IBPP1/4512-261/15/ES | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku sprzedaży na licytacji publicznej nieruchomości dłużnika tj. działki niezabudowanej
IBPP1/4512-261/15/ESinterpretacja indywidualna
 1. grunt niezabudowany
 2. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 marca 2015 r. (data wpływu 24 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży na licytacji publicznej nieruchomości dłużnika tj. działki niezabudowanej nr 64 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży na licytacji publicznej nieruchomości dłużnika tj. działki niezabudowanej nr 64.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym (...) prowadzi p-ko dłużnikowi (...) postępowania egzekucyjne z wniosku wierzycieli: Sp. z o.o., Gminy Miasta, Skarbu Państwa.

Przedmiotem ww. postępowań jest egzekucja z nieruchomości dłużnika opisana jako: prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz własność budynków stanowiących odrębną nieruchomość, która położona jest w miejscowości T, i dla której prowadzona jest księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego o numerze (...). Powyższe prawo będzie przedmiotem licytacji publicznej, jednakże aby przystąpić do licytacji i wyznaczyć termin pierwszej licytacji, powiadomić o terminie strony i uczestników postępowania jak również obwieścić o nim w odpowiednich instytucjach, organ egzekucyjny zobowiązany jest do ustalenia, czy w przypadku sprzedaży licytacyjnej będzie istniał, obowiązek odprowadzenia podatku VAT czy też nie. W tym zatem celu organ egzekucyjny wezwał dłużnika do złożenia oświadczenia w przedmiocie istnienia lub nie obowiązku podatkowego w przypadku sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość, kierując następujące pytania czy dłużnik:

 • była/jest podatnikiem podatku od towarów i usług...
 • czy w związku z przystąpieniem do egzekucji z nieruchomości opisanej jako: prawo wieczystego użytkowania gruntu i oraz własność budynków stanowiących odrębną nieruchomość, położonej w miejscowości: T. i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego o numerze: (...) - istnieje po stronie Pana obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży licytacyjnej przedmiotowej nieruchomości tj. czy należy odprowadzić podatek VAT do właściwego Urzędu Skarbowego, jeżeli tak to do którego...
 • kiedy budynek/budowla lub ich część został/y oddany/e do użytkowania...
 • czy w stosunku do w/w nieruchomości doszło do tzw. pierwszego zasiedlenia, jeżeli tak to kiedy... (przez pierwsze zasiedlenie zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług rozumie się oddanie do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynku/budowli lub ich części po ich:
 • a/ wybudowaniu lub
 • b/ ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej,
 • czy przedmiotowa nieruchomość stanowi Pana majątek osobisty (niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą)...
 • czy wyżej opisana nieruchomość była elementem majątku Pana wykorzystywanym w ramach działalności gospodarczej...
 • czy w stosunku do przedmiotowej nieruchomości przysługiwało Panu prawo do obniżenia podatku należnego VAT o podatek naliczony...
 • czy w stosunku do przedmiotowej nieruchomości po noszone, były wydatki na jej ulepszenie w ramach czynności podlegających opodatkowaniu, w stosunku do których miał/a Pan prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił/a Pan takie nakłady, to czy były one wyższe niż 30% wartości początkowej przedmiotowej nieruchomości...

Na wystosowane wezwanie dłużnik w dniu 30 października 2013 r. złożył oświadczenie następującej treści: Oświadczył, iż prowadzi działalność gospodarczą od roku ok. 1995 polegającą na handlu artykułami spożywczymi i przemysłowymi, prowadzi także transport oraz wynajem magazynów, natomiast prowadzona działalność gospodarcza nie jest związana z obrotem nieruchomościami.

