0114-KDIP1-1.4012.196.2018.2.KOM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy gruntu niezabudowanego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2018 r. (data wpływu 3 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 maja 2018 r. (data wpływu 16 maja 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 25 kwietnia 2018 r. znak 0114-KDIP1-1.4012.196.2018.1.KOM (skutecznie doręczone dnia 2 maja 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy gruntu niezabudowanego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy gruntu niezabudowanego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zwany dalej „K.”, jest państwową osobą prawną, powołaną przepisami ustaw z dnia 10 lutego 2017 r. Zgodnie z art. 46 i art. 47 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę, z dniem 1 września 2017 r. K., z mocy prawa wstąpił w ogół praw i obowiązków Agencji zniesionych z dniem 31 sierpnia 2017 r., w szczególności wynikających z przepisów prawa, decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.

K. stał się stroną umów i porozumień, których stroną były A. i AR. W sprawach sądowych, sądowo-administracyjnych, administracyjnych lub egzekucyjnych, w których stroną lub uczestnikiem były organy A. i AR., stroną lub uczestnikiem stał się K. lub organy K. K. nie figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest czynnym podatnikiem VAT.

Przedmiot dostawy:

W 2015 r. została zbyta przez Agencję (obecnie: K. w O.), działka gruntu, wchodząca w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, stanowiąca teren niezabudowany o powierzchni 0,1851 ha (kopia aktu notarialnego z dnia 16 stycznia 2016 r. w załączeniu).

Opis nieruchomości wg stanu na dzień ogłoszenia przetargu (stan nie uległ zmianie do dnia sprzedaży nieruchomości):

Przedmiotowa działka położona jest w O. (osiedle L.), pomiędzy ul....i brzegiem jez. ..., w bezpośrednim sąsiedztwie mariny będącej własnością Y. sp. z o.o., zwaną dalej „Spółką” (przystań, restauracja, funkcje noclegowe) znajdującej się przy ul. ....

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią: od strony zachodniej - tereny oznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego jako zieleń naturalna, do strony północnej - jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa oddzielona ul. ... i powstającą ścieżką pieszo-rowerową, od strony wschodniej - budynek mariny Spółki. Dojazd do nieruchomości prowadzi od ul. .. drogą dojazdową (własność Gminy) utwardzoną kostką betonową, zakończoną zatoczką wzdłuż której zorganizowano dodatkowe miejsca postojowe. Kształt działki wydłużony, nieregularny; w części zachodniej teren niezagospodarowany, lekko pofałdowany, miejscami mocno podmokły, zakrzaczony porośnięty pojedynczymi olchami. Centralna część działki zagospodarowana jako teren zielony (urządzony trawnik, rosną pojedyncze olchy). W części wschodniej działka stanowi wąski i nieregularny pas gruntu, położony pomiędzy lustrem wody i nieruchomością zabudowaną budynkiem mariny; teren tej części jest zagospodarowany - znajduje się na niej część tarasu i pomostu drewnianego. Nakłady poniesione na urządzenie zieleni, taras i pomost nie były własnością OT.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z pismem Urzędu Miasta z dnia 12 listopada 2014 r., (kserokopia pisma w załączeniu), działka 1/21, posiada w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie na:

 • ZU1 - zieleń urządzona, i
 • UP1 - teren urządzonego nabrzeża, z zakazem zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz przeprowadzania robót budowlanych, jako teren ogólnodostępny, nieogrodzony, zagospodarowany jako plaża i zieleń urządzona.

Teren określony jako ZU1 Stanowi około 90% powierzchni nieruchomości, pozostałe 10% powierzchni stanowi teren określony jako UP1, stanowiący wąski, nieregularny pas gruntu, położony pomiędzy lustrem wody i nieruchomością zabudowaną budynkiem mariny Spółki, (na wyrysie do MPZP zarys obwodu działki kolorem czerwonym).

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów z dnia 7 listopada 2014 r. (kopia w załączeniu) działka 1/21 stanowiła teren rekreacyjno - wypoczynkowy, tj. terenów nie zajętych pod budynki i inne związane z nimi urządzenia (Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2013. 1551).

