IBPP2/443-857/14/KO | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania czynności nieodpłatnego przeniesienia prawa własności działek budowlanych na członków spółdzielni
IBPP2/443-857/14/KOinterpretacja indywidualna
 1. grunt niezabudowany
 2. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z 24 listopada 2014 r. (data wpływu 27 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności nieodpłatnego przeniesienia prawa własności działek budowlanych na członków spółdzielni – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności nieodpłatnego przeniesienia prawa własności działek budowlanych na członków spółdzielni.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 24 listopada 2014 r. (data wpływu 27 listopada 2014 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie tut. organu z 13 listopada 2014 r. znak: IBPP2/443-857/14/KO, IBPBII/2/415-910/14/MM.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

1. Art. 3 ustawy Prawo spółdzielcze jest krótki i zwięzły:

Art. 3 Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków” (w załączeniu kserokopia strony tytułowej Prawo spółdzielcze z art. 3).

2.Majątek Spółdzielni powstaje z zysku czyli z dochodu po jego opodatkowaniu i niezależnie od dochodu czy poniesionej straty podatek ten czyli podatek rolny musi być zapłacony.

3.Spółdzielnia, prezes, zarząd czyli likwidator nie mogą sami bez zgody członków czyli właścicieli, podjętej w formie uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków sprzedać majątku trwałego np. działki budowlanej czy rolnej.

4.Zgodnie z wyrokiem Trybunału UE w Strassburgu sprzedaż działek budowlanych przez rolników „to zwykły zarząd majątkiem prywatnym” a więc nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

5.Majątek Spółdzielni czy majątek członków Spółdzielni to własność prywatna.

6.Nieodpłatne przeniesienie prawa do majątku Spółdzielni np. działek budowlanych jako uregulowanie prawa własności w księgach wieczystych w wyniku podziału majątku likwidowanej spółdzielni zgodnie z uchwałą ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków czyli wolą właścicieli majątku nie można rozumieć jako przeniesienie prawa do rozporządzania majątkiem jako właściciel (art. 7 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług) lecz jako zwykły zarząd majątkiem prywatnym. (W załączeniu kserokopia wyroku Trybunału z 15 września 2011 r.).

7.Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 6 mówi, że przepisów ustawy nie stosuje się do 1) transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części. Likwidacja Spółdzielni to przecież jakby zbycie przedsiębiorstwa.

8.Spółdzielnia to nie wyraz, pieczątka, biuro lecz jej członkowie.

Pismem z 24 listopada 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił zdarzenie przyszłe następująco:

I.1. Złożony wniosek dotyczy oczywiście wyłącznie podatku od towarów i usług. W treści wniosku Wnioskodawca wspomniał jedynie dla informacji o fakcie, że od wartości przeniesionej nieodpłatnie na członków działek budowlanych oraz innych składników majątku likwidowanej Spółdzielni zapłacony będzie 19% ryczałtowy podatek dochodowy.

II 1. Przedmiotem interpretacji indywidualnej jest ustawa z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.).

II 2a. Spółdzielnia jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od stycznia 2011 r. tj. od chwili sprzedaży pierwszej działki budowlanej.

2b,c. Spółdzielnia w likwidacji wolą ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków zamierza przenieść umową notarialną nieodpłatnie na członków pozostały majątek, w tym 29 działek budowlanych. Numery działek: 271/11, 271/12, 271/13, 271/14, 271/15, 271/16, 271/17, 271/24, 271/41, 271/42, 271/43, 271/44, 271/45, 271/46, 271/47, 271/48, 271/54, 314/5, 314/6, 314/17, 314/19, 314/20, 314/21, 314/22, 314/25, 314/26, 314/27, 314/28, 314/29.

2d. Spółdzielnia wykupiła w 1989 r. od Skarbu Państwa grunty rolne, które wcześniej użytkowała, a więc nie przysługiwało Spółdzielni w chwili wykupu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego gdyż ustawa o podatku od towarów i usług obowiązuje dopiero od marca 2004 r. Kilka ha gruntów rolnych stało się terenami budowlanymi po uchwaleniu w 2009 r. gminnego planu zagospodarowania przestrzennego.