Ponadto wyjaśnił, iż nieruchomość gruntową składającą się z działki nr 31/2 o pow. 5202 m2 zabudowaną zespołem budynków warsztatowo-usługowych oraz częściowo budynkiem magazynowo-produkcyjnym, działkę nr 59/2 o pow. 10746 m2 zabudowaną budynkiem biurowo-mieszkalnym, budynkiem portierni oraz częściowo budynkiem magazynowo-produkcyjnym, działkę nr 64 niezabudowaną o pow. 185 m2 (wszystkie objęte księgą wieczystą nr ...) nabył w drodze licytacji komorniczej w roku 1996 do celów własnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W momencie nabywania tej nieruchomości, jak oświadczył dłużnik, nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT a ponadto nabycie ww. nieruchomości nie było potwierdzone fakturą VAT. W momencie nabycia nieruchomości, jak dalej wyjaśnił dłużnik, nie miał on zamiaru późniejszej odsprzedaży tejże nieruchomości w celach zarobkowych. Ww. nieruchomości są zarejestrowane jako środek trwały w ramach prowadzonej przez dłużnika działalności gospodarczej. Wg oświadczenia dłużnika, w stosunku do ww. nieruchomości czynione były wydatki wyłącznie na remont wspominanych wyżej budynków, które nie podniosły ich wartości początkowej, zatem nie były czynione żadne wydatki na ulepszenie ww. nieruchomości, które przekraczałyby 30% wartości początkowej tych nieruchomości.

Odnosząc się natomiast do kwestii zabudowy działek nr 59/2 i 31/2 dłużnik wyjaśnił, że:

 • budynek hali magazynowo produkcyjnej położony jest częściowo na działce 59/2 i 31/2 i budynek ten jest trwale połączony z gruntem, jest wynajmowany osobom trzecim nieprzerwanie od 1996 r.;
 • budynek portierni położony jest na działce 59/2, jest trwale połączony z gruntem, nigdy nie był przez dłużnika oddawany w ramach czynności podlegających opodatkowaniu osobom trzecim i jest nieprzerwanie użytkowany przez niego od momentu zakupu do potrzeb własnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą; budynek administracyjno mieszkalny o powierzchni użytkowej 360 m2 trwale związany z gruntem, położony na działce nr 59/2 jest wynajmowany osobom trzecim nieprzerwanie od 1996 r.;
 • zespół budynków użytkowo magazynowo warsztatowych zabudowy szeregowej o powierzchni 415 m2 położony jest na działce nr 31/2 - w skład tego zespołu wchodzi:
 • budynek magazynowy o powierzchni zabudowy 218,7 m2 i trwale połączony z gruntem, wynajmowany od 1996 r.
 • budynek warsztatowy z częścią użytkową (wiata murowana) o powierzchni 172,6 m2 jest trwale połączony z gruntem i jest wynajmowany od roku 1996,
 • wiata stalowa o powierzchni 78,5 m2 połączona trwale z gruntem, jest użytkowana przez dłużnika jako magazyn, nie była nigdy oddawana osobom trzecim w ramach czynności podlegających opodatkowaniu.

W związku przedstawionymi wyjaśnieniami dłużnik oświadczył, iż ewentualna sprzedaż licytacyjna przedmiotowej nieruchomości - w zakresie działek zabudowanych o nr 31/2 oraz 59/2 powinna być zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz 10a ustawy o VAT, natomiast co do istnienia po stronie dłużnika (w przypadku sprzedaży licytacyjnej) obowiązku podatkowego z tytułu podatku VAT w odniesieniu do działki niezabudowanej nr 64 o pow. 185 m2, która jest w użytkowaniu wieczystym, dłużnik nie złożył precyzyjnego oświadczenia w tym zakresie.

Zatem celem uzupełnienia informacji uzyskanych od dłużnika i wyjaśnienia wątpliwości, organ egzekucyjny zwrócił się jeszcze z zapytaniem do Urzędu Miasta o poinformowanie, czy dla terenu, na którym znajduje się nieruchomość opisana jako działka nr 64 w obrębie (...), położona w T., której dłużnik jest użytkownikiem wieczystym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz jakie jest przeznaczenie powyższej działki w tymże planie; ponadto zapytano, czy w przypadku gdy dla terenu, na którym znajduje się działka nr 64 w T. nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to czy w stosunku do przedmiotowej działki były wydawane decyzje o warunkach zabudowy.

