Grunt niezabudowany | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to grunt niezabudowany. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
4
lip

Istota:

Zwolnienie dostawy gruntów niezabudowanych

Fragment:

Z powyższego należy wywieść, że opodatkowaniu podlegają te dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych, tylko te, które stanowią tereny budowlane. Z kolei dostawy gruntów niezabudowanych, będących na przykład gruntami rolnymi czy leśnymi, które nie są przeznaczone pod zabudowę, są zwolnione od podatku od towarów i usług. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że w wyniku planowanej zamiany Gmina ma nabyć od osób fizycznych działki gruntowe zaś osoby fizyczne mają nabyć działki gruntowe niezabudowane od Gminy. Obie nieruchomości przeznaczone do zamiany według aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego znajdują się w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i terenach dróg wewnętrznych. Na podstawie umowy zamiany nastąpi przeniesienie pomiędzy stronami umowy prawa do rozporządzania przedmiotowymi nieruchomościami - prawa własności. Gmina jest płatnikiem podatku VAT, a osoby fizyczne, z którymi ma dojść do zamiany, podatnikami VAT nie są. Analiza przedstawionego opisu sprawy w kontekście powołanych przepisów, prowadzi do stwierdzenia, że skoro w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki nr 2132, 2131/2, 2134/1, 2134/2 będące przedmiotem dostawy znajdują się na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i terenach dróg wewnętrznych, to stanowią teren budowlany, o którym mowa w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.

2018
28
maj

Istota:

Brak zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy gruntu niezabudowanego.

Fragment:

(...) gruntu niezabudowanego – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 3 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy gruntu niezabudowanego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca zwany dalej „ K. ”, jest państwową osobą prawną, powołaną przepisami ustaw z dnia 10 lutego 2017 r. Zgodnie z art. 46 i art. 47 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę, z dniem 1 września 2017 r. K., z mocy prawa wstąpił w ogół praw i obowiązków Agencji zniesionych z dniem 31 sierpnia 2017 r., w szczególności wynikających z przepisów prawa, decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych. K. stał się stroną umów i porozumień, których stroną były A. i AR. W sprawach sądowych, sądowo-administracyjnych, administracyjnych lub egzekucyjnych, w których stroną lub uczestnikiem były organy A. i AR., stroną lub uczestnikiem stał się K. lub organy K. K. nie figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest czynnym podatnikiem VAT. Przedmiot dostawy: W 2015 r. została zbyta przez Agencję (obecnie: K. w O.), działka gruntu, wchodząca w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, stanowiąca teren niezabudowany o powierzchni 0,1851 ha (kopia aktu notarialnego z dnia 16 stycznia 2016 r. w załączeniu).

2018
23
maj

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży gruntu niezabudowanego.

Fragment:

Organu z dnia 5 kwietnia 2018 r. (skutecznie doręczone Stronie w dniu 9 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży gruntu niezabudowanego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży gruntu niezabudowanego. Wniosek został uzupełniony pismem Strony z dnia 12 kwietnia 2018 r. (data wpływu 13 kwietnia 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 5 kwietnia 2018 r. znak: 0114-KDIP1-1.4012.168.2018.1.JO. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Towarzystwo od 100 lat prowadzi działalność społeczną na rzecz niewidomych i niedowidzących mającą na celu otaczanie ich wszechstronną opieką i zabezpieczenie ich potrzeb edukacyjno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, socjalnych i religijnych. By móc te cele realizować Towarzystwo z zachowaniem obowiązujących przepisów prowadzi m.in. domy małego dziecka, internaty, przedszkola, szkoły na wszystkich poziomach, kształcenia, kursy rehabilitacji podstawowej i zawodowej, turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe, zakłady opieki zdrowotnej i domy pomocy społecznej dla niewidomych. Swoją działalność Towarzystwo finansuje z dotacji zewnętrznych oraz środków własnych pozyskiwanych z darów.

2018
19
sty

Istota:

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy sprzedaż Nieruchomości będzie stanowiła sprzedaż gruntów niezabudowanych stanowiących tereny budowlane i jako taka będzie podlegała opodatkowaniu VAT według obowiązującej stawki? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż Nieruchomości będzie stanowiła sprzedaż gruntów niezabudowanych stanowiących tereny budowlane i jako taka będzie podlegała opodatkowaniu VAT według obowiązującej stawki. Uzasadnienie Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy VAT, opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę rozumie się zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy VAT przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Towary zostały zdefiniowane w art. 2 pkt 6 Ustawy VAT jako rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Jak wskazuje orzecznictwo organów podatkowych, w przypadku sprzedaży prawa własności nieruchomości każda działka ewidencyjna gruntu stanowi „ towar ” w rozumieniu przepisów Ustawy VAT i stanowi odrębny przedmiot dostawy (por. np. interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 6 września 2017 r. Nr 0114-KDIP4.4012.311.2017.2.KR). Biorąc pod uwagę powyższe, w opisanym zdarzeniu przyszłym sprzedaż Nieruchomości będzie stanowiła dostawę towarów w rozumieniu Ustawy VAT.

2017
13
gru

Istota:

Stawka podatku VAT przy nabyciu nieruchomości niezabudowanej.