Procedura sprzedaży przedmiotowej działki:

 1. Przygotowanie do przetargu: OT, na wniosek Spółki, dokonał wydzielenia, a następnie wyceny nieruchomości, po czym Spółka złożyła wniosek informujący o zainteresowaniu nabyciem działki. OT przygotował wykaz oraz ogłoszenie o przetargu, (kopia wykazu i ogłoszenia w załączeniu), które przesłano Spółce do wiadomości (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).
 2. Przetarg: Spółka wniosła na przetarg wadium w sposób i w wysokości zgodnej z ogłoszeniem o przetargu; była jedynym uczestnikiem przetargu. Protokół z przetargu, w pkt IX i X, zawiera oświadczenia osób reprezentujących Spółkę, mówiących że:
  1. nie są im znane okoliczności uniemożliwiające przeprowadzenie przetargu,
  2. zapoznali się z położeniem i granicami nieruchomości, treścią ogłoszenia o przetargu i nie wnoszą oraz nie będą wnosić żadnych roszczeń z tego tytułu wobec ANR (kopia protokołu z przetargu w załączeniu).
 3. Akt notarialny: Po przetargu Spółka dokonała wpłaty ceny nabycia w wymaganej wysokości, po czy w dniu 15 stycznia 2015 r. został zawarty akt notarialny - umowa sprzedaży (kopia aktu notarialnego w załączeniu).

Spółka, na żadnym z opisanych powyżej etapów postępowania nie kwestionowała przeznaczenia nabytej nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego oraz wynikających stąd ograniczeń w możliwości jej zagospodarowania na inne cele, niż wynikające z planu.

W roku 2017 r., pismem z 13 grudnia 2017 r. nabywca przedmiotowej działki, Spółka Y. sp. z o.o., zwróciła się do OT K. z prośbą o naliczenie podatku należnego VAT od sprzedaży tej działki.

Powstała wątpliwość, czy przy sprzedaży terenu niezabudowanego dla celów podatku VAT, należy przyjąć przeznaczenie podstawowe (faktyczne) terenu wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czy teoretycznie dopuszczoną możliwość ewentualnej zabudowy.

W nadesłanym uzupełnieniu do wniosku z dnia 9 maja 2018 r. Wnioskodawca na postawione we wniosku pytania udzielił następujących odpowiedzi:

 1. Jakie były na dzień sprzedaży w 2015 r. przedmiotowej działki oznaczonej nr 1/21 dokładne zapisy dotyczące jej przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego?

Wszystkie zapisy (z zachowaniem pisowni oryginalnej), zawarte w piśmie Urzędu Miasta z dnia 12 listopada 2014 r.

„Wydział Rozwoju Urzędu Miasta informuje, że nieruchomość nr 1/21 objęta jest obowiązującą Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora - rejon, uchwaloną uchwałą Rady Miasta z dnia 16 listopada 2009 r. (która weszła w życie 30 dni po ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. z dnia 14 grudnia 2009 r.).

W w/w planie przedmiotowa nieruchomość określona jest zapisami: „ZU1” i „UP1”.

§ 5 ust 15. Ustalenia szczegółowe planu:

ZU1” (ZU2, ZU3, ZU4, ZU5, ZU6, ZU7, ZU8) - zieleń urządzona:

 1. wprowadza się zakaz zabudowy terenów obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych za wyjątkiem:
  • zewnętrznych sieci uzbrojenia i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym urządzeń wodnych do regulacji poziomu wody,
  • parkingów, dojazdów do parkingów, dojazdów na terenie ZU1 - do działek zlokalizowanych na terenie UT1 i UT2,
  • dojazdów do UT5 i UT4 po terenie ZU5,
  • łączników między zabudową przyległych terenów usługowych,
  • obiektów małej architektury,
  • punktów widokowych,
  • altan,
  • ścieżek pieszych, rowerowych,
  • dojazdów technicznych,
  • cieków wodnych i małych zbiorników wodnych służących rekreacji,
  • kładek i pomostów,
  • urządzeń rekreacyjno-sportowych,
  • tarasów usług gastronomicznych związanych z obsługą przyległych terenów usługowych,
 2. na terenach ZU1, ZU5, ZU6, ZU8 lub ZE, sąsiadujących z czynnymi studniami głębinowymi IT1, IT4, IT6 należy zabezpieczyć tereny rezerwowe o wymiarach 40x40 m dla wykonania odwiertów zastępczych,
 3. nakazuje się utrzymanie naturalnego charakteru obrzeża jeziora i ochronę jego stref litoralnych, za wyjątkiem terenów położonych bezpośrednio przy plażach i przystaniach,
 4. na wybranych odcinkach ścieżek oznaczonych jako ciągi piesze dopuszcza się realizację ścieżki pieszo-rowerowej,
 5. na terenie ZU1 ciąg pieszo-rowerowy należy realizować w formie promenady - z utwardzoną powierzchnią, umożliwiającą realizację dojazdów technicznych oraz z oświetleniem typu parkowego i ławkami,
 6. urządzenia terenu wymienione w punkcie a) należy projektować w sposób skoordynowany z zagospodarowaniem sąsiednich terenów usługowych,
 7. wprowadza się zakaz podziału terenu na działki gruntu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, za wyjątkiem podziałów dla realizacji praw własności w zakresie obrotu cywilno-prawnego - w celu regulacji granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami, a także wydzielenia dojazdów wewnętrznych, pasów i terenów eksploatacyjnych infrastruktury,
 8. teren ZU3 należy traktować jako integralną część zagospodarowania przystani UT19,
 9. obsługa komunikacyjna z dróg publicznych lub poprzez dojazdy techniczne z przyległych terenów UT,
 10. należy uregulować ciek wodny, zlokalizowany na ZU7, łączący jezioro .... i jezioro ....”.

§ 9 ust. 1

UP1” (UP2, UP4, UP5, UP6) - funkcja podstawowa: teren urządzonego nabrzeża:

 1. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  1. teren ogólnodostępny, nieogrodzony, zagospodarowany jako plaża i zieleń urządzona lub pomosty wraz z urządzeniami do obsługi sprzętu pływającego,
  2. na terenie UP2, w strefie nadbrzeża, należy realizować marinę plaży miejskiej,
  3. w zagospodarowaniu terenu należy przewidzieć ciągi piesze i pieszo-rowerowe w miejscach określonych na rysunku planu,
  4. prowadzenie ścieżki rowerowej w maksymalnym stopniu rozdzielnie od ciągu pieszego
  5. na terenie UP2 ciąg pieszo-rowerowy należy realizować w formie promenady - z utwardzoną powierzchnią, umożliwiającą realizację dojazdów technicznych oraz z oświetleniem typu parkowego i ławkami,
  6. dopuszczalne są zmiany linii brzegowej wynikające z zagospodarowania terenów przyległych,
  7. wprowadza się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych za wyjątkiem:
   • zewnętrznych sieci uzbrojenia i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym urządzeń wodnych do regulacji poziomu wody,
   • urządzeń związanych z obsługą sprzętu pływającego, obejmujących m.in. dojazdy, urządzenia - służące do spuszczania łodzi na wodę, pomosty, kanały wodne, place postojowe łódek i kajaków, odbiór ścieków i odpadków oraz innych urządzeń związanych z zagospodarowaniem przystani,
   • stacji paliw i dystrybucji gazu na terenie UP2 dla potrzeb jednostek pływających,
   • zjazdów do jeziora dla służb ratowniczych, obligatoryjnych na terenach UP2 i UP5,
   • urządzeń związanych z prowadzeniem gospodarki rybackiej, obejmujących dojazd techniczny do brzegu, niewielką przystań z pomostem i budynkiem gospodarczym na wodzie,
   • robót związanych ze zmianą linii brzegowej,
   • urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
   • ciągów pieszych, tras rowerowych, przejazdów kołowych realizowanych w formie ciągów pieszo-jezdnych,
   • zaplecza sanitarnego,
   • ogródków kawiarnianych,
   • obiektów małej architektury,
  8. w przypadku sąsiedztwa z terenami UT, tereny te należy zagospodarowywać łącznie,
  9. hangar istniejący na terenie UP2, przylegający do UT4, może być użytkowany w sposób dotychczasowy, do momentu realizacji bazy sprzętu pływającego na terenie UT4 wraz z urządzeniem przystani na terenie UP2,
  10. fragment terenu UP2 podlega ograniczonemu użytkowaniu ze względu na istniejącą studnię publiczną, do której należy zapewnić dostępność eksploatacyjną oraz strefę ochronną wg warunków dysponenta studni,
  11. na terenie UP6 mogą być realizowane urządzenia techniczno - funkcjonalne do nart wodnych.
 2. Zasady scalania i podziału nieruchomości:
  Wprowadza się zakaz podziału terenu na działki gruntu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, za wyjątkiem:
  • podziałów w celu wydzielenia dojazdów wewnętrznych,
  • podziałów oznaczonych postulowanymi liniami podziałów,
  • pasów i terenów eksploatacyjnych infrastruktury,
  • regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami, w tym łączenia części działek.
 3. Zasady obsługi w zakresie komunikacji:
  1. obsługa terenów z drób publicznych, dopuszcza się dojazdy przez sąsiednie terenach UT - wg zapisów szczegółowych, a także dojazd techniczny po terenie PL,
  2. parking dla obsługi terenu - jak w ustaleniach dla przyległych terenów UT.