W odpowiedzi na zapytanie Urząd Miasta wyjaśnił, iż na terenie obejmującym ww. działkę nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Dłużnik złożył ponadto dodatkowe wyjaśnienia na okoliczność następujących kwestii podlegających uzupełnieniu:

1.Czy dłużnik jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, jeżeli tak to z jakiego tytułu i od kiedy...

Odpowiedź dłużnika: tak, dłużnik jest zarejestrowanym czynnym płatnikiem podatku VAT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Firma "B" (VAT.PL ...)

2.Czy na moment dostawy obiekty posadowione na przedmiotowych działkach będą budynkami lub budowlami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane i Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r....

Odpowiedź dłużnika: tak, budynki posadowione na przedmiotowych działkach są budowlami.

3.Jakie będą na moment dostawy symbole PKOB każdego ze znajdujących się na gruncie budynków i budowli określone zgodnie z w/w rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r....

Odpowiedź dłużnika: na chwilę obecną dłużnik nie posiada wiedzy na ten temat.

4.Czy sprzedaż nieruchomości na rzecz dłużnika w 1996 r. była dokonana przez podmiot gospodarczy i czy była to tym samym czynność podlegająca opodatkowaniu (chociażby z tego podatku zwolniona)...

Odpowiedź dłużnika: działki i budynki w T. zostały nabyte od Komornika Sądowego w 1996 r.; dokumentem zakupu było postanowienie sądowe o przysądzeniu na własność zakupionej nieruchomości.

Organ egzekucyjny wyjaśnia w tym miejscu, iż obowiązek podatkowy wynikający z art. 18 Ustawy o Podatku od Towarów i Usług obciąża komornika od 01.05.2004 r., zatem w okresie wcześniejszym nie było po stronie organu egzekucyjnego obowiązku odprowadzenia podatku VAT w przypadku sprzedaży nieruchomości.

5.Czy przedmiotowe działki i budynki/budowle, należące do dłużnika były przez niego wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT, jeśli, tak to jakiej i w jakim czasie... (podać odrębnie dla każdej z działek i budynków/budowli).

Odpowiedź dłużnika: od 1996 r. działki i budowle w T. były i są nadal wykorzystywane do działalności gospodarczej.

6.Czy dokonano juz sprzedaży przedmiotowych działek, jeśli tak to których i kiedy...

Odpowiedź dłużnika: nie dokonano sprzedaży.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku sprzedaży na licytacji publicznej nieruchomości dłużnika opisanej jako prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz własność budynków stanowiących odrębną nieruchomość położonych w miejscowości T., dla której prowadzona jest księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego o numerze (...), a na którą składają się działki o nr 31/2 oraz 59/2 (grunty zabudowane budynkami) oraz działka nr 64 (grunt niezabudowany) należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego podatek VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, Organ egzekucyjny wobec opisanego stanu faktycznego i wobec przyszłego zdarzenia jakim będzie ewentualna sprzedaż licytacyjna nieruchomości dłużnika opisanej jako prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz własność budynków stanowiących odrębną nieruchomość, która położona jest w miejscowości T. i dla której prowadzona jest księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego o numerze ... (na którą składają się działki o nr 31/2 oraz 59/2 /grunty zabudowane budynkami/ oraz działka nr 64/grunt niezabudowany/) i w związku z którą może wystąpić obowiązek odprowadzenia podatku VAT, stoi na stanowisku, iż sprzedaż licytacyjna całej nieruchomości powinna być zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9, 10 oraz 10a ustawy o VAT. W szczególności z następujących względów:

 • w odniesieniu co do działki niezabudowanej nr 64, gdyż stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwolniona jest od podatku dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane, a dla terenu na którym znajduje się przedmiotowa działka nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 2 pkt 6 ustawy o VAT stanowi, iż przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego,
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W świetle powołanych powyżej przepisów, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, a jego sprzedaż, jak również zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Należy wskazać, iż przepis art. 7 ust. 1 ustawy definiujący pojęcie „dostawa towarów” nie odwołuje się do cywilistycznych pojęć sprzedaży, czy też przeniesienia prawa własności, stąd też nie można utożsamiać dostawy towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z przeniesieniem prawa własności na gruncie prawa cywilnego.