Fragment:

Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., nieprzeznaczonymi pod zabudowę – są zwolnione od podatku VAT. W tym miejscu należy zauważyć, że w myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy. Jak stanowi art. 4 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w myśl art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym: lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

2017
30
wrz

Istota:

Opodatkowanie transakcji sprzedaży gruntu niezabudowanego stanowiącego teren budowlany

Fragment:

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest czy planowana transakcja powinna być zakwalifikowana na potrzeby VAT jako dostawa gruntu niezabudowanego stanowiącego teren budowlany, obligatoryjnie opodatkowana w całości VAT według stawki podstawowej. W związku z tym, że dla nieruchomości niezabudowanej (nr 285), decyzją z 13 lipca 2007 r., Prezydent Miasta Rzeszowa ustalił warunki zabudowy na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „budynek handlowo-usługowy (biura, bank, przychodnia zdrowia) z częścią gastronomiczno-hotelową i mieszkalną z garażem podziemnym oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, należy uznać, że dojdzie do dostawy gruntu niezabudowanego stanowiącego teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym oznacza to, że do dostawy nie będzie podstawy do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Do transakcji tej nie będzie miała także zastosowania regulacja wskazana w art. 43 ust. 1 pkt 2, gdyż z okoliczności sprawy nie wynika, aby Wnioskodawca wykorzystywał ten grunt wyłącznie do czynności zwolnionych. W konsekwencji dostawa gruntu niezabudowanego, (udział we współwłasności działki nr 285) stanowiącego teren budowlany dokonana przez Wnioskodawcę będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23% stosownie do przepisu art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

2017
30
wrz

Istota:

Zbycie działki gruntu niezabudowanego, wydzielonej z gruntu, dla którego została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Fragment:

(...) gruntu niezabudowanego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 11 sierpnia 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku zbycia działki gruntu niezabudowanego. We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina Miejska jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Jest właścicielem działki niezabudowanej o nr 19/10 o powierzchni 430 m 2 stanowiącej mienie komunalne Gminy. Dla działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym księga wieczysta, która zawiera wpis dotyczący ograniczonego prawa rzeczowego polegającego na odpłatnej za jednorazowym wynagrodzeniem i bezterminowej służebności przesyłu. Przedmiot wykonania służebności nie obejmuje wnioskowanej do zbycia działki. Przyszły nabywca nieruchomości może żądać od przedsiębiorstwa na rzecz, którego została ustanowiona służebność przesyłu, zwolnienia od służebności. Dla przedmiotowego terenu brak jest ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2017
10
maj

Istota:

Działka, nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla danej działki została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Oznacza to, że działka przeznaczona jest pod zabudowę a więc planowana transakcja zbycia przedmiotowego gruntu nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT a podlegała będzie opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT.

Fragment:

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż sprzedaż gruntu niezabudowanego podlega zwolnieniu w przypadku, gdy przedmiotem dostawy są tereny inne niż budowlane (art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT). Oznacza to, że ze zwolnienia od podatku korzysta dostawa niezabudowanych gruntów o charakterze rolnym, leśnym, działek rekreacyjnych, nieprzeznaczonych pod zabudowę. Ze zwolnienia z VAT korzysta również zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntów przeznaczonych na cele rolnicze. Przez „ grunt przeznaczony pod zabudowę ”, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, rozumieć należy grunty, które widnieją w planie zagospodarowania przestrzennego jako przeznaczone pod zabudowę, a w przypadku braku takiego planu - grunty, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W przedmiotowej sprawie, działka nr 163/5, nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla danej działki została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Oznacza to, że działka przeznaczona jest pod zabudowę a więc planowana transakcja zbycia przedmiotowego gruntu nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT a podlegała będzie opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT.

2016
28
lis

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy Nieruchomości

Fragment:

W konsekwencji należy uznać, że Transakcja obejmować będzie dostawę gruntu niezabudowanego stanowiącego teren budowlany - tj. dostawę nieobjętą zakresem zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Ponadto Wnioskodawca chciałby zauważyć, że w odniesieniu do planowanej Transakcji nie znajdzie zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, obejmujące dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku (w przypadku, gdy z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego). Jak bowiem wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Nieruchomość nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę wyłącznie na cele działalności zwolnionej z VAT. Reasumując, planowana Transakcja powinna być zakwalifikowana na potrzeby VAT jako dostawa gruntu niezabudowanego stanowiącego teren budowlany, obligatoryjnie opodatkowana w całości VAT według stawki podstawowej (tj. dla celów ustalenia skutków VAT planowanego nabycia Nieruchomości pominąć należy Oryginalnie Istniejące Budowle znajdujące się na Nieruchomości w momencie Transakcji). W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

2016
10
sie

Istota:

Zwolnienie z podatku VAT sprzedaży gruntu niezabudowanego.

Fragment:

Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, dla których nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie wydano decyzji o warunkach zabudowy – są zwolnione od podatku VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług w kontekście zastosowania właściwej stawki podatku VAT przy sprzedaży gruntu nakazuje oceniać przeznaczenie tego gruntu wyłącznie na postawie istniejącego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzji o warunkach zabudowy. Wobec analizy przepisów w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy gruntu niezabudowanego należy wskazać, że istnienie aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy jest warunkiem koniecznym dla weryfikacji przeznaczenia danego terenu, w szczególności terenu budowlanego. Skoro teren budowlany jest definiowany poprzez spełnienie przesłanek określonych w danym akcie prawnym lub decyzji, brak tego aktu prawnego (lub decyzji) oznacza, że przesłanki wskazane w przepisie nie mogą być spełnione. Tym samym, brak aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również brak decyzji o warunkach zabudowy nie pozwala na uznanie danego terenu za teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.