Informujemy, że nie przystąpiliśmy do opracowania zmiany ww. planu zagospodarowania przestrzennego dla wnioskowanej nieruchomości, jak również do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie nieruchomości nr 1/21 nie występują udokumentowane złoża kruszywa naturalnego.

Z uwagi na to, że przedmiotowa nieruchomość objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydawaliśmy dla niej decyzji o warunkach zabudowy.”

 1. Czy Agencji (poprzedniemu właścicielowi nieruchomości) przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia działki nr 1/21?

Agencja (działający wówczas pod nazwą Agencji ....) stał się właścicielem tego terenu na mocy decyzji administracyjnych wydanych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, przez ówczesnego Wojewodę. Decyzjami powyższymi majątek zlikwidowanego Państwowego Gospodarstwa został przejęty do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pozostającego w dyspozycji Agencji, której zadaniem była jego restrukturyzacja i rozdysponowanie na zasadach zgodnych z ww. ustawą. Zgodnie z przepisami cytowanej ustawy czynność przekazania - przejęcia majątku do Zasobu ... nie była objęta opodatkowaniem, w tym opodatkowaniem z tytułu jego nabycia.

 1. Czy ww. działka była do dnia sprzedaży w 2015 r. wykorzystywana przez poprzedniego właściciela wyłącznie w działalności gospodarczej zwolnionej z podatku VAT?

Agencja do dnia sprzedaży działki nr 1/21 nie wykorzystywała jej terenu do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, w tym zwolnionej z podatku VAT, ponieważ nie jest uprawniona do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Przeciwnie, działka nr 1/21 (przed jej geodezyjnym wydzieleniem na wniosek przyszłego nabywcy) stanowiła część większej całości, będącej pasem niezagospodarowanych gruntów okalających jez. Teren działki porastały drzewa, krzewy i trawy, a w pasie bezpośrednio przyległym do brzegu jeziora roślinność ziemno - wodna (trzciny, oczerety, szuwary), praktycznie uniemożliwiająca dostęp do wody. Cały ten teren był niezagospodarowany, nieogrodzony i dostępny dla każdego, np. jako dostęp do jeziora w ramach przysługującego każdemu prawa powszechnego korzystania z wód.

A. i AN. nie pobierały żadnych opłat z tytułu korzystania z tych gruntów, w tym gruntów tworzących obecną działkę nr 1 /21.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dostawa przedmiotowej działki gruntu 1/21 (sprzedaż z dnia 16 stycznia 2015 r.) korzystała ze zwolnienia w podatku VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy:

W opisanym stanie faktycznym, zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż przedmiotowej działki 1/21, jako dostawa terenu niezabudowanego innego niż tereny budowlane podlega w całości zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.

Zadaniem Wnioskodawcy, o kwalifikacji (ocenie) przeznaczenia terenu niezabudowanego dla celów podatku VAT, decydować powinien charakter podstawowy przeznaczenia danego terenu na dzień jego sprzedaży, a nie hipotetyczna ewentualność, która będzie mogła zaistnieć w czasie późniejszym i przy spełnieniu dodatkowych warunków.

