Grunt niezabudowany | Interpretacje podatkowe

Grunt niezabudowany | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to grunt niezabudowany. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy sprzedaż Nieruchomości będzie stanowiła sprzedaż gruntów niezabudowanych stanowiących tereny budowlane i jako taka będzie podlegała opodatkowaniu VAT według obowiązującej stawki? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż Nieruchomości będzie stanowiła sprzedaż gruntów niezabudowanych stanowiących tereny budowlane i jako taka będzie podlegała opodatkowaniu VAT według obowiązującej stawki. Uzasadnienie Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy VAT, opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę rozumie się zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy VAT przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Towary zostały zdefiniowane w art. 2 pkt 6 Ustawy VAT jako rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Jak wskazuje orzecznictwo organów podatkowych, w przypadku sprzedaży prawa własności nieruchomości każda działka ewidencyjna gruntu stanowi „ towar ” w rozumieniu przepisów Ustawy VAT i stanowi odrębny przedmiot dostawy (por. np. interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 6 września 2017 r. Nr 0114-KDIP4.4012.311.2017.2.KR). Biorąc pod uwagę powyższe, w opisanym zdarzeniu przyszłym sprzedaż Nieruchomości będzie stanowiła dostawę towarów w rozumieniu Ustawy VAT.
2018
19
sty

Istota:
Stawka podatku VAT przy nabyciu nieruchomości niezabudowanej.
Fragment:
Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., nieprzeznaczonymi pod zabudowę – są zwolnione od podatku VAT. W tym miejscu należy zauważyć, że w myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy. Jak stanowi art. 4 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w myśl art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym: lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
2017
13
gru

Istota:
Opodatkowanie transakcji sprzedaży gruntu niezabudowanego stanowiącego teren budowlany
Fragment:
Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest czy planowana transakcja powinna być zakwalifikowana na potrzeby VAT jako dostawa gruntu niezabudowanego stanowiącego teren budowlany, obligatoryjnie opodatkowana w całości VAT według stawki podstawowej. W związku z tym, że dla nieruchomości niezabudowanej (nr 285), decyzją z 13 lipca 2007 r., Prezydent Miasta Rzeszowa ustalił warunki zabudowy na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „budynek handlowo-usługowy (biura, bank, przychodnia zdrowia) z częścią gastronomiczno-hotelową i mieszkalną z garażem podziemnym oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, należy uznać, że dojdzie do dostawy gruntu niezabudowanego stanowiącego teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym oznacza to, że do dostawy nie będzie podstawy do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Do transakcji tej nie będzie miała także zastosowania regulacja wskazana w art. 43 ust. 1 pkt 2, gdyż z okoliczności sprawy nie wynika, aby Wnioskodawca wykorzystywał ten grunt wyłącznie do czynności zwolnionych. W konsekwencji dostawa gruntu niezabudowanego, (udział we współwłasności działki nr 285) stanowiącego teren budowlany dokonana przez Wnioskodawcę będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23% stosownie do przepisu art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.
2017
30
wrz

Istota:
Zbycie działki gruntu niezabudowanego, wydzielonej z gruntu, dla którego została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
Fragment:
(...) gruntu niezabudowanego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 11 sierpnia 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku zbycia działki gruntu niezabudowanego. We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina Miejska jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Jest właścicielem działki niezabudowanej o nr 19/10 o powierzchni 430 m 2 stanowiącej mienie komunalne Gminy. Dla działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym księga wieczysta, która zawiera wpis dotyczący ograniczonego prawa rzeczowego polegającego na odpłatnej za jednorazowym wynagrodzeniem i bezterminowej służebności przesyłu. Przedmiot wykonania służebności nie obejmuje wnioskowanej do zbycia działki. Przyszły nabywca nieruchomości może żądać od przedsiębiorstwa na rzecz, którego została ustanowiona służebność przesyłu, zwolnienia od służebności. Dla przedmiotowego terenu brak jest ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2017
30
wrz

Istota:
Działka, nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla danej działki została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Oznacza to, że działka przeznaczona jest pod zabudowę a więc planowana transakcja zbycia przedmiotowego gruntu nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT a podlegała będzie opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT.
Fragment:
Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż sprzedaż gruntu niezabudowanego podlega zwolnieniu w przypadku, gdy przedmiotem dostawy są tereny inne niż budowlane (art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT). Oznacza to, że ze zwolnienia od podatku korzysta dostawa niezabudowanych gruntów o charakterze rolnym, leśnym, działek rekreacyjnych, nieprzeznaczonych pod zabudowę. Ze zwolnienia z VAT korzysta również zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntów przeznaczonych na cele rolnicze. Przez „ grunt przeznaczony pod zabudowę ”, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, rozumieć należy grunty, które widnieją w planie zagospodarowania przestrzennego jako przeznaczone pod zabudowę, a w przypadku braku takiego planu - grunty, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W przedmiotowej sprawie, działka nr 163/5, nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla danej działki została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Oznacza to, że działka przeznaczona jest pod zabudowę a więc planowana transakcja zbycia przedmiotowego gruntu nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT a podlegała będzie opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT.
2017
10
maj