2e. Wymienione wyżej działki są zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działkami budowlanymi przeznaczonymi pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 24 listopada 2014 r.):

Czy nieodpłatne przeniesienia prawa w własności m.in. działek budowlanych na członków Spółdzielni czyli ich właścicieli (zgodnie z art. 3 ustawy Prawo Spółdzielcze) w wyniku podziału majątku likwidowanej Spółdzielni zgodnie z wolą/uchwalą ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w przypadku gdy Spółdzielnia nie miała ani w całości, ani w części prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w chwili zakupu tych gruntów, uwzględniając również dołączony prawomocny wyrok Trybunału w Strasburgu...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Nieodpłatne przeniesienie działek budowlanych na członków Spółdzielni jako uregulowanie prawa własności w księgach wieczystych w wyniku podziału majątku likwidowanej Spółdzielni zgodnie z uchwałą ostatniego Walnego Zgromadzenia członków czyli wolą jej właścicieli nie można rozumieć jako przeniesienie prawa do rozporządzania majątkiem jak właściciel (art. 7 pkt 1 ustawy o podatku do towarów i usług) lecz jako zwykły zarząd majątkiem prywatnym a więc nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Gdyby zdaniem urzędu podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT to członkowie w przypadku sprzedaży takiej działki musieliby mieć prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przez Spółdzielnię.

Spółdzielnia powstała w 1979 r. przejmując w użytkowanie na czas nieokreślony około 40 ha gruntów od Skarbu Państwa do zagospodarowania w tym około 30 ha gruntów ornych.

Spółdzielnia zajmowała się produkcją rolną, zwierzęcą i roślinną a po pożarze chlewni w 1985 r. tylko produkcją roślinną i cały czas była płatnikiem podatku rolnego.

Spółdzielnia nigdy nie była płatnikiem podatku dochodowego CIT.

W 1989 r. Spółdzielnia wykupiła od skarbu Państwa użytkowane grunty na co członkowie Spółdzielni musieli wyrazić zgodę. W 2009 r. kilka ha wykupionych od Skarbu Państwa zostało w gminnym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod budownictwo mieszkalne.

W 2009 r. Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę o likwidacji Spółdzielni. Po podziale geodezyjnym na działki budowlane Walne Zgromadzenie Członków w grudniu 2010 r. swą uchwałą postanowiło sprzedać część działek budowlanych oraz działki rolne osobom obcym, a wykonanie tej uchwały powierzono likwidatorowi. Przed sprzedażą pierwszej działki budowlanej spółdzielnia zarejestrowała się jako płatnik podatku od towarów i usług, gdyż nigdy wcześniej nie była zarejestrowana jako płatnik podatku od towarów i usług, a więc nie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Od sprzedanych w latach 2011-2014 36 działek budowlanych Spółdzielnia zapłaciła należny podatek VAT od pierwszej złotówki ze sprzedaży działek, a od wypłaconych częściowo członkom zaliczek pieniężnych na poczet należności z tytułu podziału majątku likwidowanej Spółdzielni dochodowy podatek ryczałtowy w wysokości 19% został także potrącony i zapłacony do Urzędu Skarbowego.

Spółdzielnia planuje do końca grudnia 2014 r. zakończyć likwidację Spółdzielni a pozostały majątek między innymi 29 działek budowlanych uchwałą ostatniego Zgromadzenia Członków nieodpłatnie przenieść na członków umową notarialną a od wartości przeniesionego majątku na członków między innymi działek budowlanych potrącić i odprowadzić 19% dochodowy podatek ryczałtowy od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy takie nieodpłatne przeniesienie działek budowlanych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bo skąd miałaby pochodzić gotówka na jego zapłatę a z drugiej strony Spółdzielnia nigdy nie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Likwidacja spółdzielni to jak w art. 6 transakcja zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części i przepisów ustawy nie stosuje się wtedy.