W związku z powyższym, Wnioskodawca podtrzymując stanowisko OT, uznaje za zasadne zastosowanie zwolnienia z podatku VAT do sprzedaży przedmiotowej działki w dniu 16 stycznia 2015 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że transakcja sprzedaży przedmiotowej działki gruntu nr 1/21 została przeprowadzona w 2015 r., dlatego też tut. Organ w interpretacji indywidualnej odniósł się do stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego na dzień dostawy działki, tj. 16 stycznia 2015 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami – w świetle art. 2 pkt 6 ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Jak wynika z art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z powyższych przepisów wynika, że nieruchomość gruntowa spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jej sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Podstawowa stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast stosownie do treści art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy, przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z powyższych przepisów wynika, że zwolnienie przysługuje względem takiej dostawy, której przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane. Zatem ze zwolnienia od podatku korzystać będą dostawy gruntów o charakterze rolnym, leśnym itp. Jednocześnie, w związku z tym, że ustawa o podatku od towarów i usług nie precyzuje, o jakie tereny przeznaczone pod zabudowę chodzi, przyjąć należy, że pojęcie „tereny przeznaczone pod zabudowę” obejmuje obszary, na których przewidziane są różne formy zabudowy, począwszy od zabudowy mieszkaniowej, przez tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, aż po tereny zabudowy zagrodowej włącznie.

O przeznaczeniu nieruchomości stanowią akty prawa miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jako źródło prawa miejscowego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy – jako akt indywidualny prawa administracyjnego.

W tym miejscu warto wyjaśnić, że stosownie do treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen – „teren budowlany oznacza każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez państwa członkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowę”.

Wprowadzony do ustawy przepis art. 2 pkt 33, w zgodny sposób odpowiada zatem treści ww. orzeczenia, gdyż cechę przeznaczenia pod zabudowę ustalić należy na podstawie określonych wprost w ustawie dokumentów prawa miejscowego.

Z opisu zawartego we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest państwową osobą prawną i czynnym podatnikiem VAT. W momencie sprzedaży działki nr 1/21 w 2015 r. stroną tej transakcji był poprzednik prawny Wnioskodawcy, którego prawa i obowiązki Wnioskodawca przejął z dniem 1 września 2017 r. z mocy prawa. Przedmiotowa działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie mariny będącej własnością odrębnej Sp. z o.o. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią: od strony zachodniej - tereny zieleni naturalnej, do strony północnej - jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa i powstająca ścieżka pieszo-rowerowa, od strony wschodniej - budynek mariny Spółki. Centralna część działki zagospodarowana jako teren zielony (urządzony trawnik, rosną pojedyncze olchy). W części wschodniej działka stanowi wąski i nieregularny pas gruntu, położony pomiędzy lustrem wody i nieruchomością zabudowaną budynkiem mariny; teren tej części jest zagospodarowany - znajduje się na niej część tarasu i pomostu drewnianego. Z uwagi na to, że przedmiotowa działka objęta była w tym okresie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydano dla niej decyzji o warunkach zabudowy.

Dla działki nr 1/21 na dzień sprzedaży w 2015 r. plan zagospodarowania przestrzennego przewidywał następujące przeznaczenie:

 • ZU1 - zieleń urządzona (około 90% powierzchni działki) - wprowadza się zakaz zabudowy terenów obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych za wyjątkiem m.in: zewnętrznych sieci uzbrojenia i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym urządzeń wodnych do regulacji poziomu wody, parkingów, dojazdów do parkingów, obiektów małej architektury, punktów widokowych, ścieżek pieszych, rowerowych, kładek i pomostów, tarasów usług gastronomicznych związanych z obsługą przyległych terenów usługowych.

Plan przewiduje także na terenie ZU1 ciągi pieszo-rowerowy, które należy realizować w formie promenady - z utwardzoną powierzchnią, umożliwiającą realizację dojazdów technicznych oraz z oświetleniem typu parkowego i ławkami, na wybranych odcinkach ścieżek oznaczonych jako ciągi piesze realizację ścieżki pieszo-rowerowej, obsługę komunikacyjną z dróg publicznych lub poprzez dojazdy techniczne z przyległych terenów czy też projektowanie urządzenia terenu w sposób skoordynowany z zagospodarowaniem sąsiednich terenów usługowych.

