta i Gminy Nr ... z dnia 17 czerwca 1998 r. działka o numerze geodezyjnym ... posiada przeznaczenie: miejscowość O. – strefa VII – strefa buforowa pomiędzy strefą urbanizacji a P. Miasta ... o głównej funkcji zabudowy mieszkaniowej rozproszonej (rezydencjonalnej) oraz rekreacji codziennej i świątecznej, obszar kontynuacji, przekształceń i rozwoju zagospodarowania. Funkcje obszaru: zabudowa zagrodowa, rolnicza, mieszkaniowa, usługowa w zakresie podstawowej obsługi mieszkańców, obsługi ruchu turystycznego oraz produkcyjna i usługowa w zakresie inwestycji, które nie mają negatywnego wpływu na środowisko. Nowa zabudowa dostosowana do skali i tradycyjnego charakteru zabudowy istniejącej. Wyposażenie pełne w infrastrukturę techniczną (symbol w studium – VII. 2). Obecnie działka o numerze geodezyjnym ... o powierzchni 0,0093 ha położona we wsi O., zostanie przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego. Na ww. działkę nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przy sprzedaży działki o numerze geodezyjnym ... o powierzchni 0,0093 ha, położonej we wsi O., w formie przetargu nieograniczonego, należy zastosować stawkę podatku 23% – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, czy też należy zastosować art. 43 ust. 1 pkt 9 – uprawniający do zwolnienia...

Zdaniem Wnioskodawcy, zastosowanie ma 23% stawka podatku zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pod pojęciem towaru – w myśl art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 tej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Według art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Przez tereny budowlane – na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy – rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że skoro – jak wskazano we wniosku – dla działki gruntu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (obowiązujący polan utracił moc z dniem 31 grudnia 2003 r.), oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, czynność ta – wbrew stanowisku Gminy – nie będzie opodatkowana 23% stawką podatku, ale będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, o ile przed dokonaniem transakcji sprzedaży dla terenu obejmującego ww. działkę nie zostanie uchwalony nowy plan zagospodarowania przestrzennego przewidujący przeznaczenie ww. gruntu pod zabudowę oraz nie zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku okoliczności, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.