Uregulowanie prawa własności członków w księgach wieczystych w wyniku podziału majątku likwidowanej Spółdzielni zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków czyli wolą ich właścicieli nie można rozumieć jako przeniesienia prawa do rozporządzania majątkiem jak właściciel (art. 7 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług) lecz jako zwykły zarząd majątkiem prywatnym.

 1. Rolnik prywatny sprzedający swój majątek prywatny np. działki budowlane nie płaci ani podatku VAT ani żadnego innego podatku dochodowego czy 19% podatku.
 2. Ustawa o podatku od towarów i usług nie różnicuje podatników z
 • Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
 • Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia
 2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jak wynika z powyższych uregulowań, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, w tym także wszelkie inne darowizny, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.

Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie (w tym także darowizna) tych towarów pozostaje poza zakresem opodatkowania (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania), bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane).

W świetle art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółdzielnia jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług od stycznia 2011 r. tj. od chwili sprzedaży pierwszej działki budowlanej. Spółdzielnia w likwidacji wolą ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków zamierza przenieść umową notarialną nieodpłatnie na członków pozostały majątek w tym 29 działek budowlanych. Numery działek: 271/11, 271/12, 271/13, 271/14, 271/15, 271/16, 271/17, 271/24, 271/41, 271/42, 271/43, 271/44, 271/45, 271/46, 271/47, 271/48, 271/54, 314/5, 314/6, 314/17, 314/19, 314/20, 314/21, 314/22, 314/25, 314/26, 314/27, 314/28, 314/29. Spółdzielnia wykupiła w 1989 r. od Skarbu Państwa grunty rolne, które wcześniej użytkowała, a więc nie przysługiwało Spółdzielni w chwili wykupu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kilka ha gruntów rolnych stało się terenami budowlanymi po uchwaleniu w 2009 r. gminnego planu zagospodarowania przestrzennego. Wymienione wyżej działki są zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działkami budowlanymi przeznaczonymi pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe.

W przedmiotowej sprawie wyjaśnienia wymaga, czy nieodpłatne przekazanie działek członkom Spółdzielni podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Z cytowanego wyżej art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT wynika, że opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatna czynność z nią zrównana po spełnieniu warunków zawartych w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, tj. jeżeli:

 • dokonującym nieodpłatnego przekazania jest podatnik podatku od towarów i usług,
 • przekazane przez podatnika towary należą do jego przedsiębiorstwa,
 • przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego towaru lub jego części składowych.

Powyższe oznacza, że nieodpłatne przekazanie towarów uznaje się za odpłatną dostawę towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem, importem lub wytworzeniem (w tym części składowych).

Niespełnienie powyższego warunku jest podstawą do traktowania nieodpłatnego przekazania towaru – w świetle brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT – jako czynności wyłączonej spod zakresu działania ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na cel, na który zostały one przekazane.

Mając na uwadze treść powołanych przepisów oraz opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że nieodpłatne przekazanie działek członkom Spółdzielni nie zostanie uznane za odpłatną dostawę na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT czyli nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż Spółdzielni nie przysługiwało, w całości, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia tych działek.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że czynność nieodpłatnego przekazania działek członkom Spółdzielni nie podlega opodatkowaniu jest prawidłowe, jednakże prawidłowość stanowiska wynika z innej podstawy prawnej aniżeli wskazał Wnioskodawca.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. organ pragnie zauważyć, iż granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tut. organ dokonuje oceny stanowiska.

W związku z powyższym niniejsza interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie objętym zapytaniem stąd też interpretacja nie odnosi się do kwestii dotyczących podatku dochodowego.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

grunt niezabudowany
IPPP3/443-852/13-2/KB | Interpretacja indywidualna

stawka
IBPP2/443-824/14/IK | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-857/14/KO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.