 • UP1 - teren urządzonego nabrzeża (10% powierzchni działki) - wprowadza się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz przeprowadzania robót budowlanych, za wyjątkiem m.in.: zewnętrznych sieci uzbrojenia i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym urządzeń wodnych do regulacji poziomu wody, urządzeń związanych z obsługą sprzętu pływającego, obejmujących m.in. dojazdy, urządzenia - służące do spuszczania łodzi na wodę, pomosty, kanały wodne, place postojowe łódek i kajaków, odbiór ścieków i odpadków oraz innych urządzeń związanych z zagospodarowaniem przystani, urządzeń związanych z prowadzeniem gospodarki rybackiej, obejmujących dojazd techniczny do brzegu, niewielką przystań z pomostem i budynkiem gospodarczym na wodzie, urządzeń sportowo-rekreacyjnych, ciągów pieszych, tras rowerowych, przejazdów kołowych realizowanych w formie ciągów pieszo-jezdnych, zaplecza sanitarnego, obiektów małej architektury.

Plan przewiduje także na terenie UP1 ciągi piesze i pieszo-rowerowe w miejscach określonych na rysunku planu, prowadzenie ścieżki rowerowej w maksymalnym stopniu rozdzielnie od ciągu pieszego w formie promenady - z utwardzoną powierzchnią, umożliwiającą realizację dojazdów technicznych oraz z oświetleniem typu parkowego i ławkami, dopuszczalne zmiany linii brzegowej wynikające z zagospodarowania terenów przyległych czy też zagospodarowanie łączne w przypadku sąsiedztwa z terenami UT.

Z uwagi na powyższy opis sprawy należy stwierdzić, że wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy, przedmiotowa działka nr 1/21 w dniu sprzedaży w 2015 r. stanowiła teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy, gdyż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pomimo zakazu zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz przeprowadzania robót budowlanych wprost wskazywał jednak na możliwość jej zabudowania różnymi obiektami budowlanymi np. obiektami małej architektury, sieciami uzbrojenia i urządzeniami infrastruktury technicznej, parkingami, dojazdami do parkingów, punktami widokowymi, ciągami pieszo – rowerowymi w formie promenady (z utwardzoną powierzchnią, umożliwiającą realizację dojazdów technicznych oraz z oświetleniem typu parkowego i ławkami), kładkami i pomostami, placami postojowymi łódek i kajaków, czy też tarasami usług gastronomicznych związanymi z obsługą przyległych terenów usługowych.

Tak więc działki nr 1/21 w dniu sprzedaży w 2015 r. stanowiła grunt, na którym dopuszczalna była zabudowa obiektami budowlanymi, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego z dnia 16 listopada 2009 r. i w związku z tym jej sprzedaż jako terenu budowlanego nie mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

W związku z brakiem możliwości zastosowania zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, należy przeanalizować możliwość zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zwolnienie to dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu), których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy, czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Zaznacza się, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy jest konieczność wykorzystywania towarów, w tym również nieruchomości, będących przedmiotem dostawy wyłącznie do działalności podlegającej opodatkowaniu, jednakże - na mocy przepisów ustawy - zwolnionej od podatku od towarów i usług oraz brak prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku, który został naliczony przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów.

Z wniosku wynika, że poprzednik prawny Wnioskodawcy (właściciel działki nr 1/21 w momencie jej sprzedaży) stał się posiadaczem tego terenu na mocy decyzji administracyjnych, a więc przejęcie majątku (w tym przedmiotowego gruntu) do jego zasobów nie było objęte opodatkowaniem podatkiem VAT. Dlatego też nie było podatku VAT, który podlegałby odliczeniu. Dodatkowo, do dnia sprzedaży działki nr 1/21 poprzednik nie wykorzystywał tego terenu do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, w tym zwolnionej z podatku VAT.

Wobec powyższego, w rozpatrywanej sprawie dostawa ww. działki w 2015 r. nie mogła korzystać również ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W konsekwencji, dostawa przedmiotowej działki nr 1/21 w 2015 r. stanowiła czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Należy wskazać, że Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydający interpretację nie jest uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego, jest zatem związany wyłącznie opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.