W celu przedstawienia właściwego rozumienia pojęcia „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel” należy zaznaczyć, iż dotyczy ono tego rodzaju czynności, które dają nabywcy prawo do postępowania z rzeczą jak właściciel. Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Istotą dostawy towarów nie jest bowiem przeniesienie prawa własności, zatem zwrotu „prawo do rozporządzania jak właściciel” nie można interpretować jako „prawo własności”. Należy ponadto wskazać, iż czynności przejęcia własności ekonomicznej nie musi towarzyszyć przejęcie własności w sensie prawnym, bowiem „dostawa towarów” nie ogranicza się wyłącznie do zbycia prawa własności rzeczy. W konsekwencji pojęcie „dostawa towarów” oraz ekonomiczne aspekty transakcji, nie muszą wiązać się ze skutkami powstającymi na gruncie cywilistycznego prawa własności. Pozwala to na uznanie danej czynności za dostawę towarów, nawet w przypadkach nałożenia na nabywcę pewnych ograniczeń we władaniu towarem. Chwilą decydującą o przejściu na odbiorcę korzyści i ciężarów związanych z nabyciem towaru jest, co do zasady, wydanie towaru.

Kwestie dotyczące prawa wieczystego użytkowania uregulowane zostały w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

Zgodnie z art. 233 tej ustawy, użytkownik wieczysty (osoba fizyczna lub prawna) może w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego, bądź ich związków w użytkowanie wieczyste, korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać.

Ten przepis, a także następne przepisy Kodeksu cywilnego (art. 234, art. 235, art. 237) kształtujące uprawnienia użytkownika wieczystego na wzór uprawnień właściciela, jak również długi czas trwania użytkowania wieczystego (art. 236 § 1 i 2 k.c.) wskazują, że oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste stanowi przeniesienie prawa do rozporządzania tym gruntem jak właściciel.

Zatem, z regulacji zawartych w tej ustawie wynika, że użytkowanie wieczyste stanowi wprawdzie prawo do rzeczy cudzej, ale daje użytkownikowi wieczystemu uprawnienia do dysponowania rzeczą w sposób zbliżony do właściciela.

Jak wynika z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i ust. 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast, w myśl obowiązującego art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnieniem od podatku.

Należy wskazać, że stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o terenach budowlanych - rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z powyższego należy wywieść, iż opodatkowaniu podlegają te dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych, tylko te, które stanowią tereny budowlane.

Z kolei dostawy gruntów niezabudowanych, będących na przykład gruntami rolnymi czy leśnymi, które nie są przeznaczone pod zabudowę, są zwolnione od podatku od towarów i usług.

Przyjmuje się, że pojęcie tereny budowlane obejmuje obszary, na których przewidziane są różne formy zabudowy np. mieszkaniowej, zabudowy techniczno-produkcyjnej, zabudowy zagrodowej.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedać nieruchomość w skład której wchodzi będąca w użytkowaniu wieczystym niezabudowana działka nr 64. Na terenie obejmującym ww. działkę nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Odnosząc opis zdarzenia przyszłego do powołanych w sprawie przepisów prawa stwierdzić należy, iż skoro będąca w użytkowaniu wieczystym niezabudowana działka nr 64 położona jest na terenie dla którego nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jednocześnie nie istnieje dla tej działki decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, to dostawa tej działki będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż będącej w użytkowaniu wieczystym działki niezabudowanej nr 64 będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Odnośnie zwolnienia od podatku dostawy będących w użytkowaniu wieczystym działek zabudowanych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

grunt niezabudowany
IBPP1/4512-400/15/ES | Interpretacja indywidualna

sprzedaż nieruchomości
IBPBII/2/4511-242/15/MZM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.