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy Nieruchomości
Fragment:
W konsekwencji należy uznać, że Transakcja obejmować będzie dostawę gruntu niezabudowanego stanowiącego teren budowlany - tj. dostawę nieobjętą zakresem zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Ponadto Wnioskodawca chciałby zauważyć, że w odniesieniu do planowanej Transakcji nie znajdzie zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, obejmujące dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku (w przypadku, gdy z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego). Jak bowiem wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Nieruchomość nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę wyłącznie na cele działalności zwolnionej z VAT. Reasumując, planowana Transakcja powinna być zakwalifikowana na potrzeby VAT jako dostawa gruntu niezabudowanego stanowiącego teren budowlany, obligatoryjnie opodatkowana w całości VAT według stawki podstawowej (tj. dla celów ustalenia skutków VAT planowanego nabycia Nieruchomości pominąć należy Oryginalnie Istniejące Budowle znajdujące się na Nieruchomości w momencie Transakcji). W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.
2016
28
lis

Istota:
Zwolnienie z podatku VAT sprzedaży gruntu niezabudowanego.
Fragment:
Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, dla których nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie wydano decyzji o warunkach zabudowy – są zwolnione od podatku VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług w kontekście zastosowania właściwej stawki podatku VAT przy sprzedaży gruntu nakazuje oceniać przeznaczenie tego gruntu wyłącznie na postawie istniejącego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzji o warunkach zabudowy. Wobec analizy przepisów w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy gruntu niezabudowanego należy wskazać, że istnienie aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy jest warunkiem koniecznym dla weryfikacji przeznaczenia danego terenu, w szczególności terenu budowlanego. Skoro teren budowlany jest definiowany poprzez spełnienie przesłanek określonych w danym akcie prawnym lub decyzji, brak tego aktu prawnego (lub decyzji) oznacza, że przesłanki wskazane w przepisie nie mogą być spełnione. Tym samym, brak aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również brak decyzji o warunkach zabudowy nie pozwala na uznanie danego terenu za teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.
2016
10
sie

Istota:
Uznanie zabudowanych gruntów za tereny niezabudowane objęte art. 43.1.9
Fragment:
Oznacza to, że ww. nieruchomości, które Wnioskodawca będzie sprzedawał stanowić będą grunty niezabudowane jednak przeznaczone pod zabudowę. Zatem nie można zgodzić się z Zainteresowanym, że do wskazanych w pkt 2 nieruchomości znajdzie zastosowanie wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, gdyż wskazane grunty stanowią nieruchomości niezabudowane lecz przeznaczone pod zabudowę. Przechodząc do trzeciej kategorii nieruchomości na których znajdują się naniesienia w postaci budynków lub budowli , które z uwagi na zapis art. 231 K.C nie zostaną objęte transakcją sprzedaży wskazać, należy, że do opisanej sytuacji również nie znajdzie zastosowania wyłączenie z opodatkowania wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 231 § 2 k.c., właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem. Przywołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy wskazują, że dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Pojęcie to ma szerszy zakres, niż sprzedaż w ujęciu cywilnoprawnym.
2016
14
cze

Istota:
Zbycie gruntu niezbudowanego, który nie jest terenem budowlanym.
Fragment:
(...) gruntu niezabudowanego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 19 kwietnia 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką 23% sprzedaży działki gruntu niezabudowanego. We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Urząd Miejski w miejscowości S. jest podatnikiem VAT czynnym. Działka o numerze geodezyjnym ... o powierzchni 0,0093 ha położona we wsi O. stanowi własność Gminy S. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów wsi O. ww. działka posiada zapis Ls V – (las). Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy, zatwierdzony uchwałą Nr ... Rady Miasta z dnia 25 maja 1988 r, ogłoszoną w Dz. U. z 1988 r., utracił moc prawną z dniem 31 grudnia 2003 r. W planie tym działka o numerze geodezyjnym ..., przeznaczona była: pod lasy i tereny leśne (symbol w planie 8,14). Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania Gminy – Uchwała Rady Miasta i Gminy Nr ... z dnia 17 czerwca 1998 r. działka o numerze geodezyjnym ... posiada przeznaczenie: miejscowość O. – strefa VII – strefa buforowa pomiędzy strefą urbanizacji a P.
2016
10
cze

Istota:
Skoro przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana oraz zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie stanowi terenu budowlanego, korzysta ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.
Fragment:
Opodatkowaniu podlegają te dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych, tylko te, które stanowią tereny budowlane w myśl art. 2 pkt 33 ustawy. Natomiast dostawa gruntów niezabudowanych, będących np. gruntami rolnymi czy leśnymi, które nie są terenami budowlanymi, jest zwolniona od podatku od towarów i usług. Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca dokonał sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona jako strefa przyrodnicza - ogrody działkowe o symbolu ZD. Wnioskodawca ma wątpliwości czy sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako strefa przyrodnicza podlega zwolnieniu z podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że skoro przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana oraz zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie stanowi terenu budowlanego, korzysta ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
2015
18
lis
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.